Tuần 12 tiết 12

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       45      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
fs9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:13:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
45
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 12 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Hò ba lí I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Hò ba lí. 2. Kĩ năng:,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-12-tiet-12.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 12
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Hò ba lí
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Hò ba lí.
2. Kĩ năng:
- Biết bài Hò ba lí là dân ca Quảng Nam.
- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
3. Thái độ:
Yêu thích dân ca, quý trọng giá trị của lao động.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc náy hát bài Hò ba lí, Hò hụi, Hò giã gạo.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi chuẩn bị bài học:
+ Hò là gì? Nêu 3 bài Hò?
+ Tìm một câu thơ lục bát để hát theo điệu Hò ba lí.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?
- Nêu cảm nhận về bài hát Bóng cây kơ-nia?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu
Mở nhạc
Giới thiệu
Mở nhạc
Giới thiệu
Điều khiển
Mở nhạc
Phân tích
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Học hát bài:
HÒ BA LÍ
Dân ca Quãng Nam
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc bài giới thiệu về bài hát và tác giả, SGK Trang 28.
- Người ta thường lấy nội dung công việc để đặt tên cho điệu hò: Hò giã gạo, Hò giựt chì, Hò kéo gỗ, Hò qua sông hái củi …
- Trích đoạn bài Hò giã gạo.
- Thường lấy địa danh, nơi xuất xứ: Hò Đồng Tháp, Hò sông Mã. Lấy tiếng “xô” hay tiếng đệm độc đáo để đặt tên: Hò khoan, Hò hụi, Hò ba lí …
- Trích đoạn bài Hò hụi.
- Về mục đích của các điệu hò: Thúc đẩy nhịp độ lao động: Mài dừa, đạp cám cho nhanh, ép dầu mà chảy tóc anh, tóc nàng (Hò mái dừa – Dân ca Bình Định). Động viên cổ vũ người lao động: Chuyến đò vượt sóng sang ngang, qua sông hái củi có nàng có anh (Hò qua sông hái củi – Dân ca Hải Phòng). Để giải trí, giải lao: Thiếu tay nên phải cầm chày, hò lên ba tiếng dở hay đừng cười (Hò giã gạo – Dân ca Quãng Binh). Để thể hiện tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa: Tình em như nước dòng sông, thương anh có áo rách phòng không em chờ (Hò hụi – Dân ca Khu Năm).
- Hò ba lí là điệu hò đã dùng các từ “ba lí” làm câu “xô”, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài mẫu:
- Cấu trúc: Bài hát viết ở nhịp hai bốn, giọng Đô trưởng, gồm có 3 câu.
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần và đếm 1 – 2 cho học sinh hát theo đàn 3 lần. Chú ý chỉnh sửa cho các em tập hát đúng giai điệu bà hát và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Đọc SGK
Nghe
Nghe
Nghe
Nghe
Nghe
Luyện thanh
Nghe
Nhắc lại
Học hát
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát Hò ba lí kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
- 2 em lên trình bày bài hát, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Hò là gì? Nêu 3 bài Hò? (Là một khúc hát dân gian, thường hát trong khi lao động. Hò để thúc đẩy nhịp độ lao động, để động viên, cổ vũ, để giải trí khi làm việc mệt nhọc, để bày tỏ tình cảm với quê hương đất nước, với người thương… 3 bài hò

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 12

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Hoø ba lí

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

Hoïc haùt: Baøi Hoø ba lí.

     2. Kó naêng:

- Bieát baøi Hoø ba lí  laø daân ca Quaûng Nam.

- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.

     3. Thaùi ñoä:

Yeâu thích daân ca, quyù troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc naùy haùt baøi Hoø ba lí, Hoø huïi, Hoø giaõ gaïo.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:

     + Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø?

     + Tìm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

Chæ ñònh

 

Giôùi thieäu

 

Môû nhaïc

I. Hoïc haùt baøi:

HOØ BA LÍ

Daân ca Quaõng Nam

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK Trang 28.

- Ngöôøi ta thöôøng laáy noäi dung coâng vieäc ñeå ñaët teân cho ñieäu hoø: Hoø giaõ gaïo, Hoø giöït chì, Hoø keùo goã, Hoø qua soâng haùi cuûi …

- Trích ñoaïn baøi Hoø giaõ gaïo.

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

 

Nghe

 

Nghe

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Giôùi thieäu

 

 

Môû nhaïc

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

- Thöôøng laáy ñòa danh, nôi xuaát xöù: Hoø Ñoàng Thaùp, Hoø soâng Maõ. Laáy tieáng “xoâ” hay tieáng ñeäm ñoäc ñaùo ñeå ñaët teân: Hoø khoan, Hoø huïi, Hoø ba lí …

- Trích ñoaïn baøi Hoø huïi.

- Veà muïc ñích cuûa caùc ñieäu hoø: Thuùc ñaåy nhòp ñoä lao ñoäng: Maøi döøa, ñaïp caùm cho nhanh, eùp daàu maø chaûy toùc anh, toùc naøng (Hoø maùi döøa – Daân ca Bình Ñònh). Ñoäng vieân coå vuõ ngöôøi lao ñoäng: Chuyeán ñoø vöôït soùng sang ngang, qua soâng haùi cuûi coù naøng coù anh (Hoø qua soâng haùi cuûi – Daân ca Haûi Phoøng). Ñeå giaûi trí, giaûi lao: Thieáu tay neân phaûi caàm chaøy, hoø leân ba tieáng dôû hay ñöøng cöôøi (Hoø giaõ gaïo – Daân ca Quaõng Binh). Ñeå theå hieän tình yeâu queâ höông, tình yeâu ñoâi löùa: Tình em nhö nöôùc doøng soâng, thöông anh coù aùo raùch phoøng khoâng em chôø (Hoø huïi – Daân ca Khu Naêm).

- Hoø ba lí laø ñieäu hoø ñaõ duøng caùc töø “ba lí” laøm caâu “xoâ”, ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi maãu:

- Caáu truùc: Baøi haùt vieát ôû nhòp hai boán, gioïng Ñoâ tröôûng, goàm coù 3 caâu.

    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 1 – 2 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng giai ñieäu baø haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Nghe

 

 

Nghe

Nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyeän thanh

 

 

 

Nghe

Nhaéc laïi

 

Hoïc haùt

 

 

 

Thöïc hieän

 

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø? (Laø moät khuùc haùt daân gian, thöôøng haùt trong khi lao ñoäng. Hoø ñeå thuùc ñaåy nhòp ñoä lao ñoäng, ñeå ñoäng vieân, coå vuõ, ñeå giaûi trí khi laøm vieäc meät nhoïc, ñeå baøy toû tình caûm vôùi queâ höông ñaát nöôùc, vôùi ngöôøi thöông… 3 baøi hoø: Hoø ba lí, Hoø giaõ gaïo, Hoø huïi).

- Tìm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí. (Hoâm qua taùt nöôùc ñaàu ñình, boû queân caùi aùo treân caønh hoa sen).

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí? (giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, haøo höùng. Noäi dung noùi veà coâng vieäc cheû tre ñan sòa cuûa ngöôøi noâng daân).

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Haùt thuoäc baøi haùt Hoø ba lí.

- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí?

- Tìm theâm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 13:

     + Neâu thöù töï töø 1 ñeán 4 daáu thaêng, töø 1 ñeán 4 daáu giaùng?

     + Theá naøo laø gioïng cuøng teân? Cho ví duï?

     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 12 tiết 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự