Tuần 2 tiết 2

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       9      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
c0kczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:54:21 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
9
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 2 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I. Mục tiêu: 1. K,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, doc, 1 trang, 0.16 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-2-tiet-2.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 2
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
2. Kĩ năng:
- HS hát thuộc bài hát Mùa thu ngày khai trường và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Mùa thu ngày khai trường, TĐN số 1.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học: Luyện tập gõ phách đọc tên nốt bài TĐN số 1 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên tiến hành sau nội dung ôn hát.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng, bảng phụ
Chỉ định
Phân tích
Tổ chức
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
1. Khởi động giọng:

2. Nghe lại bài hát mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày bài hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát thể hiện tính chất sôi nổi, hào hứng, thiết tha, đằm thắm.
4. Kiểm tra bài cũ: 2 em lên trình bày bài hát và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu 3 bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường? (Mùa thu ngày khai trường, Mùa hè mùa thi, hạt nắng sân trường).
Câu 2: Nêu cảm nhận về bài hát? (Giai điệu sôi nổi, hào hứng, tha thiết, đằm thắm, trong bài hát ta như nghe thấy tiếng trống trường vang lên rộn rã, nhộn nhịp, thúc giục các em đến trường).
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 1
CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO
(Trích)
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc bài nhận xét TĐN số 1, SGK trang 7.
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp.
2. Luyện tiết tấu: Đọc tên nôt, hình nốt kết hợp gõ tiết tấu bài TĐN.
3. Đọc gam đô trưởng: Đồ, rê, mi, son, la, đố. Luyện cao độ liên quan đến bài TĐN.

4. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo. Giáo viên chỉnh sửa cho các em tập đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- TĐN kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng hát theo. Cuối cùng cả lớp trình bày TĐN số 1 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Trình bày
Ghi bài
Đọc SGK
Nhắc lại
Gõ phách
Đọc gam
Tập đọc nhạc
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát Mùa thu ngày khai trường thể hiện tính chất sôi nổi, hào hứng, thiết tha, đằm thắm.
- Trình bày TĐN số 1 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phach, đánh nhịp.
- 2 em lên trình bày TĐN số 1, giáo viên nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Nêu cảm nhận về bài Chiếc đèn ông sao? (Giai điệu vui tươi, ấm áp

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                     Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 2

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng.

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1.

     2. Kó naêng:

- HS haùt thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng kính yeâu Baùc Hoà.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng, TÑN soá 1.

- Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 1.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc: Luyeän taäp goõ phaùch ñoïc teân noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân haùt.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

 

Chæ ñònh

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng, baûng phuï

 

 

 

Chæ ñònh

Phaân tích

Toå chöùc

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

I. OÂn taäp baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng

    1. Khôûi ñoäng gioïng:

    2. Nghe laïi baøi haùt maãu:

    3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.

    4. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

     Caâu 1: Neâu 3 baøi haùt cuûa nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng? (Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa heø muøa thi, haït naéng saân tröôøng).

     Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà baøi haùt? (Giai ñieäu soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém, trong baøi haùt ta nhö nghe thaáy tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ, nhoän nhòp, thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng).

II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1

CHIEÁC ÑEØN OÂNG SAO

(Trích)

Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt TÑN soá 1, SGK trang 7.

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 2 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

     2. Luyeän tieát taáu: Ñoïc teân noât, hình noát keát hôïp g tieát taáu baøi TÑN.

     3. Ñoïc gam ñoâ tröôûng: Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá. Luyeän cao ñ lieân quan ñeán baøi TÑN.

 

 

    4. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy TÑN soá 1 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

 

 

 

Trình baøy

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

Ñoïc SGK

Nhaéc laïi

G phaùch

 

Ñoïc gam

 

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.

- Trình baøy TÑN soá 1 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phach, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 1, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu caûm nhaän veà baøi Chieác ñeøn oâng sao? (Giai ñieäu vui töôi, aám aùp, noùi leân tình caûm kính yeâu cuûa thieáu nhi Vieät Nam vôi Baùc Hoà). Baùc Hoà laø Ngöôøi ñaõ khai sinh nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi CNVN, Ngöôøi ñaõ suoát ñôøi hy sinh vì söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác neân vôùi chuùng ta caàn phaûi heát loøng bieát ôn, quyù troïng Baùc.

- Giaùo vieân vaø hoïc sinh cuøng tìm hieåu Baøi ñoïc theâm: Baùt aâm thôøi coå vaø daøn baùt aâm.

    5. Daën doø:

- Thuoäc vöõng baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng.

- Vieát baøi TÑN soá 1 vaøo vôû.

- Luyeän taäp TÑN soá 1 keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 3:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 6

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiêt 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ

  Tuan 2 Tiet 2

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUẦN 2 TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  I. Mục Tiêu: 1.Kiến thức: HS nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng ở hình 1 SGK trang 64 2.Kĩ năng: Biết thiết lập các hệ thức: b2 = a.b’ ; c2 = a.c’ ; h2 = b’.c’ ; a.h = b.c ; 3.Thái độ: Có ý thức vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. II. Chuẩn Bị: - HS: SGK, thước kẻ, ê ke. - GV:..

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 7

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử

  Tuần 2 tiết 2

  Giáo án điện tử Lịch sử

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 2

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuần 2 Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUÂN 2- TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU