Tuần 2 tiết 2

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       8      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
k0kczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:56:39 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
8
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 2 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1 I. Mục tiê,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, doc, 1 trang, 0.11 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-2-tiet-2.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 2
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng.
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1.
2. Kĩ năng:
- HS có khái niệm về quãng. Biết có các loại quãng: Trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm.
- HS biết cấu tạo của giọng Son trưởng.
- HS biết bài TĐN số 1 – Cây sáo là nhạc Ba Lan, được viết ở giọng Son trưởng. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp goc đệm hoặc đánh nhịp.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng mê say âm nhạc, thêm yêu đời qua lời ca bài TĐN số 1.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy phát bài hát Bóng dáng một ngôi trường, TĐN số 1.
- Bảng phụ viết bài TĐN số 1.
2. Học sinh:
- Sách Âm nhạc 9, vở ghi.
- Trả lời câu hỏi chuẩn bị cho bài học:
+ Quãng là gì? Cho ví dụ?
+ Luyện đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 1 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày BH Bóng dáng một ngôi trường và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu tên 3 BH của nhạc sĩ Hoàng Lân?
Câu 2: Nêu cảm nhận về BH Bóng dáng một ngôi trường?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi lên bảng
GV hỏi
GV hỏi
Giới thiệu
GV hỏi
Ghi lên bảng
Giới thiệu
Ghi lên bảng
Giới thiệu
GV hỏi
GV hỏi
Chỉ định
Hướng dẫn
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
Hướng dẫn
GV đàn
Chỉ định
Sửa chỗ sai
Hướng dẫn
GV đàn
Hướng dẫn
Chỉ định
GV đàn
Chỉ định
Yêu cầu
I. Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG
- Quãng là gì?
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm, vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
- Nêu tính chất của quãng?
Mỗi quãng mang một tính chất riêng. Tuỳ theo số lượng cung hoặc nửa cung chứa trong quãng đó mà xác định tên gọi và tính chất các quãng là trưởng, thứ, đúng tăng, giảm.
Ví dụ: Đồ – đồ là quãng 1 đúng, đồ – rê là quãng 2 trưởng, đồ – mi là quãng 3 trưởng…
GV giới thiệu các quãng còn lại và minh hoạ trên đàn.
HS trả lời câu hỏi 1 (lên bảng).
II. Tập đọc nhạc:
GIỌNG SON TRƯỞNG – TĐN SỐ 1
1. Giọng Son trưởng:
Giọng Son trưởng có âm chủ là Son. Hoá biểu của giọng Son trưởng có một dấu thăng (Pha thăng).
Cấu tạo giọng Son trưởng như sau:
1c 1c 1/2c 1c 1c 1c 1/2c
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Giới thiệu bài:
Bài TĐN là đoạn trích trong bài hát cây sáo nhạc Ba Lan, đặt lời Hoàng Anh, giai điệu bài có tính chất vui tươi và nhí nhảnh.
- Tìm hiểu bài TĐN:
+ Bài TĐN số 1 được viết ở nhịp mấy? Có mấy nhịp?
Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, gồm 16 nhịp.
+ Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?
Bài TĐN có thể chia làm 4 câu, mỗi câu có 4 nhịp.
+ HS tập nói tên nốt nhạc từng câu.
+ HS tập gõ tiết tấu và đọc tên nốt câu 1 (gõ theo phách).
- Luyện tập cao độ:
+ Hãy nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN từ thấp lên cao?
Rê mi pha son la si đố rế mí.
+ GV hướng dẫn học sinh đọc các nốt của giọng Son trưởng, rồi đàn để HS đọc hoà theo.
- Tập đọc từng câu:
+

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 2

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Son tröôûng – TÑN soá 1

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng.

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Son tröôûng – TÑN soá 1.

     2. Kó naêng:

- HS coù khaùi nieäm veà quaõng. Bieát coù caùc loaïi quaõng: Tröôûng, thöù, ñuùng, taêng, giaûm.

- HS bieát caáu taïo cuûa gioïng Son tröôûng.

- HS bieát baøi TÑN soá 1 – Caây saùo laø nhaïc Ba Lan, ñöôïc vieát ôû gioïng Son tröôûng. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goc ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

    3. Thaùi ñoä:

Giaùo duïc loøng meâ say aâm nhaïc, theâm yeâu ñôøi qua lôøi ca baøi TÑN soá 1.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy phaùt baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, TÑN soá 1.

- Baûng phuï vieát baøi TÑN soá 1.

    2. Hoïc sinh:

- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.

- Traû lôøi caâu hoûi chuaån bò cho baøi hoïc:

     + Quaõng laø gì? Cho ví duï?

     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

     2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

     Caâu 1: Neâu teân 3 BH cuûa nhaïc só Hoaøng Laân?

     Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi leân baûng

GV hoûi

 

 

GV hoûi

 

 

 

 

Giôùi thieäu

 

 

GV hoûi

Ghi leân baûng

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

Ghi leân baûng

Giôùi thieäu

 

 

 

 

GV hoûi

 

GV hoûi

 

Chæ ñònh

Höôùng daãn

 

 

GV hoûi

 

 

GV ñaøn

 

 

GV ñaøn

Höôùng daãn

 

GV ñaøn

Chæ ñònh

Söûa choã sai

 

Höôùng daãn

 

GV ñaøn

Höôùng daãn

 

Chæ ñònh

 

GV ñaøn

 

Chæ ñònh

Yeâu caàu

I. Nhaïc lí: GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÕNG

- Quaõng laø gì?

     Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa 2 aâm, vang leân laàn löôït hoaëc cuøng moät luùc.

- Neâu tính chaát cuûa quaõng?

     Moãi quaõng mang moät tính chaát rieâng. Tuyø theo soá löôïng cung hoaëc nöûa cung chöùa trong quaõng ñoù maø xaùc ñònh teân goïi vaø tính chaát caùc quaõng laø tröôûng, thöù, ñuùng taêng, giaûm.

     Ví duï: Ñoà – ñoà laø quaõng 1 ñuùng, ñoà – reâ laø quaõng 2 tröôûng, ñoà – mi laø quaõng 3 tröôûng

     GV giôùi thieäu caùc quaõng coøn laïi vaø minh hoaï treân ñaøn.

     HS traû lôøi caâu hoûi 1 (leân baûng).

II. Taäp ñoïc nhaïc:

GIOÏNG SON TRÖÔÛNG – TÑN SOÁ 1

    1. Gioïng Son tröôûng:

     Gioïng Son tröôûng coù aâm chuû laø Son. Hoaù bieåu cuûa gioïng Son tröôûng coù moät daáu thaêng (Pha thaêng).

     Caáu taïo gioïng Son tröôûng nhö sau:

 

 

 

                        1c    1c   1/2c  1c    1c    1c   1/2c

     2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1

- Giôùi thieäu baøi:

     Baøi TÑN laø ñoaïn trích trong baøi haùt caây saùo nhaïc Ba Lan, ñaët lôøi Hoaøng Anh, giai ñieäu baøi coù tính chaát vui töôi vaø nhí nhaûnh.

- Tìm hieåu baøi TÑN:

     + Baøi TÑN soá 1 ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Coù maáy nhòp?

     Baøi TÑN vieát ôû nhòp 2/4, goàm 16 nhòp.

     + Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu?

     Baøi TÑN coù theå chia laøm 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

     + HS taäp noùi teân noát nhaïc töøng caâu.

     + HS taäp goõ tieát taáu vaø ñoïc teân noát caâu 1 (goõ theo phaùch).

- Luyeän taäp cao ñoä:

     + Haõy noùi teân caùc noát nhaïc trong baøi TÑN töø thaáp leân cao?

     Reâ mi pha son la si ñoá reá mí.

     + GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc noát cuûa gioïng Son tröôûng, roài ñaøn ñeå HS ñoïc hoaø theo.

- Taäp ñoïc töøng caâu:

     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi.

     + Ñoïc caâu 1: GV ñaøn caâu thöù nhaát 3 laàn ñeå HS laéng nghe vaø ñoïc nhaãm theo.

     + GV baét nhòp (1 – 2) vaø ñaøn ñeå HS ñoïc caâu 1.

     + HS xung phong ñoïc.

     + Caû lôùp ñoïc caâu 1, GV laéng nghe (khoâng ñaøn ñeå söûa choå sai cho HS.

     + Ñoïc caâu 2, 3, 4 töông töï.

- Taäp ñoïc caû baøi:

     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi, HS ñoïc nhaïc hoaø theo.

     + HS ñoïc caû baøi vaø goõ phaùch. GV laéng nghe ñeå söûa choã sai cho HS.

     + HS xung phong ñoïc.

- Gheùp lôøi ca:

     + GV ñaøn giai ñieäu, nöûa lôùp ñoïc nhaïc ñoàng thôøi nöûa kia gheùp lôøi, taát caû thöïc hieän keát hôïp goõ phaùch.

     + 1 HS ñoïc nhaïc, ñoàng thôøi 1 HS gheùp lôøi.

     + Caû lôùp haùt lôøi vaø goõ phaùch.

Ghi baøi

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

 

 

 

 

Laéng nghe

 

 

Traû lôøi

Ghi baøi

 

 

Ghi nhôù

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

Laéng nghe

 

 

 

 

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

Thöïc hieän

Thöïc hieän

 

 

Traû lôøi

 

 

Ñoïc cao ñoä

 

 

Laéng nghe

Ghi nhôù

 

Ñoïc nhaïc

Ñoïc nhaïc

Söûa choã sai

 

Ñoïc nhaïc

 

Ñoïc caû baøi

Thöïc hieän

 

Ñoïc nhaïc

 

Gheùp lôøi

 

Thöïc hieän

Haùt lôøi

 

    4. Cuûng coá, kieåm tra:

- GV ñaøn giai ñieäu, caû lôùp cuøng ñoïc nhaïc roài haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch.

- HS goõ phaùch maïnh, phaùch nheï khi ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi.

- HS oân laïi caùch ñaùnh nhòp 2/4 (taäp ôû tö theá ñöùng, ñoäng taùc meàm maïi, töï nhieân).

- HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4.

- HS xung phong trình baøy laïi.

- Toå, nhoùm ñoïc nhaïc, haùt lôøi vaø ñaùnh nhòp.

- Haõy neâu caûm nhaän veà baøi TÑN? (Giai ñieäu vui töôi, nhí nhaûnh, noäi dung baøi TÑN theå hieän söï taøi hoa cuûa ngöôøi thoåi saùo).

- Giaùo duïc HS caàn luoân yeâu ñôøi, soáng laïc quan, aâm nhaïc seõ giuùp chuùng ta theå hieän toát tinh thaàn ñoù.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Quaõng laø gì? Cho ví duï?

- Vieát baøi TÑN soá 1 vaøo vôû.

- Luyeän taäp TÑN soá 1 keát goõ phaùch, ñaùnh nhòp.

- Hoïc thuoäc vöõng BH Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.

- Ca khuùc thieáu nhi phoå thô laø gì? Neâu 3 caùch phoå thô?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................             

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 6

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiêt 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ

  Tuan 2 Tiet 2

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUẦN 2 TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  I. Mục Tiêu: 1.Kiến thức: HS nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng ở hình 1 SGK trang 64 2.Kĩ năng: Biết thiết lập các hệ thức: b2 = a.b’ ; c2 = a.c’ ; h2 = b’.c’ ; a.h = b.c ; 3.Thái độ: Có ý thức vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. II. Chuẩn Bị: - HS: SGK, thước kẻ, ê ke. - GV:..

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 7

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử

  Tuần 2 tiết 2

  Giáo án điện tử Lịch sử

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 2

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuần 2 Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUÂN 2- TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU