Tuần 13 tiết 13

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       55      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yjhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:37:46 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
55
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 13 – 13 I. Mục tiêu: 1. : - Ôn tập bài hát: Lí kéo chài. - Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ – TĐN số 4. 2. : - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Lí kéo chài. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bà,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 13 tiết 13, doc, 1 trang, 0.29 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-13-tiet-13.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 13 – 13
I. Mục tiêu:
1. :
- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài.
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ – TĐN số 4.
2. :
- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Lí kéo chài. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- Biết công thức cấu tạo của giọng Rê thứ.
- Biết bài TĐN số 4 – Cánh én tuổi thơ sánh tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được viết ở giọng Rê thứ. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Thái độ:
Biết trân trọng giá trị của đoàn kết qua lời ca của bài TĐN số 4.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Lí kéo chài, TĐN số 4.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học Âm nhạc 9.
- Thuộc vững nội dung học ở bài hát Lí kéo chài.
- Nêu đặc điểm của giọng Rê thứ và Rê thứ hòa thanh? Cho ví dụ bài hát viết ở giọng Rê thứ?
- Luyện đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 4 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng
Giải thích
Điều khiển
Ghi bảng, treo bảng
Giới thiệu
Phân tích
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Ôn tập bài hát:
LÍ KÉO CHÀI
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài hát mẫu:
3. Ôn hát: Hát tập thể, hát có lĩnh xướng.
4. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Lí kéo chài và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Lí là gì? Nêu tên 3 bài Lí?
- Nêu cảm nhận về bài hát Lí kéo chài?
II. Tập đọc nhạc:
GIỌNG RÊ THỨ – TĐN SỐ 4
1. Giọng Rê thứ:
Có âm chủ là Rê. Hoá biểu giọng Rê thứ có một dấu giáng (Si giáng).
Cấu tạo giọng Rê thứ tự nhiên:

1c c 1c 1c c 1c 1c
Giọng Rê thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung.

1c
- Đọc gam Rê thứ, Rê thứ hòa thanh và các âm ổn định.
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
CÁNH ÉN TUỔI THƠ
(Trích)
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
1. Giới thiệu: Bài TĐN số 4 được trích ở đoạn 2 trong bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
2. Tìm hiểu bài: Bài TĐN số 4 viết ở nhịp , giọng Rê thứ và Rê thứ hoà thanh. Có 4 câu, mỗi câu có 4 nhịp.
3. Đọc gam Rê thứ và Rê thứ hoà thanh:

4. Tập đọc nhạc từng câu: Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp gỏ phách. Ghép cao độ và lời ca kết hợp đánh nhịp.
- Khi ghép cao độ: Mỗi câu, giáo viên đàn mẫu 3 lần, học sinh nhẫm theo rồi đọc theo 3 lần.
- Khi ghép lời ca: Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh nhẫm theo và đọc theo 1 lần.
- Cuối cùng trình bày TĐN số 4 và hát lời ca kết hợp gỏ phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Thực hiện
Trình bày
Ghi bài
Ghi nhớ
Đọc gam
Ghi bài
Nhắc lại
Ghi nhớ
Đọc gam
Tập đọc nhạc
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát Lí kéo chài.
- Trình bày bài TĐN số 4 kết hợp gỏ phách, đánh nhịp.
- 2 em lên trình bày TĐN số 4, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Nêu đặc điểm của giọng Rê thứ? Tìm những bài hát viết ở giọng

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn 13Tiết 13

 

 

 

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kiến thc:

- OÂn taäp baøi haùt: Lí keùo chaøi.

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Reâ thöù – TÑN soá 4.

     2. K năng:

- Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Lí keùo chaøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- Bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Reâ thöù.

- Bieát baøi TÑN soá 4 – Caùnh eùn tuoåi thô saùnh taùc cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân, ñöôïc vieát ôû gioïng Reâ thöù. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

    3. Thaùi ñoä:

Bieát traân troïng giaù trò cuûa ñoaøn keát qua lôøi ca cuûa baøi TÑN soá 4.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi keùo chaøi, TÑN soá 4.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc m nhaïc 9.

- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi haùt Lí keùo chaøi.

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoøa thanh? Cho ví duï baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?

- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

Ñieàu khieån

 

 

 

I. OÂn taäp baøi haùt:

LÍ KEÙO CHAØI

    1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi

 

Luyeän thanh

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

Chæ ñònh

 

 

 

Ghi baûng

 

Giaûi thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñieàu khieån

Ghi baûng, treo baûng

 

 

Giôùi thieäu

 

Phaân tích

 

Ñieàu khieån

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

 

     2. Nghe baøi haùt maãu:

     3. OÂn haùt: Haùt taäp theå, haùt coù lónh xöôùng.

     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Lí keùo chaøi vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?

II. Taäp ñoïc nhaïc:

GIOÏNG REÂ THÖÙ – TÑN SOÁ 4

    1. Gioïng Reâ thöù:

    Coù aâm chuû laø Reâ. Hoaù bieåu gioïng Reâ thöù coù moät daáu giaùng (Si giaùng).

     Caáu taïo gioïng Reâ thöù töï nhieân:

 

                                 1c    1c     1c   1c    1c

     Gioïng Reâ thöù hoaø thanh coù baäc VII taêng leân nöûa cung.

 

                                                                     1c

- Ñoïc gam Reâ thöù, Reâ thöù hoøa thanh vaø caùc aâm oån ñònh.

    2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

CAÙNH EÙN TUOÅI THÔ

(Trích)

Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân

    1. Giôùi thieäu: Baøi TÑN soá 4 ñöôïc trích ôû ñoaïn 2 trong baøi haùt Caùnh eùn tuoåi thô cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân.

     2. Tìm hieåu baøi: Baøi TÑN soá 4 vieát ôû nhòp   , gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh. Coù 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

     3. Ñoïc gam Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh:

     4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goû phaùch. Gheùp cao ñoä vaø lôøi ca keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Khi gheùp cao ñoä: Moãi caâu, giaùo vieân ñaøn maãu 3 laàn, hoïc sinh nhaãm theo roài ñoïc theo 3 laàn.

- Khi gheùp lôøi ca: Giaùo vieân ñaøn giai ñieäu caû baøi, hoïc sinh nhaãm theo vaø ñoïc theo 1 laàn.

HS nghe

Thöïc hieän

Trình baøy

 

 

 

Ghi baøi

 

Ghi nhôù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoïc gam

Ghi baøi

 

 

 

Nhaéc laïi

 

Ghi nhôù

 

Ñoïc gam

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

Yeâu caàu

- Cuoái cuøng trình baøy TÑN soá 4 vaø haùt lôøi ca keát hôïp goû phaùch, ñaùnh nhòp.

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Lí keùo chaøi.

- Trình baøy baøi TÑN soá 4 keát hôïp goû phaùch, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 4, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù? Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù? (Ca-chiu-sa, Caùnh eùn tuoåi thô,…)

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Thuoäc vöõng baøi haùt Lí keùo chaøi.

- Luyeän taäp baøi TÑN soá 4 keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù? Tìm nhöõng baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 14:

     + Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?

     + Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca caùc mieàn?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 13 tiết 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU