Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 14 Tiết 14

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ljhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:35:48
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn 14 – Tieát 14 I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - OÂn taäp baøi haùt: Ñi caáy. - Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5. - AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn 14 – Tieát 14

 
 
 
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt: Ñi caáy.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
     2. Kó naêng:
- Haùt thuoäc baøi Ñi caáy vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp moät soá ñoäng taùc bieåu dieãn.
- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 5.
- Coù nhöõng hieåu bieát sô löôïc veà moät soá nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
     3. Thaùi ñoä:
 Thaáy ñöôïc caùi hay caùi ñeïp trong ngheä thuaät bieåu dieãn cuûa caùc nhaïc cuï daân toäc.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Ñi caáy, TÑN soá 5, caùc baøi minh hoïa cho töøng nhaïc cuï daân toäc.
- Gôïi yù hoïc sinh taäp ñaët lôøi môùi theo caùc chuû ñeà khaùc nhau, ví duï: “Queâ nhaø moãi ngaøy ñeïp hôn, Queâ nhaø moãi ngaøy ñeïp hôn, queâ höông töøng ngaøy ñoåi môùi saùng töôi. Em meán yeâu xoùm laøng cuûa em xoùm laøng cuûa em. Thaùng ngaøy em seõ gaéng chaêm hoïc haønh, gaéng chaêm hoïc haønh muoán raèng ngaøy mai, ngaøy mai khoân lôùn em xaây döïng laøng queâ”.
- AÛnh vaø tö lieäu veà caùc nhaïc cuï daân toäc.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- Thuoäc vöõng noäi dung hoïc ôû baøi haùt Ñi caáy.
- Keå teân nhöõng nhaïc cuï daân toäc maø em bieát?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân haùt.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
I. OÂn taäp baøi haùt: Ñi caáy
     1. Khôûi ñoäng gioïng:
Ghi baøi
Luyeän thanh
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
Toå chöùc
 
 
Chæ ñònh
 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
Yeâu caàu
Phaân tích
 
Yeâu caàu
 
Ñieàu khieån
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
 
 
 
Ghi baûng, treo aûnh
 
Chæ ñònh

     2. Nghe baøi maãu:
     3. OÂn taäp: Haùt baøi haùt vôùi tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng.
- Trình baøy phaàn vieát lôøi môùi cuûa mình vôùi caùc chuû ñeà ñaõ neâu ôû tuaàn hoïc tröôùc, giaùo vieân nhaän xeùt veà keát quaû laøm ñöôïc cuûa caùc em vaø cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Ñi caáy vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Baøi haùt Ñi caáy ñöôïc trích trong Toå khuùc naøo? Toå khuùc ñoù coù maáy baøi haùt?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Ñi caáy?
II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5
VAØO RÖØNG HOA
Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh
     1. Tìm hieåu baøi:
- Neâu nhaän xeùt veà nhòp, cao ñoä, tröôøng ñoä cuûa baøi TÑN?
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 3 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp, caâu 1 coù nhaéc laïi.
     2. Luyeän tieát taáu: Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goõ tieát taáu caâu 1 baøi TÑN.
     3. Ñoïc thang aâm: Ñoïc gam Ñoâ tröôûng, luyeän taäp cao ñoä coù lieân quan ñeán baøi TÑN.

    4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Ñoïc nhaïc toaøn baøi keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 5 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ
DAÂN TOÄC PHOÅ BIEÁN
- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu, SGK trang 35.
 
 
 
 
HS nghe
Thöïc hieän
 
Thöïc haønh
 
 
Traû baøi
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
Nhaän xeùt
Nhaéc laïi
 
Luyeän taäp
 
Ñoïc gam
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän
 
 
 
 
Ghi baøi
 
Ñoïc SGK

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Giôùi thieäu
Môû nhaïc
 
Yeâu caàu
- Giôùi thieäu sô löôïc nhö SGK.
- Trích ñoaïn cuûa moät soá nhaïc cuï bieåu dieãn: Caùc baøi minh hoïa cho töøng nhaïc cuï daân toäc.
- Neâu teân nhöõng nhaïc cuï daân toäc khaùc khoâng coù giôùi thieäu trong SGK: Ñaøn T’röng, ñaøn ñaù, ñaøn tính, ñaøn tì baø, coàng chieâng.
HS nghe
HS nghe
 
Phaùt bieåu

 
     4. Cuûng coá:
- Haùt baøi haùt Ñi caáy vaø theå hieän tính chaát nheï nhaøng, duyeân daùng.
- Gôïi yù cho hoïc sinh tieáp tuïc taäp ñaët lôøi môùi cho baøi daân ca theâm ôû nhaø, vôùi caùc chuû ñeà: Thaày coâ, baïn beø, maùi tröôøng, queâ höông …
- Hoïc sinh trình baøy TÑN soá 5 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy TÑN soá 5, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Giaùo vieân cuøng hoïc sinh cuøng tìm hieåu sô löôïc veà baøi ñoïc theâm Moõ vaø chuoâng.
- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Saùo, ñaøn baàu, ñaøn tranh, ñaøn nhò, ñaøn nguyeät, troáng?
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Thuoäc vöõng baøi Ñi caáy, taäp ñaët lôøi môùi.
- Thuoäc vöõng TÑN soá 5.
- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Saùo, ñaøn baàu, ñaøn tranh, ñaøn nhò, ñaøn nguyeät, troáng?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                           Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_14_tiet_14_lop_6.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14- Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6
  tiet 14 tuan 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 10

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14 tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9
  Giáo án khác
  Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 6

 • TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14
  Vật lý
  TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 12

 • TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6
  Địa lý 7
  TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Tuần 14 - Tiết 14 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 14 - Tiết 14 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 4

 • GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác
  GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 6

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7
  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 7

 • Tuần 14-lý 6-tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14-lý 6-tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0