THỂ DỤC 1- TUẦN 17-18

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU

        Biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

-          Địa điểm : Sân trường  , 1 còi, các vật khác …….. 

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

  I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

 

 

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:

  1. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

   

22 – 24’

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét.

        Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

 

 

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

SÔ KEÁT HOÏC KÌ I

I/ MỤC TIÊU

        Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn we6n một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kĩ năng đó.

        Biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi . 

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

1


 

 

    *     *     *     *     *     *     *

                             GV

    II/ CƠ BẢN:

        Sơ kết học kì I

+            GV  cùng hs nhắc lại những kiến thức đã học, kĩ năng đã học về: ĐHĐN, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động.

+            Xen kẻ, gv gọi một vài HS lên làm mẫu các động tác.

+            GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục tropng HK II.

a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

 

     Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.

       Nhận xét:

22 – 24’

 

        Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                             GV

        GV sửa sai ơ HS.

 

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

        GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

 

 

 

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 17-18

 BÀI 33: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”VÀ “NHÓM BA, NHÓM BẢY”

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.

 

 

 

 

 

-Ôn trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

H đứng thành vòng tròn làm hàng rào

2 H làm người bịt mắt, 4 H làm dêchạy quanh vòng tròn. G điều khiển cho H tập

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

1


 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một nội dung, sau đổi lại 

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích.

 

 BÀI 34: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN ”VÀ “BỎ KHĂN”

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Vòng tròn ”và “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Vòng tròn”.

 

 

 

 

-Ôn trò chơi “Bỏ khăn”

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

H đứng thành vòng tròn quay mặt vào tâm, diểm số và chơi trò chơi theo lệnh của G

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một nội dung, sau đổi lại 

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích.

 

BÀI 35: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN ”VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Vòng tròn ”và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

 

1


- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Vòng tròn”.

 

 

 

 

 

-Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

H đứng thành vòng tròn quay mặt vào tâm, diểm số và chơi trò chơi theo lệnh của G

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một nội dung, sau đổi lại 

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích. 

 

BÀI 36 :SƠ KẾT HỌC KÌ I

I. Mục tiêu

- Sơ kết học kì I. Yêu cầu hệ thống được những kiến, thức kĩ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập để phấn đấu trong học kì II.

- Chơi trò chơi “Đua ngựa.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

  -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát.

- Trò chơi “Tìm người chỉ huy.”

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Sơ kết học kì I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Đua ngựa”

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển H chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng H.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

G nêu tên trò chơi tổ chức cho H chơi

 

G cùng H hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì (Kể cả tên gọi và cách thực hiện)

H thực hiện lại một số động tác đã học,

G nhận xét kết hợp nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa để H nắm được .G nhận xét, đánh giá kết quả học tập của từng tổ, từng H. Khen ngợi biểu dương,nhắc nhở cá nhân còn tồn tại cần khắc phục để có hướng phấn đấu trong học ki II.

 

G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi, luật chơi 

G chơi mẫu cùng một nhóm, H quan sất cách thực hiện

H 2 tổ lên chơi thử  G giúp đỡ sửa sai cho từng H.

G cho cả lớp lên chơi chính thức 

1


 

 

 

 3. Phần kết thúc (5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

- Củng cố

 

- Nhận xét

 

 

- Dặn dò

G làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng H.

H đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H+G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

H về ôn các động tác đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung đã học.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 17-18

BÀI TẬP RLTTCB - TROØ CHÔI “CHIM VEÀ TOÅ”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang , doùng thaúng haøng ngang .

- Bieát caùch ñi 1 -4 haøng doïc theo nhòp .

- Bieát caùch ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp .

- Bieát caùch ñi chuyeån höôùng phaûi traùi ñuùng , thaân ngöôøi töï nhieân .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi maø HS öa thích.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Chôi troø chôi “Laøm theo hieäu leänh”

- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn ñoäng taùc ÑHÑN vaø RLTTCB ñaõ hoïc:

- Noäi dung vaø phöông phaùp giaûng daïy gioáng nhö baøi 33

Taäp phoái hôïp caùc ÑT: taäp hôïp haøng ngang. doùng haøng, quay phaûi, traùi, ñi ñeàu 1-4 haøng doïc, di chuyeån traùi phaûi.

Chôi troø chôi “Chim veà toå”:

- GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi vaø noäi quy chôi sau ñoù cho HS chôi thöû 1 laàn ñeå hieåu caùch chôi vaø nhôù nhieäm vuõ cuûa mình, roài môùi chôi chính thöùc.

- Khi toå chöùc troø chôi, GV coù theå duøng coøi hoaëc hieäu leänh khaùc ñeå phaùt leänh di chuyeån. Sau vaøi laàn chôi thì GV thay ñoåi vò trí cuûa caùc em ñöùng laøm “toå” seõ laøm chim vaø ngöôïc laïi, ñeå caùc em ñeàu ñöôïc tham gia chôi.

- Sau 3 laàn chôi “chim” naøo bò 2 laàn lieân tieáp khoâng vaøo ñöôïc toå thì “chim” ñoù seõ bò phaït.

- GV luoân nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn khi chôi.

- Trong quaù trình chôi, GV coù theå quy ñònh theâm caùch thöùc hoaëc luaät leä cho troø chôi theâm sinh ñoäng.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän theo hieäu leänh cuûa GV.

- HS thöïc hieän theo hieäu leänh cuûa GV.

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

- HS tieán haønh chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

1


Ví duï: Khi ñaõ coù hieäu leänh ñi chuyeån, caùc “toå” chim vaãn naém tay nhau gaây khoù khaên cho “chim” khi chui vaøo toå.

- GV cuõng coù theå toå chöùc caû lôùp ñöùng thaønh voøng troøn sau ñoù cho caùc em ñieåm soá  1, 2, 3. HS soá 1, 3 laøm “toå”, soá 2 laøm “chim” vaø sau 3 laàn chôi thì ñoåi ngöôøi phaûi di chuyeån.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chuùng vaø RLTTCB

 

- HS thöïc hieän ñieåm soá vaø ñoåi vò trí chôi.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ VAØ THỂ DỤC RLTT CÔ BAÛN

A. MUÏC TIEÂU :

  -Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang , doùng thaúng haøng ngang .

Bieát caùch ñi 1 -4 haøng doïc theo nhòp .

- Bieát caùch ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp .

- Bieát caùch ñi chuyeån höôùng phaûi traùi ñuùng , thaân ngöôøi töï nhieân .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : CB coøi, keû saün caùc vaïch cho taäp ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät vaø di chuyeån höôùng traùi phaûi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Keùo cöa löøa xeû”

- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.

II. Phaàn cô baûn :

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 - 4 haøng doïc:

- Caùc toå taäp theo khu vöïc ñaõ ñònh.

- Yeâu caàu moãi HS ñeàu ñöôïc taäp laøm chæ huy ít nhaát 1 laàn.

- GV ñeán töøng toå quan saùt, nhaéc nhôû, giuùp ñôõ HS.

OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät, di chuyeån höôùng traùi phaûi:

- Caû lôùp cuøng thöïc hieän theo ñoäi hình haøng doïc, moãi em caùch nhau 2 - 3 cm .

- GV ñieàu khieån chung vaø nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn, traät töï.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå.

Chôi troø chôi:”Meùo ñuoåi chuoät”:

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

- HS taäp theo vò trí ñaõ quy ñònh.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

- Caùc yyû« laàn löôït leân bieåu dieãn .

 

- HS chôi.

 

 

1


- GV ñieåu khieån cho HS chôi.

- Coù theå cuøng 1 luùc 2 - 3 ñoâi cuøng chaïy ñuoåi, nhöng phaûi chuù yù HS ñaûm baûo an toaøn.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt.

- GV baøi taäp veà nhaø: OÂn caùc noäi dung ÑHÑN vaø RLTTCB ñaõ hoïc, nhaéc nhöõng HS chöa hoaøn thaønh phaûi oân luyeän thöôøng xuyeân.

 

- HS thöïc hieän.

 

ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - BAØI TAÄP REØN LUYEÄN TÖ THEÁ  CÔ BAÛN 

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang nhanh traät töï , doùng thaúng haøng ngang quay phaûi , quay traùi ñuùng caùch .

- Bieát caùch ñi vöôït chöùng ngaïi vaät thaáp .

- Bieát caùch di chuyeån höôùng phaûi , traùi ñuùng caùch.

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Phöông tieän : chuaån bò coøi, duïng cuï, keû saün caùc vaïch cho kieåm tra

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, y/c giôø hoïc

- Caû lôùp chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xq  saân taäp

- Chôi troø chôi “Coù chuùng em”

- Thöïc hieän baøi TDPTC

II. Phaàn cô baûn:

 

- KT caùc noäi dung : taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, quay phaøi, quay traùi, ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi; ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp

-PP: KTtheo toå döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV

- Caùch ñaùnh giaù :

  + HT: thöïc hieän ñuùng töø 4 ÑT trôû leân, coøn sai soùt, coù yù thöùc taäp luyeän; thöïc hieän ñuùng töø 6 ÑT trôû leân, caùc ÑT toát, coù yù thöùc taäp luyeän seõ ñöôïc ñaùnh giaù laø hoaøn thaønh toát .

  + CHT: chæ thöïc hieän ñöôïc 3ÑT, coøn sai soùt, thieáu tích cöïc trong taäp luyeän

- Ñoái vôùi HS xeáp loaïi CHT, GV cho taäp luyeän theâm ñeå ñaït möùc hoaøn thaønh

- Chôi troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät”

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay, haùt

- GV nhaän xeùt, coäng boá keát quaû kieåm tra

 

- 1 ñeán 2 phuùt

- 1 phuùt

- 1 phuùt

- 1, 2 laàn; moãi laàn 4 x 8 nhòp

 

- 20 -> 22 phuùt

- Moãi ÑT thöïc hieän 2 laàn; ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp, moãi em caùch nhau 2->2,5m : 1 laàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4->6 phuùt

 

SƠ KẾT HỌC KÌ I 

1


A. MUÏC TIEÂU :

- Sô keát HKI. Y/c HS heä thoáng ñöôïc nhöõng kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc, nhöõng öu khuyeát ñieåm trong hoïc taäp töø ñoù coá gaéng luyeän taäp toát hôn .

- Chôi troø chôi “ñua ngöïa “ hoaëc troø chôi HS öa thích . Y/c bieát tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, y/c giôø hoïc

- Caû lôùp chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xung quanh saân taäp Chôi troø chôi “keát baïn”

- Thöïc hieän baøi TDPTC

II. Phaàn cô baûn :

Cho nhöõng HS chöa hoaøn thaønh caùc noäi dung ñaõ KT ñöôïc oân luyeän vaø KT laïi

- Sô keát HKI

- GV cuøng HS heä thoáng laïi nhöõngKT, kó naêng ñaõ hoïc trong HK :Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá .

  + Baøi TDPTC 8 ñoäng taùc

  + TD RLTTvaø KNVÑ cô baûn : ñi vöôït CNVthaáp, ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi

  + TCVÑ“Tìm ngöôøi chæ huy”, “Thi ñua xeùp haøng”, “Meøo ñuoåi chuoät”, “Chim veà toå”, “Ñua ngöïa” Trong quaù trình nhaéc laïi caùc kieán thöùc, kó naêng treân, GV coù theå goïi em leân thöïc hieän caùc ñoäng taùc ñuùng, ñeïp . GV nhaän xeùt,

- TC“Ñua ngöïa” hoaëc TCcaùc em öa thích

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay, haùt

- GV cuøng HS heä thoáng baøi Nhaän xeùt

- Veà nhaø oân caùc baøi TDPTC vaø caùc ñoäng taùc

 

- 1 ñeán 2 phuùt

- 1 phuùt

- 1 phuùt

- 1, 2 laàn; moãi laàn 4 x 8 nhòp

 

- 6->8 phuùt

 

- 10 ->13 phuùt

- HS thöïc hieän (caù nhaân, toå, nhoùm)

- 4 -> 5 phuùt

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän

 

 

 

 

 

 

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 17-18

THỂ DỤC RLTTCB- TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”

I. Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n tËp ®i kiÔng gãt hai tay chèng h«ng. Yªu cÇu HS thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c

- Trß ch¬i “Nh¶y l­ít sãng”. Yªu cÇu tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ ®¶m b¶o an toµn luyÖn tËp

- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, dông cô trß ch¬i : Nh¶y l­ít sãng

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- C¶ líp ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh s©n tËp

- Trß chíi: “Lµm theo hiÖu lÖnh”

* TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)Bµi tËp RLTTCB

6- 10’

 

 

 

 

 

18- 22’

 

 

 

1


- «n ®i kiÔng gãt 2 tay chèng h«ng: Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¶ng d¹y nh­ bµi 32

- Cã thÓ phèi hîp «n tËp hîp hµng ngang,dãng hµng ®iÓm sè tr­íc khi cho HS tËp ®i kiÔng gãt. Khi tËp ®i kiÔng gãt,GV nh¾c nhë HS ®i kiÔng gãt cao,chó ý gi÷ th¨ng b»ng vµ ®i trªn ®­êng th¼ng

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “Nh¶y l­ít sãng “

+GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ néi quy ch¬i,sau ®ã cho HS ch¬i thö 1 lÇn ®Ó hiÓu c¸ch ch¬i råi ch¬i chÝnh thøc

+Khi tæ chøc trß ch¬i GV cã thÓ ph©n c«ng träng tµi vµ ng­êi phôc vô. Sau 1 lÇn GV thay ®æi c¸c vai ch¬i,®Ó c¸c em ®Òu ®­îc tham gia ch¬i

+Sau 3 lÇn ch¬i em nµo bÞ v­íng ch©n 2 lÇn liªn tiÕp sÏ bÞ ph¹t. GV lu«n nh¾c c¸c em ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn vµ vui ch¬i

C. PhÇn kÕt thóc.

- C¶ líp ch¹y chËm vµ hÝt thë s©u

- §øng t¹i chç vç tay h¸t

- GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc

- GV giao bµi tËp vÒ nhµ «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung vµ c¸c ®éng t¸c RLTTCB

 

12- 14’

 

 

 

 

 

 

 

5- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY- TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”

 

I. Môc tiªu:

- «n tËp hîp hµng ngang dãng hµng. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®«Ý chÝnh x¸c

- «n ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c

- Trß ch¬i “Nh¶y l­ít sãng “. Yªu cÇu biÕt tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng vÖ sinh s¹ch sÏ ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn

- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi dông cô trß ch¬i “Nh¶y l­ít sãng”

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- C¶ líp ch¹y chËm theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Trß ch¬i “KÐo c­a lõa xe “

* TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)§éi h×nh ®éi ngò

- «n tËp hîp hµng ngang dãng hµng: C¸c tæ tËp luyÖn theo khu vùc ®· ®­îc ph©n c«ng. Yªu cÇu mçi häc sinh ®Òu ®­îc tËp lµm chØ huy Ýt nhÊ 1 lÇn. GV ®Õn tõng tæ quan s¸t nh¾c nhë gióp ®ì HS

b)Bµi tËp RLTTCB

- «n ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y. C¶ líp cïng thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng däc, mçi em c¸ch nhau 2- 3 m. GV ®iÒu khiÓn chung nh¾c nhë c¸c em ®¶m b¶o an toµn

* Tõng tæ tr×nh diÔn ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc vµ ®i chuyÓn h­íng ph¶i tr¸i 1 lÇn

c)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “Nh¶y l­ít sãng”. GV ®iÒu khiÓn cho HS ch¬i. Cã thÓ cho c¸c tæ thi ®ua,tæ nµo cã sè b¹n hoÆc sè lÇn v­íng ch©n Ýt nhÊt, sÏ ®­îc biÓu d­¬ng GV chó ý nh¾c nhë c¸c em ®¶m b¶o an toµn

6- 10’

 

 

 

 

 

 

18- 22’

3- 4’

 

 

 

 

 

8- 10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


C. PhÇn kÕt thóc

- C¶ líp ch¹y chËm th¶ láng theo ®Þa h×nh vßng trßn

- §øng t¹i chç vç tay h¸t

- GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt

- GV giao bµi tËp vÒ nhµ «n c¸c néi dung §H§N vµ RLTTCB ®· häc ë líp 3 nh¾c nh÷ng HS ch­a hoµn thµnh ph¶i «n luyÖn th­êng xuyªn

5- 6’

 

 

 

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY- TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”

 

I. Môc tiªu:

- «n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c

- Häc trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c” yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- §Þa ®iÓm: VÖ sinh s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn

- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi dông cô cho trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c”kÎ s½n c¸c v¹ch cho «n tËp hµng ngang,dãng hµng ®i nhanh, ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc

- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Trß ch¬i “T×m ng­êi chØ huy”

* Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n,®Çu gèi,vai,h«ng

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)§éi h×nh ®éi ngò vµ bµi tËp RLTTCB

- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng ®i nhanh trªn v¹ch kÎ th¼ng vµ chuyÓn sang ch¹y

+C¶ líp cïng thùc hiÖn d­íi sù chØ huy cña GV hoÆc c¸n sù líp. TËp phèi hîp c¸c néi dung, mçi néi dung tËp 2- 3 lÇn. §éi h×nh tËp ®i cã thÓ theo ®éi h×nh 2- 4 hµng däc

+TËp luyÖn theo tæ t¹i c¸c khu vùc ®· ph©n c«ng,GV ®Õn tõng tæ nh¾c nhë vµ söa ®éng t¸c ch­a chÝnh x¸c cho HS

+Nªn tæ chøc cho HS thùc hiÖn d­íi h×nh thøc thi ®ua. C¸n sù ®iÒu khiÓn cho c¸c b¹n tËp.

+GV h­íng dÉn cho HS c¸ch kh¾c phôc nh÷ng chç sai th­êng gÆp
* Thi biÓu diÔn gi÷a c¸c tæ víi nhau tËp hîp hµng ngang vµ ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y

- LÇn l­ît tæ biÓu diÔn tËp hîp hµng ngang, dãng hµng ngang vµ ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y theo hiÖu lÖnh cßi hoÆc trèng

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c”

+Tr­íc khi choi GV cho HS khëi ®éng kü l¹i c¸c khíp (§Æc biÖt lµ khíp cæ ch©n),nªu tªn trß ch¬i h­íng dÉn c¸ch ch¬i, cho líp ch¬i thö, sau ®ã míi cho ch¬i chÝnh thøc

+GV cho HS ch¬i theo ®Þa h×nh 2 hµng däc, nh¾c HS ch¬i theo luËt

6- 10’

 

 

 

 

 

18- 22’

12- 14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


C)PhÇn kÕt thóc

- §øng t¹i chç vç tay h¸t

- GV cïng HS hÖ thèng bµi

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc

- GV giao bµi tËp vÒ nhµ «n luyÖn c¸c bµi tËp RLTTCB ®· häc ë líp

 

 

4- 6’

 

 

SƠ KẾT HỌC KÌ I

 

I. Môc tiªu:

- S¬ kÕt häc kú I. Yªu cÇu HS hÖ thèng ®ù¬c nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc, nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong häc tËp,rót kinh nghiÖm tõ ®ã cè g¾ng tËp luyÖn tèt h¬n n÷a

- Trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c” hoÆc trß ch¬i HS ­a thÝch. Yªu cÇu biÕt tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng vÖ sinh n¬i tËp, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn

- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, dông cô kÎ s½n c¸c v¹ch cho ch¬i trß ch¬i

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- C¶ líp ch¹y chËm theo 1 hµng däc xung quanh s©n tËp

- §øng t¹i chç khëi ®éng c¸c khíp

- Trß ch¬i “KÕt b¹n”

- thùc hiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

B. PhÇn c¬ b¶n.

* Cã thÓ cho nh÷ng häc sinh ch­a hoµn thµnh c¸c néi dung ®· kiÓm tra, ®­îc «n luyÖn vµ kiÓm tra l¹i

a)S¬ kÕt häc kú I

- GV cïng häc sinh hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng ®· häc trong häc kú(KÓ c¶ tªn gäi, khÈu lÖnh c¸c tªn gäi,c¸ch thùc hiÖn)

+«n tËp c¸c kü n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ 1 sè ®éng t¸c thÓ dôc rÌn luyÖn t­ thÕ vµ kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n ®· häc ë c¸c líp 1,2,3 vµ c¸c trß ch¬i míi “Nh¶y l­ít sãng”; “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c”

- Trong qu¸ tr×nh nh¾c l¹i vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng trªn ,GV cã thÓ gäi 1 sè HS lªn thùc hiÖn l¹i c¸c ®éng t¸c. Khi HS thùc hiÖn ®éng t¸c GV cã thÓ nhËn xÐt kÕt hîp nªu nh÷ng sai th­êng m¾c vµ c¸ch söa ®Ó c¶ líp n¾m ch¾c ®­îc ®éng t¸c kü thuËt(GV kh«ng nªn b¾t c¸c em tËp c¸c ®éng t¸c sai lªn thùc hiÖn tr­íc líp)

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong líp(NÕu cã thÓ tõng tæ, tõng HS c¸c tèt),Khen ngîi biÓu d­¬ng nh÷ng em vµ tæ, nhãm lµm tèt,nh¾c nhë c¸ nh©n, tËp thÓ cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó cã h­íng phÊn ®Êu trong HK II

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c”hoÆc trß ch¬i HS ­a thÝch

C. PhÇn kÕt thóc.

- §øng t¹i chç vç tay

- GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt, khen ngîi vµ biÓu d­¬ng nh÷ng HS thùc hiÖn ®éng t¸c chÝnh x¸c

6- 10’

 

 

 

 

 

 

18- 22’

 

 

 

10- 12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6’

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

nguon VI OLET