Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 13 Tiết 13

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
yjhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:37:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn 13 – Tiết 13 I. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: - OÂn taäp baøi haùt: Lí keùo chaøi. - Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Reâ thöù – TÑN soá 4. 2. Kỉ năng: - H

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn 13 – Tiết 13

 
 
 
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kiến thức:
- OÂn taäp baøi haùt: Lí keùo chaøi.
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Reâ thöù – TÑN soá 4.
     2. Kỉ năng:
- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Lí keùo chaøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- Bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Reâ thöù.
- Bieát baøi TÑN soá 4 – Caùnh eùn tuoåi thô saùnh taùc cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân, ñöôïc vieát ôû gioïng Reâ thöù. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
    3. Thaùi ñoä:
Bieát traân troïng giaù trò cuûa ñoaøn keát qua lôøi ca cuûa baøi TÑN soá 4.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Lí keùo chaøi, TÑN soá 4.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc AÂm nhaïc 9.
- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi haùt Lí keùo chaøi.
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoøa thanh? Cho ví duï baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?
- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
Ñieàu khieån
 
 
 
I. OÂn taäp baøi haùt:
LÍ KEÙO CHAØI     1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi
 
Luyeän thanh
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Môû nhaïc
Yeâu caàu
Chæ ñònh
 
 
 
Ghi baûng
 
Giaûi thích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñieàu khieån
Ghi baûng, treo baûng
 
 
Giôùi thieäu
 
Phaân tích
 
Ñieàu khieån
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
 
     2. Nghe baøi haùt maãu:
     3. OÂn haùt: Haùt taäp theå, haùt coù lónh xöôùng.
     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Lí keùo chaøi vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Lí laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?
II. Taäp ñoïc nhaïc:
GIOÏNG REÂ THÖÙ – TÑN SOÁ 4
    1. Gioïng Reâ thöù:
    Coù aâm chuû laø Reâ. Hoaù bieåu gioïng Reâ thöù coù moät daáu giaùng (Si giaùng).
     Caáu taïo gioïng Reâ thöù töï nhieân:

 
                                 1c    c  1c     1c   c  1c    1c
     Gioïng Reâ thöù hoaø thanh coù baäc VII taêng leân nöûa cung.
 

                                                                     1c
- Ñoïc gam Reâ thöù, Reâ thöù hoøa thanh vaø caùc aâm oån ñònh.
    2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4
CAÙNH EÙN TUOÅI THÔ
(Trích)
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân     1. Giôùi thieäu: Baøi TÑN soá 4 ñöôïc trích ôû ñoaïn 2 trong baøi haùt Caùnh eùn tuoåi thô cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân.
     2. Tìm hieåu baøi: Baøi TÑN soá 4 vieát ôû nhòp   , gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh. Coù 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.
     3. Ñoïc gam Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh:

     4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goû phaùch. Gheùp cao ñoä vaø lôøi ca keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Khi gheùp cao ñoä: Moãi caâu, giaùo vieân ñaøn maãu 3 laàn, hoïc sinh nhaãm theo roài ñoïc theo 3 laàn.
- Khi gheùp lôøi ca: Giaùo vieân ñaøn giai ñieäu caû baøi, hoïc sinh nhaãm theo vaø ñoïc theo 1 laàn.
HS nghe
Thöïc hieän
Trình baøy
 
 
 
Ghi baøi
 
Ghi nhôù
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñoïc gam
Ghi baøi
 
 
 
Nhaéc laïi
 
Ghi nhôù
 
Ñoïc gam
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
Yeâu caàu
- Cuoái cuøng trình baøy TÑN soá 4 vaø haùt lôøi ca keát hôïp goû phaùch, ñaùnh nhòp.
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Lí keùo chaøi.
- Trình baøy baøi TÑN soá 4 keát hôïp goû phaùch, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy TÑN soá 4, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù? Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù? (Ca-chiu-sa, Caùnh eùn tuoåi thô,…)
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Thuoäc vöõng baøi haùt Lí keùo chaøi.
- Luyeän taäp baøi TÑN soá 4 keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù? Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 14:
     + Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?
     + Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca caùc mieàn?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_13_tiet_13_lop_9.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 8
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 13 tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 3

 • Tuần 13- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 7
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 13 - tiết 13
  Âm nhạc 6
  tuần 13 - tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 Tuần 13 tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

  Xem: 0

 • tuan 13-14 TIET 13-14MT6
  Mỹ thuật 6
  tuan 13-14 TIET 13-14MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13
  Giáo án khác
  Tuần 13- GDCD 7- Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0

 • Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13
  GD công dân 6
  Tuan 13- GDCD 6- Tiet 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 13- CN9-Tiết 13
  Công nghệ 9
  Tuần 13- CN9-Tiết 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 0