Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 13 Tiết 13

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ojhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:36:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn 13 – Tieát 13 I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Nhaïc lí: Thöù töï caùc daáu thaêng giaùng ôû hoaù bieåu – Gioïng cuøng teân. - Taäp ñoïc nhaïc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn 13 – Tieát 13

 
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Nhaïc lí: Thöù töï caùc daáu thaêng giaùng ôû hoaù bieåu – Gioïng cuøng teân.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4.
- Tích hôïp hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.
     2. Kó naêng:
- Haùt thuoäc baøi Hoø ba lí vaø theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.
- Bieát ñöôïc coù 2 loaïi hoaù bieåu laø hoùa bieåu coù daáu thaêng vaø hoùa bieåu coù daáu giaùng; thöù töï ghi caùc daáu thaêng vaø daáu giaùng treân hoùa bieåu.
- Bieát ñöôïc veà gioïng cuøng teân.
- Ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø taäp ñaùnh nhòp baøi TÑN soá 4.
     3. Thaùi ñoä:
  Kính yeâu Baùc Hoà.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Hoø ba lí, TÑN soá 4, Chim hoùt ñaàu xuaân.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi xaây döïng baøi hoïc: Luyeän taäp tröôùc ôû nhaø phaàn voå phaùch vaø ñoïc teân noát baøi TÑN soá 4.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
NOÄI DUNG
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
 
I. OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí
     1. Khôûi ñoäng gioïng:

    2. Nghe baøi maãu:
    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.
Ghi baøi
Luyeän thanh
 
 
 
Nghe
Thöïc hieän
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Chæ ñònh
 
 
 
Ghi baûng
 
 
Giaûi thích
 
Toå chöùc
 
 
Ghi baûng
Hoûi
 
Toå chöùc
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Chæ ñònh
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
     4. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Hoø laø gì? Neâu 3 baøi hoø?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø ba lí?
II. Nhaïc lí: THÖÙ TÖÏ CAÙC DAÁU THAÊNG GIAÙNG ÔÛ HOAÙ
                                 BIEÅU – GIOÏNG CUØNG TEÂN
    1. Thöù töï caùc daáu thaêng giaùng ôû hoaù bieåu:
- Giôùi thieäu veà thöù töï caùc daáu thaêng, daáu giaùng ôû hoaù bieåu theo SGK trang 29.
- Luyeän taäp caùch vieát caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoaù bieåu. 1 em leân baûng vieát thöù töï caùc daáu thaêng, 1 em vieát thöù töï caùc daáu giaùng, caû lôùp cuøng laøm.
    2. Gioïng cuøng teân:
- Theá naøo laø gioïng cuøng teân? (laø 1 gioïng tröôûng vaø 1 gioïng thöù coù cuøng aâm chuû nhöng khaùc hoùa bieåu).
- Luyeän taäp: Cuøng haùt laïi baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø (AÂm nhaïc 6) ñeå caûm nhaän veà gioïng cuøng teân giöõa Reâ thöù vaø Reâ tröôûng.
III. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4
CHIM HOÙT ÑAÀU XUAÂN (Trích)
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeàn Ñình Taán      1. Tìm hieåu baøi:
- 1 em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN soá 4, SGK trang 30.
     2. Khôûi ñoäng gioïng: Ñoïc gam Ñoâ tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh, keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN soá 4.

     3. Nghe baøi maãu:
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 2 caâu, moãi caâu coù 5 nhòp.
- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu caâu 1 baøi TÑN soá4.
     4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 4 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Trình baøy
 
 
 
Ghi baøi
 
 
Ghi nhôù
 
Luyeän taäp
 
 
Ghi baøi
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
Ñoïc SGK
Ñoïc gam
 
 
Nghe
Nhaéc laïi
 
 
Nghe
Thöïc haønh
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí vôùi tính chaát vui töôi vui töôi, soâi noåi, haøo höùng keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- Hai em leân trình baøy TÑN soá 4, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu thöù töï cuûa 4 daáu thaêng, 4 giaùng ôû hoaù bieåu?
- Neâu ñaëc ñaëc ñieåm cuûa gioïng cuøng teân vaø cho ví duï?
     5. Daën doø:
- Thuoäc lôøi ca baøi haùt Hoø ba lí.
- Luyeän taäp baøi TÑN soá4.
- Neâu thöù töï cuûa 4 daáu thaêng, 4 giaùng ôû hoaù bieåu?
- Neâu ñaëc ñaëc ñieåm cuûa gioïng cuøng teân vaø cho ví duï?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi tieát 14: Keå teân 5 nhaïc cuï daân toäc Vieät Nam?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_13_tiet_13_lop_8.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 8
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 13 tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 3

 • Tuần 13- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 7
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 6
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

  Xem: 0

 • tuan 13-14 TIET 13-14MT6
  Mỹ thuật 6
  tuan 13-14 TIET 13-14MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0

 • Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13
  GD công dân 6
  Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 13- CN9-Tiết 13
  Công nghệ 9
  Tuần 13- CN9-Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 0