Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                                    Giaùo aùn Hình Học 7

 

 

 

 

 

 

 

1/Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra: 

Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem hoïc sinh coù ñaït ñöôïc chuaån kieán thöùc kó naêng trong chöông trình hay khoâng, töø ñoù ñieàu chænh PPDH vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän cho caùc kieán thöùc tieáp theo.

 

 2/ Hình thöùc ñeà kieåm tra :

           Töï luaän vôùi nhieàu baøi taäp nhoû.

 

3/ Thieát laäp ma traän ñeà kieåm tra:

 

           Cấp độ

 

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

Chủ đề 1:

Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc.

Tam giaùc caân 

Bieât ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc

Bieát khaùi nieäm vaø caùc ñònh lí veà tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng, tam giaùc ñeàu 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

(Câu 1)

1,0 đ

33%

(Câu 1)

2,0 đ

67%

 

 

Số câu: 1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 2:

Ñònh lí pytago

 

Hieåu  caùc ñònh lí pytago thuaän vaø ñaûo

Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

(Câu 2)

1,0 đ

33%

(câu 2)

2,0 đ

 

67%

 

Số câu:1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 3:

Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng

 

 

Hieåu caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng. Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

(câu 3)

4,0 đ

100%

 

Số câu:1

Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

Số câu:1

Số điểm:1,0

Tỉ lệ:   10%

Số câu:1

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%

Số câu:1

Số điểm:6,0

Tỉ lệ:60%

Số câu:3

Số điểm:10

Tỉ lệ:100%

 

4/ Bieân soaïn caâu hoûi theo ma traän

 

Caâu 1: (3ñ) Cho tam giaùc ABC caân taïi A, coù . Tính soá ño cuûa ?

Caâu 2: (3ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A.Coù AB=8cm, BC =10cm .Tính caïnh AC?

 Caâu 3: (4ñ) Cho ABC caân taïi A. Veõ AHBC (HBC)

  a) Chöùng minh HB = HC

  b) Chöùng minh AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.

 

5/ Xaây döïng höôùng daãn chaám (ñaùp aùn) vaø thang ñieåm:

 

Câu

Đáp án

Điểm

1

Tam giaùc ABC caân taïi A neân

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

1,0đ

 

0,5đ

0,5đ

1,0đ

2

AÙp duïng ñònh lí pytago vaøo tam giaùc vuoâng ABC ta coù:

                               BC2   = AC2 + AB2           

                          102    = AC2 + 82               

                          100   = AC2 + 64

                            AC2 =  100- 64 =36         

                            AC =  6(cm)                                                   

 

1,0đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 3

Vẽ hình, viết đúng giả thiết, kết luận

 

 

 

 

 

 

Chöùng minh:

a)    Xeùt hai tam giaùc vuoâng BAH vaø CAH ta coù: 

  AH laø caïnh chung

  AB = AC (gt)

 Do ñoù: BAH = CAH  (ch.cgv)                 

 Suy ra: HB = HC (hai caïnh töông öùng )          

           b) Vì  BAH = CAH (cmt)   

AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.        

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

0,5đ

0,5đ

  

GV: Nguyeãn Vaên Tyù                                                                                        Naêm hoïc: 2016-2017

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Tuần 25 t46

Đăng ngày 2/26/2017 10:47:30 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Tuần 25 t46, Giáo án khác. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện Tuần 25 t46 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Tuần 25 t46 thuộc chủ đề Giáo án khác được giới thiệu bởi user Tý Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo 1/Mục đích của đề kiểm tra: Thu thập thông báo để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay ko, từ ấy điều chỉnh PPDH và đề ra những giải pháp thực hiện cho những kiến thức tiếp theo, tiếp theo là 2/ Hình thức đề kiểm tra: Tự luận với đa dạng bài tập nhỏ,còn cho biết thêm 3/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng     Thấp Cao   đề 1: Tổng ba góc của một tam giác, ngoài ra Tam giác cân Biêt định lí tổng ba góc của

https://nslide.com/giao-an/tuan-25-t46.hu6r0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác
1/Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.

2/ Hình thức đề kiểm tra:
Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.

3/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


đề 1:
Tổng ba góc của một tam giác.
Tam giác cân
Biêt định lí tổng ba góc của một tam giác
Biết khái niệm và các định lí về tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
(Câu 1)
1,0 đ
33%
(Câu 1)
2,0 đ
67%


Số câu: 1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 2:
Định lí pytago

Hiểu các định lí pytago thuận và đảo
Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

(Câu 2)
1,0 đ
33%
(câu 2)
2,0 đ

67%

Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 3:
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


(câu 3)
4,0 đ
100%

Số câu:1
Số điểm:4,0
Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ:10%
Số câu:1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ:30%
Số câu:1
Số điểm:6,0
Tỉ lệ:60%
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


4/ Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Câu 1:(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A, có
𝐵
40
0. Tính số đo của
𝐴 𝑣à
𝐶 ?
Câu 2:(3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A.CóAB=8cm, BC =10cm .Tính cạnh AC?
Câu 3: (4đ) Cho (ABC cân tại A. Vẽ AHBC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.

5/ Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

1
Tam giác ABC cân tại A nên
𝐵
𝐶
40
0

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

𝐴
𝐵
𝐶
180
0


𝐴
180
0
𝐵
𝐶


𝐴
180
0
40
0
40
0
100
0

1,0đ

0,5đ
0,5đ
1,0đ

2
Áp dụng định lí pytago vào tam giác vuông ABC ta có:
BC2 = AC2 + AB2
( 102 = AC2 + 82
( 100 = AC2 + 64
( AC2 = 100- 64 =36
( AC = 6(cm)

1,0đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

3
Vẽhình, viết đúng giả thiết, kết luận


Chứng minh:
Xét hai tam giác vuông BAH và CAH ta có:
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
Do đó:(BAH = (CAH (ch.cgv)
Suy ra: HB = HC (hai cạnh tương ứng )
b) Vì (BAH = (CAH (cmt)
𝐵𝐴𝐻
𝐶𝐴𝐻

( AH là tia phân giác của góc BAC.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5đ
0,5đSponsor Documents