Tuần 25 t46

Đăng ngày 2/26/2017 10:47:30 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Tý Nguyễn Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                                    Giaùo aùn Hình Học 7

 

 

 

 

 

 

 

1/Muïc ñích cuûa ñeà kieåm tra: 

Thu thaäp thoâng tin ñeå ñaùnh giaù xem hoïc sinh coù ñaït ñöôïc chuaån kieán thöùc kó naêng trong chöông trình hay khoâng, töø ñoù ñieàu chænh PPDH vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän cho caùc kieán thöùc tieáp theo.

 

 2/ Hình thöùc ñeà kieåm tra :

           Töï luaän vôùi nhieàu baøi taäp nhoû.

 

3/ Thieát laäp ma traän ñeà kieåm tra:

 

           Cấp độ

 

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

Chủ đề 1:

Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc.

Tam giaùc caân 

Bieât ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc

Bieát khaùi nieäm vaø caùc ñònh lí veà tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng, tam giaùc ñeàu 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

(Câu 1)

1,0 đ

33%

(Câu 1)

2,0 đ

67%

 

 

Số câu: 1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 2:

Ñònh lí pytago

 

Hieåu  caùc ñònh lí pytago thuaän vaø ñaûo

Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

(Câu 2)

1,0 đ

33%

(câu 2)

2,0 đ

 

67%

 

Số câu:1

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 3:

Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng

 

 

Hieåu caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng. Vn dng kieán thöùc treân giaûi toaùn.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

(câu 3)

4,0 đ

100%

 

Số câu:1

Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

Số câu:1

Số điểm:1,0

Tỉ lệ:   10%

Số câu:1

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%

Số câu:1

Số điểm:6,0

Tỉ lệ:60%

Số câu:3

Số điểm:10

Tỉ lệ:100%

 

4/ Bieân soaïn caâu hoûi theo ma traän

 

Caâu 1: (3ñ) Cho tam giaùc ABC caân taïi A, coù . Tính soá ño cuûa ?

Caâu 2: (3ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A.Coù AB=8cm, BC =10cm .Tính caïnh AC?

 Caâu 3: (4ñ) Cho ABC caân taïi A. Veõ AHBC (HBC)

  a) Chöùng minh HB = HC

  b) Chöùng minh AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.

 

5/ Xaây döïng höôùng daãn chaám (ñaùp aùn) vaø thang ñieåm:

 

Câu

Đáp án

Điểm

1

Tam giaùc ABC caân taïi A neân

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

1,0đ

 

0,5đ

0,5đ

1,0đ

2

AÙp duïng ñònh lí pytago vaøo tam giaùc vuoâng ABC ta coù:

                               BC2   = AC2 + AB2           

                          102    = AC2 + 82               

                          100   = AC2 + 64

                            AC2 =  100- 64 =36         

                            AC =  6(cm)                                                   

 

1,0đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 3

Vẽ hình, viết đúng giả thiết, kết luận

 

 

 

 

 

 

Chöùng minh:

a)    Xeùt hai tam giaùc vuoâng BAH vaø CAH ta coù: 

  AH laø caïnh chung

  AB = AC (gt)

 Do ñoù: BAH = CAH  (ch.cgv)                 

 Suy ra: HB = HC (hai caïnh töông öùng )          

           b) Vì  BAH = CAH (cmt)   

AH laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC.        

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

0,5đ

0,5đ

  

GV: Nguyeãn Vaên Tyù                                                                                        Naêm hoïc: 2016-2017

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx