Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 14 Tiết 14

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0jhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:38:00
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn: 14 – tiết 14 I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4. - AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá ca khuùc mang aâm höôû

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn: 14 – tiết 14

 
 
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá ca khuùc mang aâm höôûng daân ca.
     2. Kæ naêng:
- Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4, bieát keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
- Keå ñöôïc teân moät soá baøi haùt mang aâm höôûng daân ca.
     3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc coâng lao cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp, töï do cho Toå quoác.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi: TÑN soá 4, Caùi Boáng, Ñoùng nhanh luùa toát, Tieáng haùt giöõa röøng Paéc Poù, Ñieäu lí queâ em, Mieàn Trung nhôù Baùc, Vaøm Coû Ñoâng, Coâ gaùi Saøi Goøn ñi taûi ñaïn, Tieáng chim trong vöôøn Baùc, Ôi Ma-Ñraéc.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 9.
- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi tieát 13.
- Theá naøo laø ca khuùc mang aâm höôûng daân ca?
- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Ñieàu khieån
 
Chæ ñònh
I. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4
     1. Ñoïc gam Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh:

     2. Nghe baøi maãu:
     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp.
     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy TÑN soá 4 vaø traû lôøi moät trong 2 caâu hoûi sau:
Ghi baøi
Ñoïc gam
 
 
 
HS nghe
Thöïc hieän
 
Traû baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Môû nhaïc
Ghi baûng
Môû nhaïc
Ghi baûng
Môû nhaïc
Ghi baûng
Môû nhaïc
Ghi baûng
Môû nhaïc
Choát laïi
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoøa thanh? Cho ví duï baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?
- Neâu nhaän xeùt TÑN soá 4?
II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
MOÄT SOÁ CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA
     Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø ca khuùc khai thaùc chaát lieäu töø daân ca.
     1. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ñoàng baèng Baéc Boä:
- Ví duï: Caùi Boáng.
     2. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn nuùi phía Baéc:
- Ví duï: Tieáng haùt giöõa röøng Paùc Poù.
     3. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn Trung:
- Ví duï: Mieàn Trung nhôù Baùc.
     4. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Nam Boä:
 - Ví duï: Vaøm Coû Ñoâng.
     5. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Taây Nguyeân:
- Ví duï: Tieáng chim trong vöôøn Baùc.
     Nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc cuûa caùc nhaïc só Vieät Nam ñaäm ña baûn saéc vaên hoaù daân toäc ñaõ laøm cho ñôøi soáng aâm nhaïc cuûa caùc nhaïc só Vieät Nam ñaäm ñaø baûn saéc vaên hoaù daân toäc ñaõ laøm cho ñôøi soáng aâm nhaïc cuûa chuùng ta theâm phong phuù vaø ñoäc ñaùo.
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
HS nghe
Ghi baøi
HS nghe
Ghi baøi
HS nghe
Ghi baøi
HS nghe
Ghi baøi
HS nghe
Ghi baøi

 
     4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi TÑN soá 4.
- Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?
- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Thuoäc vöõng baøi TÑN soá 4.
- Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?
- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_14_tiet_14_lop_9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14- Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6
  tiet 14 tuan 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 10

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14 tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9
  Giáo án khác
  Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 6

 • TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14
  Vật lý
  TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 12

 • TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6
  Địa lý 7
  TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Tuần 14 - Tiết 14 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 14 - Tiết 14 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 4

 • GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác
  GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 6

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7
  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 7

 • Tuần 14-lý 6-tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14-lý 6-tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0