Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 12 Tiết 12

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
fs9hzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-11-08 22:13:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát: 12 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . . Hoïc haùt: Baøi Hoø ba lí

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 12
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Hoø ba lí
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
Hoïc haùt: Baøi Hoø ba lí.
     2. Kó naêng:
- Bieát baøi Hoø ba lí  laø daân ca Quaûng Nam.
- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
     3. Thaùi ñoä:
Yeâu thích daân ca, quyù troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc naùy haùt baøi Hoø ba lí, Hoø huïi, Hoø giaõ gaïo.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:
     + Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø?
     + Tìm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
Chæ ñònh
 
Giôùi thieäu
 
Môû nhaïc
I. Hoïc haùt baøi:
HOØ BA LÍ Daân ca Quaõng Nam      1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK Trang 28.
- Ngöôøi ta thöôøng laáy noäi dung coâng vieäc ñeå ñaët teân cho ñieäu hoø: Hoø giaõ gaïo, Hoø giöït chì, Hoø keùo goã, Hoø qua soâng haùi cuûi …
- Trích ñoaïn baøi Hoø giaõ gaïo.
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
 
Nghe
 
Nghe

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Giôùi thieäu
 
 
Môû nhaïc
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
- Thöôøng laáy ñòa danh, nôi xuaát xöù: Hoø Ñoàng Thaùp, Hoø soâng Maõ. Laáy tieáng “xoâ” hay tieáng ñeäm ñoäc ñaùo ñeå ñaët teân: Hoø khoan, Hoø huïi, Hoø ba lí …
- Trích ñoaïn baøi Hoø huïi.
- Veà muïc ñích cuûa caùc ñieäu hoø: Thuùc ñaåy nhòp ñoä lao ñoäng: Maøi döøa, ñaïp caùm cho nhanh, eùp daàu maø chaûy toùc anh, toùc naøng (Hoø maùi döøa – Daân ca Bình Ñònh). Ñoäng vieân coå vuõ ngöôøi lao ñoäng: Chuyeán ñoø vöôït soùng sang ngang, qua soâng haùi cuûi coù naøng coù anh (Hoø qua soâng haùi cuûi – Daân ca Haûi Phoøng). Ñeå giaûi trí, giaûi lao: Thieáu tay neân phaûi caàm chaøy, hoø leân ba tieáng dôû hay ñöøng cöôøi (Hoø giaõ gaïo – Daân ca Quaõng Binh). Ñeå theå hieän tình yeâu queâ höông, tình yeâu ñoâi löùa: Tình em nhö nöôùc doøng soâng, thöông anh coù aùo raùch phoøng khoâng em chôø (Hoø huïi – Daân ca Khu Naêm).
- Hoø ba lí laø ñieäu hoø ñaõ duøng caùc töø “ba lí” laøm caâu “xoâ”, ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi maãu:
- Caáu truùc: Baøi haùt vieát ôû nhòp hai boán, gioïng Ñoâ tröôûng, goàm coù 3 caâu.
    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 1 – 2 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng giai ñieäu baø haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Nghe
 
 
Nghe
Nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyeän thanh
 
 
 
Nghe
Nhaéc laïi
 
Hoïc haùt
 
 
 
Thöïc hieän
 

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø? (Laø moät khuùc haùt daân gian, thöôøng haùt trong khi lao ñoäng. Hoø ñeå thuùc ñaåy nhòp ñoä lao ñoäng, ñeå ñoäng vieân, coå vuõ, ñeå giaûi trí khi laøm vieäc meät nhoïc, ñeå baøy toû tình caûm vôùi queâ höông ñaát nöôùc, vôùi ngöôøi thöông… 3 baøi hoø: Hoø ba lí, Hoø giaõ gaïo, Hoø huïi).
- Tìm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí. (Hoâm qua taùt nöôùc ñaàu ñình, boû queân caùi aùo treân caønh hoa sen).
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí? (giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, haøo höùng. Noäi dung noùi veà coâng vieäc cheû tre ñan sòa cuûa ngöôøi noâng daân).
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Haùt thuoäc baøi haùt Hoø ba lí.
- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi Hoø?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí?
- Tìm theâm moät caâu thô luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 13:
     + Neâu thöù töï töø 1 ñeán 4 daáu thaêng, töø 1 ñeán 4 daáu giaùng?
     + Theá naøo laø gioïng cuøng teân? Cho ví duï?
     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_12_tiet_12_lop_8.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 12 - tiết 12
  Âm nhạc 7
  Tuần 12 - tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 12 - tiết 12
  Âm nhạc 6
  Tuần 12 - tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 12 - tiet 12
  Mỹ thuật 6
  TUAN 12 - tiet 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 2

 • Tuần 12 tiết 12
  Giáo án khác
  Tuần 12 tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 12- Tiết 12
  Giáo án khác
  Tuần 12- Tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 12 - tiết 12
  Âm nhạc 8
  Tuần 12 - tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • tuan 12 - tiet ...
  Giáo án khác
  tuan 12 - tiet ...

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2015

  Xem: 0

 • Địa 8/ tuần 12/ tiết 12
  Địa lý
  Địa 8/ tuần 12/ tiết 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2014

  Xem: 0

 • tuan 12 tiet 12 mt6
  Giáo án khác
  tuan 12 tiet 12 mt6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

  Xem: 3

 • TUẦN 12 TIẾT 12 ĐỊA 8
  Địa lý 7
  TUẦN 12 TIẾT 12 ĐỊA 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2012

  Xem: 0