Tuần 14- Tiết 14

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gz5f0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/26/2015 10:05:14 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
2
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

1. Mục đích của đề kiểm tra: Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn KTKN trong chương trình hay không ,từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo. ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 14- Tiết 14, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Tuần 14- Tiết 14, docx, 1 trang, 0.03 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Nhi Hồ Viết Uyên đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-14-Tiet-14.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


1. Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn KTKN trong chương trình hay không ,từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.
2. Hình thức đề kiểm tra:
Tự luận với nhiều bài tập nhỏ
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ
Tên
chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao


Chủ đề 1
Điểm,đường thẳng.
HS nhận biết được điểm thuộc đườngthẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
HS biết vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm.
Số câu:2
Số điểm :2 Tỉ lệ 20%
Số câu:1C1
Số điểm:1
50%
Số câu:1C2a
Số điểm:1
50%


Số câu:2
2 điểm=.20%

Chủ đề 2
Tia

HS biết vẽ một tia cho trước.
HS biết vẽ hai tia đối nhau.
Số câu:2
Số điểm 2 Tỉ lệ20 %
Số câu:1C2
Số điểm:1
50%
Số câu:1 C 2c
Số điểm:1
50%


Số câu:2
2 điểm=20.%

Chủ đề 3
Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
HS biết vẽ một đoạn thẳng cho trước.

HS biết vẽ một đoạn thẳng cho biết độ dài và vẽ được trung điểm của đoạn thẳng. Biết một điểm có phải là trung điểm của đoạn thẳng hay không?
HS tính được độ dài của đoạn thẳng


Số câu:4
Số điểm 6 Tỉ le ä60 %
Số câu:1C2d
Số điểm:1
16.6%

Số câu:2C3,C4b,c
Số điểm:4
66.8%
Số câu:1C4a
Số điểm:1
16.6%
Số câu:4
6điểm=60.%

Tổng số câu:8
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Số câu:3
Số điểm: 3
30%
Số câu:2
Số điểm:2
20%
Số câu:3
Số điểm:5
50%
Số câu:8
Số điểm:10

4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
Đề kiểm tra chương I lớp 6
Thời gian làm bài : 1 tiết
Câu 1:(1 đ) Cho hình vẽ:
Hãy điền kí hiệu vào ô trống: A a; B a.
Câu 2: (4đ) Em hãy vẽ:
a) Đường thẳng xy và nt cắt nhau tại M.
b) Tia Cx
c) Tia Ox và Oy đối nhau.
d) Đoạn thẳng MN
Câu 3:(2đ) Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm.Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
Câu 4: (3đ) Em hãy vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên đoạn thẳng AB, vẽ điểm M sao cho
MA = 3 cm.
a) Tính MB
) So sánh MA và MB
c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

5.Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án )và thang điểm

Câu
Nội dung
Điểm

1
A a
B a
0,5
0,5

2
Vẽ đúng mỗi hình
1
(t.4.đ)

3
Vẽ được đoạn thẳng AB=8 cm
Lập luận được AM= 4 cm
Vẽ và kí hiệu đúng trung điểm M
0,5
0,5
1

4
 Vẽ đúng hình
a.Lập luận tính được MB= 3 cm
.MA=MB
c.M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì : M nằm giữa hai điểm A và B và MA=MB
 0, 5
1
0,5
1


6. Kết quả bài kiểm tra:

Loại
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém

6A1 (28)* Nhận xét :
* Biện pháp :

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                                    Giaùo aùn hình hoïc 6

 

 

 

 

 

 

1. Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra:

  Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem HS coù ñaït ñöôïc chuaån KTKN trong chöông trình hay khoâng ,töø ñoù ñieàu chænh PPDH vaø ñeà ra giaûi phaùp thöïc hieän cho caùc kieán thöùc tieáp theo.

2. Hình thöùc ñeà kieåm tra:

Töï luaän vôùi nhieàu baøi taäp nhoû

3. Thieát laäp ma traän ñeà kieåm tra:

 

                  Caáp ñoä

 

Teân

chuû ñeà     

(noäi dung,chöông…)

Nhaän bieát

Thoâng hieåu

Vaän duïng

Coäng

 

Caáp ñoä thaáp

 

Caáp ñoä cao

Chuû ñeà 1

Ñieåm,ñöôøng thaúng.

HS nhaän bieát ñöôïc ñieåm thuoäc ñöôøngthaúng, ñieåm khoâng thuoäc ñöôøng thaúng.

 

HS bieát veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau taïi moät ñieåm.

 

 

 

 

Soá caâu:2

Soá ñieåm :2    Tæ leä 20%

Soá caâu:1C1

Soá ñieåm:1

50%

Soá caâu:1C2a

Soá ñieåm:1

50%

 

 

Soá caâu:2

2 ñieåm=.20%

Chuû ñeà 2

Tia

 

HS bieát veõ moät tia cho tröôùc.

 

 

HS bieát veõ hai tia ñoái nhau.

 

 

 

Soá caâu:2

Soá ñieåm 2 Tæ leä20 %

Soá caâu:1C2b

Soá ñieåm:1

50%

Soá caâu:1 C 2c

Soá ñieåm:1

50%

 

 

Soá caâu:2

2 ñieåm=20.%

Chuû ñeà 3

Ñoaïn thaúng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.

HS bieát veõ moät ñoaïn thaúng  cho tröôùc.

 

 

HS bieát veõ moät ñoaïn thaúng cho bieát ñoä daøi vaø veõ ñöôïc trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng. Bieát moät ñieåm coù phaûi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng hay khoâng?

HS tính ñöôïc ñoä daøi cuûa ñoaïn  thaúng

 

Soá caâu:4

Soá ñieåm 6 Tæ le ä60 %

Soá caâu:1C2d

Soá ñieåm:1

16.6%

 

Soá caâu:2C3,C4b,c

Soá ñieåm:4

66.8%

Soá caâu:1C4a

Soá ñieåm:1

16.6%

Soá caâu:4

6ñieåm=60.%

Toång soá caâu:8

Toång soá ñieåm:10

Tæ leä :100%

Soá caâu:3

Soá ñieåm: 3

30%

Soá caâu:2

Soá ñieåm:2

20%

Soá caâu:3

Soá ñieåm:5

50%

Soá caâu:8

Soá ñieåm:10

4. Bieân soaïn caâu hoûi theo ma traän:

Ñeà kieåm tra chöông I lôùp 6

Thôøi gian laøm baøi : 1 tieát

Caâu 1:(1 ñ)  Cho hình veõ:                                                                       

Haõy ñieàn kí hieäu vaøo oâ troáng: A a; B a.

 

 

 

Caâu 2: (4ñ) Em haõy veõ:

   a) Ñöôøng thaúng xy vaø nt  caét nhau taïi M.

   b) Tia Cx

   c) Tia Ox vaø Oy ñoái nhau.

   d) Ñoaïn thaúng MN

Caâu 3:(2ñ) Cho ñoaïn thaúng AB daøi 8 cm.Haõy veõ trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng AB.

Caâu 4:  (3ñ) Em haõy veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6 cm. Treân ñoaïn thaúng AB, veõ ñieåm M sao cho

MA = 3 cm.

a) Tính MB

b) So saùnh MA vaø MB

c) M coù laø trung ñieåm cuûa AB khoâng? Vì sao?

 

5.Xaây döïng höôùng daãn chaám (ñaùp aùn )vaø thang ñieåm

  

Caâu

Noäi dung

Ñieåm

1

A a

B a

0,5

0,5

 

2

Veõ ñuùng moãi hình    

 

1

(t.4.ñ)

3

Veõ ñöôïc ñoaïn  thaúng AB=8 cm

Laäp luaän  ñöôïc AM= 4 cm

Veõ vaø kí hieäu ñuùng trung ñieåm M

0,5

0,5

1

4

   Veõ ñuùng hình

a.Laäp luaän tính ñöôïc MB= 3 cm

b.MA=MB

c.M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB vì : M naèm giöõa  hai ñieåm A vaø B vaø MA=MB

  0, 5

1

0,5

1

 

 

 

6. Keát quaû baøi kieåm tra:

  

 

         Loaïi

Lôùp

Gioûi

Khaù

TB

Yeáu

Keùm

6A1 (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhaän xeùt : ...................................................................................................................

* Bieän phaùp : .........................................................................................

 GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                                                               Naêm hoïc:2013 - 2014

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 14- Tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6

  tiet 14 tuan 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 6

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14- Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • CN 7/tuần 14/tiết 14
  Công nghệ

  CN 7/tuần 14/tiết 14

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7

  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 7

 • TUAN 14 - tiet 14 mt 7
  Mỹ thuật 6

  TUAN 14 - tiet 14 mt 7

  Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

 • TUẦN 14 CD6 TIẾT 14
  Giáo án khác

  TUẦN 14 CD6 TIẾT 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • LS 6. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác

  LS 6. Tuần 14. Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 26/11/2016 Tiết: 14 Ngày dạy : 22/11/2016 Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ghi nhớ được diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần (hoàn cảnh ra đời nhà nước Âu Lạc). - Ghi nhớ sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc. - Sự tiến bộ trong sản xuất(sử dụng..

 • Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 23/11/2015 Tiết : 14Ngày dạy : 25/11/2015 Bài 14: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: một số loại thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc. 2. Kĩ năng: Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc..

 • Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6
  Giáo án khác

  Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6

  Giáo án điện tử Giáo án khác