Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 13 Tiết 13

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jjhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:35:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn 13 – Tieát 13 I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöù: Hoïc haùt: Baøi Ñi caáy. 2. Kó naêng: - Bieát baøi haùt Ñi caáy laø moät baøi daân ca Thanh Hoùa,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn 13 – Tieát 13
 

 
 
I. Muïc tieâu:
    1. Kieán thöù:
Hoïc haùt: Baøi Ñi caáy.
     2. Kó naêng:
- Bieát baøi haùt Ñi caáy laø moät baøi daân ca Thanh Hoùa, trích trong Toå khuùc Muùa ñeøn.
- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
     3. Thaùi ñoä:
 Bieát traân troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Ñi caáy, Hoøru nguû haønh khaùch, lôøi môùi baøi haùt Ñi caáy – Hoäi muøa queâ höông.
- AÛnh ñi caáy.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc AÂm nhaïc 6.
- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi Sô löôïc veà daân ca Vieät Nam.
- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 5 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Daân ca laø gì?
- Neâu teân caùc vuøng, mieàn daân ca Vieät Nam?
- Taïi sao chuùng ta caàn phaûi traân troïng giöõ gìn, hoïc taäp vaø phaùt trieån daân ca?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng, treo aûnh
 
 
Chæ ñònh
Hoûi
 
Môû nhaïc
 
I. Hoïc haùt baøi:
ÑI CAÁY
Daân ca Thanh Hoaù
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt, SGK trang 32.
- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc gì? Toå khuùc naøy coù maáy baøi haùt? (Muùa ñeøn, 10 baøi haùt)
- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Hoøru nguû haønh khaùch, lôøi môùi baøi haùt Ñi caáy – Hoäi muøa queâ höông.
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
Traû lôøi
 
Nghe
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi maãu:
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 4 caâu, caâu 1: töø ñaàu ñeán “saùng traêng”, caâu 2: tieáp theo ñeán “cuøng chaêng”, caâu 3: tieáp theo ñeán “yù raèng caàu cho”, caâu 4: tieáp theo ñeán heát.
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn, ñeám 2 – 1 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Haùt baøi haùt 2 laàn, keát hôïp haùt vaø theå hieän vôùi tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Luyeän thanh
 
 
 
 
Nghe
Nhaéc laïi
 
 
Hoïc haùt
 
 
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt vaø theå hieän tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng theo töøng nhoùm.
- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy? (Giai ñieäu nhòp nhaøng, uyeån chuyeån. Noäi dung noùi veà coâng vieäc ñi caáy luùa cuûa nhaân daân).
- Gôïi yù cho hoïc sinh taäp ñaët lôøi môùi cho baøi Ñi caáy theâm ôû nhaø, vôùi caùc chuû ñeà: Thaày coâ, baïn beø, maùi tröôøng, queâ höông…
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Hoïc thuoäc baøi haùt.
- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy?
- Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Ñi caáy.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 14: Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 5 cho thaønh thaïo.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_13_tiet_13_lop_6.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 8
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 13 tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 3

 • Tuần 13- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 7
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 6
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

  Xem: 0

 • tuan 13-14 TIET 13-14MT6
  Mỹ thuật 6
  tuan 13-14 TIET 13-14MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0

 • Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13
  GD công dân 6
  Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 13- CN9-Tiết 13
  Công nghệ 9
  Tuần 13- CN9-Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 0