Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 2 Tiết 2

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
uzkczq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-31 11:46:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 2 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Hoïc haùt: Baøi Tieáng c

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 2
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Hoïc haùt: Baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø
- Baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Hoïc haùt: Baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.
- Baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta.
     2. Kó naêng:
- HS Bieát taùc giaû cuûa baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø laø nhaïc só Phaïm Tuyeân vaø keå teân moät vaøi BH tieâu bieåu cuûa oâng vieát cho thieáu nhi.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm phaùch, theo nhòp, theo tieát taát lôøi ca.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng yeâu thöông hoøa bình vaø chaùn gheùt chieán tranh.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng, Haønh khuùc Ñoäi TNTP HCM.
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Phaïm Tuyeân.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
    + Phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø?
    + Keå teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Quoác ca vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
    Caâu 1: AÂm nhaïc laø gì? (AÂm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï).
    Caâu 2: Moân AÂm nhaïc coù maáy phaân moân? (Coù 3 phaân moân: Hoïc haùt, Nhaïc lí vaø Taäp ñoïc nhaïc, AÂm nhaïc thöôøng thöùc).
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng, treo aûnh
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
Phaân tích
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Höôùng daãn
 
 
 
 
 
Yeâu caàu
I. Hoïc haùt baøi:
TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ
Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân
     1. Tìm hieåu baøi:
- Nhaïc só Phaïm Tuyeân sinh naêm 1930, oâng laø taùc giaû cuûa nhieàu ca khuùc ñöôïc phoå bieán trong quaàn chuùng ñaëc bieät laø baøi Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng. Nhieàu ca khuùc cuûa oâng vieát cho treû em ñaõ trôû neân queân thuoäc vôùi theá heä thieáu nhi nhö: Chieác ñeøn oâng sao, Tieán leân Ñoaøn vieân, Caùnh eùn tuoåi thô…
- Trích ñoaïn hai baøi haùt: Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng, Haønh khuùc Ñoäi TNTP HCM.
- Höôûng öùng phong traøo thieáu nhi quoác teá Ngoïn côø hoaø bình, naêm 1928, nhaïc só Phaïm Tuyeân ñaõ saùng taùc Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. Baøi haùt noùi leân öôùc voïng cuûa tuoåi thô mong muoán cuoäc soáng hoaø bình, höõu nghò, ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc treân toaøn theá giôùi.
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm coù 2 lôøi. Moãi lôøi coù 2 ñoaïn, moãi ñoaïn coù 4 caâu.
      2. Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

     3. Nghe baøi haùt maãu:
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu roài ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn, chuù yù nhöõng choã khoù vaø baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn, sau 2 caâu cho hoïc sinh haùt noái laïi. Chuù yù chænh söûa nhöõng choã hoïc sinh haùt chöa chính xaùc. Tieán haønh höôùng daãn töông töï ñeán heát baøi.
- Haùt toaøn baøi: Caû lôùp haùt baøi haùt, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp,  theo phaùch, haùt vaø theå hieän ñuùng theo tính chaát aâm nhaïc vui töôi, nhoän nhòp cuûa baøi haùt theo söï chæ huy cuûa giaùo vieân.
Ghi baøi
 
 
 
HS nghe
 
 
 
 
 
HS nghe
 
 
 
 
HS nghe
 
Ghi nhôù
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
 
HS nghe
Hoïc haùt
 
 
 
 
 
Thöïc hieän

 
     4. Cuûng coá:
- Töøng nhoùm nöûa lôùp trình baøy baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø vaø theå hieän ñuùng tính chaát aâm nhaïc vui töôi, nhoän nhòp.
- 2 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt vaø cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø noùi leân ñieàu gì? (Giai ñieäu vui töôi, nhoän nhòp, noùi leân öôùc voïng cuûa tuoåi thô mong muoán cuoäc soáng hoaø bình höõu nghò ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc treân toaøn theá giôùi).
- Hoaø bình laø mong öôùc cuûa nhöõng ai? (Taát caû con ngöôøi soáng treân traùi ñaát naøy.)
- Caùc em thaân meán! Hoaø bình khoâng laø mong öôùc cuûa rieâng moät ai ñaâu? noù laø mong öôùc cuûa taát caû nhöõng ai soáng treân traùi ñaát naøy. Ngöôïc laïi, chieán tranh cuõng khoâng laø mong öôùc cuûa chính moãi chuùng ta. Vì neáu coù chieán tranh, noù seõ gaây neân nhieàu haäu quaû raát naëng neà veà kinh teá, söùc khoeû, sinh maïng… cho con ngöôøi. Qua noäi dung baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø hoâm nay, mong raèng caùc em seõ thaáy ñöôïc nhöõng lôïi ích cuûa hoaø bình vaø phaán ñaáu soáng moät cuoäc soáng hoaø bình, töï do, ñaày tình thaân aùi vôùi moïi ngöôøi.
- Giaùo vieân vaø hoïc sinh cuøng tìm hieåu baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Hoïc thuoäc, taäp theå hieän, neâu noäi dung cuûa baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.
- Neâu teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 3:
     + Neâu teân 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh?
     + Neâu 3 kí hieäu aâm nhaïc?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_2_tiet_2_lop_6.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiêt 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 6

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 29

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuấn 2- Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUẦN 2 TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử
  Tuần 2 tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2008

  Xem: 19

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ
  Tuan 2 Tiet 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

  Xem: 9

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2
  Tuần 2 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác
  Tuần 2 Tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

  Xem: 8

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác
  TUÂN 2- TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 5