THỂ DỤC 1- TUẦN 21-22

BAØI THEÅ DUÏC – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ

           I/ MỤC TIÊU

        Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài TD phát triển chung.

        Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

        Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.

            II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường , 1 còi. tranh thể dục

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn phối hợp 3 động tác

Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 4 nhịp

       Nhận xét

 

 

 

 

 

 

b. Học động tác vặn mình (2 x 8 nhịp)

       Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập

       Nhận xét:

 

 

 

* Ôn 4 động tác thể dục đã học.

Mỗi động tác thực hiện 2 x 4 nhịp

       Nhận xét:

 

c. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

 

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện

       Nhận xét

c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi

Nhận xét

 

 

        GV nêu tên động tác, và hô nhịp cho hs xem và tập theo giáo viên.tập.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                    

 

                               GV

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

 

 

                 

 

 

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

 

        Đồi hình tập luyện như trên.

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện

        GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

 

 

1


III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Bài: 22:BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

        Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác bụng của bài TD phát triển chung.

        Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  tranh thể dục

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Học động tác bụng:

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập

       Nhận xét

 

b. Ôn 5 động tác thể dục đã học

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

       Nhận xét:

 

 

c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh”

Giáo viên hướng dẫn và  tổ chức học sinh chơi                   

         Nhận xét

22 – 24’

 

 

 

 

 

        GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

 

                               GV

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        Đồi hình tập luyện như trên.

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

1


Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

THỂ DỤC 2- TUẦN 21-22

BÀI 41: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH  KẺ THẲNG

I. Mục tiêu

- Ôn 2 động tác RLTTCB .Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước – sang ngang- lên cao chếch chữ V. Yêu cầuthực hiện động tác tương đối chính xác.

- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.

 II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V.

 

 

 

- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác. H lần lượt đi theo từng hàng từng em. G nhận xét sửa sai cho từng H

 

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

BÀI 42: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH  KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG(DANG NGANG)-TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”

I. Mục tiêu

- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.

- Ôn trò chơi “Nhảy ô”.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

1


Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ, hai tay chống hông.

 

 

 

 

 

 

- Đi theo vạch kẻ, hai tay dang ngang.

 

 

 

 

- Trò chơi “Nhảy ô”

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác. H lần lượt đi theo từng hàng từng em. G nhận xét sửa sai cho từng H

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích. 

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

BÀI 43: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH  KẺ THẲNG -TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”

I. Mục tiêu

- Ôn hai động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.

- Ôn trò chơi “Nhảy ô”.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ, hai tay chống hông.

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

1


 

- Đi theo vạch kẻ, hai tay dang ngang.

 

 

 

 

- Trò chơi “Nhảy ô”

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác. H lần lượt đi theo từng hàng từng em. G nhận xét sửa sai cho từng H

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

BÀI 44: ĐI KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB, học đi kiễng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.

- Ôn trò chơi “Nhảy ô”.Yêu cầu nắm vững cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi tương đối chủ động, nhanh nhẹn .

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi kiễng gót, hai tay chống hông.

 

 

 

 

 

 

 

- Đi theo vạch kẻ, hai tay dang ngang.

 

 

 

 

- Trò chơi “Nhảy ô”

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác. H lần lượt đi theo từng hàng từng em. G nhận xét sửa sai cho từng H

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

1


- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

THỂ DỤC 3- TUẦN 21-22

NHAÛY DAÂY

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Böôùc ñaàu bieát caùch nhaûy daây chuïm hai chaân vaø bieát caùch so daây , chao daây , quay daây .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Loø coø tieáp söùc”.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

-Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Coù chuùng em” hoaëc 1 troø chôi naøo ñoù do GV vaø HS töï choïn .

II. Phaàn cô baûn:

HOÏc nhaûy caù nhaân theo kieåu chuïm 2 chaân

-Tröôùc khi taäp GV cho HS khôûi ñoängthaät kó caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, khôùp vai, hoâng.

- GV neâu teân vaø laøm maãu ñoäng taùc keát hôïp giaûi thích töøng thao taùc ñeå HS naém nhö sau:

  + Taäp so daây, moâ phoûng ñoäng taùc trao daây, quay daây vaø cho H taäp chuïm 2 chaân baät nhaûy khoâng coù daây roài môùi coù daây.

- GV cho HS tieán haønh taäp theo toå

- GV taäp hôïp laïi vaø nhaän xeùt.

Chôi troø chôi “Loø coø tieáp söùc”:

- GV phoå bieán troø chôi.

- Toå chöùc cho caùc toå thi ñua, ñoäi thua phaûi loø coø moät voøng.

- Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc vaø goïi vaøi HS thöïc hieän laïi caùc thao taùc nhaûy daây.

-Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn nhaûy daây.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

- HS khoåi ñoäng kyõ ñeå khoâng bò chaán thöông trong khi luyeän taäp.

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

- HS taäp theo khu vöïc quy ñònh.

 

 

 

- HS tieán haønh chôi.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

- 2 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc.

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

NHAÛY DAÂY  TROØ CHÔI “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”

A. MUÏC TIEÂU :

1


- Böôùc ñaàu bieát caùch nhaûy daây chuïm hai chaân vaø bieát caùch so daây , chao daây , quay daây .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp, chaïy nheï töø 200 ---> 250m voøng quanh saân tröôøng.

- Chôi troø chôi “Keát baïn” hoaëc moät troø chôi maø GV töï choïn.

II. Phaàn cô baûn :

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm 2 chaân:

- GV cho HS ñöùng taïi choã moâ phoûng caùc ñoäng taùc: trao daây, so daây, quay daây.

- Cho HS oân taäp laïi caùc ñoäng taùc ñoù khoâng coù daây roài coù daây.

  + Laàn 1, 2 GV laøm maãu.

  + Laàn 3, 4 lôùp tröôûng ñieàu khieån cho lôùp taäp

  + Laàn 5, 6 chia toå luyeän taäp do toå tröôûng ñieàu khieån.

- GV nhaän xeùt.

Chôi troø chôi”Loø coø tieáp söùc”:

- GV phoå bieán troø chôi.

- Chia lôùp thaønh 4 ñoäi.

- Toå chöùc cho caùc toå thi ñua.

- Tröôùc khi chôi cho HS chôi thöû 2 laàn roài môùi chôi chính thöùc.

- Ñoäi naøo thöïc hòen nhanh nhaát, ít phaïm quy nhaát thì thaéng.

- GV nhaän xeùt vaø bình choïn ñoäi thaéng cuoäc.

 

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc vaø cho HS thöïc hieän laïi caùc thao taùc nhaûy daây.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn nhaûy daây.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

- HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp ñeå traùnh gaây chaán thöông khi luyeän taäp.

 

 

 

 

- Vaøi HS neâu.

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tieán haønh thi ñua giöõa caùc toå.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

NHAÛY DAÂY - TROØ CHÔI “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , quay daây .

Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

1


- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp: töø 200 ñeán 250 m.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Keùo cöa löøa xeû”

II. Phaàn cô baûn:

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm 2 chaân:

- Cho HS taäp ñoàng loaït theo toå roài caû lôùp cuøng thöïc hieän.

- Cho vaøi HS nhaûy khaù toát leân tröôùc lôùp taäp laïi cho caû lôùp cuøng xem.

- GV nhaän xeùt.

Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”:

- GV neâu teân troø chôi vaø nhaéc laïi luaät chôi.

- Cho HS tieán haønh chôi vaøi laàn.

- Cho caùc toå thi ñua vôùi nhau.

- GV nhaän xeùt .

III. Phaàn keát thuùc:

- Cuùi ngöôøi thaû loûng, laéc sang hai beân.

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn nhaûy daây.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

- 3, 4 HS thöïc hieän tröôùc lôùp.

 

 

 

 

- HS laéngnghe.

- HS tieán haønh hcôi.

- Caùc toå thi ñua.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

NHAÛY DAÂY - TROØ CHÔI “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Bieát caùch nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , quay daây .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Keát baïn”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm 2 chaân :

- Cho HS taäp ñoàng loaït theo toå roài caû lôùp cuøng thöïc hieän.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

1


- Cho vaøi HS nhaûy khaù toát leân tröôùc lôùp taäp laïi cho caû lôùp cuøng xem.

- GV nhaän xeùt.

Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”:

- GV neâu teân troø chôi vaø nhaéc laïi luaät chôi.

- Cho HS tieán haønh chôi vaøi laàn.

- Cho caùc toå thi ñua vôùi nhau.

- GV nhaän xeùt .

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn nhaûy daây.

- 3, 4 HS thöïc hieän tröôùc lôùp.

 

 

 

 

- HS laéngnghe.

- HS tieán haønh hcôi.

- Caùc toå thi ñua.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

THỂ DỤC 4- TUẦN 21-22

NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN

TROØ CHÔI: “LAÊN BOÙNG”

 

I. Muïc tieâu

+ OÂn nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân.Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

+ Chôi troø chôi: Laên boùng baèng tay. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu tham gia ñöôïc vaøo troø chôi.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng.

+ Coøi, duïng cuï ñeå chôi troø chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

 Phöông phaùp 

Ñònh löôïng

1. Phaàn môû ñaàu

.

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

.

+Taäp hôïp , Khôûi ñoäng

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ÑHÑN

+ OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân.

+ GV laøm maãu ñoäng taùc so day, quay daây keát hôïp giaûi thích töøng cöû ñoäng ñeå HS naém ñöôïc.

+ HS ñöùng taïi choã, chuïm hai chaân baät nhaûy khoâng coù daây vaøi laàn, roài môùi nhaûy coù daây.

+ GV yeâu caàu vaøi HS nhaéc laïi caùch so daây.

+ Cho HS luyeän taäp theo nhoùm. GV theo doõi, söûa chöõa ñoäng taùc cho HS.

+ GV chæ ñònh  moät soá em ra thöïc hieän cho caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt.

* GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi.

+ Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn.

+ Hoøi tónh , taäp hôïp

+ Cho HS chôi vaø nhaéc caùc em khi ñi qua coät côø moác ( voøng troøn coù côø caém giöõa) khoâng ñöôïc giaãm vaøo voøng troøn, soá 1 veà ñeán ñích, soá 2 môùi ñöôïc xuaát phaùt. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán heát, haøng naøo hoaøn thaønh tröôùc, ít ph

5 phuùt

 

 

 

 

22 phuùt

(12 phuùt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10 phuùt)

 

 

 

 

1


 

aïm quy laø thaéng cuoäc.

+ HS ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

+ GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS veà nhaø oân noäi dung nhaûy daây ñaõ hoïc.

 

 

 

 

 

5 phuùt

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN- TROØ CHÔI: “LAÊN BOÙNG”

 

I. Muïc tieâu

+ OÂn nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân.Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

+ Chôi troø chôi: Laên boùng baèng tay. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu tham gia ñöôïc vaøo troø chôi.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng.

+ Coøi, duïng cuï ñeå chôi troø chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

ÑL

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

.

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

.

5 phuùt

 

 

 

 

22 phuùt

(12 phuùt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10 phuùt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phuùt

+Taäp hôïp , Khôûi ñoäng

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ÑHÑN

+ OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân.

+ GV laøm maãu ñoäng taùc so daây, quay daây keát hôïp giaûi thích töøng cöû ñoäng ñeå HS naém ñöôïc.

+ HS ñöùng taïi choã, chuïm hai chaân baät nhaûy khoâng coù daây vaøi laàn, roài môùi nhaûy coù daây.

+ GV yeâu caàu vaøi HS nhaéc laïi caùch so daây.

+ Cho HS luyeän taäp theo nhoùm. GV theo doõi, söûa chöõa ñoäng taùc cho HS.

+ GV chæ ñònh  moät soá em ra thöïc hieän cho caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt.

* GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi.

+ Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn.

+ Hoàøi tónh , taäp hôïp

+ Cho HS chôi vaø nhaéc caùc em khi ñi qua coät côø moác ( voøng troøn coù côø caém giöõa) khoâng ñöôïc giaãm vaøo voøng troøn, soá 1 veà ñeán ñích, soá 2 môùi ñöôïc xuaát phaùt. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán heát, haøng naøo hoaøn thaønh tröôùc, ít phaïm quy laø thaéng cuoäc.

 

+ HS ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

+ GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS veà nhaø oân noäi dung nhaûy daây ñaõ hoïc.

1


Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN- TROØ CHÔI: “ÑI QUA CAÀU”

 

I. Muïc tieâu

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc nhaûy daây chuïm hai chaân , ñoäng taùc nhaûy nheï nhaøng , bieá caùch so daây , quay daây nhòp ñieäu vaø baät nhaûy moãi khi daây ñeán .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng.

+ Coøi, duïng cuï ñeå chôi troø chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

.

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Phaàn keát thuùc

.

+Taäp hôïp , Khôûi ñoäng

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ÑHÑN

+ OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân.

+ GV laøm maãu ñoäng taùc so day, quay daây keát hôïp giaûi thích töøng cöû ñoäng ñeå HS naém ñöôïc.

+ HS ñöùng taïi choã, chuïm hai chaân baät nhaûy khoâng coù daây vaøi laàn, roài môùi nhaûy coù daây.

+ GV yeâu caàu vaøi HS nhaéc laïi caùch so daây.

+ Cho HS luyeän taäp theo nhoùm. GV theo doõi, söûa chöõa ñoäng taùc cho HS.

+ GV chæ ñònh  moät soá em ra thöïc hieän cho caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt.

* GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi.

+ Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn.

+ Hoøi tónh , taäp hôïp

+ Cho HS chôi vaø nhaéc caùc em khi ñi qua caàu

+ GV höôùng daãn caùch chôi theo SHD

+ HS thöïc hieän chôi

+ HS ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

+ GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS veà nhaø oân noäi dung nhaûy daây ñaõ hoïc.

Bổ sung:............................................................................

...................................................................................

...................................................................................             

 NHAÛY DAÂY- TROØ CHÔI: “ÑI QUA CAÀU”

 

I. Muïc tieâu

+- Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc nhaûy daây chuïm hai chaân , ñoäng taùc nhaûy nheï nhaøng , bieá caùch so daây , quay daây nhòp ñieäu vaø baät nhaûy moãi khi daây ñeán .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng.

+ Coøi, duïng cuï ñeå chôi troø chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

1

nguon VI OLET