Giáo Án:Tuần 14- Tiết 14

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gz5f0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-11-26 22:05:14
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn hình hoïc 6 1. Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra: Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem HS coù ñaït ñöôïc chuaån KTKN trong chöông trình hay khoâng ,töø ñoù ñieàu chænh PP

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                                    Giaùo aùn hình hoïc 6
 

 
 
 
 
 
1. Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra:
  Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem HS coù ñaït ñöôïc chuaån KTKN trong chöông trình hay khoâng ,töø ñoù ñieàu chænh PPDH vaø ñeà ra giaûi phaùp thöïc hieän cho caùc kieán thöùc tieáp theo.
2. Hình thöùc ñeà kieåm tra:
Töï luaän vôùi nhieàu baøi taäp nhoû
3. Thieát laäp ma traän ñeà kieåm tra:
 
                  Caáp ñoä
 
Teân
chuû ñeà     
(noäi dung,chöông…)
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Coäng
 
Caáp ñoä thaáp
 
Caáp ñoä cao
Chuû ñeà 1
Ñieåm,ñöôøng thaúng.
HS nhaän bieát ñöôïc ñieåm thuoäc ñöôøngthaúng, ñieåm khoâng thuoäc ñöôøng thaúng.
 
HS bieát veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau taïi moät ñieåm.
 
 
 
 
Soá caâu:2
Soá ñieåm :2    Tæ leä 20%
Soá caâu:1C1
Soá ñieåm:1
50%
Soá caâu:1C2a
Soá ñieåm:1
50%
 
 
Soá caâu:2
2 ñieåm=.20%
Chuû ñeà 2
Tia
 
HS bieát veõ moät tia cho tröôùc.
 
 
HS bieát veõ hai tia ñoái nhau.
 
 
 
Soá caâu:2
Soá ñieåm 2 Tæ leä20 %
Soá caâu:1C2b
Soá ñieåm:1
50%
Soá caâu:1 C 2c
Soá ñieåm:1
50%
 
 
Soá caâu:2
2 ñieåm=20.%
Chuû ñeà 3
Ñoaïn thaúng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.
HS bieát veõ moät ñoaïn thaúng  cho tröôùc.
 
 
HS bieát veõ moät ñoaïn thaúng cho bieát ñoä daøi vaø veõ ñöôïc trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng. Bieát moät ñieåm coù phaûi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng hay khoâng?
HS tính ñöôïc ñoä daøi cuûa ñoaïn  thaúng
 
Soá caâu:4
Soá ñieåm 6 Tæ le ä60 %
Soá caâu:1C2d
Soá ñieåm:1
16.6%
 
Soá caâu:2C3,C4b,c
Soá ñieåm:4
66.8%
Soá caâu:1C4a
Soá ñieåm:1
16.6%
Soá caâu:4
6ñieåm=60.%
Toång soá caâu:8
Toång soá ñieåm:10
Tæ leä :100%
Soá caâu:3
Soá ñieåm: 3
30%
Soá caâu:2
Soá ñieåm:2
20%
Soá caâu:3
Soá ñieåm:5
50%
Soá caâu:8
Soá ñieåm:10
4. Bieân soaïn caâu hoûi theo ma traän:
Ñeà kieåm tra chöông I lôùp 6
Thôøi gian laøm baøi : 1 tieát
Caâu 1:(1 ñ)  Cho hình veõ:                                                                       
Haõy ñieàn kí hieäu vaøo oâ troáng: A a; B a.
 
 
 
Caâu 2: (4ñ) Em haõy veõ:
   a) Ñöôøng thaúng xy vaø nt  caét nhau taïi M.
   b) Tia Cx
   c) Tia Ox vaø Oy ñoái nhau.
   d) Ñoaïn thaúng MN
Caâu 3:(2ñ) Cho ñoaïn thaúng AB daøi 8 cm.Haõy veõ trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng AB.
Caâu 4:  (3ñ) Em haõy veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6 cm. Treân ñoaïn thaúng AB, veõ ñieåm M sao cho
MA = 3 cm.
a) Tính MB
b) So saùnh MA vaø MB
c) M coù laø trung ñieåm cuûa AB khoâng? Vì sao?
 
5.Xaây döïng höôùng daãn chaám (ñaùp aùn )vaø thang ñieåm
  
Caâu
Noäi dung
Ñieåm
1
A a
B a
0,5
0,5
 
2
Veõ ñuùng moãi hình    
 
1
(t.4.ñ)
3
Veõ ñöôïc ñoaïn  thaúng AB=8 cm
Laäp luaän  ñöôïc AM= 4 cm
Veõ vaø kí hieäu ñuùng trung ñieåm M
0,5
0,5
1
4
   Veõ ñuùng hình
a.Laäp luaän tính ñöôïc MB= 3 cm
b.MA=MB
c.M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB vì : M naèm giöõa  hai ñieåm A vaø B vaø MA=MB
  0, 5
1
0,5
1
 
 
 
6. Keát quaû baøi kieåm tra:
  
 
         Loaïi
Lôùp
Gioûi
Khaù
TB
Yeáu
Keùm
6A1 (28)
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nhaän xeùt : ...................................................................................................................
* Bieän phaùp : .........................................................................................
 GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                                                               Naêm hoïc:2013 - 2014
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 14- Tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngT14_kiem_tra_chuong_1.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14- Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6
  tiet 14 tuan 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 10

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14 tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9
  Giáo án khác
  Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 6

 • TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14
  Vật lý
  TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 12

 • TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6
  Địa lý 7
  TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Tuần 14 - Tiết 14 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 14 - Tiết 14 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 4

 • GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác
  GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 6

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7
  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 7

 • Tuần 14-lý 6-tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14-lý 6-tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0