Tuần 14 tiết 14

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ljhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:35:48 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 14 – Tiết 14 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát: Đi cấy. - Tập đọc nhạc: TĐN số 5. - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến. 2. Kĩ năng: - Hát thuộc bài Đi cấy v,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, doc, 1 trang, 0.17 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-14-tiet-14.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 14 – Tiết 14
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát: Đi cấy.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
2. Kĩ năng:
- Hát thuộc bài Đi cấy và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát. Biết hát kết hợp một số động tác biểu diễn.
- Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5.
- Có những hiểu biết sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
3. Thái độ:
Thấy được cái hay cái đẹp trong nghệ thuật biểu diễn của các nhạc cụ dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Đi cấy, TĐN số 5, các bài minh họa cho từng nhạc cụ dân tộc.
- Gợi ý học sinh tập đặt lời mới theo các chủ đề khác nhau, ví dụ: “Quê nhà mỗi ngày đẹp hơn, Quê nhà mỗi ngày đẹp hơn, quê hương từng ngày đổi mới sáng tươi. Em mến yêu xóm làng của em xóm làng của em. Tháng ngày em sẽ gắng chăm học hành, gắng chăm học hành muốn rằng ngày mai, ngày mai khôn lớn em xây dựng làng quê”.
- Ảnh và tư liệu về các nhạc cụ dân tộc.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Thuộc vững nội dung học ở bài hát Đi cấy.
- Kể tên những nhạc cụ dân tộc mà em biết?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên tiến hành sau nội dung ôn hát.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Tổ chức
Chỉ định
Ghi bảng
Yêu cầu
Phân tích
Yêu cầu
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
Ghi bảng, treo ảnh
Chỉ định
Giới thiệu
Mở nhạc
Yêu cầu
I. Ôn tập bài hát: Đi cấy
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Hát bài hát với tính chất nhẹ nhàng, duyên dáng.
- Trình bày phần viết lời mới của mình với các chủ đề đã nêu ở tuần học trước, giáo viên nhận xét về kết quả làm được của các em và cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
4. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Đi cấy và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Bài hát Đi cấy được trích trong Tổ khúc nào? Tổ khúc đó có mấy bài hát?
- Nêu cảm nhận về bài hát Đi cấy?
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 5
VÀO RỪNG HOA
Nhạc và lời: Việt Anh
1. Tìm hiểu bài:
- Nêu nhận xét về nhịp, cao độ, trường độ của bài TĐN?
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm 3 câu, mỗi câu có 4 nhịp, câu 1 có nhắc lại.
2. Luyện tiết tấu: Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp gõ tiết tấu câu 1 bài TĐN.
3. Đọc thang âm: Đọc gam Đô trưởng, luyện tập cao độ có liên quan đến bài TĐN.

4. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp đọc theo. Giáo viên chỉnh sửa cho các em đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Đọc nhạc toàn bài kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng hát theo. Cuối cùng cả lớp trình bày đầy đủ bài TĐN số 5 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
III. Âm nhạc thường thức:
SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ
DÂN TỘC PHỔ BIẾN
- Một em đọc bài giới thiệu, SGK trang 35.
- Giới thiệu sơ lược như SGK.
- Trích đoạn của một số nhạc cụ biểu diễn: Các bài minh họa cho từng nhạc cụ dân tộc.
- Nêu tên những nhạc cụ dân tộc khác không có giới thiệu trong SGK: Đàn T’rưng, đàn đá, đàn tính, đàn tì bà, cồng chiêng.
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Thực hiện

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn 14 – Tieát 14

 

 

 

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt: Ñi caáy.

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.

     2. Kó naêng:

- Haùt thuoäc baøi Ñi caáy vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp moät soá ñoäng taùc bieåu dieãn.

- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 5.

- Coù nhöõng hieåu bieát sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.

     3. Thaùi ñoä:

 Thaáy ñöôïc caùi hay caùi ñeïp trong ngheä thuaät bieåu dieãn cuûa caùc nhaïc cuï daân toäc.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Ñi caáy, TÑN soá 5, caùc baøi minh hoïa cho töøng nhaïc cuï daân toäc.

- Gôïi yù hoïc sinh taäp ñaët lôøi môùi theo caùc chuû ñeà khaùc nhau, ví duï: “Queâ nhaø moãi ngaøy ñeïp hôn, Queâ nhaø moãi ngaøy ñeïp hôn, queâ höông töøng ngaøy ñoåi môùi saùng töôi. Em meán yeâu xoùm laøng cuûa em xoùm laøng cuûa em. Thaùng ngaøy em seõ gaéng chaêm hoïc haønh, gaéng chaêm hoïc haønh muoán raèng ngaøy mai, ngaøy mai khoân lôùn em xaây döïng laøng queâ”.

- AÛnh vaø tö lieäu veà caùc nhaïc cuï daân toäc.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi haùt Ñi caáy.

- Keå teân nhöõng nhaïc cuï daân toäc maø em bieát?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân haùt.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

I. OÂn taäp baøi haùt: Ñi caáy

     1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

Toå chöùc

 

 

Chæ ñònh

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

Yeâu caàu

Phaân tích

 

Yeâu caàu

 

Ñieàu khieån

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

 

 

 

Ghi baûng, treo aûnh

 

Chæ ñònh

     2. Nghe baøi maãu:

     3. OÂn taäp: Haùt baøi haùt vôùi tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng.

- Trình baøy phaàn vieát lôøi môùi cuûa mình vôùi caùc chuû ñeà ñaõ neâu ôû tuaàn hoïc tröôùc, giaùo vieân nhaän xeùt veà keát quaû laøm ñöôïc cuûa caùc em vaø cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Ñi caáy vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy?

II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5

VAØO RÖØNG HOA

Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh

     1. Tìm hieåu baøi:

- Neâu nhaän xeùt veà nhòp, cao ñoä, tröôøng ñoä cuûa baøi TÑN?

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 3 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp, caâu 1 coù nhaéc laïi.

     2. Luyeän tieát taáu: Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goõ tieát taáu caâu 1 baøi TÑN.

     3. Ñoïc thang aâm: Ñoïc gam Ñoâ tröôûng, luyeän taäp cao ñoä coù lieân quan ñeán baøi TÑN.

    4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Ñoïc nhaïc toaøn baøi keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 5 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ

DAÂN TOÄC PHOÅ BIEÁN

- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu, SGK trang 35.

 

 

 

 

HS nghe

Thöïc hieän

 

Thöïc haønh

 

 

Traû baøi

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

Nhaän xeùt

Nhaéc laïi

 

Luyeän taäp

 

Ñoïc gam

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

 

 

 

 

Ghi baøi

 

Ñoïc SGK

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Giôùi thieäu

Môû nhaïc

 

Yeâu caàu

- Giôùi thieäu sô löôïc nhö SGK.

- Trích ñoaïn cuûa moät soá nhaïc cuï bieåu dieãn: Caùc baøi minh hoïa cho töøng nhaïc cuï daân toäc.

- Neâu teân nhöõng nhaïc cuï daân toäc khaùc khoâng coù giôùi thieäu trong SGK: Ñaøn T’röng, ñaøn ñaù, ñaøn tính, ñaøn tì baø, coàng chieâng.

HS nghe

HS nghe

 

Phaùt bieåu

 

     4. Cuûng coá:

- Haùt baøi haùt Ñi caáy vaø theå hieän tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng.

- Gôïi yù cho hoïc sinh tieáp tuïc taäp ñaët lôøi môùi cho baøi daân ca theâm ôû nhaø, vôùi caùc chuû ñeà: Thaày coâ, baïn beø, maùi tröôøng, queâ höông …

- Hoïc sinh trình baøy TÑN soá 5 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 5, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Giaùo vieân cuøng hoïc sinh cuøng tìm hieåu sô löôïc veà baøi ñoïc theâm Moõ vaø chuoâng.

- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Saùo, ñaøn baàu, ñaøn tranh, ñaøn nhò, ñaøn nguyeät, troáng?

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Thuoäc vöõng baøi Ñi caáy, taäp ñaët lôøi môùi.

- Thuoäc vöõng TÑN soá 5.

- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Saùo, ñaøn baàu, ñaøn tranh, ñaøn nhò, ñaøn nguyeät, troáng?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6

  tiet 14 tuan 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 6

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14- Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • CN 7/tuần 14/tiết 14
  Công nghệ

  CN 7/tuần 14/tiết 14

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7

  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 7

 • TUAN 14 - tiet 14 mt 7
  Mỹ thuật 6

  TUAN 14 - tiet 14 mt 7

  Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

 • TUẦN 14 CD6 TIẾT 14
  Giáo án khác

  TUẦN 14 CD6 TIẾT 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • LS 6. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác

  LS 6. Tuần 14. Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 26/11/2016 Tiết: 14 Ngày dạy : 22/11/2016 Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ghi nhớ được diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần (hoàn cảnh ra đời nhà nước Âu Lạc). - Ghi nhớ sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc. - Sự tiến bộ trong sản xuất(sử dụng..

 • Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 23/11/2015 Tiết : 14Ngày dạy : 25/11/2015 Bài 14: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: một số loại thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc. 2. Kĩ năng: Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc..

 • Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6
  Giáo án khác

  Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6

  Giáo án điện tử Giáo án khác

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU