Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 2 Tiết 2

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
k0kczq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-31 11:56:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 2 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Nhaïc lí: Giôùi thieäu v

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 2
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Son tröôûng – TÑN soá 1
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng.
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Son tröôûng – TÑN soá 1.
     2. Kó naêng:
- HS coù khaùi nieäm veà quaõng. Bieát coù caùc loaïi quaõng: Tröôûng, thöù, ñuùng, taêng, giaûm.
- HS bieát caáu taïo cuûa gioïng Son tröôûng.
- HS bieát baøi TÑN soá 1 – Caây saùo laø nhaïc Ba Lan, ñöôïc vieát ôû gioïng Son tröôûng. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goc ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
    3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc loøng meâ say aâm nhaïc, theâm yeâu ñôøi qua lôøi ca baøi TÑN soá 1.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy phaùt baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, TÑN soá 1.
- Baûng phuï vieát baøi TÑN soá 1.
    2. Hoïc sinh:
- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.
- Traû lôøi caâu hoûi chuaån bò cho baøi hoïc:
     + Quaõng laø gì? Cho ví duï?
     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
     2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
     Caâu 1: Neâu teân 3 BH cuûa nhaïc só Hoaøng Laân?
     Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi leân baûng
GV hoûi
 
 
GV hoûi
 
 
 
 
Giôùi thieäu
 
 
GV hoûi
Ghi leân baûng
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
Ghi leân baûng
Giôùi thieäu
 
 
 
 
GV hoûi
 
GV hoûi
 
Chæ ñònh
Höôùng daãn
 
 
GV hoûi
 
 
GV ñaøn
 
 
GV ñaøn
Höôùng daãn
 
GV ñaøn
Chæ ñònh
Söûa choã sai
 
Höôùng daãn
 
GV ñaøn
Höôùng daãn
 
Chæ ñònh
 
GV ñaøn
 
Chæ ñònh
Yeâu caàu
I. Nhaïc lí: GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÕNG
- Quaõng laø gì?
     Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa 2 aâm, vang leân laàn löôït hoaëc cuøng moät luùc.
- Neâu tính chaát cuûa quaõng?
     Moãi quaõng mang moät tính chaát rieâng. Tuyø theo soá löôïng cung hoaëc nöûa cung chöùa trong quaõng ñoù maø xaùc ñònh teân goïi vaø tính chaát caùc quaõng laø tröôûng, thöù, ñuùng taêng, giaûm.
     Ví duï: Ñoà – ñoà laø quaõng 1 ñuùng, ñoà – reâ laø quaõng 2 tröôûng, ñoà – mi laø quaõng 3 tröôûng…
     GV giôùi thieäu caùc quaõng coøn laïi vaø minh hoaï treân ñaøn.
     HS traû lôøi caâu hoûi 1 (leân baûng).
II. Taäp ñoïc nhaïc:
GIOÏNG SON TRÖÔÛNG – TÑN SOÁ 1
    1. Gioïng Son tröôûng:
     Gioïng Son tröôûng coù aâm chuû laø Son. Hoaù bieåu cuûa gioïng Son tröôûng coù moät daáu thaêng (Pha thaêng).
     Caáu taïo gioïng Son tröôûng nhö sau:
 
 
 
                        1c    1c   1/2c  1c    1c    1c   1/2c
     2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
- Giôùi thieäu baøi:
     Baøi TÑN laø ñoaïn trích trong baøi haùt caây saùo nhaïc Ba Lan, ñaët lôøi Hoaøng Anh, giai ñieäu baøi coù tính chaát vui töôi vaø nhí nhaûnh.
- Tìm hieåu baøi TÑN:
     + Baøi TÑN soá 1 ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Coù maáy nhòp?
     Baøi TÑN vieát ôû nhòp 2/4, goàm 16 nhòp.
     + Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu?
     Baøi TÑN coù theå chia laøm 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.
     + HS taäp noùi teân noát nhaïc töøng caâu.
     + HS taäp goõ tieát taáu vaø ñoïc teân noát caâu 1 (goõ theo phaùch).
- Luyeän taäp cao ñoä:
     + Haõy noùi teân caùc noát nhaïc trong baøi TÑN töø thaáp leân cao?
     Reâ mi pha son la si ñoá reá mí.
     + GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc noát cuûa gioïng Son tröôûng, roài ñaøn ñeå HS ñoïc hoaø theo.
- Taäp ñoïc töøng caâu:
     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi.
     + Ñoïc caâu 1: GV ñaøn caâu thöù nhaát 3 laàn ñeå HS laéng nghe vaø ñoïc nhaãm theo.
     + GV baét nhòp (1 – 2) vaø ñaøn ñeå HS ñoïc caâu 1.
     + HS xung phong ñoïc.
     + Caû lôùp ñoïc caâu 1, GV laéng nghe (khoâng ñaøn ñeå söûa choå sai cho HS.
     + Ñoïc caâu 2, 3, 4 töông töï.
- Taäp ñoïc caû baøi:
     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi, HS ñoïc nhaïc hoaø theo.
     + HS ñoïc caû baøi vaø goõ phaùch. GV laéng nghe ñeå söûa choã sai cho HS.
     + HS xung phong ñoïc.
- Gheùp lôøi ca:
     + GV ñaøn giai ñieäu, nöûa lôùp ñoïc nhaïc ñoàng thôøi nöûa kia gheùp lôøi, taát caû thöïc hieän keát hôïp goõ phaùch.
     + 1 HS ñoïc nhaïc, ñoàng thôøi 1 HS gheùp lôøi.
     + Caû lôùp haùt lôøi vaø goõ phaùch.
Ghi baøi
Traû lôøi
 
Traû lôøi
 
 
 
 
 
Laéng nghe
 
 
Traû lôøi
Ghi baøi
 
 
Ghi nhôù
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
Laéng nghe
 
 
 
 
Traû lôøi
 
Traû lôøi
 
Thöïc hieän
Thöïc hieän
 
 
Traû lôøi
 
 
Ñoïc cao ñoä
 
 
Laéng nghe
Ghi nhôù
 
Ñoïc nhaïc
Ñoïc nhaïc
Söûa choã sai
 
Ñoïc nhaïc
 
Ñoïc caû baøi
Thöïc hieän
 
Ñoïc nhaïc
 
Gheùp lôøi
 
Thöïc hieän
Haùt lôøi

 
    4. Cuûng coá, kieåm tra:
- GV ñaøn giai ñieäu, caû lôùp cuøng ñoïc nhaïc roài haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch.
- HS goõ phaùch maïnh, phaùch nheï khi ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi.
- HS oân laïi caùch ñaùnh nhòp 2/4 (taäp ôû tö theá ñöùng, ñoäng taùc meàm maïi, töï nhieân).
- HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4.
- HS xung phong trình baøy laïi.
- Toå, nhoùm ñoïc nhaïc, haùt lôøi vaø ñaùnh nhòp.
- Haõy neâu caûm nhaän veà baøi TÑN? (Giai ñieäu vui töôi, nhí nhaûnh, noäi dung baøi TÑN theå hieän söï taøi hoa cuûa ngöôøi thoåi saùo).
- Giaùo duïc HS caàn luoân yeâu ñôøi, soáng laïc quan, aâm nhaïc seõ giuùp chuùng ta theå hieän toát tinh thaàn ñoù.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Quaõng laø gì? Cho ví duï?
- Vieát baøi TÑN soá 1 vaøo vôû.
- Luyeän taäp TÑN soá 1 keát goõ phaùch, ñaùnh nhòp.
- Hoïc thuoäc vöõng BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.
- Ca khuùc thieáu nhi phoå thô laø gì? Neâu 3 caùch phoå thô?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................             
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_2_tiet_2_lop_9.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiêt 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 29

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUẦN 2 TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử
  Tuần 2 tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2008

  Xem: 19

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ
  Tuan 2 Tiet 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

  Xem: 9

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuần 2 Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

  Xem: 8

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUÂN 2- TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 5