Tuần 12 tiết 12

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ks9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:14:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Lí kéo chài I. Mục tiêu: 1. thức: Học hát bài Lí kéo chài. 2. năng: - b,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 11
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Lí keùo chaøi
 
I. Muïc tieâu:
    1. Kiến thức: Học hát bài Lí kéo chài.
    2. Kỉ năng:
- Bieát baøi Lí keùo chaøi laø daân ca Nam Boä. Bieát noäi dung baøi haùt theå hieän tinh thaàn lao ñoäng vaø nieàm laïc quan, yeâu ñôøi cuûa ngöôøi daân ñaùnh caù.
- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm, taäp haùt ñôn ca, song ca, toáp ca…
    3. Thaùi ñoä: Bieát traân troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Lí keùo chaøi, Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông, Daâng ngöôøi tieáng haùt muøa xuaân.
- AÛnh vaø tö lieäu veà keùo chaøi, keùo löôùi.
- Taäp moät lôøi ca môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi vaø gôïi yù cho hoïc sinh ñaët lôøi ca môùi: Saùng leân roài ra ñoàng gaët luùa, tieáng cöôøi vui vang khaép nôi nôi (Hoø ô). Muøi höông luùa môùi thôm thôm (Khoan hôõi khoan hoø). Bieát bao (maø) vui söôùng (khoan hôõi khoan hoø) ñem höông luùa veà (Ô hoø ô hoø laø hoø ô).
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 9.
- Traû lôøi caâu hoûi kieåm tra baøi tieát 11.
- Traû lôøi caâu hoûi chuaån bò baøi môùi:
     + Lí laø gì? Neâu 3 baøi Lí maø em bieát?
     + Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng, treo aûnh
I. Hoïc haùt baøi:
LÍ KEÙO CHAØI Ghi baøi
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
Hoûi
Giôùi thieäu
 
 
Môû nhaïc
 
Phaân tích
 
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
Nhaán maïnh
Môû nhaïc
Höôùng daãn
                                                               Daân ca Nam Boä Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân     1. Tìm hieåu baøi:
- Lí laø gì? Neâu 3 baøi Lí maø em bieát?
- Lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn, giaûn dò, moäc maïc. Moãi baøi Lí thöôøng ñöôïc xaây döïng töø nhöõng caâu thô luïc baùt. Ví duï: Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông…
- Trích ñoaïn caùc baøi Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông.
- Vôùi tieát taáu khoeû, giai ñieäu moäc maïc, baøi haùt Lí keùo chaøi moâ taû caûnh lao ñoäng, sinh hoaït vui töôi cuûa ngöôøi daân vuøng bieån. Ngöôøi daân chaøi quanh naêm soáng cuøng soâng nöôùc. Tuy lao ñoäng vaát vaû, cöïc nhoïc nhöng hoï luoân laïc quan yeâu ñôøi.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     Caùc baøi: Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông…
- Phaân tích: Baøi haùt vieát ôû nhòp   . Gioïng Reâ thöù, coù 2 caâu.
    3. Nghe baøi maãu:
    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 2 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøi baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi tình caûm maïnh meõ, vui töôi, laïc quan.
    Taäp haùt theo kieåu xöôùng vaø xoâ:
    Moät em haùt: “Keùo leân … haùt caâu ca”.
    Caû lôùp haùt: “Hoø ô”.
    Moät em haùt: “Bieån khôi thaân thieát vôùi ta”.
    Caû lôùp haùt: “Khoan hôûi khoan hoø … laø hoø ô”.
 
 
 
Traû lôøi
Nghe
 
 
Nghe
 
Nhaéc laïi
 
 
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
 
Ghi baøi
Nghe
Taäp haùt

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi baøi haùt Lí keùo chaøi keát hôïp theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi tình caûm maïnh meõ, vui töôi, laïc quan.
- Hai em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Lí laø gì? Neâu 3 baøi Lí maø em bieát?
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- Giaùo vieân haùt lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi roài höôùng daãn hoïc sinh taäp ñaët lôøi ca theo nhöõng chuû ñeà töï chon (neáu laøm ngay taïi lôùp chöa xong, cho caùc em veà nhaø laøm tieáp).
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi? (giai ñieäu vui töôi, maïnh meõ, laïc quan. Noäi dung moâ taû caûnh lao ñoäng, sinh hoaït cuûa ngöôøi daân vuøng bieån).
- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Nhaïc só Nguyeãn Vaên Thöông.
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Lí keùo chaøi.
- Lí laø gì? Neâu 3 baøi Lí maø em bieát?
- Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi, chuû ñeà töï choïn.
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 13:
     + Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?
     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Tuần 12 tiết 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan-12-tiet-12.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU