Tuần 14 tiết 14

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0jhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:38:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần: 14 – 14 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4. - Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. 2. Kỉ năng: - Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 4, biết k,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-14-tiet-14.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần: 14 – 14
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
2. Kỉ năng:
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 4, biết kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Kể được tên một số bài hát mang âm hưởng dân ca.
3. Thái độ: Giáo dục công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát các bài: TĐN số 4, Cái Bống, Đóng nhanh lúa tốt, Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó, Điệu lí quê em, Miền Trung nhớ Bác, Vàm Cỏ Đông, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng chim trong vườn Bác, Ơi Ma-Đrắc.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 9.
- Thuộc vững nội dung học ở bài tiết 13.
- Thế nào là ca khúc mang âm hưởng dân ca?
- Cho ví dụ ca khúc mang âm hưởng dân ca ở các miền?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên tiến hành sau nội dung ôn Tập đọc nhạc.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Điều khiển
Chỉ định
Ghi bảng
Mở nhạc
Ghi bảng
Mở nhạc
Ghi bảng
Mở nhạc
Ghi bảng
Mở nhạc
Ghi bảng
Mở nhạc
Chốt lại
I. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
1. Đọc gam Rê thứ và Rê thứ hoà thanh:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày TĐN số 4 kết hợp gõ phách, đánh nhịp.
4. Kiểm tra bài cũ: Trình bày TĐN số 4 và trả lời một trong 2 câu hỏi sau:
- Nêu đặc điểm của giọng Rê thứ và Rê thứ hòa thanh? Cho ví dụ bài hát viết ở giọng Rê thứ?
- Nêu nhận xét TĐN số 4?
II. Âm nhạc thường thức:
MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA
Ca khúc mang âm hưởng dân ca là ca khúc khai thác chất liệu từ dân ca.
1. Ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ:
- Ví dụ: Cái Bống.
2. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc:
- Ví dụ: Tiếng hát giữa rừng Pác Pó.
3. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung:
- Ví dụ: Miền Trung nhớ Bác.
4. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ:
- Ví dụ: Vàm Cỏ Đông.
5. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên:
- Ví dụ: Tiếng chim trong vườn Bác.
Những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đậm đa bản sắc văn hoá dân tộc đã làm cho đời sống âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc đã làm cho đời sống âm nhạc của chúng ta thêm phong phú và độc đáo.
Ghi bài
Đọc gam
HS nghe
Thực hiện
Trả bài
Ghi bài
HS nghe
Ghi bài
HS nghe
Ghi bài
HS nghe
Ghi bài
HS nghe
Ghi bài
HS nghe
Ghi bài


4. Củng cố:
- Trình bày bài TĐN số 4.
- Ca khúc mang âm hưởng dân ca là gì?
- Cho ví dụ ca khúc mang âm hưởng dân ca ở các miền?
5. Dặn dò – Nhận xét:
- Thuộc vững bài TĐN số 4.
- Ca khúc mang âm hưởng dân ca là gì?
- Cho ví dụ ca khúc mang âm hưởng dân ca ở các miền?
- Xem và chuẩn bị trước nội dung bài học tiết 15: Ôn tập kiến thức đã học ở học kì I và làm bài kiểm tra 15 phút.
IV. Bổ sung – rút kinh nghiệm:

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn: 14 – tiết 14

 

 

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá ca khuùc mang aâm höôûng daân ca.

     2. Kæ naêng:

- Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4, bieát keát ïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

- Keå ñöôïc teân moät soá baøi haùt mang aâm höôûng daân ca.

     3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc coâng lao cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp, töï do cho Toå quoác.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi: TÑN soá 4, Caùi Boáng, Ñoùng nhanh luùa toát, Tieáng haùt giöõa röøng Paéc Poù, Ñieäu lí queâ em, Mieàn Trung nhôù Baùc, Vaøm Coû Ñoâng, Coâ gaùi Saøi Goøn ñi taûi ñaïn, Tieáng chim trong vöôøn Baùc, Ôi Ma-Ñraéc.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 9.

- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi tieát 13.

- Theá naøo laø ca khuùc mang aâm höôûng daân ca?

- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Ñieàu khieån

 

Chæ ñònh

I. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

     1. Ñoïc gam Reâ thöù vaø Reâ thöù hoaø thanh:

     2. Nghe baøi maãu:

     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp g phaùch, ñaùnh nhòp.

     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy TÑN soá 4 vaø traû lôøi moät trong 2 caâu hoûi sau:

Ghi baøi

Ñoïc gam

 

 

 

HS nghe

Thöïc hieän

 

Traû baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Môû nhaïc

Ghi baûng

Môû nhaïc

Ghi baûng

Môû nhaïc

Ghi baûng

Môû nhaïc

Ghi baûng

Môû nhaïc

Choát laïi

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Reâ thöù vaø Reâ thöù hoøa thanh? Cho ví duï baøi haùt vieát ôû gioïng Reâ thöù?

- Neâu nhaän xeùt TÑN soá 4?

II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

MOÄT SOÁ CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA

     Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø ca khuùc khai thaùc chaát lieäu töø daân ca.

     1. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ñoàng baèng Baéc Boä:

- Ví duï: Caùi Boáng.

     2. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn nuùi phía Baéc:

- Ví duï: Tieáng haùt giöõa röøng Paùc Poù.

     3. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn Trung:

- Ví duï: Mieàn Trung nhôù Baùc.

     4. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Nam Boä:

 - Ví duï: Vaøm Coû Ñoâng.

     5. Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Taây Nguyeân:

- Ví duï: Tieáng chim trong vöôøn Baùc.

     Nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc cuûa caùc nhaïc só Vieät Nam ñaäm ña baûn saéc vaên hoaù daân toäc ñaõ laøm cho ñôøi soáng aâm nhaïc cuûa caùc nhaïc só Vieät Nam ñaäm ñaø baûn saéc vaên hoaù daân toäc ñaõ laøm cho ñôøi soáng aâm nhaïc cuûa chuùng ta theâm phong phuù vaø ñoäc ñaùo.

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

HS nghe

Ghi baøi

HS nghe

Ghi baøi

HS nghe

Ghi baøi

HS nghe

Ghi baøi

HS nghe

Ghi baøi

 

     4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi TÑN soá 4.

- Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?

- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Thuoäc vöõng baøi TÑN soá 4.

- Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø gì?

- Cho ví duï ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ôû caùc mieàn?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6

  tiet 14 tuan 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 6

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14- Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • CN 7/tuần 14/tiết 14
  Công nghệ

  CN 7/tuần 14/tiết 14

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7

  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 7

 • TUAN 14 - tiet 14 mt 7
  Mỹ thuật 6

  TUAN 14 - tiet 14 mt 7

  Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

 • Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6
  Giáo án khác

  Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUẦN 14 CD6 TIẾT 14
  Giáo án khác

  TUẦN 14 CD6 TIẾT 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • LS 6. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác

  LS 6. Tuần 14. Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 26/11/2016 Tiết: 14 Ngày dạy : 22/11/2016 Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ghi nhớ được diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần (hoàn cảnh ra đời nhà nước Âu Lạc). - Ghi nhớ sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc. - Sự tiến bộ trong sản xuất(sử dụng..

 • Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 23/11/2015 Tiết : 14Ngày dạy : 25/11/2015 Bài 14: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: một số loại thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc. 2. Kĩ năng: Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU