Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 14 Tiết 14

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
tjhkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-04 22:37:01
Loại file
doc
Dung lượng
0.90 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tuaàn 14 – Tieát 14 I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí. - OÂn taäp TÑN: TÑN soá 4. - AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tuaàn 14 – Tieát 14

 
 
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí.
- OÂn taäp TÑN: TÑN soá 4.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá nhaïc cuï daân toäc
     2. Kó naêng:
- Haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Hoø ba lí.
- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4.
- Nhaän bieát moät soá nhaïc cuï daân toäc.
     3. Thaùi ñoä:
Thaáy ñöôïc caùi hay caùi ñeïp trong ngheä thuaät bieåu dieãn cuûa caùc nhaïc cuï daân toäc.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Hoø ba lí, Hoøa taáu coàng chieâng, ñaøn T’röng, ñaøn ñaù.
- Tìm hoaëc vieát moät caâu luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí. Ví duï: “Hôõi coâ taùt nöôùc beân ñaøng, sao coâ muùc aùnh traêng vaøng ñoå ñi”.
- AÛnh vaø tö lieäu veà moät soá nhaïc cuï daân toäc.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Traû baøi theo noäi dung yeâu caàu tieát 13.
     + Giôùi thieäu veà coàng chieâng, ñaøn T’röng, ñaøn ñaù.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
 
I. OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí
     1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi
Luyeän thanh
 
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
 
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
Chæ ñònh
 
 
 
Ghi baûng, treo aûnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chæ ñònh
 
 
 
 
 
 
    2. Nghe baøi maãu:
    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.
II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4
     1. Ñoïc gam Ñoâ tröôûng:

     2. Nghe baøi maãu:
     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy TÑN soá 4 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Neâu thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoaù bieåu?
- Theá naøo laø gioïng cuøng teân? Cho ví duï?
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC

- 1 hoïc sinh neâu: Hình 1 vaø 2 – Coàng, chieâng (laø nhaïc cuï daân toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm baèng ñoàng thao, hình troøn nhö chieác noùn quai thao, ñöôøng kính töø 20cm (loaïi nhoû cho ñeán 60cm (loaïi to), ôû giöõa coù hoaëc khoâng coù nuùm. Ngöôøi ta duøng duøi goã coù quaùn vaûi meàm (hoaëc duøng tay) ñeå ñaùnh coàng chieâng. Coàng, chieâng caøng to thì tieáng caøng traàm, caøng nhoû thì tieáng caøng cao).
HS nghe
Thöïc hieän
 
 
Ghi baøi
Ñoïc gam
 
 
 
Nghe
Thöïc hieän
 
Trình baøy
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Môû nhaïc
Giôùi thieäu
 
 
 
 
Ghi baûng
- 1 hoïc sinh neâu: Hình 3 – Ñaøn t’röng (laøm baèng caùc caùc oáng nöùa to, nhoû, daøi, ngaén khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu maáu, ñaàu kia voùt nhoïn. Khi duøng duøi goõ vaøo caùc oáng seõ taïo thaønh aâm thanh cao thaáp khaùc nhau tuøy ñoä to, nhoû, daøi, ngaén cuûa oáng).
- 1 hoïc sinh neâu: Hình 4 – Ñaøn đá (là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh).
- Nhạc cụ caùc daân toäc Vieät Nam coù nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhöõng nhaïc cuï ñoù duøng ñeåđñeäm cho haùt, muùa, đñoäc taáu, hoøa taáu… Caùc nhaïc cuï naøy coøn duøng trong leã hoäi, trong sinh hoaït vaên hoùa cuûa moãi daân toäc. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu theâm 3 nhaïc cuï daân toäc khaù phoå bieán:
     1. Coàng, chieâng: Laø nhaïc cuï daân toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm baèng ñoàng thao, hình troøn nhö chieác noùn quai thao, ñöôøng kính töø 20cm (loaïi nhoû cho ñeán 60cm (loaïi to), ôû giöõa coù hoaëc khoâng coù nuùm. Ngöôøi ta duøng duøi goã coù quaùn vaûi meàm (hoaëc duøng tay) ñeå ñaùnh coàng chieâng. Coàng, chieâng caøng to thì tieáng caøng traàm, caøng nhoû thì tieáng caøng cao.
- Trích ñoaïn hoøa taáu Coàng, chieâng.
- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên: Bana, Xêđăng, Mnông, Cơho, Rơmăm, Êđê, Giarai... Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.
     2. Ñaøn t’röng: Laøm baèng caùc caùc oáng nöùa to, nhoû, daøi, ngaén khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu maáu, ñaàu kia voùt nhoïn. Khi duøng duøi goõ vaøo caùc oáng seõ taïo thaønh aâm thanh cao thaáp khaùc nhau tuøy ñoä to, nhoû, daøi, ngaén cuûa oáng.
- Trích ñoaïn hoøa taáu ñaøn t’röng.
- Với người Tây Nguyên lời ca tiếng đàn luôn luôn là nguồn cổ vũ trong đời sống. Đêm đêm quanh ngọn lửa hồng dưới mái nhà rông người ta kể Khan, kể H'mon và hát lên những làn điệu dân ca Jôn-jơ, đợi chờ, giã gạo... Nói tới âm nhạc Tây Nguyên không thể không nhắc tới kho tàng nhạc khí hết sức phong phú với nhiều loại, nhóm và chất liệu khác nhau.
     3. Ñaøn ñaù: Là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghe
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
 
Nghe
Nghe
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
Nghe
Nghe
 
 
 
 
Ghi baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
Môû nhaïc
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
Toå chöùc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu
- Trích ñoaïn hoøa taáu ñaøn ñaù.
- Đàn đá là nhạc khí tự thân vang cổ xưa của các dân tộc M’Nông, Mạ, Raglai… Người M’Nông gọi là kologolo, người Mạ gọi là goong luk (nghĩa là cồng đá)… Đàn đá gồm nhiều thanh đá cùng chất liệu, hình dáng tương đồng nhưng độ dài ngắn, rộng hẹp, dày mỏng, nặng nhẹ khác nhau, được đẽo gọt cùng một phương pháp, tạo nên những âm thanh khá chính xác theo một âm giai điệu thức nhất định.
Trò chơi âm nhạc
1. Đây là Âm thanh của nhạc cụ nào?
          A. Đàn t’rưng                   B. Cồng, chiêng
          C. Đàn đá                         D. Đàn nguyệt
2. Đây là Âm thanh của nhạc cụ nào?
          A. Đàn đá                         B. Đàn t’rưng
          C. Đàn nhị                        D. Cồng, chiêng
3. Nhạc cụ nào sao đây không phải của Việt Nam?
          A. Sáo                               B. Đàn tỳ bà
          C. Đàn ghi ta                    D. Đàn t’rưng
4. Nhạc cụ nào sao đây là của Việt Nam?
          A. Đàn Kô – tô                B. Đàn tam thập lục
          C. Sáo Flute                     D. Đàn phong cầm
- Kể tên thêm một vài nhạc cụ dân tộc Viêt Nam mà em biết? (Đàn tam thập lục, đàn tỳ bà, đàn tính…).
 
 
 
Nghe
Nghe
 
 
 
 
 
Tham gia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traû lôøi

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.
- Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Coàng chieâng, ñaøn t’röng, ñaøn ñaù?
- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Haùt ru.
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Thuoäc vaüng baøi haùt Hoø ba lí.
- Thuoäc vöõng TÑN soá 4.
- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Coàng chieâng, ñaøn t’röng, ñaøn ñaù?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_14_tiet_14_lop_8.doc[0.90 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14- Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6
  tiet 14 tuan 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 10

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14 tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9
  Giáo án khác
  Tuan 14 - Tiet 14 - CN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 6

 • TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14
  Vật lý
  TUẦN 14 -LÍ 8-TIẾT 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 12

 • TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6
  Địa lý 7
  TUẦN 14 TIẾT 14 ĐỊA 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Tuần 14 - Tiết 14 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 14 - Tiết 14 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 4

 • GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác
  GDCD 8. Tuần 14. Tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 6

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7
  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 7

 • Tuần 14-lý 6-tiết 14
  Giáo án khác
  Tuần 14-lý 6-tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0