Tuần 12 tiết 12

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       47      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ks9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:14:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
47
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Lí kéo chài I. Mục tiêu: 1. thức: Học hát bài Lí kéo chài. 2. năng: - b,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 12 tiết 12, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-12-tiet-12.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 11
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Lí kéo chài
I. Mục tiêu:
1. thức: Học hát bài Lí kéo chài.
2. năng:
- bài Lí kéo chài là dân ca Nam Bộ. Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần lao động và niềm lạc quan, yêu đời của người dân đánh cá.
- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, tập hát đơn ca, song ca, tốp ca…
3. Thái độ: Biết trân trọng giá trị của lao động.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Lí kéo chài, Lí đất giồng, Lí con sáo sang sông, Lí sâm thương, Dâng người tiếng hát mùa xuân.
- Ảnh và tư liệu về kéo chài, kéo lưới.
- Tập một lời ca mới theo điệu Lí kéo chài và gợi ý cho học sinh đặt lời ca mới: Sáng lên rồi ra đồng gặt lúa, tiếng cười vui vang khắp nơi nơi (Hò ơ). Mùi hương lúa mới thơm thơm (Khoan hỡi khoan hò). Biết bao (mà) vui sướng (khoan hỡi khoan hò) đem hương lúa về (Ơ hò ơ hò là hò ơ).
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 9.
- Trả lời câu hỏi kiểm tra bài tiết 11.
- Trả lời câu hỏi chuẩn bị bài mới:
+ Lí là gì? Nêu 3 bài Lí mà em biết?
+ Tập đặt lời mới theo điệu Lí kéo chài?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý?
- Nêu cảm nhận về bài hát Mẹ yêu con.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng, treo ảnh
Hỏi
Giới thiệu
Mở nhạc
Phân tích
Điều khiển
Nhấn mạnh
Mở nhạc
Hướng dẫn
I. Học hát bài:
LÍ KÉO CHÀI
Dân ca Nam Bộ
Đặt lời mới: Hoàng Lân
1. Tìm hiểu bài:
- Lí là gì? Nêu 3 bài Lí mà em biết?
- Lí là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài Lí thường được xây dựng từ những câu thơ lục bát. Ví dụ: Lí đất giồng, Lí con sáo sang sông, Lí sâm thương…
- Trích đoạn các bài Lí đất giồng, Lí con sáo sang sông, Lí sâm thương.
- Với tiết tấu khoẻ, giai điệu mộc mạc, bài hát Lí kéo chài mô tả cảnh lao động, sinh hoạt vui tươi của người dân vùng biển. Người dân chài quanh năm sống cùng sông nước. Tuy lao động vất vả, cực nhọc nhưng họ luôn lạc quan yêu đời.
2. Khởi động giọng:

Các bài: Lí đất giồng, Lí con sáo sang sông, Lí sâm thương…
- Phân tích: Bài hát viết ở nhịp . Giọng Rê thứ, có 2 câu.
3. Nghe bài mẫu:
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 2 lần và đếm 2 – 1 cho học sinh hát theo đàn 3 lần. Chú ý chỉnh sửa cho các em tập hát đúng giai điệu bài hát và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bài bài hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện bài hát với tình cảm mạnh mẽ, vui tươi, lạc quan.
Tập hát theo kiểu xướng và xô:
Một em hát: “Kéo lên … hát câu ca”.
Cả lớp hát: “Hò ơ”.
Một em hát: “Biển khơi thân thiết với ta”.
Cả lớp hát: “Khoan hởi khoan hò … là hò ơ”.
Ghi bài
Trả lời
Nghe
Nghe
Nhắc lại
Luyện thanh
Ghi bài
Nghe
Tập hát


4. Củng cố:
- Trình bày bài bài hát Lí kéo chài kết hợp theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện bài hát với tình cảm mạnh mẽ, vui tươi, lạc quan.

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 11

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Lí keùo chaøi

 

I. Muïc tieâu:

    1. Kiến thức: Học hát bài Lí kéo chài.

    2. Kỉ năng:

- Bieát baøi Lí keùo chaøi laø daân ca Nam Boä. Bieát noäi dung baøi haùt theå hieän tinh thaàn lao ñoäng vaø nieàm laïc quan, yeâu ñôøi cuûa ngöôøi daân ñaùnh caù.

- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm, taäp haùt ñôn ca, song ca, toáp ca…

    3. Thaùi ñoä: Bieát traân troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Lí keùo chaøi, Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông, Daâng ngöôøi tieáng haùt muøa xuaân.

- nh vaø tö lieäu veà keùo chaøi, keùo löôùi.

- Taäp moät lôøi ca môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi vaø gôïi yù cho hoïc sinh ñaët lôøi ca môùi: Saùng leân roài ra ñoàng gaët luùa, tieáng cöôøi vui vang khaép nôi nôi (Hoø ô). Muøi höông luùa môùi thôm thôm (Khoan hôõi khoan hoø). Bieát bao (maø) vui söôùng (khoan hôõi khoan hoø) ñem höông luùa veà (Ô hoø ô hoø laø hoø ô).

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 9.

- Traû lôøi caâu hoûi kieåm tra baøi tieát 11.

- Traû lôøi caâu hoûi chuaån bò baøi môùi:

     + laø gì? Neâu 3 baøi maø em bieát?

     + Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, treo aûnh

I. Hoïc haùt baøi:

LÍ KEÙO CHAØI

Ghi baøi

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

Hoûi

Giôùi thieäu

 

 

Môû nhaïc

 

Phaân tích

 

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

Nhaán maïnh

Môû nhaïc

Höôùng daãn

                                                               Daân ca Nam Boä

Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân

    1. Tìm hieåu baøi:

- Lí laø gì? Neâu 3 baøi Lí maø em bieát?

- Lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn, giaûn dò, moäc maïc. Moãi baøi Lí thöôøng ñöôïc xaây döïng töø nhöõng caâu thô luïc baùt. Ví duï: Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông…

- Trích ñoaïn caùc baøi Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông.

- Vôùi tieát taáu khoeû, giai ñieäu moäc maïc, baøi haùt Lí keùo chaøi moâ taû caûnh lao ñoäng, sinh hoaït vui töôi cuûa ngöôøi daân vuøng bieån. Ngöôøi daân chaøi quanh naêm soáng cuøng soâng nöôùc. Tuy lao ñoäng vaát vaû, cöïc nhoïc nhöng hoï luoân laïc quan yeâu ñôøi.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     Caùc baøi: Lí ñaát gioàng, Lí con saùo sang soâng, Lí saâm thöông

- Phaân tích: Baøi haùt vieát ôû nhòp   . Gioïng Reâ thöù, coù 2 caâu.

    3. Nghe baøi maãu:

    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 2 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em tp haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøi baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi tình caûm maïnh meõ, vui töôi, laïc quan.

    Taäp haùt theo kieåu xöôùng vaø xoâ:

    Moät em haùt: “Keùo leân … haùt caâu ca”.

    Caû lôùp haùt: “Hoø ô”.

    Moät em haùt: “Bieån khôi thaân thieát vôùi ta”.

    Caû lôùp haùt: “Khoan hôûi khoan hoø … laø hoø ô”.

 

 

 

Traû lôøi

Nghe

 

 

Nghe

 

Nhaéc laïi

 

 

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

 

Ghi baøi

Nghe

Taäp haùt

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi baøi haùt Lí keùo chaøi keát hôïp theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi tình caûm maïnh meõ, vui töôi, laïc quan.

- Hai em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- laø gì? Neâu 3 baøi maø em bieát?

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

- Giaùo vieân haùt lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi roài höôùng daãn hoïc sinh taäp ñaët lôøi ca theo nhöõng chuû ñeà töï chon (neáu laøm ngay taïi lôùp chöa xong, cho caùc em veà nhaø laøm tieáp).

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi? (giai ñieäu vui töôi, maïnh meõ, laïc quan. Noäi dung moâ taû caûnh lao ñoäng, sinh hoaït cuûa ngöôøi daân vuøng bieån).

- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Nhaïc só Nguyeãn Vaên Thöông.

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Lí keùo chaøi.

- laø gì? Neâu 3 baøi maø em bieát?

- Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí keùo chaøi, chuû ñeà töï choïn.

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 13:

     + Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?

     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo?

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 12 tiết 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự