Tuần 15- Tiết 29

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2018-02-28 08:12:30 Tác giả Nhi Hồ Viết Uyên loại .docx kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn hình hoïc 9 I. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - Cuûng coá, khaéc saâu tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau. 2.Kyõ naêng: - Vaän duïng tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau ñeå giaûi moät soá baøi taäp lieân quan. 3.Thaùi ñoä: - Reøn tính caån thaän, chính xaùc trong toaùn hoïc. II. Chuaån bò: GV: SGK, thöôùc thaúng , compa. HS : SGK, thöôùc thaúng , compa. III. Phöông phaùp: - Quan saùt, vaán ñaùp taùi hieän, nhoùm. IV. Tieán trình: 1. OÅn ñònh lôùp: 9A2 (1’

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                     Giaùo aùn hình hoïc 9                                             
 

 
 
 
I. Muïc tieâu:
 1.Kieán thöùc  - Cuûng coá, khaéc saâu tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau.
 2.Kyõ naêng: - Vaän duïng tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau ñeå giaûi moät soá baøi taäp lieân quan.
 3.Thaùi ñoä:  - Reøn tính caån thaän, chính xaùc trong toaùn hoïc.
II. Chuaån bò:
GV: SGK, thöôùc thaúng , compa.
HS : SGK, thöôùc thaúng , compa.
III. Phöông phaùp:
 - Quan saùt, vaán ñaùp taùi hieän, nhoùm. 
IV. Tieán trình:
1. OÅn ñònh lôùp: 9A2 (1’)……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’) - Neâu caùc tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau.
                               - Theá naøo laø ñöôøng troøn noäi tieáp, ñöôøng troøn baøng tieáp.
 3. Baøi môùi:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1: (22’)
-GV: Veõ hình vaø cho HS toùm taét baøi toaùn.
 
-GV: ABC laø tam giaùc gì?
-GV: OA laø ñöôøng gì ñaëc bieät cuûa  ABC?
 
-GV: Trong tam giaùc caân thì ñöôøng phaân giaùc coøn laø ñöôøng gì nöõa?
-GV: Nghóa laø ta suy ra …?
 
-GV: Trong BCD ta coù caùc ñoaïn thaúng naøo baèng nhau? OB = OC = OD nghóa laø ñöôøng trung tuyeán baèng nöûa caïnh ñoái dieän thì BCD laø tam giaùc gì?
 
-HS: Moät HS ñoïc ñeà baøi toaùn, caùc em khaùc veõ hình vaø toùm taét baøi toaùn. 
-HS: ABC caân taïi A.
-HS: OA laø ñöôøng phaân giaùc xuaát phaùt töø ñænh cuûa tam giaùc caân ABC.
-HS: Coøn laø ñöôøng cao.
 
 
-HS: AOBC
 
-HS: OB = OC = OD
BCD laø tam giaùc vuoâng taïi B.
 
 
Baøi 26: 
 

a) Ta coù: ABC caân taïi A. Vì OA laø ñöôøng phaân giaùc xuaát phaùt töø ñænh cuûa tam giaùc caân neân OA cuõng laø ñöôøng cao. Do ñoù: AOBC
 
 
 
 
b) Xeùt BCD  ta coù OB = OC = OD
GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                    Naêm hoïc 2017- 2018 
 Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                     Giaùo aùn hình hoïc 9                                             
 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
-GV: Nghóa laø hai ñoaïn thaúng naøo vuoâng goùc? 
-GV: Keát hôïp keát quaû ôû caâu a thì ta coù keát luaän naøo?
-GV: Trong tam giaùc vuoâng OAB ta tính AB nhö theá naøo?
-GV: AC = ?
 
-GV: Haõy tính HB trong tam giaùc OAB?
 
-GV: BC = ?
 
 
Hoaït ñoäng 2: (15’)
-GV: Veõ hình
 
 
 
 
 
 
-GV:   = ?
-GV: Thay DE baèng toång cuûa hai ñoaïn thaúng.
-GV: DM = ? EM = ?
-GV: AD + DB = ?
-GV: AE + EC = ?
-HS: DCO2 
 
-HS: BD  //  OA 
 
-HS: AB =
  = = cm
-HS: AC = AB = cm
 
-HS: BH.OA = OB.AB
       BH = (OB.AB) : OA
 BH = 2.:4 =
-HS: BC = 2.BH = 2 cm.
 
 
 
-HS: Chuù yù vaø veõ hình.
 
 
 
 
 
 
-HS: = AD + AE + DE
-HS: DE = DM + EM
 
-HS: DM = DB; EM = EC
-HS: AD + DB = AB
-HS: AE + EC = AC
neân BCD vuoâng taïi B. Hay DCBC.
Keát hôïp keát quaû ôû caâu a ta coù BD   OA
 
 
c) Noái O vôùi B. Xeùt OAB ta coù:
AB = = = cm
Vaäy: AC = AB = cm
 
Goïi H laø giao ñieåm cuûa OA vaø BC. Xeùt tam giaùc vuoâng OAB ta coù:
 BH.OA = OB.AB
 BH = (OB.AB) : OA
 BH = 2.:4 =  
BC = 2.BH = 2 cm.
Baøi 27: 

Chöùng minh:
Ta coù:   = AD + AE + DE
  = AD + AE + DM + EM
  = AD + DB + AE + EC
  = AB + AC
  = 2AB
         4. Cuûng coá
             - Xen vaøo luùc luyeän taäp
          5. Höôùng daãn vaø daën doø veà nhaø: (1’)
               - Veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi. Laøm baøi taäp 28 (GVHD).
   6. Ruùt kinh nghieäm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
GV: Hồ Viết Uyên Nhi                                    Naêm hoïc 2017- 2018Nguồn:Nhi Hồ Viết Uyên

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 15- Tiết 29
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngT29_Luyen_tap.docx[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7fbz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-28 08:12:30
Loại file
docx
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Tuần 15- Tiết 29

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tuan 15 tiet 29
  Giáo án
  tuan 15 tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Mầm non
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Tin học 8
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • tuan 15 - tiet 29
  Giáo án
  tuan 15 - tiet 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 55

 • Tuần 15- Tiết 29
  Mầm non
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15- Tiết 29
  Giáo án
  Tuần 15- Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2016

  Xem: 0