Tuần 25 t46 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hu6r0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/26/2017 10:47:30 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
1

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1/Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.
2/ Hình thức đề kiểm tra:
Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.
3/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


đề 1:
Tổng ba góc của một tam giác.
Tam giác cân
Biêt định lí tổng ba góc của một tam giác
Biết khái niệm và các định lí về tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
(Câu 1)
1,0 đ
33%
(Câu 1)
2,0 đ
67%


Số câu: 1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 2:
Định lí pytago

Hiểu các định lí pytago thuận và đảo
Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

(Câu 2)
1,0 đ
33%
(câu 2)
2,0 đ
67%

Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 3:
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


(câu 3)
4,0 đ
100%

Số câu:1
Số điểm:4,0
Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ:10%
Số câu:1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ:30%
Số câu:1
Số điểm:6,0
Tỉ lệ:60%
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


4/ Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
Câu 1:(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A, có
𝐵
40
0. Tính số đo của
𝐴 𝑣à
𝐶 ?
Câu 2:(3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A.CóAB=8cm, BC =10cm .Tính cạnh AC?
Câu 3: (4đ) Cho (ABC cân tại A. Vẽ AHBC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.
5/ Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm:
Câu
Đáp án
Điểm

1
Tam giác ABC cân tại A nên
𝐵
𝐶
40
0
Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:
𝐴
𝐵
𝐶
180
0
𝐴
180
0
𝐵
𝐶
𝐴
180
0
40
0
40
0
100
0
1,0đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ

2
Áp dụng định lí pytago vào tam giác vuông ABC ta có:
BC2 = AC2 + AB2
( 102 = AC2 + 82
( 100 = AC2 + 64
( AC2 = 100- 64 =36
( AC = 6(cm)

1,0đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

3
Vẽhình, viết đúng giả thiết, kết luận
Chứng minh:
Xét hai tam giác vuông BAH và CAH ta có:
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
Do đó:(BAH = (CAH (ch.cgv)
Suy ra: HB = HC (hai cạnh tương ứng )
b) Vì (BAH = (CAH (cmt)
𝐵𝐴𝐻
𝐶𝐴𝐻
( AH là tia phân giác của góc BAC.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5đ
0,5đ 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                                    Giaùo aùn Hình Học 7

 

 

 

 

 

 

 

1/Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra: 

Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem hoïc sinh coù ñaït ñöôïc chuaån kieán thöùc kó naêng trong chöông trình hay khoâng, töø ñoù ñieàu chænh PPDH vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän cho caùc kieán thöùc tieáp theo.

 

 2/ Hình thöùc ñeà kieåm tra :

           Töï luaän vôùi nhieàu baøi taäp nhoû.

 

3/ Thieát laäp ma traän ñeà kieåm tra:

 

           Cấp độ

 

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

Chủ đề 1:

Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc.

Tam giaùc caân 

Bieât ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc

Bieát khaùi nieäm vaø caùc ñònh lí veà tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng, tam giaùc ñeàu 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

(Câu 1)

1,0 đ

33%

(Câu 1)

2,0 đ

67%

 

 

Số câu: 1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 2:

Ñònh lí pytago

 

Hieåu  caùc ñònh lí pytago thuaän vaø ñaûo

Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

(Câu 2)

1,0 đ

33%

(câu 2)

2,0 đ

 

67%

 

Số câu:1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 3:

Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng

 

 

Hieåu caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng. Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

(câu 3)

4,0 đ

100%

 

Số câu:1

Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

Số câu:1

Số điểm:1,0

Tỉ lệ:   10%

Số câu:1

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%

Số câu:1

Số điểm:6,0

Tỉ lệ:60%

Số câu:3

Số điểm:10

Tỉ lệ:100%

 

4/ Bieân soaïn caâu hoûi theo ma traän

 

Caâu 1: (3ñ) Cho tam giaùc ABC caân taïi A, coù . Tính soá ño cuûa ?

Caâu 2: (3ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A.Coù AB=8cm, BC =10cm .Tính caïnh AC?

 Caâu 3: (4ñ) Cho ABC caân taïi A. Veõ AHBC (HBC)

  a) Chöùng minh HB = HC

  b) Chöùng minh AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.

 

5/ Xaây döïng höôùng daãn chaám (ñaùp aùn) vaø thang ñieåm:

 

Câu

Đáp án

Điểm

1

Tam giaùc ABC caân taïi A neân

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

1,0đ

 

0,5đ

0,5đ

1,0đ

2

AÙp duïng ñònh lí pytago vaøo tam giaùc vuoâng ABC ta coù:

                               BC2   = AC2 + AB2           

                          102    = AC2 + 82               

                          100   = AC2 + 64

                            AC2 =  100- 64 =36         

                            AC =  6(cm)                                                   

 

1,0đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 3

Vẽ hình, viết đúng giả thiết, kết luận

 

 

 

 

 

 

Chöùng minh:

a)    Xeùt hai tam giaùc vuoâng BAH vaø CAH ta coù: 

  AH laø caïnh chung

  AB = AC (gt)

 Do ñoù: BAH = CAH  (ch.cgv)                 

 Suy ra: HB = HC (hai caïnh töông öùng )          

           b) Vì  BAH = CAH (cmt)   

AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.        

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

0,5đ

0,5đ

  

GV: Nguyeãn Vaên Tyù                                                                                        Naêm hoïc: 2016-2017

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-25-t46.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)