Tuần 13 tiết 13

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
jjhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:35:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 13 – Tiết 13 I. Mục tiêu: 1. Kiến thứ: Học hát: Bài Đi cấy. 2. Kĩ năng: - Biết bài hát Đi cấy là một bài dân ca Thanh Hóa, trích trong Tổ khúc Múa đèn. - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. 3,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-13-tiet-13.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 13 – Tiết 13
I. Mục tiêu:
1. Kiến thứ:
Học hát: Bài Đi cấy.
2. Kĩ năng:
- Biết bài hát Đi cấy là một bài dân ca Thanh Hóa, trích trong Tổ khúc Múa đèn.
- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
3. Thái độ:
Biết trân trọng giá trị của lao động.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Đi cấy, Hòru ngủ hành khách, lời mới bài hát Đi cấy – Hội mùa quê hương.
- Ảnh đi cấy.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học Âm nhạc 6.
- Thuộc vững nội dung học ở bài Sơ lược về dân ca Việt Nam.
- Luyện đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 5 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Dân ca là gì?
- Nêu tên các vùng, miền dân ca Việt Nam?
- Tại sao chúng ta cần phải trân trọng giữ gìn, học tập và phát triển dân ca?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng, treo ảnh
Chỉ định
Hỏi
Mở nhạc
Điều khiển
Mở nhạc
Phân tích
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Học hát bài:
ĐI CẤY
Dân ca Thanh Hoá
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc bài giới thiệu về bài hát, SGK trang 32.
- Bài hát Đi cấy được trích trong Tổ khúc gì? Tổ khúc này có mấy bài hát? (Múa đèn, 10 bài hát)
- Trích đoạn 2 bài hát: Hòru ngủ hành khách, lời mới bài hát Đi cấy – Hội mùa quê hương.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài mẫu:
- Cấu trúc: Bài hát gồm 4 câu, câu 1: từ đầu đến “sáng trăng”, câu 2: tiếp theo đến “cùng chăng”, câu 3: tiếp theo đến “ý rằng cầu cho”, câu 4: tiếp theo đến hết.
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần, đếm 2 – 1 cho cả lớp cùng hát theo đàn 3 lần. Giáo viên chỉnh sửa cho các em tập hát đúng và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Hát bài hát 2 lần, kết hợp hát và thể hiện với tính chất nhẹ nhàng, duyên dáng, hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Đọc SGK
Trả lời
Nghe
Luyện thanh
Nghe
Nhắc lại
Học hát
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát và thể hiện tính chất nhẹ nhàng, duyên dáng theo từng nhóm.
- 2 em lên trình bày bài hát, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Bài hát Đi cấy được trích trong Tổ khúc nào? Tổ khúc đó có mấy bài hát?
- Nêu cảm nhận về bài hát Đi cấy? (Giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển. Nội dung nói về công việc đi cấy lúa của nhân dân).
- Gợi ý cho học sinh tập đặt lời mới cho bài Đi cấy thêm ở nhà, với các chủ đề: Thầy cô, bạn bè, mái trường, quê hương…
5. Dặn dò – Nhận xét:
- Học thuộc bài hát.
- Bài hát Đi cấy được trích trong Tổ khúc nào? Tổ khúc đó có mấy bài hát?
- Nêu cảm nhận về bài hát Đi cấy?
- Tập đặt lời mới theo điệu Đi cấy.
- Xem và chuẩn bị trước nội dung bài học tiết 14: Tập đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 5 cho thành thạo.
IV. Bổ sung – rút kinh nghiệm:

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn 13 – Tieát 13

 

 

 

I. Muïc tieâu:

    1. Kieán thöù:

Hoïc haùt: Baøi Ñi caáy.

     2. Kó naêng:

- Bieát baøi haùt Ñi caáy lmoät baøi daân ca Thanh Hoùa, trích trong Toå khuùc Muùa ñeøn.

- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.

     3. Thaùi ñoä:

 Bieát traân troïng giaù trò cuûa lao ñoäng.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Ñi caáy, Hoøru nguû haønh khaùch, lôøi môùi baøi haùt Ñi caáy – Hoäi muøa queâ höông.

- AÛnh ñi caáy.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc m nhaïc 6.

- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi Sô löôïc veà daân ca Vieät Nam.

- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 5 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Daân ca laø gì?

- Neâu teân caùc vuøng, mieàn daân ca Vieät Nam?

- Taïi sao chuùng ta caàn phaûi traân troïng giöõ gìn, hoïc taäp vaø phaùt trieån daân ca?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, treo aûnh

 

 

Chæ ñònh

Hoûi

 

Môû nhaïc

 

I. Hoïc haùt baøi:

ÑI CAÁY

Daân ca Thanh Hoaù

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt, SGK trang 32.

- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc gì? Toå khuùc naøy coù maáy baøi haùt? (Muùa ñeøn, 10 baøi haùt)

- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Hoøru nguû haønh khaùch, lôøi môùi baøi haùt Ñi caáy – Hoäi muøa queâ höông.

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

Traû lôøi

 

Nghe

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi maãu:

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 4 caâu, caâu 1: töø ñaàu ñeán “saùng traêng”, caâu 2: tieáp theo ñeán “cuøng chaêng”, caâu 3: tieáp theo ñeán “yù raèng caàu cho”, caâu 4: tieáp theo ñeán heát.

     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn, ñeám 2 – 1 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Haùt baøi haùt 2 laàn, keát hôïp haùt vaø theå hieän vôùi tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Luyeän thanh

 

 

 

 

Nghe

Nhaéc laïi

 

 

Hoïc haùt

 

 

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt vaø theå hieän tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng theo töøng nhoùm.

- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy? (Giai ñieäu nhòp nhaøng, uyeån chuyeån. Noäi dung noùi veà coâng vieäc ñi caáy luùa cuûa nhaân daân).

- Gôïi yù cho hoïc sinh taäp ñaët lôøi môùi cho baøi Ñi caáy theâm ôû nhaø, vôùi caùc chuû ñeà: Thaày coâ, baïn beø, maùi tröôøng, queâ höông…

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Hoïc thuoäc baøi haùt.

- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy?

- Taäp ñaët lôøi môùi theo ñieäu Ñi caáy.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 14: Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 5 cho thaønh thaïo.

IV. Bsung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU