Tuần 14 tiết 14

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tjhkzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2013 10:37:01 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.90 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 14 – Tiết 14 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát: Hò ba lí. - Ôn tập TĐN: TĐN số 4. - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc 2. Kĩ năng: - Hát thuộc và biểu diễn bài Hò ba lí. - Đọc ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 14 tiết 14, doc, 1 trang, 0.90 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-14-tiet-14.doc[0.90 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 14 – Tiết 14
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
- Ôn tập TĐN: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
2. Kĩ năng:
- Hát thuộc và biểu diễn bài Hò ba lí.
- Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 4.
- Nhận biết một số nhạc cụ dân tộc.
3. Thái độ:
Thấy được cái hay cái đẹp trong nghệ thuật biểu diễn của các nhạc cụ dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Hò ba lí, Hòa tấu cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá.
- Tìm hoặc viết một câu lục bát để hát theo điệu Hò ba lí. Ví dụ: “Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”.
- Ảnh và tư liệu về một số nhạc cụ dân tộc.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Trả bài theo nội dung yêu cầu tiết 13.
+ Giới thiệu về cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên tiến hành sau nội dung ôn Tập đọc nhạc
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng, treo ảnh
Chỉ định
Giới thiệu
Ghi bảng
Mở nhạc
Giới thiệu
Ghi bảng
Mở nhạc
Giới thiệu
Ghi bảng
Mở nhạc
Giới thiệu
Tổ chức
Yêu cầu
I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp, thể hiện tính chất vui tươi, sôi nổi, hào hứng.
II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
1. Đọc gam Đô trưởng:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày TĐN số 4 kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
4. Kiểm tra bài cũ: Trình bày TĐN số 4 và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Nêu thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu?
- Thế nào là giọng cùng tên? Cho ví dụ?
III. Âm nhạc thường thức:
MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC

- 1 học sinh nêu: Hình 1 và 2 – Cồng, chiêng (là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng thao, hình tròn như chiếc nón quai thao, đường kính từ 20cm (loại nhỏ cho đến 60cm (loại to), ở giữa có hoặc không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quán vải mềm (hoặc dùng tay) để đánh cồng chiêng. Cồng, chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao).
- 1 học sinh nêu: Hình 3 – Đàn t’rưng (làm bằng các các ống nứa to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Một đầu ống bịt kín bằng cách để nguyên các đầu mấu, đầu kia vót nhọn. Khi dùng dùi gõ vào các ống sẽ tạo thành âm thanh cao thấp khác nhau tùy độ to, nhỏ, dài, ngắn của ống).
- 1 học sinh nêu: Hình 4 – Đàn đá (là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh).
- các dân tộc Việt Nam có nhiều loại khác nhau. Những nhạc cụ đó dùng đểđđệm cho hát, múa, đđộc tấu, hòa tấu… Các nhạc cụ này còn dùng trong lễ hội, trong sinh hoạt văn hóa của mỗi dân tộc. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 3 nhạc cụ dân

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tuaàn 14Tieát 14

 

 

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí.

- OÂn taäp TÑN: TÑN soá 4.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Moät soá nhaïc cuï daân toäc

     2. Kó naêng:

- Haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Hoø ba lí.

- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 4.

- Nhaän bieát moät soá nhaïc cuï daân toäc.

     3. Thaùi ñoä:

Thaáy ñöôïc caùi hay caùi ñeïp trong ngheä thuaät bieåu dieãn cuûa caùc nhaïc cuï daân toäc.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Hoø ba lí, Hoøa taáu coàng chieâng, ñaøn T’röng, ñaøn ñaù.

- Tìm hoaëc vieát moät caâu luïc baùt ñeå haùt theo ñieäu Hoø ba lí. Ví duï: “Hôõi coâ taùt nöôùc beân ñaøng, sao coâ muùc aùnh traêng vaøng ñoå ñi”.

- AÛnh vaø tö lieäu veà moät soá nhaïc cuï daân toäc.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Traû baøi theo noäi dung yeâu caàu tieát 13.

     + Giôùi thieäu veà coàng chieâng, ñaøn T’röng, ñaøn ñaù.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

 

I. OÂn taäp baøi haùt: Hoø ba lí

     1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

 

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

Chæ ñònh

 

 

 

Ghi baûng, treo aûnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chæ ñònh

 

 

 

 

 

 

    2. Nghe baøi maãu:

    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.

II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

     1. Ñoïc gam Ñoâ tröôûng:

     2. Nghe baøi maãu:

     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy TÑN soá 4 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Neâu thöù töï caùc daáu thaêng, giaùng ôû hoaù bieåu?

- Theá naøo laø gioïng cuøng teân? Cho ví duï?

III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC

- 1 hoïc sinh neâu: Hình 1 vaø 2 – Coàng, chieâng (laø nhaïc cuï daân toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm baèng ñoàng thao, hình troøn nhö chieác noùn quai thao, ñöôøng kính töø 20cm (loaïi nhoû cho ñeán 60cm (loaïi to), ôû giöõa coù hoaëc khoâng coù nuùm. Ngöôøi ta duøng duøi goã coù quaùn vaûi meàm (hoaëc duøng tay) ñeå ñaùnh coàng chieâng. Coàng, chieâng caøng to thì tieáng caøng traàm, caøng nhoû thì tieáng caøng cao).

HS nghe

Thöïc hieän

 

 

Ghi baøi

Ñoïc gam

 

 

 

Nghe

Thöïc hieän

 

Trình baøy

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Môû nhaïc

Giôùi thieäu

 

 

 

 

Ghi baûng

- 1 hoïc sinh neâu: Hình 3 – Ñaøn t’röng (laøm baèng caùc caùc oáng nöùa to, nhoû, daøi, ngaén khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu maáu, ñaàu kia voùt nhoïn. Khi duøng duøi goõ vaøo caùc oáng seõ taïo thaønh aâm thanh cao thaáp khaùc nhau tuøy ñoä to, nhoû, daøi, ngaén cuûa oáng).

- 1 hoïc sinh neâu: Hình 4 – Ñaøn đá (là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh).

- Nhc c caùc daân toäc Vieät Nam coù nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhöõng nhaïc cuï ñoù duøng ñeåđñeäm cho haùt, muùa, đñoäc taáu, hoøa taáu… Caùc nhaïc cuï naøy coøn duøng trong leã hoäi, trong sinh hoaït vaên hoùa cuûa moãi daân toäc. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu theâm 3 nhaïc cuï daân toäc khaù phoå bieán:

     1. Coàng, chieâng: Laø nhaïc cuï daân toäc thuoäc boä goõ, ñöôïc laøm baèng ñoàng thao, hình troøn nhö chieác noùn quai thao, ñöôøng kính töø 20cm (loaïi nhoû cho ñeán 60cm (loaïi to), ôû giöõa coù hoaëc khoâng coù nuùm. Ngöôøi ta duøng duøi goã coù quaùn vaûi meàm (hoaëc duøng tay) ñeå ñaùnh coàng chieâng. Coàng, chieâng caøng to thì tieáng caøng traàm, caøng nhoû thì tieáng caøng cao.

- Trích ñoaïn hoøa taáu Coàng, chieâng.

- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên: Bana, Xêđăng, Mnông, Cơho, Rơmăm, Êđê, Giarai... Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.

     2. Ñaøn t’röng: Laøm baèng caùc caùc oáng nöùa to, nhoû, daøi, ngaén khaùc nhau. Moät ñaàu oáng bòt kín baèng caùch ñeå nguyeân caùc ñaàu maáu, ñaàu kia voùt nhoïn. Khi duøng duøi goõ vaøo caùc oáng seõ taïo thaønh aâm thanh cao thaáp khaùc nhau tuøy ñoä to, nhoû, daøi, ngaén cuûa oáng.

- Trích ñoaïn hoøa taáu ñaøn t’röng.

- Với người Tây Nguyên lời ca tiếng đàn luôn luôn là nguồn cổ vũ trong đời sống. Đêm đêm quanh ngọn lửa hồng dưới mái nhà rông người ta kể Khan, kể H'mon và hát lên những làn điệu dân ca Jôn-jơ, đợi chờ, giã gạo... Nói tới âm nhạc Tây Nguyên không thể không nhắc tới kho tàng nhạc khí hết sức phong phú với nhiều loại, nhóm và chất liệu khác nhau.

     3. Ñaøn ñaù: Là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

 

Nghe

Nghe

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

Nghe

Nghe

 

 

 

 

Ghi baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

Môû nhaïc

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

Toå chöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu

- Trích ñoaïn hoøa taáu ñaøn ñaù.

- Đàn đá là nhạc khí tự thân vang cổ xưa của các dân tộc M’Nông, Mạ, Raglai… Người M’Nông gọi là kologolo, người Mạ gọi là goong luk (nghĩa là cồng đá)… Đàn đá gồm nhiều thanh đá cùng chất liệu, hình dáng tương đồng nhưng độ dài ngắn, rộng hẹp, dày mỏng, nặng nhẹ khác nhau, được đẽo gọt cùng một phương pháp, tạo nên những âm thanh khá chính xác theo một âm giai điệu thức nhất định.

Trò chơi âm nhạc

1. Đây là Âm thanh của nhạc cụ nào?

          A. Đàn t’rưng                   B. Cồng, chiêng

          C. Đàn đá                         D. Đàn nguyệt

2. Đây là Âm thanh của nhạc cụ nào?

          A. Đàn đá                         B. Đàn t’rưng

          C. Đàn nhị                        D. Cồng, chiêng

3. Nhạc cụ nào sao đây không phải của Việt Nam?

          A. Sáo                               B. Đàn tỳ bà

          C. Đàn ghi ta                    D. Đàn t’rưng

4. Nhạc cụ nào sao đây là của Việt Nam?

          A. Đàn Kô – tô                B. Đàn tam thập lục

          C. Sáo Flute                     D. Đàn phong cầm

- Kể tên thêm một vài nhạc cụ dân tộc Viêt Nam mà em biết? (Đàn tam thập lục, đàn tỳ bà, đàn tính…).

 

 

 

Nghe

Nghe

 

 

 

 

 

Tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traû lôøi

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Hoø ba lí theå hieän tính chaát vui töôi, soâi noåi, haøo höùng.

- Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Coàng chieâng, ñaøn t’röng, ñaøn ñaù?

- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Haùt ru.

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Thuoäc vaüng baøi haùt Hoø ba lí.

- Thuoäc vöõng TÑN soá 4.

- Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa Coàng chieâng, ñaøn t’röng, ñaøn ñaù?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 15: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì I vaø laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 14 tiết 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 14 tuan 14
  Lịch sử 6

  tiet 14 tuan 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 6

 • Tuần 14 tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 14- Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14- Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • CN 7/tuần 14/tiết 14
  Công nghệ

  CN 7/tuần 14/tiết 14

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Su 9- tuan 14- tiet 14
  Lịch sử 7

  Su 9- tuan 14- tiet 14

  Giáo án điện tử Lịch sử 7

 • TUAN 14 - tiet 14 mt 7
  Mỹ thuật 6

  TUAN 14 - tiet 14 mt 7

  Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

 • Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6
  Giáo án khác

  Tuần 14 - Tiết 14 - Lí 6

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUẦN 14 CD6 TIẾT 14
  Giáo án khác

  TUẦN 14 CD6 TIẾT 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • LS 6. Tuần 14. Tiết 14
  Giáo án khác

  LS 6. Tuần 14. Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 26/11/2016 Tiết: 14 Ngày dạy : 22/11/2016 Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ghi nhớ được diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần (hoàn cảnh ra đời nhà nước Âu Lạc). - Ghi nhớ sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc. - Sự tiến bộ trong sản xuất(sử dụng..

 • Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14
  Giáo án khác

  Tuần 14 - CN 7 - Tiết 14

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 14 Ngày soạn: 23/11/2015 Tiết : 14Ngày dạy : 25/11/2015 Bài 14: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: một số loại thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc. 2. Kĩ năng: Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU