THỂ DỤC 1- TUẦN 15-16

BÀI 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phái sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.

        Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

        Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường  , 1 còi . 

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

 

    II/ CƠ BẢN:

a.Ôn phối hợp:

   Mỗi  động tác thực hiện 2x8 nhịp

       Nhận xét

 

 

 

 

b.Ôn phối hợp:

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

Nhận xét

c.Trò chơi:Chạy tiếp sức

   Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

   Nhận xét

22 – 24’

        Đội Hình

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                    

 

                               GV

        GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.

 

 

 

        Đội Hình

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                    

 

                               GV

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

        GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

 

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

1


BÀI 16: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU

        Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.

        Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông.

        Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường  , 1 còi . 

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

 

     II/ CƠ BẢN:

   a. Ôn phối hợp:

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

 

 

 

   b. Ôn phối hợp:

       Nhận xét

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

       Nhận xét

22 – 24’

 

        Đội Hình

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                    

 

                               GV

        GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.

        Đội Hình

      *     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                    

 

                               GV

        GV wan sát ở hs, sửa sai.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 15-16

  TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”.

 

I. Mục tiêu:

- Thùc hiÖn ®i th­êng theo nhÞp (nhÞp 1 ch©n tr¸i, nhÞp 2 ch©n ph¶i).

- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia trß ch¬i.

II. Đồ dùng học tập:

1


Sân trường, còi, khăn.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu.

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- GV lµm mÉu 2 lÇn.

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn

 

 

 

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

- Tập một vài động tác khởi động.

 

 

- HS theo dâi.

- HS lµm theo d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp.

- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

 

 

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

 

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng

- Về ôn lại bài thể dục.

 

BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”.

I. Mục tiêu:

- Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.

- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc.

II. Đồ dùng học tập:

- Giáo viên: Sân trường, còi, khăn.

- Học sinh: Quần áo gọn gàng.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu.

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

 

 

 

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

- Tập một vài động tác khởi động.

 

 

- Học sinh ôn bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng.

- Các tổ học sinh lên trình diễn bài thể dục.

- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

 

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng

- Về ôn lại bài thể dục.

TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN”; “NHÓM BA, NHÓM BẢY”

I. Mục tiêu:

- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.

II. Đồ dùng học tập:

1


- Giáo viên: Sân trường, còi, khăn.

- Học sinh: Quần áo gọn gàng.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu.

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

 

 

 

- Trò chơi: “vòng tròn” “và “nhóm ba, nhóm bảy”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn  cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

 

 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

 

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

- Tập một vài động tác khởi động.

 

- Học sinh ôn bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng.

- Các tổ học sinh lên trình diễn bài thể dục.

- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

 

 

 

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

 

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng

- Về ôn lại bài thể dục.

 

TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” VÀ  “VÒNG TRÒN”.

I. Mục tiêu:

- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.

II. Đồ dùng học tập:

- Giáo viên: Sân trường, còi, khăn.

- Học sinh: Quần áo gọn gàng.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu.

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

 

 

- Ôn  cách điểm số.

- Giáo viên cho học sinh chuyển đội hình thành vòng tròn sau đó Hướng dẫn học sinh điểm số.

- Giáo viên và 1 số học sinh làm mẫu.

- Hướng dẫn học sinh điểm số.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” và “Vòng tròn”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn  cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

 

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

- Tập một vài động tác khởi động.

 

- Học sinh ôn bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng.

- Học sinh chuyển đội hình để học cách điểm số.

 

 

- Tập theo hướng dẫn  của giáo viên.

 

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

 

 

 

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng.

- Về ôn lại bài thể dục.

1


 

THỂ DỤC 3- TUẦN 15-16

TIẾP TỤC HOAØN THIEÄN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Thöïc hieän cô baûn caùc ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang doùng thaúng haøng ngang , ñieåm ñuùng soá cuûa mình .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

Treân saân tröôøng, Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Ñua ngöïa”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Chôi troø chôi “Chui qua haàm”

II. Phaàn cô baûn :

- OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng ñieåm soá: Caû lôùp thöïc hieän döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV hoaëc caùn söï lôùp.

- Hoaøn thieän baøi TDPTC:

  + GV cho taäp lieân hoaøn caû 8 ñoäng taùc 1 laàn x 8 nhòp.

  + Chia toå taäp luyeän theo hình thöùc thi ñua, caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn taäp. Khi caùc em taäp GV chuù yù söûa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc cuûa HS.

  + GV coù theå neâu ñoäng taùc ñeå caùc em nhôù vaø töï taäp.

- Toå chöùc thi giöõa caùc toå .

  + Moãi toå cöû 5 ngöôøi leân bieåu dieãn baøi theå duïc 1 laàn vôùi

2 x 8 nhòp.

- Chôi troø chôi “Ñua ngöïa”

  + GV cho thi ñua caùc toå vôùi nhau.

  + Tröôùc khi chôi, cho HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp, taäp laïi caùch caàm ngöïa, caùch phi ngöïa, caùch quay voøng.

  + Coù theå cöû 1 soá em thay nhau laøm troïng taøi, sao cho taát caû ñeàu ñöïôïc tham gia chôi .

  + Tuyeân döông ñoäi thaéng, ñoäi thua phaûi coõng ñoäi thaéng ñi leân coät moác.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao BT veà nhaø: OÂn luyeän baøi TDPTC ñeå chuaån bò kieåm tra.

 

 

- HS thöïc hieän.

- HS chôi trong an toaøn.

 

- HS thöïc hieän.

 

 

  + HS thöïc hieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

- HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp.

- HS tieán haønh chôi vaø baøo ñaûm an toaøn khi chôi.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Thöïc hieän cô baûn caùc ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

1


- Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang doùng thaúng haøng ngang , ñieåm ñuùng soá cuûa mình .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Ñua ngöïa”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Chôi troø chôi “Chui qua haàm”

II. Phaàn cô baûn :

- OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng ñieåm soá: Caû lôùp thöïc hieän döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV hoaëc caùn söï lôùp.

- Hoaøn thieän baøi TDPTC:

  + GV cho taäp lieân hoaøn caû 8 ñoäng taùc 1 laàn x 8 nhòp.

  + Chia toå taäp luyeän theo hình thöùc thi ñua, caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn taäp. Khi caùc em taäp GV chuù yù söûa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc cuûa HS.

  + GV coù theå neâu ñoäng taùc ñeå caùc em nhôù vaø töï taäp.

- Toå chöùc thi giöõa caùc toå .

  + Moãi toå cöû 5 ngöôøi leân bieåu dieãn baøi theå duïc 1 laàn vôùi

2 x 8 nhòp.

- Chôi troø chôi “Ñua ngöïa”

  + GV cho thi ñua caùc toå vôùi nhau.

  + Tröôùc khi chôi, cho HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp, taäp laïi caùch caàm ngöïa, caùch phi ngöïa, caùch quay voøng.

  + Coù theå cöû 1 soá em thay nhau laøm troïng taøi, sao cho taát caû ñeàu ñöïôïc tham gia chôi .

  + Tuyeân döông ñoäi thaéng, ñoäi thua phaûi coõng ñoäi thaéng ñi leân coät moác.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao BT veà nhaø: OÂn luyeän baøi TDPTC ñeå chuaån bò kieåm tra.

 

 

- HS thöïc hieän.

- HS chôi trong an toaøn.

 

- HS thöïc hieän.

 

 

  + HS thöïc hieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

- HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp.

- HS tieán haønh chôi vaø baøo ñaûm an toaøn khi chôi.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

Baøi taäp reøn luyeän tö theá vaø kó naêng vaän ñoäng cô baûn .

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái chính xaùc.

+ OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät, ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi.

+ Chôi troø chôi “ Ñua ngöïa”.

II. ÑÒA ÑIEÅM - PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng (maùt , saïch seõ)

Chuaån bò coøi, duïng cuï,keû saün vaïch chuaån bò cho taäp ñi chuyeån höôùng traùi, phaûi.

II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

1


NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :

1. Nhaän lôùp : Giaùo vieân nhaän lôùp , phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc .

2. Khôûi ñoäng ñoäng : Caû lôùp chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xung quanh saân taäp .

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp

* Troø chôi : “Keát baïn”

 

1’-2’

 

1’

 

2’

2’

 

Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc

 

Voøng troøn quanh saân tröôøng.

 

 

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá.

2. Baøi môùi : Taäp töø 2-3 laàn lieân hoaøn caùc ñoäng taùc, moãi laàn taäp giaùo vieân hoaëc caùn söï choïn caùc vò trí khaùc nhau ñeå taäp hôïp.

+ Töøng toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ phaân coâng.

+ Caùc toå tröôûng ñieàu khieån cho baïn taäp.

+ OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp, ñi chuyeån höông traùi, phaûi. Giaùo vieân chia toå luyeän taäp.

3. Troø chôi : “Ñua ngöïa”

+ Hoïc sinh khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp tröôùc khi chôi. Giaùo vieân nhaéc laïi caùch chôi, quay voøng.

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

8’

 

Ñoäi hình 4 haøng ngang

 

 

 

 

Töøng toå taäp theo khu vöïc giaùo vieân qui ñònh

2-3 haøng doïc

keû saün vaïch

 

2 haøng doïc ( moãi haøng 2 toå).

Hình 22/28/ SGK.

 

PHAÀN KEÁT THUÙC:

1. Hoài tónh: Ñöùng taïi choã voã tay, haùt ( ñi thaû loûng).

+ Giaùo vieân cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc

2. Nhaän xeùt – Daën doø:

+ Giaùo vieân nhaän xeùt .

+ Veà nhaø oân luyeän baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn chuaån bò kieåm tra.

 

1’

 

1’

 

Voøng troøn

Chuyeån ñoäi hình 4 haøng ngang.

I TAÄP RLTTCB – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ.

I.MUÏC TIEÂU:

 - OÂn caùc ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø reøn TTCB.

- Chôi troø chôi “Con coùc laø caäu oâng trôøi” HS bieát caùch chôi vaø chôi chuû ñoäng

II.ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN         

Saân tröôøng; Chuaån bò coøi,duïng cuï , keû saün caùc vaïch cho taäp ñi chuyeån höôùng phaûi ,traùi , ñi vöôït chöôùng

II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:

1.Nhaän lôùp :Giaùo vieân nhaân lôùp , phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc

2.Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân taäp

*Troø chôi : “Tìm ngöôøi chæ huy”

khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay , coå chaân …

 

1-2’

 

1’

 

2’

1’

 

Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc

 

Voøng troøn

 

4 haøng doïc

1


PHAÀN CÔ BAÛN

1.Kieåm tra baøi cuõ :

2. Baøi môùi : OÂn baøi taäp RLTTCB- ñoäi hình ñoäi nguõ.

-Thi ñua :bieåu dieãn giöõa caùc toå haøng ngang , doùng haøng ,…

3.Troø chôi :Taäp phoái hôïp caùc ñoäng taùc

“Con coùc laø caäu oâng trôøi”

(Hình 54/SGK/trang 96)

 

12’

 

 

 

 

 

 

5-7’

 

Ñoäi hình boán haøng ngang

 

Moãi noäi dung taäp 2-3 laàn

 

 

Ñoäi hình 2-4 haøng doïc

Haøng ngang

4 haøng ngang

PHAÀN KEÁT THUÙC

1.Hoài tónh : Ñöùng laïi choã voã tay , haùt .

GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc .

2 . Nhaän xeùt – Daën doø:

Nhaän xeùt tieát hoïc

OÂn luyeân caùc noäi dung ñeå kieåm tra

 

1’

 

 

1’

 

4 haøng ngang

THỂ DỤC 4- TUẦN 15-16

OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG - TROØ CHÔI  “THOÛ NHAÛY”

 

I. Muïc tieâu :

  -Hoaøn thieän baøi theå duïc phaùt trieån chung.Yeâu caàu taäp thuoäc caû baøi vaø thöïc hieän caùc ñoäng taùc cô baûn ñuùng 

  -Troø chôi: “thoû nhaûy ”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi nhieät tình, soâi noåi vaø chuû ñoäng.                                                                                                                                                                               

II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng.Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän: Chuaån bò  coøi, phaán ñeå keû saân phuïc vuï troø chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:

Noäi dung

Ñònh löôïng

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.

  -GV  phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.

  -Khôûi ñoäng:Caû lôùp chaïy chaäm thaønh 1 haøng doïc quanh saân taäp roài ñöùng taïi choã haùt , voã tay.

   +Khôûi ñoäng  xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

   +Troø chôi : “ Troø chôi chim veà toå”.

 

2. Phaàn cô baûn:

  a) Baøi theå duïc phaùt trieån chung

  * OÂn toaøn  baøi theå duïc phaùt trieån chung

   +Laàn 1: GV ñieàu khieån hoâ nhòp cho  HS taäp 

   +Laàn 2: Caùn söï vöøa hoâ nhòp, vöøa taäp cuøng vôùi caû lôùp.

   +Laàn 3: Caùn söï hoâ nhòp, khoâng laøm maãu cho HS taäp 

* Chuù yù: Sau moãi laàn taäp, GV nhaän xeùt ñeå tuyeân döông nhöõng HS taäp toát vaø ñoäng vieân nhöõng HS taäp chöa toát roài môùi cho taäp laàn tieáp theo.

   -GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå .

6 – 10 phuùt

1 – 2 phuùt

 

 

 

 

1 phuùt

 

1- 2  phuùt

 

18 – 22 phuùt

12 – 15 phuùt

2 – 3 laàn moãi ñoäng taùc

2 laàn 8 nhòp

 

 

 

 

 

-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.

 

 

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

 

 

 

 

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

 

 

 

 

 

GV

 

 

 

-HS ngoài theo ñoäi hình haøng ngang.

1


 

 

  -Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Laàn löôït caùc toå leân bieåu dieãn baøi theå duïc phaùt  trieån chung 1laàn  GV cuøng HS quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. GV söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát.

 

b) Troø chôi : “Thoû nhaûy

  -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.

  -Neâu teân troø chôi.

  -GV giaûi thích laïi caùch chôi vaø phoå bieán laïi luaät chôi.

  -GV toå chöùc cho HS chôi thöû.

  -GV ñieàu khieån toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø keát thuùc troø chôi, ñoäi naøo thaéng cuoäc ñöôïc bieåu döông, coù hình thöùc phaït vôùi ñoäi thua cuoäc nhö phaûi naém tay nhau vöøa nhaûy vöøa haùt.

  -GV quan saùt, nhaän xeùt vaø tuyeân boá keát quaû, bieåu döông nhöõng HS chôi nhieät tình  chuû ñoäng thöïc hieän ñuùng yeâu caàu troø chôi.

3. Phaàn keát thuùc:

  -GV cho HS ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

  -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.

  -GV nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.

  -Giao baøi taäp veà nhaø : OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung chuaån bò kieåm tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 phuùt

1 phuùt

1 phuùt

1 – 2 phuùt 

                 

    GV  

                 

                 

                 

 

                GV

 

 

         

         

         

         

  

 

 

             GV

 

GV

-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.

 

GV

 

TROØ CHÔI “KEÁT BAÏN ”- KIEÅM TRA 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PTC

 

I. Muïc tieâu :

  -Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän baøi theå duïc ñuùng thöù töï vaø kó thuaät.  

  -Troø chôi: “Loø coø tieáp söùc” Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät.                                                                                                                                                                       

II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi, phaán keû saân troø chôi.                    

III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:

Noäi dung

Ñònh löôïng

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.

  -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu vaø hình thöùc tieán haønh kieåm tra.

  -Khôûi ñoäng:  Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

   +Ñi ñeàu hoaëc giaäm chaân taïi choã theo nhòp, haùt vaø voã tay.

    2. Phaàn cô baûn:

6 – 10 phuùt

2 – 3 phuùt

 

 

 

 

1 – 2 phuùt

 

 

 

-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

 

 

 

 

1


  a) Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung:

  * OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung

   +Laàn 1: GV vöøa hoâ nhòp cho HS taäp vöøa quan saùt ñeå söûa sai cho HS , döøng laïi ñeå söûa neáu nhòp naøo coù nhieàu HS taäp sai

   +Laàn 2: Môøi caùn söï leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp, GV quan saùt ñeå söûa sai cho HS (Chuù yù: Xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV neân nhaän xeùt). Hoaëc chia toå cho HS luyeän taäp theo söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng.

  * Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung

   +Noäi dung kieåm tra: Moãi HS thöïc hieän 8 ñoäng taùc theo ñuùng thöù töï cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.

   +Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: Kieåm tra theo nhieàu ñôït, moãi ñôït töø 3 ñeán 5 em döôùi söï ñieàu khieån cuûa 1 HS thuoäc ñôït kieåm tra hoaëc caùn söï. Moãi HS chæ tham gia kieåm tra 1 laàn, tröôøng hôïp em naøo chöa hoaøn thaønh thì seõ kieåm tra laïi laàn 2.

   +Caùch ñaùnh giaù : Ñaùnh giaù döïa treân möùc ñoä thöïc hieän  kyõ thuaät ñoäng taùc vaø thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa töøng HS theo caùc möùc sau.

    Hoaøn thaønh toát: Thöïc hieän ñuùng töøng ñoäng taùc vaø thöù töï caùc ñoäng taùc trong baøi.

    Hoaøn thaønh: Thöïc hieän cô baûn ñuùng  ñoäng taùc trong baøi, coù theå nhaèm nhòp hoaëc queân 2 - 3 ñoäng taùc.

   Chöa hoaøn thaønh: Thöïc hieän sai  töø 4 ñoäng taùc trôû leân.

  b) Troø chôi : “Loø coø tieáp söùc

  -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.

  -Neâu teân troø chôi.

  -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi.

  -Cho  HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi.

  -Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø coù hình phaït vui ñoái vôùi HS phaïm luaät chôi.

  -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi nhieät tình, chuû ñoäng.  

3. Phaàn keát thuùc:

  -Cho HS ñöùng taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc gaäp thaân thaû loûng.

  -Baät nhaûy nheï nhaøng töøng chaân keát hôïp thaû loûng toaøn thaân.

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù, coâng boá keát quaû kieåm tra tuyeân döông nhöõng HS ñaït keát quaû toát vaø ñoäng vieân nhöõng HS chöa hoaøn thaønh ñeå giôø sau kieåm tra ñöôïc toát hôn. 

  -GV giao baøi taäp veà nhaø.

18 – 22 phuùt

14 – 15 phuùt

2  laàn moãi ñoäng taùc

2 laàn 8 nhòp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 6 phuùt

5 – 6 laàn

 

5 – 6 laàn

 

2 phuùt

 

 

1 phuùt

-HS vaãn ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

                 

    GV  

                 

                 

                 

 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

   

 

 

                    GV

 

 

 

 

 

 

-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.

 

 

 

1


THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN -TROØ CHÔI : “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”

I. Muïc tieâu :

  -OÂn ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang . yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng.

  -Troø chôi: “Loø coø tieáp söùc Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 

II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän

Phöông tieän : Chuaån bò 1- 2 coøi , duïng cuï , keû saün caùc vaïch ñeå taäp ñi theo vaïch keû thaúng vaø duïng cuï phuïc vuï cho chôi troø chôi

III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:

Noäi dung

Ñònh löôïng

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.

  -GV  phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.

  -Khôûi ñoäng:  Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

   +Chaïy chaäm theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân cuûa saân tröôøng.            

   +Troø chôi : “Troø chôi chaün leû”.

2. Phaàn cô baûn:

  a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:

  * OÂn : Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang

+GV ñieàu khieån cho caû lôùp ñi theo ñoäi hình 4 haøng doïc 

 

 

 

   +GV chia nhoùm theo toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng, GV chuù yù theo doõi söõa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc vaø huôùng daãn choHS caùch söõa ñoäng taùc sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

   +Moãi toå bieåu dieãn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang.

 

 

   +Sau khi caùc toå thi ñua bieãu dieãn, GV cho HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù

6 – 10 phuùt

1 – 2 phuùt

 

 

1 – 2 phuùt

 

1 – 2  phuùt

 

2 phuùt

 

18 – 22 phuùt

12 – 14 phuùt

6 – 7 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 laàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

GV

         

         

         

         

    

       

 

 

 

             GV

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

 

 

 

 

GV

 

 

 

 

                 

 

1

nguon VI OLET