tuần 2 (hay nhất )

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       7      0
Ngày đăng 2013-01-24 21:16:23 Tác giả Thủy Nguyễn Thị Thu loại .doc kích thước 0.20 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giaùo aùn MT 9 TIEÁT :2 TUẦN :2 BAØI: 2 VEÕ THEO MAÃU 1.MỤC TIÊU: 1.1.Kieán thöùc: HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ. 1. 2.Kyõ naêng: HS cách xắp sếp bố cục và dựng hình,vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu. 1.3.Thaùi ñoä: HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật. 2. TRỌNG TÂM : Cách vẽ tranh tĩnh vật : cách sắp xếp bố cục, hình vẽ 3.CHUẨN BỊ: 3.1.GV: Mẫu, Tranh vẽ tónh vật mẫu và tranh vẽ tĩnh vật của học sinh 3.2.HS: Mẫu, dụng cụ hoc tập. 4.TIỀN TRÌNH : 4.1.Ổn định toå chöùc v

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

         Giaùo aùn MT 9
 

TIEÁT :2
TUẦN :2
 BAØI: 2                                                          
VEÕ THEO MAÃU      
 
 
 
1.MỤC TIÊU:
  1.1.Kieán thöùc: HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ.
 1. 2.Kyõ naêng: HS cách xắp sếp bố cục và dựng hình,vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu.
  1.3.Thaùi ñoä: HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.
2. TRỌNG TÂM :
          Cách vẽ tranh tĩnh vật : cách sắp xếp bố cục, hình vẽ
3.CHUẨN BỊ:
  3.1.GV:
     Mẫu, Tranh vẽ tónh vật mẫu và tranh vẽ tĩnh vật của học sinh
  3.2.HS:
Mẫu, dụng cụ hoc tập.
 
4.TIỀN TRÌNH :
   4.1.Ổn định toå chöùc và kiểm diện
   9A1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………              
   9A2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
 
   4.2.Kieåm tra miệng :
Em biết gì về kiến trúc kinh đô Huế?
 
Em hãy nêu một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Mĩ thuật thời Nguyễn?
Vẽ lại sơ đồ nghệ thuật điêu khắc, đồ họa   thời Nguyễn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là một quần thể kiến trúc rộng lớn ñẹp nhaát nước ta thời đó…..
Gia Long, Tự Đức……
 
HS vẽ sơ đồ
 
 
 
 
                                                                                                                             Trang 1


         Giaùo aùn MT 9
 

4.3. Baøi mới:  
            HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
.              NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét:
  - GV cho HS quan sát tranh tónh vật vaø giaûi thích:
  + Tranh tónh vật là tranh vẽ các vật ở trạng thái tónh như: Hoa, quả, đồ vật….
  + Chất liệu vẽ: Chì, than, màu nước.. .
  - GV bày mẫu vaø ñaët caâu hoûi HS traû lôøi:
  Mẫu gồm những gì? (Lọ, hoa và quả)
   Các vật mẫu được xắp xếp như thế nào? (Vật xa, gần)
   Khung hình chung của vật mẫu (Chöõ nhật đứng….)
  Khung hình từng vật mẫu? (Loï hình chöõ nhật đứng, …)
  Tỉ lệ lọ và hoa?quả và lọ?
- HS traû lôøi
- GV nhaän xeùt kết luận:
  + Ñeå vẽ được bức tranh tỉnh vật đẹp.Trước khi vẽ cần quan sát kĩ mẫu, vẽ từ toång thể đến chi tiết.
 * Hoaït động 2:Hướng dẫn học sinh cách vẽ:
   - GV yêu cầu học sinh quan sát kỹ vật mẫu để nắm bắt đặt đieåm và hình dáng chung của mẫu rồi mới vẽ.Yêu cầu học sinh neâu laïi böôùc vẽ:
   - HS neâu böôùc veõ:
   + Phát khung hình chung.
   + Khung hình riêng.
   + Vẽ chi tiết.
   + Hoaøn chỉnh hình.
  - Chú ý:Học sinh có thể bỏ bớt những chi tiết không cần thiết để cho bài vẽ có trọng tâm,đẹp và đơn giản.
* Họat động 3:Hướng dẫn học sinh làm bài:
  - HS thực hành trên giấy A4.
        - GV quan tâm và hướng dẫn HS thực hành ,boå sung và sửa chữa kịp thời. Nhắc HS vẽ phác nhẹ tay, không vẽ nét đậm hoặc nhạt quá để thuận tiện cho việc vẽ màu.
I.Quan saùt nhaän xeùt:
  -Hình dáng.
  -Vị trí, tỉ lệ lọ-hoa-quả.
  -Ánh sáng.
 
 
 
 
 
 
 
II. Caùch veõ
    -Phác khung hình chung.
    -Phác khung hình riêng töøng vật mẫu.
    -Vẽ chi tiết.
    -Hoaøn chænh hình.
 
 
 
 
 
 
III. Thöïc haønh:
  - Veõ tónh vaät: LOÏ, HOA VAØ QUAÛ (veõ hình)
 
 
                                                                                                                             Trang 1


         Giaùo aùn MT 9
 

 
 
 
4. 4.Câu hỏi và bài tập củng cố :
 
- GV thu moät soá baøi veõ töông ñoái veà hình,gôïi yù HS nhaän xeùt .
GV nhaän xeùt boå sung ñoäng vieân caùc em veõ baøi coøn thieáu soùt vaø bieåu döông nhöng baøi veõ ñaït yeâu caàu.
HS nhận xét :
+ Boá cuïc
+ Hình veõ
 
  4.5.Hướng dẫn töï hoïc :
     - Đối với bài học ở tiết học này :
+ Tieáp tuïc hoaøn thành bài veõ (nếu chưa xong).
    - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
+ Xem tröôùc baøi: Vẽ tĩnh vật: “LỌ, HOA VÀ QUẢ” (Tiết 2 vẽ màu)
+ Chuaån bò duïng cuï thöïc haønh.
  5.RUÙT KINH NGHIEÄM:
Nội dung :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phương Pháp :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐDDH:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                             Trang 1


Nguồn:Thủy Nguyễn Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tuần 2 (hay nhất )
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png9tiet2.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
h9iwyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-01-24 21:16:23
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Trang
1
Lần tải
8
Lần xem
7
giáo án điện tử tuần 2 (hay nhất )

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tuần 2 (hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 2 (hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 2 (hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 2 (hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 4

 • tuần 2 (hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 2 (hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 8

 • tuần 2 (hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 2 (hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 1( hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 1( hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 1( hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 1( hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 8 hay nhất
  Mỹ thuật 9
  tuần 8 hay nhất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 1( hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 1( hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 5( hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 5( hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • tuần 3 ( hay nhất )
  Mỹ thuật 9
  tuần 3 ( hay nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0