tuần 2 (hay nhất )

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
h9iwyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/24/2013 9:16:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
16
File đã kiểm duyệt an toàn

TIẾT :2 :2 : 2 VẼ THEO MẪU 1.MỤC TIÊU: 1.1.thức: HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ. 1. 2.Kỹ năng: HS cách xắp sếp bố cục và dựng hình,vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu. 1.3.độ: H,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tuần 2 (hay nhất ), Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử tuần 2 (hay nhất ), doc, 1 trang, 0.20 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Thủy Nguyễn Thị Thu đã có 16 download

 
LINK DOWNLOAD

tuan-2-hay-nhat.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TIẾT :2
:2
: 2
VẼ THEO MẪU
1.MỤC TIÊU:
1.1.thức: HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ.
1. 2.Kỹ năng: HS cách xắp sếp bố cục và dựng hình,vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu.
1.3.độ: HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.
2. TRỌNG TÂM :
Cách vẽ tranh tĩnh vật : cách sắp xếp bố cục, hình vẽ
3.CHUẨN BỊ:
3.1.GV:
Mẫu, Tranh vẽ tĩnh vật mẫu và tranh vẽ tĩnh vật của học sinh
3.2.HS:
Mẫu, dụng cụ hoc tập.
4.TIỀN TRÌNH :
4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện
9A1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9A2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.Kiểm tra :
Em biết gì về kiến trúc kinh đô Huế?
Em hãy nêu một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Mĩ thuật thời Nguyễn?
Vẽ lại sơ đồ nghệ thuật điêu khắc, đồ họa thời Nguyễn
Là một quần thể kiến trúc rộng lớn nhất ta thời đó…..
Gia Long, Tự Đức……
HS vẽ sơ đồ


4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
 NỘI DUNG BÀI HỌC

* Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét:
- GV cho HS quan sát tranh tĩnh vật và giải thích:
+ Tranh tĩnh vật là tranh vẽ các vật ở trạng thái tĩnh như: Hoa, quả, đồ vật….
+ Chất liệu vẽ: Chì, than, màu nước.. .
- GV bày mẫu và đặt câu hỏi HS trả lời:
Mẫu gồm những gì? (Lọ, hoa và quả)
Các vật mẫu được xắp xếp như thế nào? (Vật xa, gần)
Khung hình chung của vật mẫu (Chữ đứng….)
Khung hình từng vật mẫu? (hình chữ đứng, …)
Tỉ lệ lọ và hoa?quả và lọ?
- HS trả lời
- GV xét kết luận:
+ Để vẽ được bức tranh tỉnh vật đẹp.Trước khi vẽ cần quan sát kĩ mẫu, vẽ từ tổng thể đến chi tiết.
* Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh cách vẽ:
- GV yêu cầu học sinh quan sát kỹ vật mẫu để nắm bắt đặt và hình dáng chung của mẫu rồi mới vẽ.Yêu cầu học sinh nêu lại bước vẽ:
- HS nêu bước vẽ:
+ Phát khung hình chung.
+ Khung hình riêng.
+ Vẽ chi tiết.
+ Hoàn chỉnh hình.
- Chú ý:Học sinh có thể bỏ bớt những chi tiết không cần thiết để cho bài vẽ có trọng tâm,đẹp và đơn giản.
* Họat động 3:Hướng dẫn học sinh làm bài:
- HS thực hành trên giấy A4.
- GV quan tâm và hướng dẫn HS thực hành ,sung và sửa chữa kịp thời. Nhắc HS vẽ phác nhẹ tay, không vẽ nét đậm hoặc nhạt quá để thuận tiện cho việc vẽ màu.
I.Quan sát nhận xét:
-Hình dáng.
-Vị trí, tỉ lệ lọ-hoa-quả.
-Ánh sáng.

II. Cách vẽ
-Phác khung hình chung.
-Phác khung hình riêng từng vật mẫu.
-Vẽ chi tiết.
-Hoàn chỉnh hình.
III. Thực hành:
- Vẽ tĩnh vật: LỌ, HOA VÀ QUẢ (vẽ hình)


4. 4.Câu hỏi và bài tập củng cố :

- GV thu một số bài vẽ tương đối về hình,gợi ý HS nhận xét .
GV nhận xét bổ sung động viên các em vẽ bài còn thiếu sót và biểu dương nhưng bài vẽ đạt yêu cầu.
HS nhận xét :
+ Bố cục
+ Hình vẽ

 4.5.Hướng dẫn tự học :
- Đối với bài học ở tiết học này :
+ Tiếp tục hoàn thành bài (nếu chưa xong).
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
+ Xem trước bài: Vẽ tĩnh vật: “LỌ, HOA VÀ QUẢ” (Tiết 2 vẽ màu)
+ bị dụng cụ thực hành.
5.RÚT KINH NGHIỆM:
dung :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phương Pháp :

 


         Giaùo aùn MT 9

 

TIEÁT :2

TUẦN :2

 BAØI: 2                                                          

VEÕ THEO MAÃU      

 

 

 

1.MỤC TIÊU:

  1.1.Kieán thöùc: HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ.

 1. 2.Kyõ naêng: HS cách xắp sếp bố cục và dựng hình,vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu.

  1.3.Thaùi ñoä: HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.

2. TRỌNG TÂM :

          Cách vẽ tranh tĩnh vật : cách sắp xếp bố cục, hình vẽ

3.CHUẨN BỊ:

  3.1.GV:

     Mẫu, Tranh vẽ tónh vật mẫu và tranh vẽ tĩnh vật của học sinh

  3.2.HS:

Mẫu, dụng cụ hoc tập.

 

4.TIỀN TRÌNH :

   4.1.Ổn định toå chöùc và kiểm diện

   9A1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

   9A2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

 

   4.2.Kieåm tra miệng :

Em biết gì về kiến trúc kinh đô Huế?

 

Em hãy nêu một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Mĩ thuật thời Nguyễn?

Vẽ lại sơ đồ nghệ thuật điêu khắc, đồ họa   thời Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là một quần thể kiến trúc rộng lớn ñẹp nhaát nước ta thời đó…..

Gia Long, Tự Đức……

 

HS vẽ sơ đồ

 

 

 

 

                                                                                                                             Trang 1


         Giaùo aùn MT 9

 

4.3. Baøi mới:  

            HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS

.              NOÄI DUNG BAØI HOÏC

* Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét:

  - GV cho HS quan sát tranh tónh vật vaø giaûi thích:

  + Tranh tónh vật là tranh vẽ các vật ở trạng thái tónh như: Hoa, quả, đồ vật….

  + Chất liệu vẽ: Chì, than, màu nước.. .

  - GV bày mẫu vaø ñaët caâu hoûi HS traû lôøi:

  Mẫu gồm những gì? (Lọ, hoa và quả)

   Các vật mẫu được xắp xếp như thế nào? (Vật xa, gần)

   Khung hình chung của vật mẫu (Chöõ nht đứng….)

  Khung hình từng vật mẫu? (L hình chöõ nht đứng, …)

  Tỉ lệ lọ và hoa?quả và lọ?

- HS traû lôøi

- GV nhaän xeùt kết luận:

  + Ñeå vẽ được bức tranh tỉnh vật đẹp.Trước khi vẽ cần quan sát kĩ mẫu, vẽ từ toång thể đến chi tiết.

 * Hoaït động 2:Hướng dẫn học sinh cách vẽ:

   - GV yêu cầu học sinh quan sát kỹ vật mẫu để nắm bắt đặt đieåm và hình dáng chung của mẫu rồi mới vẽ.Yêu cầu học sinh neâu laïi böôùc vẽ:

   - HS neâu böôùc veõ:

   + Phát khung hình chung.

   + Khung hình riêng.

   + Vẽ chi tiết.

   + Hoaøn chỉnh hình.

  - Chú ý:Học sinh có thể bỏ bớt những chi tiết không cần thiết để cho bài vẽ có trọng tâm,đẹp và đơn giản.

* Họat động 3:Hướng dẫn học sinh làm bài:

  - HS thực hành trên giấy A4.

        - GV quan tâm và hướng dẫn HS thực hành ,b sung và sửa chữa kịp thời. Nhắc HS vẽ phác nhẹ tay, không vẽ nét đậm hoặc nhạt quá để thuận tiện cho việc vẽ màu.

I.Quan saùt nhaän xeùt:

  -Hình dáng.

  -Vị trí, tỉ lệ lọ-hoa-quả.

  -Ánh sáng.

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùch veõ

    -Phác khung hình chung.

    -Phác khung hình riêng töøng vật mẫu.

    -Vẽ chi tiết.

    -Hoaøn chænh hình.

 

 

 

 

 

 

III. Thöïc haønh:

  - Veõ tónh vaät: LOÏ, HOA VAØ QUAÛ (veõ hình)

 

 

                                                                                                                             Trang 1


         Giaùo aùn MT 9

 

 

 

 

4. 4.Câu hỏi và bài tập củng cố :

 

- GV thu moät soá baøi veõ töông ñoái veà hình,gôïi yù HS nhaän xeùt .

GV nhaän xeùt boå sung ñoäng vieân caùc em veõ baøi coøn thieáu soùt vaø bieåu döông nhöng baøi veõ ñaït yeâu caàu.

HS nhận xét :

+ Boá cuïc

+ Hình veõ

 

  4.5.Hướng dẫn töï hoïc :

     - Đối với bài học ở tiết học này :

+ Tieáp tuïc hoaøn thành bài v(nếu chưa xong).

    - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :

+ Xem tröôùc baøi: Vẽ tĩnh vật: “LỌ, HOA VÀ QUẢ” (Tiết 2 vẽ màu)

+ Chuaån bò duïng cuï thöïc haønh.

  5.RUÙT KINH NGHIEÄM:

Nội dung :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phương Pháp :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐDDH:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                             Trang 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về tuần 2 (hay nhất )
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU