Tuần 15- Tiết 29

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2018-02-28 08:12:30 Tác giả Nhi Hồ Viết Uyên loại .docx kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn hình hoïc 9 I. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - Cuûng coá, khaéc saâu tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau. 2.Kyõ naêng: - Vaän duïng tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau ñeå giaûi moät soá baøi taäp lieân quan. 3.Thaùi ñoä: - Reøn tính caån thaän, chính xaùc trong toaùn hoïc. II. Chuaån bò: GV: SGK, thöôùc thaúng , compa. HS : SGK, thöôùc thaúng , compa. III. Phöông phaùp: - Quan saùt, vaán ñaùp taùi hieän, nhoùm. IV. Tieán trình: 1. OÅn ñònh lôùp: 9A2 (1’

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                     Giaùo aùn hình hoïc 9                                             
 

 
 
 
I. Muïc tieâu:
 1.Kieán thöùc  - Cuûng coá, khaéc saâu tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau.
 2.Kyõ naêng: - Vaän duïng tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau ñeå giaûi moät soá baøi taäp lieân quan.
 3.Thaùi ñoä:  - Reøn tính caån thaän, chính xaùc trong toaùn hoïc.
II. Chuaån bò:
GV: SGK, thöôùc thaúng , compa.
HS : SGK, thöôùc thaúng , compa.
III. Phöông phaùp:
 - Quan saùt, vaán ñaùp taùi hieän, nhoùm. 
IV. Tieán trình:
1. OÅn ñònh lôùp: 9A2 (1’)……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’) - Neâu caùc tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau.
                               - Theá naøo laø ñöôøng troøn noäi tieáp, ñöôøng troøn baøng tieáp.
 3. Baøi môùi:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1: (22’)
-GV: Veõ hình vaø cho HS toùm taét baøi toaùn.
 
-GV: ABC laø tam giaùc gì?
-GV: OA laø ñöôøng gì ñaëc bieät cuûa  ABC?
 
-GV: Trong tam giaùc caân thì ñöôøng phaân giaùc coøn laø ñöôøng gì nöõa?
-GV: Nghóa laø ta suy ra …?
 
-GV: Trong BCD ta coù caùc ñoaïn thaúng naøo baèng nhau? OB = OC = OD nghóa laø ñöôøng trung tuyeán baèng nöûa caïnh ñoái dieän thì BCD laø tam giaùc gì?
 
-HS: Moät HS ñoïc ñeà baøi toaùn, caùc em khaùc veõ hình vaø toùm taét baøi toaùn. 
-HS: ABC caân taïi A.
-HS: OA laø ñöôøng phaân giaùc xuaát phaùt töø ñænh cuûa tam giaùc caân ABC.
-HS: Coøn laø ñöôøng cao.
 
 
-HS: AOBC
 
-HS: OB = OC = OD
BCD laø tam giaùc vuoâng taïi B.
 
 
Baøi 26: 
 

a) Ta coù: ABC caân taïi A. Vì OA laø ñöôøng phaân giaùc xuaát phaùt töø ñænh cuûa tam giaùc caân neân OA cuõng laø ñöôøng cao. Do ñoù: AOBC
 
 
 
 
b) Xeùt BCD  ta coù OB = OC = OD
GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                    Naêm hoïc 2017- 2018 
 Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                     Giaùo aùn hình hoïc 9                                             
 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
-GV: Nghóa laø hai ñoaïn thaúng naøo vuoâng goùc? 
-GV: Keát hôïp keát quaû ôû caâu a thì ta coù keát luaän naøo?
-GV: Trong tam giaùc vuoâng OAB ta tính AB nhö theá naøo?
-GV: AC = ?
 
-GV: Haõy tính HB trong tam giaùc OAB?
 
-GV: BC = ?
 
 
Hoaït ñoäng 2: (15’)
-GV: Veõ hình
 
 
 
 
 
 
-GV:   = ?
-GV: Thay DE baèng toång cuûa hai ñoaïn thaúng.
-GV: DM = ? EM = ?
-GV: AD + DB = ?
-GV: AE + EC = ?
-HS: DCO2 
 
-HS: BD  //  OA 
 
-HS: AB =
  = = cm
-HS: AC = AB = cm
 
-HS: BH.OA = OB.AB
       BH = (OB.AB) : OA
 BH = 2.:4 =
-HS: BC = 2.BH = 2 cm.
 
 
 
-HS: Chuù yù vaø veõ hình.
 
 
 
 
 
 
-HS: = AD + AE + DE
-HS: DE = DM + EM
 
-HS: DM = DB; EM = EC
-HS: AD + DB = AB
-HS: AE + EC = AC
neân BCD vuoâng taïi B. Hay DCBC.
Keát hôïp keát quaû ôû caâu a ta coù BD   OA
 
 
c) Noái O vôùi B. Xeùt OAB ta coù:
AB = = = cm
Vaäy: AC = AB = cm
 
Goïi H laø giao ñieåm cuûa OA vaø BC. Xeùt tam giaùc vuoâng OAB ta coù:
 BH.OA = OB.AB
 BH = (OB.AB) : OA
 BH = 2.:4 =  
BC = 2.BH = 2 cm.
Baøi 27: 

Chöùng minh:
Ta coù:   = AD + AE + DE
  = AD + AE + DM + EM
  = AD + DB + AE + EC
  = AB + AC
  = 2AB
         4. Cuûng coá
             - Xen vaøo luùc luyeän taäp
          5. Höôùng daãn vaø daën doø veà nhaø: (1’)
               - Veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. Laøm baøi taäp 28 (GVHD).
   6. Ruùt kinh nghieäm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                    Naêm hoïc 2017- 2018Nguồn:Nhi Hồ Viết Uyên

 
 
 
LINK DOWNLOAD

docx.pngT29_Luyen_tap.docx[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7fbz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-28 08:12:30
Loại file
docx
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Tuần 15- Tiết 29

giáo án có liên quan

 • tuan 15 tiet 29
  Giáo án
  tuan 15 tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Mầm non
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Tin học 8
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Giáo án
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 55

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2016

  Xem: 0