Tuần 13 tiết 13

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ojhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:36:33 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 13 – Tiết 13 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên. - Tập đọc nhạc: TĐN số 4. - Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, doc, 1 trang, 0.16 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-13-tiet-13.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 13 – Tiết 13
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Kĩ năng:
- Hát thuộc bài Hò ba lí và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Biết được có 2 loại hoá biểu là hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng; thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu.
- Biết được về giọng cùng tên.
- Đọc đúng giai điệu và tập đánh nhịp bài TĐN số 4.
3. Thái độ:
Kính yêu Bác Hồ.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Hò ba lí, TĐN số 4, Chim hót đầu xuân.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi xây dựng bài học: Luyện tập trước ở nhà phần vổ phách và đọc tên nốt bài TĐN số 4.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng
Giải thích
Tổ chức
Ghi bảng
Hỏi
Tổ chức
Ghi bảng
Chỉ định
Điều khiển
Mở nhạc
Phân tích
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp, thể hiện tính chất vui tươi, sôi nổi, hào hứng.
4. Kiểm tra bài cũ: 2 em lên trình bày bài hát và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Hò là gì? Nêu 3 bài hò?
- Nêu cảm nhận về bài hát Hò ba lí?
II. Nhạc lí: THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG GIÁNG Ở HOÁ
BIỂU – GIỌNG CÙNG TÊN
1. Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu:
- Giới thiệu về thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu theo SGK trang 29.
- Luyện tập cách viết các dấu thăng, giáng ở hoá biểu. 1 em lên bảng viết thứ tự các dấu thăng, 1 em viết thứ tự các dấu giáng, cả lớp cùng làm.
2. Giọng cùng tên:
- Thế nào là giọng cùng tên? (là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu).
- Luyện tập: Cùng hát lại bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ (Âm nhạc 6) để cảm nhận về giọng cùng tên giữa Rê thứ và Rê trưởng.
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
CHIM HÓT ĐẦU XUÂN
(Trích)
Nhạc và lời: Nguyền Đình Tấn
1. Tìm hiểu bài:
- 1 em đọc bài nhận xét về bài TĐN số 4, SGK trang 30.
2. Khởi động giọng: Đọc gam Đô trưởng và các âm ổn định, kết hợp luyện cao độ liên quan đến bài TĐN số 4.

3. Nghe bài mẫu:
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm 2 câu, mỗi câu có 5 nhịp.
- Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp vổ tiết tấu câu 1 bài TĐN số4.
4. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo, giáo viên chỉnh sửa cho các em tập đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày TĐN kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng hát theo, cuối cùng cả lớp trình bày đầy đủ Bài TĐN số 4 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Luyện thanh
Nghe
Thực hiện
Trình bày
Ghi bài
Ghi nhớ
Luyện tập
Ghi bài
Ghi bài
Đọc SGK
Đọc gam
Nghe
Nhắc lại
Nghe
Thực hành
Tập đọc nhạc
Thực hiện


 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn 13 – Tieát 13

 

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Nhaïc lí: Thöù töï caùc daáu thaêng giaùng ôû hoaù bieåu – Gioïng cuøng teân.

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4.

- Tích hôïp hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.

     2. Kó naêng:

- Haùt thuoäc baøi Hoø ba lí vaø theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.

- Bieát ñöôïc coù 2 loaïi hoaù bieåu laø hoùa bieåu coù daáu thaêng vaø hoùa bieåu coù daáu giaùng; thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu giaùng treân hoùa bieåu.

- Bieát ñöôïc veà gioïng cuøng teân.

- Ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø taäp ñaùnh nhòp baøi TÑN soá 4.

     3. Thaùi ñoä:

  Kính yeâu Baùc Hoà.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Hoø ba lí, TÑN soá 4, Chim hoùt ñaàu xuaân.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi xaây döïng baøi hoïc: Luyeän taäp tröôùc ôû nhaø phaàn voå phaùch vaø ñoïc teân noát baøi TÑN soá 4.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

NOÄI DUNG

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

 

I. OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí

     1. Khôûi ñoäng gioïng:

    2. Nghe baøi maãu:

    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

 

 

Nghe

Thöïc hieän

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Chæ ñònh

 

 

 

Ghi baûng

 

 

Giaûi thích

 

Toå chöùc

 

 

Ghi baûng

Hoûi

 

Toå chöùc

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Chæ ñònh

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

     4. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi hoø?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí?

II. Nhaïc lí: THÖÙ TÖÏ CAÙC DAÁU THAÊNG GIAÙNG ÔÛ HOAÙ

                                 BIEÅU – GIOÏNG CUØNG TEÂN

    1. Thöù töï caùc daáu thaêng giaùng ôû hoaù bieåu:

- Giôùi thieäu veà thöù töï caùc daáu thaêng, daáu giaùng ôû hoaù bieåu theo SGK trang 29.

- Luyeän taäp caùch vieát caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoaù bieåu. 1 em leân baûng vieát thöù töï caùc daáu thaêng, 1 em vieát thöù töï caùc daáu giaùng, caû lôùp cuøng laøm.

    2. Gioïng cuøng teân:

- Theá naøo laø gioïng cuøng teân? (laø 1 gioïng tröôûng vaø 1 gioïng thöù coù cuøng aâm chuû nhöng khaùc hoùa bieåu).

- Luyeän taäp: Cuøng haùt laïi baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø (AÂm nhaïc 6) ñeå caûm nhaän veà gioïng cuøng teân giöõa Reâ thöù vaø Reâ tröôûng.

III. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

CHIM HOÙT ÑAÀU XUAÂN

(Trích)

Nhaïc vaø lôøi: Nguyeàn Ñình Taán

     1. Tìm hieåu baøi:

- 1 em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN soá 4, SGK trang 30.

     2. Khôûi ñoäng gioïng: Ñoïc gam Ñoâ tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh, keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN soá 4.

     3. Nghe baøi maãu:

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 2 caâu, moãi caâu coù 5 nhòp.

- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu caâu 1 baøi TÑN soá4.

     4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 4 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Trình baøy

 

 

 

Ghi baøi

 

 

Ghi nhôù

 

Luyeän taäp

 

 

Ghi baøi

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

Ñoïc SGK

Ñoïc gam

 

 

Nghe

Nhaéc laïi

 

 

Nghe

Thöïc haønh

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí vôùi tính chaát vui töôi vui töôi, soâi noåi, haøo höùng keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- Hai em leân trình baøy TÑN soá 4, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu thöù töï cuûa 4 daáu thaêng, 4 giaùng ôû hoaù bieåu?

- Neâu ñaëc ñaëc ñieåm cuûa gioïng cuøng teân vaø cho ví duï?

     5. Daën doø:

- Thuoäc lôøi ca baøi haùt Hoø ba lí.

- Luyeän taäp baøi TÑN soá4.

- Neâu thöù töï cuûa 4 daáu thaêng, 4 giaùng ôû hoaù bieåu?

- Neâu ñaëc ñaëc ñieåm cuûa gioïng cuøng teân vaø cho ví duï?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi tieát 14: Keå teân 5 nhaïc cuï daân toäc Vieät Nam?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU