Tuần 13- Tiết 13 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bz5f0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/26/2015 10:04:55 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
2

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.(khái niệm – tính chất – cách nhận biết).
2.Kĩ năng:- Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa.
3.Thái độ:- Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong khi đo.
II. Chuẩn bị:
GV: thước thẳng, phấn màu, compa, bảng phụ.
HS: thước thẳng, compa.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp tái hiện, đàm thoại gợi mở, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận .
IV. Tiến trình:
1. Ổn định: (1’) 6A1 :
2. Kiểm tra bài cũ: KIỂM TRA 15 PHÚT
Đề bài:
Cho đoạn thẳng AB=6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=3cm.
a/ M có nằm giữa A và B không? vì sao?
/ So Sánh AM và MB?
c/ M có là trung điểm AB ?
Giải:
(hình đúng)
/
a/Trên tia AB vì AM(vì 3cm<6cm) nên M nằm giữa A và B.
/ So sánh AM và MB
Vì M nằm giữa A Và B (câu a)
nên AM+MB=AB……………………………………………………………………………………………………
thay số 3+MB=6
MB=6-3=3(cm)
mà AM=3cm
vậy AM=MB (3cm=3cm)
c/ Vì M nằm giữa A và B ( theo câu a)
và MA=MB (theo câu b)
nên M là trung điểm của đọan thẳng AB

đ
2.0đ
1.0đ
1.0đ
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG

Họat động 1: Lý thuyết(12’)
-GV: Đọc hình bảng phụ 1
-GV: treo bảng phụ 2 ghi các tính chất ( chưa đầy đủ)
-GV: giáo viên treo bảng phụ 3: câu hỏi trắc nghiệm( các khái niệm hình học)
Họat động 2: Bài tập (15’)
Bài 57/124
-GV: Tóm tắt đề
-GV: Hãy nêu cáh tính AB?
-GV: So sánh AB và CD (cần tính CD( nêu cách tính CD
Hướng dẫn phân tích:
Lập luận
-GV: Điểm nào nằm giữa?
BC+CD=BD
CD=?
-GV: So sánh AB và CD.

-HS: Diễn đạt bằng lời nhiều các cho mỗi hình vẽ
-HS: Đọc đề ( điền vào chổ trống
-HS: Trả lời miệng
-HS: Đọc đề; vẽ hình
-HS: Nêu cách tính AB. trình bày cách giải


-HS: Thực hiện.
-HS: C nằm giữa B và D
BC+CD=BD
CD=5-3=2
-HS: AB=CD
A/ Lý thuyết:
Đọc các hình:
Các tính chất: sgk/127
Bài 57/124
Tóm tắt:
AC=5cm; BC=3cm (B nằm giữa A và C); BD=5cm (D(tia đối tia BA)
a/ Tính AB
/ So sánh AB và CD
Giải:
A B C D
( ( ( (
a/ Tính AB:
Vì B nằm giữa A và C
nên AB+BC=AC
Thay số AB+3=5
AB=5-3=2(cm)
/ so sánh AB Và CD:
Tính CD:
trên tia BD:BCta có BC+CD=BD
thay số 3+CD=5
CD=5-3=2(cm)
vì 2cm=2cm nên AB=CD

 4. Củng cố
Xen vào lúc ôn tập.
5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: ( 2’)
- Xem lại các bài tập đã giải.
- Bài tập : 1;2;3;7;8/127
- Chuẩn bị tiết sau kiểm

 

 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo aùn hình hoïc 6

                                                                           

 

 

 

 

I. Muïc tieâu:

1.Kieán thöùc:

- Heä thoáng hoùa kieán thöùc veà ñieåm, ñöôøng thaúng, tia, ñoaïn thaúng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.(khaùi nieäm – tính chaát – caùch nhaän bieát).

2.Kó naêng:- Reøn kyõ naêng söû duïng thaønh thaïo thöôùc thaúng, thöôùc coù chia khoaûng, compa.

3.Thaùi ñoä:- Giaùo duïc HS böôùc ñaàu bieát taäp suy luaän, reøn kyõ naêng caån thaän trong khi ño.

II. Chuaån bò:

  1. GV: thöôùc thaúng, phaán maøu, compa, baûng phuï.
  2. HS: thöôùc thaúng, compa.

III. Phöông phaùp:

 - Vaán ñaùp taùi hieän, đàm thoại gợi môû, ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhóm.

IV. Tieán trình:

1. OÅn ñònh: (1’) 6A1 : .....................................................

 2. Kieåm tra baøi cuõ:                  KIỂM TRA 15 PHÚT

  Đề bài:

Cho đoạn thẳng  AB=6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=3cm.

a/ M coù naèm giöõa A vaø B khoâng? vì sao?

b/ So Saùnh AM vaø MB?

c/ M coù laø trung ñieåm AB ?

Giaûi:

(Vẽ hình đúng)

a/Treân tia AB vì AM<AB

(vì 3cm<6cm) neân M naèm giöõa A vaø B.

b/ So saùnh AM vaø MB

Vì M naèm giöõa A Vaø B (caâu a)

neân AM+MB=AB……………………………………………………………………………………………………

thay soá 3+MB=6

                 MB=6-3=3(cm)

maø AM=3cm

vaäy AM=MB (3cm=3cm)

c/ Vì M naèm giöõa A vaø B ( theo caâu a)

vaø MA=MB (theo caâu b)

neân M laø trung ñieåm cuûa ñoïan thaúng AB

 

 

1.0  đ

 

2.0đ

 

 

 

1.0đ

1.0đ

1.0 đ

 

 

1.0 đ

1.0 đ

1.0 đ

1.0 đ

3. Baøi môùi:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

GHI BAÛNG

Hoïat ñoäng 1: Lyù thuyeát(12’)

-GV: Ñoïc hình  baûng phuï 1

 

 

-GV: treo baûng phuï 2 ghi caùc tính chaát ( chöa ñaày ñuû)

 

-GV: giaùo vieân treo baûng phuï 3: caâu hoûi traéc nghieäm( caùc khaùi nieäm hình hoïc)

 

Hoïat ñoäng 2: Baøi taäp (15’)

Baøi 57/124

-GV: Toùm taét ñeà

 

 

 

 

 

 

 

-GV: Haõy neâu caùh tính AB?

 

 

 

-GV: So saùnh AB vaø CD caàn tính CD neâu caùch tính CD

Höôùng daãn phaân tích:

    Laäp luaän

 

-GV: Ñieåm naøo naèm giöõa?

BC+CD=BD

CD=?

 

-GV: So saùnh AB vaø CD.

 

-HS: Dieãn ñaït baèng lôøi nhieàu caùc cho moãi hình veõ

 

-HS: Ñoïc ñeà ñieàn vaøo choå troáng

 

-HS: Traû lôøi mieäng

 

 

 

 

 

-HS: Ñoïc ñeà; veõ hình

 

 

 

 

 

 

 

-HS: Neâu caùch tính AB. trình baøy caùch giaûi

 

 

-HS: Thöïc hieän.

 

 

 

 

 

-HS: C naèm giöõa B vaø D

BC+CD=BD

CD=5-3=2

 

-HS: AB=CD

A/ Lyù thuyeát:

  1. Ñoïc caùc hình:

 

 

  1. Caùc tính chaát: sgk/127

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 57/124

Toùm taét:

AC=5cm; BC=3cm (B naèm giöõa A vaø C); BD=5cm (Dtia ñoái tia BA)

a/ Tính AB

b/ So saùnh AB vaø CD

 

Giaûi:

   A         B           C          D

                                       

a/ Tính AB:

Vì B naèm giöõa A vaø C

neân AB+BC=AC

Thay soá AB+3=5

               AB=5-3=2(cm)

b/ so saùnh AB Vaø CD:

  • Tính CD:

treân tia BD:BC<BD (3cm<5cm) neân C naèm giöõa B vaø D

ta coù BC+CD=BD

thay soá  3+CD=5

        CD=5-3=2(cm)

vì 2cm=2cm neân AB=CD

 

     4. Cuûng coá

              Xen vaøo luùc oân taäp.

5. Höôùng daãn và dặn dò veà nhaø: ( 2’)

- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.

- Baøi taäp : 1;2;3;7;8/127

- Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát.

 

Baûng phuï 1: Moãi hình sau cho bieát kieán thöùc gì?

 

 

                        B

    A

 

 

 

    A                    B

                C

 

                                  D                                    E         B            A

A                     C

 

 

B                         D

 

A                        B

 

C                       D

   A

 

 

                       B

 

 

 

    A                    B

 

 

 

           a

 

   b

 

 

 

x                          y

 

Baûng phuï 2: Ñieàn vaøo choã troáng

a/ Trong ba ñieåm thaúng haøng………ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi

b/ Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua……….

c/Moãi ñieåm treân ñöôøng thaúng laø……….cuûa hai tia ñoái nhau

d/ Neáu ……………………..thì AM+MB=AB

 

Baûng phuï 3: Ñuùng, Sai

a/ Ñoïan thaúng AB laø hình goàm caùc ñieåm naèm giöõa hai ñieåm A vaø B;

b/ Neáu M laø trung ñieåm cuûa ñoïant haúng AB thì M caùch ñeàu hai ñeåm A vaø B;

c/ Trung ñieåm cuûa ñoïan thaúng AB laø ñieåm caùch ñeàu hai ñieåm A vaø B;

d/ Hai ñöôøng thaúng phaân bieät thì caét nhau hoaëc song song.

  6. Ruùt kinh nghieäm :  

...........................................................................................

...................................................................................

GV: Hồ Viết Uyên Nhi             Naêm hoïc: 2015-2016

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-13-Tiet-13.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)