THỂ DỤC 1- TUẦN 19-20

BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I. Môc tiªu:

          -Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän hai ñoäng taùc vöôn thôû ,tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

         -Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-   S©n tr­êng. Dän vÖ sinh n¬i tËp, chuÈn bÞ cßi.

-   KÎ mét v¹ch chuÈn bÞ dµi 4, sau ®ã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t dµi 4m, c¸ch v¹ch chuÈn bÞ 1m. Tõ v¹ch xuÊt ph¸t vÒ tr­íc 0,6 - 0,8m kÎ hai d·y « vu«ng, mçi d·y 10 «, mçi « cã c¹nh 0,4 - 0,6m. C¸ch « sè 10: 0,6m kÎ v¹ch ®Ých dµi 4m.

III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p tæ chøc

1. PhÇn më ®Çu:

- G nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

 

-  Khëi ®éng

 

 

 

2 phót

 

 

3 phót

 

-   C¸n sù tËp hîp líp thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang.  §Ó G nhËn líp.

* §øng t¹i chç, vç tay, h¸t.

- Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng: 40 - 50m.

- §i th­êng theo vßng trßn (ng­îc chiÒu kim ®ång hå) vµ hÝt thë s©u.

- ¤n trß ch¬i "DiÖt con vËt cã h¹i"

    2. PhÇn c¬ b¶n:

- §éng t¸c v­¬n thë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éng t¸c tay: 2 -3 lÇn.

 

 

 

- ¤n 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay:

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phót

4 -6 phót

H tËp hîp theo 4 hµng ngang.

- G nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu, gi¶i thÝch vµ cho H tËp b¾t ch­íc.

NhÞp 1: §­a hai tay sang hai bªn lªn cao chÕch ch÷ V, lßng bµn tay h­íng vµo nhau, ®ång thêi ch©n tr¸i b­íc sang ngang réng b»ng vai, mÆt ngöa, m¾t nh×n lªn cao. HÝt s©u vµo b»ng mòi.

NhÞp 2: §­a hai tay theo chiÒu ng­îc l¹i víi nhÞp 1, sau ®ã hai tay b¾t chÐo tr­íc bông (tay tr¸i ®Ó ngoµi), thë m¹nh ra b»ng miÖng.

NhÞp 3: Nh­ nhÞp 1 (hÝt vµo).

Nhip 4: VÒ TTCB. ( thë ra).

NhÞp 5, 6, 7, 8: Nh­ trªn, nh­ng ë nhÞp 5 b­íc ch©n ph¶i sang ngang.

+ LÇn tËp thø nhÊt, G nhËn xÐt, uèn n¾n ®éng t¸c sai, cho tËp lÇn 2. Sau lÇn 2, G cã thÓ kÕt hîp nhËn xÐt, uãn n¾n víi viÖc cho 1 - 2 H thùc hiÖn ®éng t¸c tèt len lµm mÉu vµ cïng c¶ líp tuyªn d­¬ng. TiÕp theo, cã thÓ cho tËp thªm lÇn 3.

C¸ch gi¶ng d¹y nh­  ®éng t¸c trªn.

NhÞp 1: B­íc ch©n tr¸i sang ngang mét b­íc réng b»ng vai, ®ång thêi vç hai bµn tay vµo nhau phÝa tr­íc ngùc (ngang vai), m¾t nh×n theo tay.

NhÞp 2: §­a hai tay dang ngang, bµn tay ngöa.

NhÞp 3: Vç hai tay vµo nhau phÝa tr­íc ngùc (nh­ nhÞp 1).

NhÞp 4: VÒ TTCB.

NhÞp 5, 6, 7, 8: Nh­ trªn, nh­ng ë nhÞp 5 b­íc ch©n ph¶i sang ngang .

1 - 2 lÇn. 2 X 4 nhÞp.

H tËp hîp theo 4 hµng däc.

G nh¾c l¹i tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i. H ch¬i 2 lÇn

1


- Trß ch¬i "Nh¶y « tiÕp søc".

 

 

LÇn 1: ch¬i thö .

LÇn 2: ch¬i chÝnh thøc.

     3. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

 

- G cïng H hÖ thèng bµi häc.

- NhËn xÐt giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.

 

2 - 3 phót

 

 

  2 phót

1 phót

 

- H ®i th­êng theo nhÞp (2 - 4 hµng däc) trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng vµ h¸t.

* Trß ch¬i "Qua ®­êng léi".

 

 

BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I. Môc tiªu:

-Bieát caùch thöïc hieän hai ñoäng taùc vöôn thôû ,tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc chaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Bieát caùch ñieåm soá ñuùng haøng doïc theo töøng toå .

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-   S©n tr­êng. Dän vÖ sinh n¬i tËp, chuÈn bÞ cßi.

-   KÎ mét v¹ch chuÈn bÞ dµi 4, sau ®ã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t dµi 4m, c¸ch v¹ch chuÈn bÞ 1m. Tõ v¹ch xuÊt ph¸t vÒ tr­íc 0,6 - 0,8m kÎ hai d·y « vu«ng, mçi d·y 10 «, mçi « cã c¹nh 0,4 - 0,6m. C¸ch « sè 10: 0,6m kÎ v¹ch ®Ých dµi 4m.

III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p tæ chøc

1. PhÇn më ®Çu:

- G nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

 

-  Khëi ®éng

 

 

 

2 phót

 

 

3 phót

 

-   C¸n sù tËp hîp líp thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang.  §Ó G nhËn líp.

* GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm theo nhÞp.

- Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng: 50 - 60m.

- §i th­êng theo vßng trßn (ng­îc chiÒu kim ®ång hå) vµ hÝt thë s©u.

* ¤n trß ch¬i "DiÖt con vËt cã h¹i"

    2. PhÇn c¬ b¶n:

- ¤n 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay:

 

 

 

 

 

 

- §éng t¸c ch©n

 

 

 

 

 

 

 

 

- §iÓm sè hµng däc theo tæ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phót

 

 

 

 

 

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

H tËp hîp theo ®éi h×nh vßng trßn.

H tËp 3 - 5 lÇn, 2 X 4 nhÞp.

Xen kÏ,G nhËn xÐt (cïng H), Söa ch÷a ®éng t¸c sai. §éng t¸c v­¬n thë H quªn kh«ng thë s©u.

§éng t¸c tay H ®­a tay dang ngang bÞ chÕch lªn hoÆc xuèng. LÇn 1, G h« nhÞp kÕt hîp lµm mÉu. LÇn 2, G chØ h« nhÞp kh«n lµm mÉu. LÇn 3 - 5, G cã thÓ tæ chøc thi d­íi d¹ng cho tõng tæ tr×nh diÔn hoÆc cho c¸n sù lµm mÉu vµ h« nhÞp.

C¸ch gi¶ng d¹y nh­ ®éng t¸c tay.

NhÞp 1: Hai tay chèng h«ng, ®ång thêi kiÔng gãt ch©n.

NhÞp 2: H¹ gãt ch©n ch¹m ®Êt, khuþu gèi, th©n trªn th¼ng, vç hai bµn tay vµo nhau ë phÝa tr­íc.

NhÞp 3: Nh­ nhÞp 1.

NhÞp 4: VÒ TTCB.

NhÞp 5, 6, 7, 8: Nh­ trªn.

H tËp 4 - 5 lÇn.

G nªu nhiÖm vô häc tËp tiÕp theo rèi cho H gi¶i t¸n. Sau ®ã h« khÈu lÖnh tËp hîp hµng däc, dãng hµng; ®øng nghiªm, ®øng nghØ. TiÕp theo, G gi¶i thÝch kÕt hîp víi chØ dÉn mét tæ lµm mÉu c¸ch ®iÓm sè.

KhÈu lÖnh: "Tõ 1 ®Õn hÕt ..  ®iÓm sè!"

§éng t¸c: Sau khÈu lÖnh, tæ tr­ëng cña tõng tæ quay mÆt qua tr¸i ra sau vµ h« to sè cña m×nh: 1, c¸c em tiÕp theo lµm tiÕp tôc lÇn l­ît nh­ vËy cho ®Õn hÕt tæ. Riªng ng­êi cuèi cïng kh«ng quay mÆt ra sau h« to sè cña m×nh, sau ®ã h« "hÕt!".

1


 

 

 

 

 

- Trß ch¬i "Nh¶y « tiÕp søc".

 

 

 

 

 

 

4 -6 phót

LÇn 1 - 2 tøng tæ lÇn l­ît ®iÕm sè. LÇn 3 - 4, G cho H lµm quen víi c¸ch 4 tæ cïng ®ång lo¹t ®iÓm sè.

TËp hîp theo 4 hµng däc.

G nh¾c l¹i tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i. H ch¬i 2 lÇn

LÇn 1: ch¬i thö .

LÇn 2: ch¬i chÝnh thøc.

     3. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

- G cïng H hÖ thèng bµi häc.

- NhËn xÐt giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.

 

2 - 3 phót

 

  2 phót

1 phót

 

- H ®i th­êng theo nhÞp (2 - 4 hµng däc) trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng vµ h¸t.

* Trß ch¬i "Qua ®­êng léi".

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 19-20

TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ VÀ NHANH LÊN BẠN ƠI

I. Mục tiêu:

- BiÕt c¸ch xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, ®Çu gèi. Lµm quen xoay c¸nh tay, khíp vai.

- BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.

II. Đồ dùng học tập:

Sân trường, còi, khăn.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

 

 

 

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

 

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

- Tập một vài động tác khởi động.

- Học sinh ôn bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng.

- Các tổ học sinh lên trình diễn bài thể dục.

- Cả lớp nhận xét.

 

 

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

 

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

 

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng

- Về ôn lại bài thể dục.

 

TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ ”, “NHÓM BA, NHÓM BẢY ”

I. Mục tiêu:

- BiÕt c¸ch xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, ®Çu gèi. lµm quen xoay c¸nh tay, khíp vai.

- BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.

II. Đồ dùng học tập:

Sân trường, còi, khăn.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

 

 

 

- Học sinh ra xếp hàng.

1


* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

 

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy”.

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi.

- Cho học sinh chơi theo tổ.

* Hoạt động 3: Phần kết thúc.

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Tập một vài động tác khởi động.

- Học sinh ôn bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng.

- Các tổ học sinh lên trình diễn bài thể dục.

- Cả lớp nhận xét.

 

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ.

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng.

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng.

- Cúi người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Lắc người thả lỏng

- Về ôn lại bài thể dục.

 

 

ĐỨNG KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG (DANG NGANG)- TC“CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”

 

I. Mục tiêu

- Ôn 2 động tác RLTTCB. Yêu cầuthực hiện tương đối chính xác.

- Học TC “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

II. Địa điểm, phương tiện

Trên sân trường. vệ sinh nơi tập, chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông, hai tay dang ngang ban tay sấp

 

 

 

 

 

 

- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”

I. Mục tiêu

- Ôn 2 động tác RLTTCB .Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước – sang ngang- lên cao chếch chữ V. Yêu cầuthực hiện động tác tương đối chính xác.

1


- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi có kết hợp vần điệu và tham gia được vào trò chơi.

II. Địa điểm, phương tiện

Trên sân trường. vệ sinh nơi tập, chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

  III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn đưng hai chân rộng bằng vai, hai tay ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V.

 

 

 

- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G cho H đọc vần điệu kêt hợp với chò chơi.

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 19-20

TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang nhanh , traät töï , doùng haøng , ngang thaúng , ñieåm ñuùng soá cuûa mình vaø trieån khai ñoäi hình taäp baøi theå duïc .

- Bieát caùch ñi theo vaïch thaúng , ñi hai tay choáng hoâng , ñi kieång goùt ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp , ñi chuyeån höôùng phaûi ,  traùi ñuùng caùch .

Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch, duïng cuï cho luyeän taäp baøi RLTTCB vaø troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Bòt maét baét deâ”

II. Phaàn cô baûn:

OÂn caùc baøi taäp RLTTCB:

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

1


- GV cho HS oân laïi caùc ñoäng taùc ñi theo vaïch keû thaúng, ñi 2 tay choáng hoâng, ñi kieång goùt, ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät, di chuyeån höôùng traùi, phaûi.

- Moãi ñoäng taùc thöïc hieän (2 - 3 laàn) x (10 - 15m).

- Cho caû lôùp thöïc hieän theo ñoäi hình 2 - 3 haøng doïc, theo doøng nöôùc chaûy, em noï caùch em kia 2m.

- GV coù theå cho HS oân taäp töøng toå theo khu vöïc ñaõ quy ñònh.

- GV chuù yù bao quaùt caû lôùp trong khi oân taäp.

Laøm quen vôùi troø chôi”Thoû nhaûy”:

- GV neâu teân troø chôi, coù theå hoûi HS veà con thoû vaø caùch nhaûy cuûa thoû, sau ñoù giaûi thích vaø höôùng daãn caùch chôi.

- GV laøm maãu, roài cho caùc em baät nhaûy thöû baèng 2 chaân baét chöôùc caùch nhaûy cuûa thoû.

- Cho töøng haøng chôi thöû 1, 2 laàn.

- Nhaän xeùt vaø coù nhöõng chæ daãn kòp thôøi ñeå HS naém chaéc caùch chôi.

- Cho HS taäp theo toå.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå. 

- Nhaän xeùt.

- GV chuù yù nhaéc nhôû caùc em khi nhaûy phaûi nhaûy thaúng höôùng, ñoäng taùc phaûi nhanh maïnh, kheùo leùo. Chaân chaïm ñaát phaûi nheï nhaøng, hôi chuøng goái laïi ñeå traùnh chaán thöông.

- Tröôùc khi taäp GV caàn chuù yù cho HS khôûi ñoäng caùc khôùp chaân, ñaàu goái thaät kyõ. Chuù yù höôùng daãn caùch baät nhaûy, caùch tieáp ñaát ñeå traùnh chaán ñoäng maïnh.

- Coù theå cho HS taäp tröôùc ñoäng taùc nhuùn cuûa chaân vaø phoái hôïp vôùi ñaùnh tay ñeå taïo ñaø, roài môùi baät nhaûy lieân tuïc  vaø tieáp ñaát 1 caùch nheï nhaøng.

Caùch chôi: Khi coù leänh cuûa GV, caùc em ôû haøng thöù nhaát chuïm 2 chaân baät nhaûy veà phaùi tröôùc (chaân tieáp xuùc ñaát baèng nöûa baøn chaân tröôùc vaø hôi khuîu goái). Baät nhaûy 1 - 3 laàn lieân tuïc, ai baät xa nhaát ngöôøi ñoù thaéng. Haøng thöù nhaát thöïc hieän xong veà ñöùng ôû cuoái haøng, haøng thöù 2 tieáp tuïc, cöù nhö vaäy cho ñeán heát.

- GV coù theå höôùng daãn caùch chôi khaùc: Keû vaïch chuaån bò caùch vaïch xuaát phaùt 5 - 7m. HS ñöùng thaønh 3 - 4 haøng doïc, haøng noï caùch haøng kia 0,8 - 1m. Khi coù leänh baét ñaàu, 3 - 4 em thi nhau baät nhaûy kieåu con thoû, ai nahyû ñuùng, nhanh veà ñích sôùm nhaát, ngöôøi ñoù thaéng. Heát nhoùm naøy ñeán nhoùm kia, nhoùm naøo thöïc hieän song veà ñöùng ôû cuoái haøng, cöù nhö vaäy cho ñeán heát.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt,

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi ñoäi hình ñoäi nguõ.

- HS thöïc hieän.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

- HS quan saùt.

 

- HS chôi.

 

 

- HS töøng toå leân thi ñua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ- TROØ CHÔI “THOÛ NHAÛY”

1


A. MUÏC TIEÂU :

- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang nhanh , traät töï , doùng haøng , ngang thaúng , ñieåm ñuùng soá cuûa mình vaø trieån khai ñoäi hình taäp baøi theå duïc .

- Bieát caùch ñi theo vaïch thaúng , ñi hai tay choáng hoâng , ñi kieång goùt ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp , ñi chuyeån höôùng phaûi ,  traùi ñuùng caùch .

Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho taäp luyeän baøi taäp RLTTCB vaø chôi troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Chui qua haàm”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá :

- Caû lôùp cuøng thöïc hieän, moãi ñoäng taùc 2 - 3 laàn.

- Taäp luyeän theo toå ôû caùc khu vöïc quy ñònh.

 

- GV ñi ñeán töøng toå söûa sai cho HS, nhaéc nhôû caùc em luyeän taäp.

- Cho caû lôùp taäp lieân hoaøn caùc ñoäng taùc treân theo leänh cuûa GV.

Chôi troø chôi”Thoû nhaûy” :

- GV neâu teân troø chôi vaø neâu laïi caùch chôi.

- Tröôùc khi chôi, GV phaûi cho caùc em khôûi ñoäng kyõ laïi caùc khôùp ôû coå chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng vaø thöïc hieän ñoäng taùc cuoái gaäp thaân.

- Coù theå höôùng daãn HS laïi caùch baät nhaûy : khi baät nhaûy phaûi baèng 2 chaân vaø khi tieáp ñaát cuõng phaûi baèng 2 chaân cuûng 1 luùc thaät nheï nhaøng .

- GV ñieàu khieån cuoäc chôi vaø laøm troïng taøi cho caùc toå.

- Cho HS chôi.

- Nhaän xeùt, tuyeân döông toå thaéng cuoäc.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chuùng vaø RLTTCB.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS thay nhau ñieàu khieån cho caùc baïn taäp.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

- HS quan saùt.

 

 

- HS chôi.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ  

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang nhanh , traät töï , doùng haøng thaúng .

- Bieát caùch ñi theo nhòp 1-4 haøng doïc .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .

1


B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho taäp luyeän ñoäi hìnhd 9oäi nguõ vaø chôi troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp.

- Chôi troø chôi “Coù chuùng em” hoaëc 1 vaøi troø chôi naøo ñoù do GV vaø HS töï choïn.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 - 4 haøng doïc.

- Chia lôùp thaønh nhieàu toå taäp luyeän theo khu vöïc.

- GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc giuùp ñôõ HS töïc hieän chöa toát.

- Cho caùc toå thi ñua taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 - 4 haøng doïc.

- GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông caùc toå taäp ñeàu, ñeïp.

- Cho toå thöïc hieän toát nhaát bieåu dieãn laïi.

 

Chôi troø chôi “Thoû nhaûy”

- Cho HS khôûi ñoäng caùc khôùp, oân laïi caùch nhaûy baät roài môùi chôi.

- GV ñieàu khieån tröïc tieáp cho caùc toå tieáp tuïc thi ñua.

- Chuù yù nhaéc nhôû HS ñeà phoøng khoâng ñeå xaûy ra chaán thöông.

- Sau moãi laàn chôi, GV coù theå thay ñoåi hình thöùc vaø caùch chôi cho troø chôi caøng theâm sinh ñoäng.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu.

 

 

- HS htöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

- Caùc toå truôûng ñieåu khieån toå cuûa mình.

 

 

- Caùc toå thi ñua.

 

 

- Toå thöïc hieän toát nhaát thöïc hieän laïi cho caû lôùp cuøng xem.

 

 

 

- Caùc toå tieáp tuïc thi ñua.

- HS chôi trong hoøa bình, traùnh xoâ ngaõ nhau.

 

 

 

 

- HS cuøng GV heä thoáng baøi.

 

 

TROØ CHÔI “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”

A. MUÏC TIEÂU :

-  OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu theo 1 - haøng doïc: yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

- Chôi troø chôi: “Loø coø tieáp söùc”: yeâu caàu HS bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chính xaùc.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch, oâ cho taäpluyeän ñoäi hình ñoäi nguõ vaø troø chôi “Loø coø tieáp söùc” vaø “Qua ñöôøng loäi”.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp coå chaân, coå tay, vai, hoâng.

- Chôi troø chôi “Qua ñöôøng loäi”

- GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi sau ñoù, cho caùc em chôi theo ñoäi hình haøng doïc.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

- HS tieán haønh chôi.

 

1


- Caùch chôi: Khi coù leänh “Ñeán tröôøng !”, HS laàn löôït qua vaïch giôùi haïn böôùc vaøo caùc oâ giaû laøm caùc vieân ñaù treân ñöôøng ñeán tröôøng. Khi taát caû HS vöôït qua ñoaïn ñöôøng ñoù, GV hoá tieáp “Veà nhaø !”, HS laïi 1 laàn nöõa ñi töø tröôøng veà nhaø. Ai böôùc ra ngoaøi caùc oâ coi nhö bò “ngaõ”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn ñi ñeàu theo 1 - 4 haøng doïc:

- Cho caùc toå taäp luyeän ôû nhöõng khu vöïc quy ñònh.

- Laàn ñaàu GV chæ huy, nhöõng laàn sau cho caùn söï ñieàu khieån.

- GV theo doõi vaø nhaéc nhôû nhöõng em thöïc hieän chöa chính xaùc.

- GV toå chöùc thi ñi ñeàu giöõa caùc toå . Toå naøo laøm ñuùng, ñeïp, ñeàu thì thaéng.

- GV cho toå thaéng cuoäc bieåu dieãn laïi cho caû lôùp cuøng xem vaø ruùt kinh nghieäm.

Laøm quen troø chôi “Loø coø tieáp söùc”:

- Tröôùc khi taäp GV caàn cho HS khôûi ñoäng kó caùc khôùp coå chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng vaø höôùng daãn caùch loø coø ñeå traùnh chaán ñoäng maïnh.

- Cho HS taäp tröôùc ñoäng taùc loø coø cuûa töøng chaân, caùch nhuùn cuûa chaân vaø phoái hôïp vôùi ñaùnh tay ñeå taïo ñaø loø coø, roài môùi taäp ñoäng taùc loø coø lieân tuïc vaø tieáp ñaát 1 caùch nheï nhaøng.

- Khi HS ñaõ taäp thuaàn thuïc nhöõng ñoäng taùc rieâng reû, GV cho caû lôùp chôi thöû 1 laàn.

- GV coù theå höôùng daãn theâm nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy ñeû HS naém ñöôïc luaät chôisau ñoù môùi chôi chính thöùc.

- Cho HS tieán haønh chôi thöû .

- GV chuù yù nhaéc nhôû caùc em nhaûy loø coø baèng 1 chaân tieán veà tröôùc, khi voøng qua moác (voøng troøn coù laù côø caém ôû giöõa) khoâng ñöôïc giaãm vaøo voøng troøn. Sau ñoù, nhaûy loø coø trôû laïi vaïch xuaát phaùt vaø voã vaøo tay baïn keá tieáp. Em naøy tieáp tuïc thöïc hieän nhö baïn tröôùc . Cöù nhö theá cho ñeán heát.

- GV cho HS chôi chính thöùc phoái hôïp vôùi thi ñua giöõa caùc toå ñeå troø chôi sinh ñoäng hôn.

- Ñoäi thaéng cuoäc laø ñoäi coù baïn cuoái cuøng veà ñích nhanh nhaát vaø ít phaïm quy nhaát.

Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy:

- Xuaát phaùt tröôùc hieäu leänh vuûa GV.

- Khoâng nhaûy loø coø voøng qua côø hay vaät chuaån, nahyû vaøo voøng troøn.

- Khoâng nhaûy loø coø maø chaïy hoaëc nhaûy loø coø laïi ñeå chaïm chaân co xuoáng ñaát.

- Ngöôøi tröôùc chöa veà tôùi nôi, chöa chaïm tay, ngöôøi sau ñaõ rôøi khoûi vaïch xuaát phaùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc toå chia nhau taäp ôû nhöõng khu vöïc quy ñònh.

 

 

 

- Töøng toå leân thi ñua.

 

- Ñoäi thaéng cuoäc leân bieåu dieãn laïi tröôùc lôùp.

 

- HS khôûi ñoäng theo höôùng daãn cuûa GV.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

- HS chôi thöû 1 laàn.

 

 

 

 

 

- HS caùc toå thi ñua vôùi caùc toå khaùc.

 

 

 

 

- HS chuù yù caùc tröôøng hôïp ñeå traùnh phaïm quy trong khi chôi.

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

1


III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn laïi ñoäng taùc ñi ñeàu.

 

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 19-20

ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP- TROØ CHÔI “CHAÏY THEO HÌNH TAM GIAÙC ”

 

I-MUC TIEÂU:

-Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ, coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

HS chaïy chaäm thaønh 1 haøng doïc theo nhòp hoâ cuûa GV xung quanh saân taäp.

Troø chôi: Chui qua haàm. 

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp RLTTCB

OÂn taäp haøng ngang, doùng haøng, quay sau. Caû lôùp cuøng thöïc hieän, moãi ñoäng taùc 2-3 laàn. Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn taäp. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Caû lôùp taäp hôïp 2 haøng doïc, moãi em ñi caùch nhau 3m, ñi xong quay veà ñöùng cuoái haøng, chôø taäp tieáp.

b. Troø chôi vaän ñoâng: Troø chôi Chaïy theo hình tam giaùc .

Cho HS khôûi ñoäng kó caùc khôùp coå chaân.

GV cho HS taäp hôïp, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

Thi ñaáu giöõa caùc toå theo phöông phaùp loaïi tröïc tieáp töøng ñoâi moät, toå naøo coù nhieàu baïn giöõ ñöôïc thaêng baèng ôû trong voøng troøn laø toå ñoù thaéng vaø ñöôïc bieåu döông.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Ñi theo haøng doïc thaønh voøng troøn, vöøa ñi vöøa thaû loûng, hít thôû saâu.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

BAØI  :ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI, TRAÙI- TROØ CHÔI “THAÊNG BAÈNG”

I-MUC TIEÂU:

. -Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

1


II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ, coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

HS chaïy chaäm theo 1 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung quanh saân taäp.

Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung.

Troø chôi: Coù chuùng em.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø taäp RLTTCB.

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc.

OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

b. Troø chôi vaän ñoäng: Troø chôi Thaêng baèng.

GV cho HS taäp hôïp, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt. 

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt.

Ñöùng taïi choã thaû loûng vaø hít thôû saâu.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

 

 

 

 

HS chôi troø chôi.

 

HS thöïc haønh

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI, TRAÙI- TROØ CHÔI “THAÊNG BAÈNG”

I-MUC TIEÂU:

-Thöïc hieän cô baûn ñuùng chuyeån höôùng phaûi , traùi .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ, coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

HS chaïy chaäm theo 1 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung quanh saân taäp.

Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung.

Troø chôi: Coù chuùng em.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø taäp RLTTCB.

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

 

 

 

 

HS chôi troø chôi.

 

HS thöïc haønh

 

 

1

nguon VI OLET