Tuần 2 tiết 2

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       9      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
uzkczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:46:19 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
9
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 2 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta I. Mục tiêu,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 2 tiết 2, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-2-tiet-2.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 2
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta.
2. Kĩ năng:
- HS Biết tác giả của bài Tiếng chuông và ngọn cờ là nhạc sĩ Phạm Tuyên và kể tên một vài BH tiêu biểu của ông viết cho thiếu nhi.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm phách, theo nhịp, theo tiết tất lời ca.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thương hòa bình và chán ghét chiến tranh.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát các bài Tiếng chuông và ngọn cờ, Như có Bác trong ngày đại thắng, Hành khúc Đội TNTP HCM.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Phát biểu cảm nhận về bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ?
+ Kể tên 3 bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Quốc ca và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
Câu 1: Âm nhạc là gì? (Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, có tính truyền cảm trực tiếp, gồm âm thanh của giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ).
Câu 2: Môn Âm nhạc có mấy phân môn? (Có 3 phân môn: Học hát, Nhạc lí và Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức).
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng, treo ảnh
Giới thiệu
Mở nhạc
Giới thiệu
Phân tích
Điều khiển
Mở nhạc
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Học hát bài:
TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
1. Tìm hiểu bài:
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, ông là tác giả của nhiều ca khúc được phổ biến trong quần chúng đặc biệt là bài Như có Bác trong ngày đại thắng. Nhiều ca khúc của ông viết cho trẻ em đã trở nên quên thuộc với thế hệ thiếu nhi như: Chiếc đèn ông sao, Tiến lên Đoàn viên, Cánh én tuổi thơ…
- Trích đoạn hai bài hát: Như có Bác trong ngày đại thắng, Hành khúc Đội TNTP HCM.
- Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế Ngọn cờ hoà bình, năm 1928, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác Tiếng chuông và ngọn cờ. Bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới.
- Cấu trúc: Bài hát gồm có 2 lời. Mỗi lời có 2 đoạn, mỗi đoạn có 4 câu.
2. Khởi động giọng: Giáo viên đánh đàn và hát mẫu, bắt nhịp cho học sinh cùng đứng hát theo.

3. Nghe bài hát mẫu:
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu rồi đàn lại giai điệu 3 lần, chú ý những chỗ khó và bắt nhịp cho học sinh hát theo đàn 3 lần, sau 2 câu cho học sinh hát nối lại. Chú ý chỉnh sửa những chỗ học sinh hát chưa chính xác. Tiến hành hướng dẫn tương tự đến hết bài.
- Hát toàn bài: Cả lớp hát bài hát, hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, hát và thể hiện đúng theo tính chất âm nhạc vui tươi, nhộn nhịp của bài hát theo sự chỉ huy của giáo viên.
Ghi bài
HS nghe
HS nghe
HS nghe
Ghi nhớ
Luyện thanh
HS nghe
Học hát
Thực hiện


4. Củng cố:
- Từng nhóm nửa lớp trình bày bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ và thể hiện đúng tính chất âm nhạc vui tươi, nhộn nhịp.
- 2 em lên trình

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 2

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Hoïc haùt: Baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø

- Baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Hoïc haùt: Baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.

- Baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta.

     2. Kó naêng:

- HS Bieát taùc giaû cuûa baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø laø nhaïc só Phaïm Tuyeân vaø keå teân moät vaøi BH tieâu bieåu cuûa oâng vieát cho thieáu nhi.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm phaùch, theo nhòp, theo tieát taát lôøi ca.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng yeâu thöông hoøa bình vaø chaùn gheùt chieán tranh.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng, Haønh khuùc Ñoäi TNTP HCM.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Phaïm Tuyeân.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

    + Phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø?

    + Keå teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Quoác ca vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

    Caâu 1: AÂm nhaïc laø gì? (AÂm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï).

    Caâu 2: Moân AÂm nhaïc coù maáy phaân moân? (Coù 3 phaân moân: Hoïc haùt, Nhaïc lí vaø Taäp ñoïc nhaïc, AÂm nhaïc thöôøng thöùc).

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, treo aûnh

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

Phaân tích

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Höôùng daãn

 

 

 

 

 

Yeâu caàu

I. Hoïc haùt baøi:

TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ

Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân

     1. Tìm hieåu baøi:

- Nhaïc só Phaïm Tuyeân sinh naêm 1930, oâng laø taùc giaû cuûa nhieàu ca khuùc ñöôïc phoå bieán trong quaàn chuùng ñaëc bieät laø baøi Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng. Nhieàu ca khuùc cuûa oâng vieát cho treû em ñaõ trôû neân queân thuoäc vôùi theá heä thieáu nhi nhö: Chieác ñeøn oâng sao, Tieán leân Ñoaøn vieân, Caùnh eùn tuoåi thô

- Trích ñoaïn hai baøi haùt: Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng, Haønh khuùc Ñoäi TNTP HCM.

- Höôûng öùng phong traøo thieáu nhi quoác teá Ngoïn côø hoaø bình, naêm 1928, nhaïc só Phaïm Tuyeân ñaõ saùng taùc Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. Baøi haùt noùi leân öôùc voïng cuûa tuoåi thô mong muoán cuoäc soáng hoaø bình, höõu nghò, ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc treân toaøn theá giôùi.

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm coù 2 lôøi. Moãi lôøi coù 2 ñoaïn, moãi ñoaïn coù 4 caâu.

      2. Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

     3. Nghe baøi haùt maãu:

     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu roài ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn, chuù yù nhöõng choã khoù vaø baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn, sau 2 caâu cho hoïc sinh haùt noái laïi. Chuù yù chænh söûa nhöõng choã hoïc sinh haùt chöa chính xaùc. Tieán haønh höôùng daãn töông töï ñeán heát baøi.

- Haùt toaøn baøi: Caû lôùp haùt baøi haùt, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp,  theo phaùch, haùt vaø theå hieän ñuùng theo tính chaát aâm nhaïc vui töôi, nhoän nhòp cuûa baøi haùt theo söï chæ huy cuûa giaùo vieân.

Ghi baøi

 

 

 

HS nghe

 

 

 

 

 

HS nghe

 

 

 

 

HS nghe

 

Ghi nhôù

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

 

HS nghe

Hoïc haùt

 

 

 

 

 

Thöïc hieän

 

     4. Cuûng coá:

- Töøng nhoùm nöûa lôùp trình baøy baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø vaø theå hieän ñuùng tính chaát aâm nhaïc vui töôi, nhoän nhòp.

- 2 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt vaø cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø noùi leân ñieàu gì? (Giai ñieäu vui töôi, nhoän nhòp, noùi leân öôùc voïng cuûa tuoåi thô mong muoán cuoäc soáng hoaø bình höõu nghò ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc treân toaøn theá giôùi).

- Hoaø bình laø mong öôùc cuûa nhöõng ai? (Taát caû con ngöôøi soáng treân traùi ñaát naøy.)

- Caùc em thaân meán! Hoaø bình khoâng laø mong öôùc cuûa rieâng moät ai ñaâu? noù laø mong öôùc cuûa taát caû nhöõng ai soáng treân traùi ñaát naøy. Ngöôïc laïi, chieán tranh cuõng khoâng laø mong öôùc cuûa chính moãi chuùng ta. Vì neáu coù chieán tranh, noù seõ gaây neân nhieàu haäu quaû raát naëng neà veà kinh teá, söùc khoeû, sinh maïng… cho con ngöôøi. Qua noäi dung baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø hoâm nay, mong raèng caùc em seõ thaáy ñöôïc nhöõng lôïi ích cuûa hoaø bình vaø phaán ñaáu soáng moät cuoäc soáng hoaø bình, töï do, ñaày tình thaân aùi vôùi moïi ngöôøi.

- Giaùo vieân vaø hoïc sinh cuøng tìm hieåu baøi ñoïc theâm: AÂm nhaïc ôû quanh ta.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Hoïc thuoäc, taäp theå hieän, neâu noäi dung cuûa baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.

- Neâu teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 3:

     + Neâu teân 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh?

     + Neâu 3 kí hieäu aâm nhaïc?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 2 tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 6

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 6

 • Tuấn 2- Tiêt 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiêt 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuan 2 Tiet 2
  Công nghệ

  Tuan 2 Tiet 2

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Tuấn 2- Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuấn 2- Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUẦN 2 TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUẦN 2 TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  I. Mục Tiêu: 1.Kiến thức: HS nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng ở hình 1 SGK trang 64 2.Kĩ năng: Biết thiết lập các hệ thức: b2 = a.b’ ; c2 = a.c’ ; h2 = b’.c’ ; a.h = b.c ; 3.Thái độ: Có ý thức vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. II. Chuẩn Bị: - HS: SGK, thước kẻ, ê ke. - GV:..

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 7

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 7

 • Tuần 2 tiết 2
  Lịch sử

  Tuần 2 tiết 2

  Giáo án điện tử Lịch sử

 • Tuần 2 - tiết 2
  Âm nhạc 2

  Tuần 2 - tiết 2

  Giáo án điện tử Âm nhạc 2

 • Tuần 2 Tiết 2
  Giáo án khác

  Tuần 2 Tiết 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

 • TUÂN 2- TIẾT 2
  Giáo án khác

  TUÂN 2- TIẾT 2

  Giáo án điện tử Giáo án khác

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU