Giáo Án Giáo Án:Tuần 13- Tiết 13

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
dz5f0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-11-26 22:04:55
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn hình hoïc 6 I. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: - Heä thoáng hoùa kieán thöùc veà ñieåm, ñöôøng thaúng, tia, ñoaïn thaúng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.(khaùi nieäm – tính c

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
 
Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo aùn hình hoïc 6
                                                                           

 
 
 
 
I. Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc:
- Heä thoáng hoùa kieán thöùc veà ñieåm, ñöôøng thaúng, tia, ñoaïn thaúng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.(khaùi nieäm – tính chaát – caùch nhaän bieát).
2.Kó naêng:- Reøn kyõ naêng söû duïng thaønh thaïo thöôùc thaúng, thöôùc coù chia khoaûng, compa.
3.Thaùi ñoä:- Giaùo duïc HS böôùc ñaàu bieát taäp suy luaän, reøn kyõ naêng caån thaän trong khi ño.
II. Chuaån bò:
GV: thöôùc thaúng, phaán maøu, compa, baûng phuï.
HS: thöôùc thaúng, compa.
III. Phöông phaùp:
 - Vaán ñaùp taùi hieän, đàm thoại gợi môû, ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhóm.
IV. Tieán trình:
1. OÅn ñònh: (1’) 6A1 : .....................................................
 2. Kieåm tra baøi cuõ:                  KIỂM TRA 15 PHÚT
  Đề bài:
Cho đoạn thẳng  AB=6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=3cm.
a/ M coù naèm giöõa A vaø B khoâng? vì sao?
b/ So Saùnh AM vaø MB?
c/ M coù laø trung ñieåm AB ?
Giaûi:
(Vẽ hình đúng)

a/Treân tia AB vì AM
(vì 3cm
b/ So saùnh AM vaø MB
Vì M naèm giöõa A Vaø B (caâu a)
neân AM+MB=AB……………………………………………………………………………………………………
thay soá 3+MB=6
                 MB=6-3=3(cm)
maø AM=3cm
vaäy AM=MB (3cm=3cm)
c/ Vì M naèm giöõa A vaø B ( theo caâu a)
vaø MA=MB (theo caâu b)
neân M laø trung ñieåm cuûa ñoïan thaúng AB
 
 
1.0  đ
 
2.0đ
 
 
 
1.0đ
1.0đ
1.0 đ
 
 
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
3. Baøi môùi:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
Hoïat ñoäng 1: Lyù thuyeát(12’)
-GV: Ñoïc hình  baûng phuï 1
 
 
-GV: treo baûng phuï 2 ghi caùc tính chaát ( chöa ñaày ñuû)
 
-GV: giaùo vieân treo baûng phuï 3: caâu hoûi traéc nghieäm( caùc khaùi nieäm hình hoïc)
 
Hoïat ñoäng 2: Baøi taäp (15’)
Baøi 57/124
-GV: Toùm taét ñeà
 
 
 
 
 
 
 
-GV: Haõy neâu caùh tính AB?
 
 
 
-GV: So saùnh AB vaø CD caàn tính CD neâu caùch tính CD
Höôùng daãn phaân tích:
    Laäp luaän
 
-GV: Ñieåm naøo naèm giöõa?
BC+CD=BD
CD=?
 
-GV: So saùnh AB vaø CD.
 
-HS: Dieãn ñaït baèng lôøi nhieàu caùc cho moãi hình veõ
 
-HS: Ñoïc ñeà  ñieàn vaøo choå troáng
 
-HS: Traû lôøi mieäng
 
 
 
 
 
-HS: Ñoïc ñeà; veõ hình
 
 
 
 
 
 
 
-HS: Neâu caùch tính AB. trình baøy caùch giaûi
 
 
-HS: Thöïc hieän.
 
 
 
 
 
-HS: C naèm giöõa B vaø D
BC+CD=BD
CD=5-3=2
 
-HS: AB=CD
A/ Lyù thuyeát:
Ñoïc caùc hình:
 
 
Caùc tính chaát: sgk/127
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 57/124
Toùm taét:
AC=5cm; BC=3cm (B naèm giöõa A vaø C); BD=5cm (Dtia ñoái tia BA)
a/ Tính AB
b/ So saùnh AB vaø CD
 
Giaûi:
   A         B           C          D
                                       
a/ Tính AB:
Vì B naèm giöõa A vaø C
neân AB+BC=AC
Thay soá AB+3=5
               AB=5-3=2(cm)
b/ so saùnh AB Vaø CD:
Tính CD:
treân tia BD:BC
ta coù BC+CD=BD
thay soá  3+CD=5
        CD=5-3=2(cm)
vì 2cm=2cm neân AB=CD
 
     4. Cuûng coá
              Xen vaøo luùc oân taäp.
5. Höôùng daãn và dặn dò veà nhaø: ( 2’)
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.
- Baøi taäp : 1;2;3;7;8/127
- Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát.
 
Baûng phuï 1: Moãi hình sau cho bieát kieán thöùc gì?
 
 
                        B
    A
 
 
 
    A                    B
                C
 
                                  D                                    E         B            A
A                     C
 
 
B                         D
 
A                        B
 
C                       D
   A
 
 
                       B
 
 
 
    A                    B
 
 
 
           a
 
   b
 
 
 
x                          y
 
Baûng phuï 2: Ñieàn vaøo choã troáng
a/ Trong ba ñieåm thaúng haøng………ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi
b/ Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua……….
c/Moãi ñieåm treân ñöôøng thaúng laø……….cuûa hai tia ñoái nhau
d/ Neáu ……………………..thì AM+MB=AB
 
Baûng phuï 3: Ñuùng, Sai
a/ Ñoïan thaúng AB laø hình goàm caùc ñieåm naèm giöõa hai ñieåm A vaø B;
b/ Neáu M laø trung ñieåm cuûa ñoïant haúng AB thì M caùch ñeàu hai ñeåm A vaø B;
c/ Trung ñieåm cuûa ñoïan thaúng AB laø ñieåm caùch ñeàu hai ñieåm A vaø B;
d/ Hai ñöôøng thaúng phaân bieät thì caét nhau hoaëc song song.
  6. Ruùt kinh nghieäm :  
...........................................................................................
...................................................................................
GV: Hồ Viết Uyên Nhi             Naêm hoïc: 2015-2016
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 13- Tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngT13_on_tap_chuong.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 8
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 13 tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 3

 • Tuần 13- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 7
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 6
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

  Xem: 0

 • tuan 13-14 TIET 13-14MT6
  Mỹ thuật 6
  tuan 13-14 TIET 13-14MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0

 • Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13
  GD công dân 6
  Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 13- CN9-Tiết 13
  Công nghệ 9
  Tuần 13- CN9-Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 0