Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 2 Tiết 2

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
c0kczq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-31 11:54:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 2 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - OÂn taäp baøi haùt: Muøa

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                     Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 2
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1.
     2. Kó naêng:
- HS haùt thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng kính yeâu Baùc Hoà.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng, TÑN soá 1.
- Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 1.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc: Luyeän taäp goõ phaùch ñoïc teân noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân haùt.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
 
Chæ ñònh
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baûng, baûng phuï
 
 
 
Chæ ñònh
Phaân tích
Toå chöùc
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
I. OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng
    1. Khôûi ñoäng gioïng:

    2. Nghe laïi baøi haùt maãu:
    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.
    4. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
     Caâu 1: Neâu 3 baøi haùt cuûa nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng? (Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa heø muøa thi, haït naéng saân tröôøng).
     Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà baøi haùt? (Giai ñieäu soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém, trong baøi haùt ta nhö nghe thaáy tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ, nhoän nhòp, thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng).
II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
CHIEÁC ÑEØN OÂNG SAO
(Trích)
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt TÑN soá 1, SGK trang 7.
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 2 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.
     2. Luyeän tieát taáu: Ñoïc teân noât, hình noát keát hôïp goõ tieát taáu baøi TÑN.
     3. Ñoïc gam ñoâ tröôûng: Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá. Luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.
 

 
    4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy TÑN soá 1 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Ghi baøi
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
 
 
 
Trình baøy
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
Ñoïc SGK
Nhaéc laïi
Goõ phaùch
 
Ñoïc gam
 
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.
- Trình baøy TÑN soá 1 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phach, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy TÑN soá 1, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu caûm nhaän veà baøi Chieác ñeøn oâng sao? (Giai ñieäu vui töôi, aám aùp, noùi leân tình caûm kính yeâu cuûa thieáu nhi Vieät Nam vôi Baùc Hoà). Baùc Hoà laø Ngöôøi ñaõ khai sinh nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi CNVN, Ngöôøi ñaõ suoát ñôøi hy sinh vì söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác neân vôùi chuùng ta caàn phaûi heát loøng bieát ôn, quyù troïng Baùc.
- Giaùo vieân vaø hoïc sinh cuøng tìm hieåu Baøi ñoïc theâm: Baùt aâm thôøi coå vaø daøn baùt aâm.
    5. Daën doø:
- Thuoäc vöõng baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Vieát baøi TÑN soá 1 vaøo vôû.
- Luyeän taäp TÑN soá 1 keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 3:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_2_tiet_2_lop_8.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiêt 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 29

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUẦN 2 TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử
  Tuần 2 tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2008

  Xem: 19

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ
  Tuan 2 Tiet 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

  Xem: 9

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuần 2 Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

  Xem: 8

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUÂN 2- TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 5