Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2017-04-08 19:27:33 Tác giả Lam Hoàng Văn loại .doc kích thước 0.47 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n Gi¸o ¸n líp 3A Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 - N¨m häc : 2016 - 2017 Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n Gi¸o ¸n líp 3A Thöù 2 ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2017 TOAÙN SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG P

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

                                                                                                     Thöù 2 ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2017
 
TOAÙN
                                        SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000
I/ MUÏC TIEÂU
  Giuùp HS
-  Luyeän caùc quy taéc so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000
II/CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 . Kieåm tra :  Luyeän taäp 100.000
Nhaän xeùt
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu tröïc tieáp
  Hoaït ñoäng 1:Cuûng coá caùc quy taéc so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 000
a/   GV vieát baûng 999. .. 1012 roài yeâu caàu HS so saùnh ( ñieàn daáu = )
HS nhaän xeùt : 999 coù  coù soá chöõ soá ít hôn soá chöõ soá cuûa 1012 neân 999
b/ GV vieát 9790. . .9786 vaø yeâu caàu HS so saùnh 2 soá naøy
 
c/GV cho HS laøm tieáp
      3772. . .3605               4597. . .5974
      8513. . .8502               655. . .1032
Hoaït ñoäng 2: Quy taéc so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000.
-GV vieát leân baûng soá 100.000 vaø 99.999 höôùng daãn HS caùch so saùnh.
-Töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp so saùnh hai soá coù soá chöõ soá baèng nhau:
76 200 vaø 76 199.
73 250 vaø 71 699.
 
HS leân baûng söûa Baøi 4/146
Baøi giaûi
           Soá choã chöa ngöôøi ngoài laø
            7000 – 5000 = 2000 ( choã )
                     Ñaùp soá 2000 choã ngoài
HS nhaän xeùt
 
 
 
 
 
+ Hai soá coù cuøng 4 chöõ soá
+ Ta so saùnh töøng caëp chöõ soá cuøng haøng töø traùi sang phaûi
+ Chöõ soá haøng nghìn ñeàu laø 9
+ Chöõ soá haøng traêm ñeàu laø 7
+ ÔÛ haøng chuïc coù 9>8
Vaäy 9790 > 9786
 
HS neâu mieäng- lôùp nhaän xeùt
 
 
HS so saùnh , neâu caùch so saùnh töøng tröôøng hôïp.
 
 
HS laøm mieäng , nhaän xeùt
 
 
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

...
Hoaït ñoäng 3:   Thöïc haønh
Baøi 1 :Ñieàn daáu =
 
Baøi 2 : Töông töï baøi 1
Baøi 3
a/ Tìm soá lôùn nhaát trong caùc soá sau :83269, 92368,  68932
b/Tìm soá beù nhaát trong caùc soá sau :74203, 100000, 54307, 90241
Baøi 4 :
-Höôùng daãn HS caùch thöïc hieän
-Toå chöùc cho HS laøm vaøo vôû.
-Chaám ñieåm moät soá vôû.
4.Cuûng coá –Daën doø:
Toå chöùc cho HS tham gia troø chôi Ai nhanh, ai ñuùng?
Caùch chôi :ñaïi dieän 3 daõy  seõ leân baûng ñieàn daáu :
12 305   ...  12 570
90 730 ...    90 730
11 321  ...  10  321
Chuaån bò baøi sau Luyeän taäp
 
 
Laøm baûng con, töøng löôït, nhaéc laïi caùch so saùnh.
89 156 
69 731 > 69 713          89 999 > 90 000
79 650  = 79 650          78 659 >76 860
HS neâu yeâu caàu, neâu caùch laøm
HS laøm theo nhoùm, thi ñua.
 
HS neâu mieäng
Soá lôùn nhaát: 92368
Soá beù nhaát: 54307
HS ñoïc yeâu caàu , giaûi vaøo vôû
- Soá thöù töï töø beù ñeán lôùn laø : 8 258, 16 999,  30 620, 31855
- Soá thöù töï töø lôùn ñeán beù 76 253, 65 372, 56 372,  56 327
 
 
3 HS moãi daõy leân thi tieáp söùc.
Caû lôùp coå vuõ.
**************************************************************
TAÄP ÑOÏC - KEÅ CHUYEÄN
                                              CUOÄC CHAÏY ÑUA TRONG RÖØNG
I . MUÏC TIEÂU
A- Taäp ñoïc
1 Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng:
- Chuù yù caùc töø ngöõ: söûa soaïn, maûi meâ, chaûi chuoát, nguùng nguaåy, khoûe khoaén, thaûng thoát, taäp teãnh . . .
- Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ñoái thoaïi giöõa Ngöïa Cha vaø Ngöïa Con.
2 Reøn kó naêng ñoïc hieåu
- Hieåu noäi dung caâu chuyeän : Laøm vieäc gì cuõng phaûi caån thaän, chu ñaùo. Neáu chuû quan, coi thöôøng nhöõng thöù töôûng chöøng nhoû thì seõ thaát baïi.
B- Keå chuyeän
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

  1. Reøn kó naêng noùi : Döïa vaøo ñieåm töïa laø caùc tranh minh hoïa töøng ñoaïn caâu chuyeän. HS keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän baèng lôøi noùi cuûa Ngöïa Con, bieát phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, bieát thay ñoåi gioïng cho hôïp vôùi noâïi dung.
2 . Reøn kó naêng nghe
II .  CHUAÅN BÒ :
- Tranh minh hoïa caâu chuyeän trong SGK
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 . Baøi cuõ
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu chuû ñieåm vaø baøi ñoïc
Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc
  a/ GV ñoïc  maãu toaøn baøi , toùm taét noäi dung.
  b/ Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
*Ñoïc töøng caâu:GV söûa loãi phaùt aâm.
*Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp
+ GV höôùng daãn ñoïc caâu vaên daøi.
+ Giaûi nghóa töø.
 
*Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
 
 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
*Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 1
+ Ngöïa Con chuaån bò tham döï hoäi thi nhö theá naøo ?
 
 
 
GV toùm yù
 
*Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2
+ Ngöïa Cha khuyeân nhuû con ñieàu gì ?
 
 
*Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3,4
HS ñoïc  tieáp noái caâu
HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi
HS döïa vaøo SGK neâu nghóa, ñaët caâu vôùi töø.
HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
4HS 4 nhoùm thi ñoïc noái tieáp.
Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi
 
1HS ñoïc ñoaïn 1, trao ñoåi nhoùm ñoâi:
… Chuù söûa soaïn cho cuoäc ñua khoâng bieát chaùn. Chuù maûi meâ soi boùng mình döôùi doøng suoái  trong veo ñeå thaáy hình aûnh mình hieän leân vôùi boä ñoà naâu tuyeät ñeïp, vôùi caùi bôøm daøi ñöôïc chaûi chuoát ra daùng moät nhaø voâ ñòch
1HS ñoïc ñoaïn 2
… Ngöïa Cha thaáy con chæ maõi ngaém vuoát, khuyeân con : phaûi ñeán baùc thôï reøn ñeå xem laïi boä moùng. Noù caàn thieát cuoäc ñua hôn laø boä ñoà ñeïp.
1HS ñoïc ñoaïn 3, 4 trao ñoåi nhoùm ñoâi
…Ngöïa Con chuaån bò cuoäc thi khoâng chu ñaùo. Ñeå ñaït keát quaû toát trong cuoäc thi, ñaùng leõ phaûi lo söûa sang boä moùng saét  thì Ngöïa Con chæ lo chaûi chuoát, khoâng nghe lôøi khuyeân cuûa Cha. Giöõa chöøng cuoâïc ñua, moät caùi moùng lung lay roài rôøi ra laøm chuù phaûi boû dôû cuoäc thi.
… Ñöøng bao giôø chuû quan, duø laø vieäc nhoû nhaát.
Hai toáp (moãi toáp 3 em) töï phaân vai
(ngöôøi daãn chuyeän, Ngöïa cha, Ngöïa Con ) ñoïc laïi chuyeän.
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

+ Vì sao Ngöïa Con khoâng ñaït keát quaû trong hoäi thi ?
 
+ Ngöïa Con ruùt ra baøi hoïc gì ?
GV toång keát baøi, giaùo duïc tö töôûng.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi
-GV ñoïc maãu laïi ñoaïn 2, löu yù HS caùch theå hieän gioïng ñoïc.
-Toå chöùc cho HS thi ñoïc caû baøi theo nhoùm.
 
B/ Keå chuîeân
*GV neâu nhieäm vuï : Döïa vaøo 4 tranh minh hoïa 4 ñoaïn caâu chuyeän, keå laïi toaøn chuyeän baèng lôøi keå cuûa Ngöïa Con
  *Höôùng daãn HS keå chuyeän theo lôøi Ngöïa Con.
-GV HD quan saùt kó töøng tranh trong SGK,noùi nhanh noäi dung trong tranh
-Toå chöùc cho HS taäp keå theo nhoùm.
4 . Cuûng coá – Daën doø :
Daën HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän keå toaøn boä caâu chuyeän theo lôøi Ngöïa Con .
 
 
Moät HS khaù gioûi ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, sau ñoù giaûi thích cho caùc baïn roõ ; keå laïi caâu chuyeän baèng lôøi cuûa Ngöïa Con laø nhö theá naøo ? nhaäp vai mình laø Ngöïa Con, keå laïi caâu chuyeän, xöng “toâi“ hoaëc xöng “mình“.
Tranh 1 : Ngöïa Con maûi meâ soi boùng mình döôùi nöôùc .
Tranh 2 :Ngöïa Cha khuyeân con neân ñeán gaëp baùc thôï reøn .
Tranh 3 : Cuoäc thi. Caùc ñoái thuû ñang ngaém  nhau
Tranh 4 : Ngöïa Con phaûi boû dôû cuoäc ñua vì hoûng moùng .
- Boán HS tieáp noái nhau keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän  theo lôøi Ngöïa Con.
- Moät HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän
  - Caû lôùp nhaän xeùt bình choïn baïn keå hay nhaát
HS nhaéc laïi noäi caâu chuyeän : Laøm vieäc gì. Cuõng phaûi caån thaän, chu ñaùo. Neáu chuû quan, coi thöôøng nhöõng thöù töôûng chöøng nhoû thì seõ thaát baïi.
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                              Thöù 3 ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2017
 
THEÅ DUÏC                                          Gi¸o viªn chuyªn biÖt
 
                        ************************************************************
TOAÙN
                                                             LUYEÄN TAÄP
I . MUÏC
Giuùp HS
- Luyeän ñoïc vaø naém ñöôïc thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá troøn chuïc, troøn traêm
- Luyeän taäp so saùnh caùc soá
- Luyeän tính vieát vaø tính nhaåm
II . CHUAÅN BÒ  : Boä maûnh bìa vieát saün caùc chöõ soá 0, 1 , 2. . . .8, 9
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

    III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 .  OÅn ñònh
2 . Kieåm tra 
So saùnh caùc soá trong phaïm vi 100000
Nhaän xeùt
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi: GV neâu yeâu caàu tieát hoïc, ghi ñeà
Höôùng daãn thöïc haønh
Baøi 1
GV ghi baûng
 
 
 
 
Baøi 2 :    =
-Toå chöùc cho HS laøm baøi.
 
 
Baøi 3  :Tính nhaåm
 
 
Baøi 4
   + Tìm soá lôùn nhaát coù 5 chöõ soá
   + Tìm soá beù nhaát coù 5 chöõ soá
-Toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm
Baøi 5  Ñaët tính roài tính
 
4 . Cuûng coá – Daën doø
Thu vôû – chaám ñieåm
Veà nhaø laøm vaøo vôû baøi 4
Xem baøi sau Luyeän taäp (tieáp)
 
2 HS leân vieát keát quaû baøi 4
a/  8258,16999, 30620, 31855.
b/ 76253, 65372, 56372, 56327
HS nhaän xeùt.
HS ñoïc laïi caùc soá.
 
 
HS ñoc yeâu caâu cuûa baøi + nhaän xeùt ñeå ruùt ra quy luaät, vieát caùc soá tieáp theo  HS laøm baûng con, giaûi thích caùch laøm.
+ 99600 ; 99601 ; 99602 ; 99603 ; 99604
+ 18200 ; 18300 ; 18400 ; 18500 ; 18600
+ 89000 ; 90000 ; 91000 ; 92000 ; 93000
HS laøm baøi vaøo vôû, ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra
a/ 8357
   36478 6621
   89429 > 89420           8700 -700=8000
   8398
 
HS neâu mieäng, giaûi thích:
a/ 8000 –3000 =5000   6000 + 3000 = 9000
   7000+ 500 =7500      9000+900+90=9990
b/3000 x 2= 6000         7600 – 300 = 7300
  200 + 8000 : 2 = 200 + 4000
                           =    4200
  300 + 4000 x 2  = 300 + 8000
                           =    8300
- Nhaän xeùt
….99999
…..10000
HS neâu caùh laøm, thöïc hieän vaøo vôû.
     3254             8326                  1326
  + 2473           - 4916                x      3
     5727              3410                  3978
                 **************************************************************
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

CHÍNH TAÛ(NGHE - VIEÁT)
                                              CUOÄC CHAÏY ÑUA TRONG RÖØNG
I . MUÏC TIEÂU:
- Nghe – vieát ñuùng ñoaïn toùm taét truyeän Cuoäc chaïy ñua trong röøng
- Laøm ñuùng BT phaân bieät caùc aâm, daáu thanh deã vieát sai do phaùt aâm sai: l/n; daáu hoûi daáu ngaõ
II . CHUAÅN BÒ :
- Baûng lôùp vieát 2 laàn caùc töø ngöõ trong ñoaïn vaênôû BT 2b
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 .  Kieåm tra
 
 
  Nhaän xeùt
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu tröïc tieáp + ghi ñeà
Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn vieát chính taû
-  GV ñoïc baøi , toùm taét noäi dung.
+ Ñoaïn vaên treân coù maáy vaâu ?
+ Nhöõng chöõ naøo trong ñoaïn vieát hoa?
 
-Höôùng daãn vieát töø khoù.
 
- GV ñoïc cho HS vieát baøi
- Chaám chöaõ baøi
Hoaït ñoäng 2:Luyeän taäp
-Höôùng daãn HS laøm baøi.
-GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng
4 . Cuûng coá- Daën doø :
GV nhaän xeùt tieát hoïc .
Veà nhaø ñoïc laïi ñoaïn vaên ôû baøi taäp 2
 
 
- Hai HS  vieát baûng lôùp + caû lôùp vieát vaøo vôû nhaùp : meânh moâng, beán bôø, reân ræ, meänh leänh.
 
 
 
 
 
3 HS ñoïc laïi
… 3 caâu
… Caùc chöõ ñaàu baøi, ñaàu ñoaïn, ñaàu caâu vaø teân nhaân vaät – Ngöïa Con.
HS vieát chöõ khoù vaøo baûng con : khoûe, giaønh,  nguyeät queá, maûi ngaém, thôï reøn.
HS vieát baøi
 
HS ñoïc ñeà baøi ,  HS laøm baøi vaøo vôû
2 HS leân baûng thi laøm
möôøi taùm tuoåi –ngöïc nôû –da ñoû nhö lim –ngöôøi  ñöùng thaúng – veûñeïp cuûa anh – huøng duõng nhö moät chaøng hieäp só.
Vaøi HS ñoïc laïi ñoaïn vaên sau khi ñaõ ñieàn ñuû chöõ caùi vaø daáu thanh
HS vieát vaøo vôû.
             **************************************************************
TAÄP VIEÁT
                                                OÂN CHÖÕ HOA: T ( TIEÁP THEO )
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

I . MUÏC TIEÂU :
- Cuûng coá caùch vieát chöõ hoa  T, Th  thoâng qua baøi taäp öùng duïng
- Vieát teân rieâng Thaêng Long
- Vieát caâu öùng duïng Theå duïc thöôøng xuyeân baèng nghìn vieân thuoác boå  baèng côõ chöõ nhoû.
II . CHUAÅN BÒ :
-  Maãu chöõ vieát hoa
- Caâu öùng duïng vieát  treân doøng keû oâ li
III .CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 . Kieåm tra 
Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø
 
 
Nhaän xeùt
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi ñeà
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS vieát baûng con
a) Luyeän vieát chöõ hoa
- HS tìm caùc chöõ vieát hoa coù trong baøi
-GV vieát maãu
b) Luyeän vieát töø öùng duïng
-Giôùi thieäu : Thaêng Long laø teân cuõ cuûa thuû ñoâ Haø Noäi do vua Lí Thaùi Toå ñaët. Theo söû saùch thì khi ñôøi kinh ñoâ töø Hoa Lö ra thaønh Ñaïi La. Lí Thaùi Toå mô thaáy roàng vaøng bay leân, vì vaäy vua ñoåi teân Ñaïi La Thaønh Thaêng Long.
c/ Luyeän vieát caâu öùng duïng
-Caâu öùng duïng khuyeân ta naêng taäp theå duïc cho con ngöôøi khoûe maïnh nhö uoáùng raát nhieàu thuoác boå .
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát vôû taäp vieát.
-GV neâu yeâu caàu vieát.
-Theo doõi, uoán naén HS.
4. Cuûng coá – Daën doø :
   Thu vôû – chaám ñieåm
 
 
HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng (Taân Traøo, Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi
Nhôù ngaøy gioã Toå moàng möôøi thaùng ba
 
 
 
 
T , Th , L
HS vieát baûng con
 
HS ñoïc töø Thaêng Long
 
HS vieát baûng con töø Thaêng Long
 
 
 
HS ñoïc caâu öùng duïng Theå duïc thöôøng xuyeân baèng nghìn vieân thuoác boå 
Vieát baûng con : Theå duïc
 
HS vieát baøi
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

   Chuaån bò baøi sau
 
                                             
                                                                                                  Thöù tö ngaøy 22 thaùng 3 naêm 2017
 
TOAÙN
                                                                        LUYEÄN TAÄP
I . MUÏC TIEÂU :
  Giuùp HS
- Luyeän ñoïc, vieát soá
- Naém thöù töï caùc soá trong phaïm vi 100.000
- Luyeän daïng baøi taäp tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính
II .CHUAÅN BÒ :  
III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 . Kieåm tra  : Luyeän taäp
 
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi: GV neâu yeâu caàu tieát hoïc, ghi ñeà
Höôùng daãn thöïc haønh
Baøi 1:Soá
-Giuùp HS naém roõ yeâu caàu
-Toå chöùc cho HS thaûo luaän theo nhoùm
 
-Toå chöùc troø chôi : Truyeàn soá lieàn sau
 
 
Baøi 2 :Tìm x
-Giuùp HS xaùc ñònh thaønh phaàn chöa bieát ,neâu caùch tìm
-Toå chöùc cho HS laøm baøi.
 
 
 
 
 
1 HS leân baûng laøm baøi taäp 5/148
Nhaän xeùt
 
-HS thaûo luaän nhoùm ñoâi , baùo caùo
a/ 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902,
b/ 24 686, 24 687, 24 688, 24 689, 24 700, 24 701
c/99 995, 99 996, 99 997, 99 998, 99 999, 100 000
-HS thöù nhaát ñoïc 1 soá coù naêm chöõ soá baát kì. HS beân caïnh ñoïc tieáp soá lieàn sau. HS thöù ba ñoïc tieáp soá lieàn sau nöõa . . .cöù tieáp tuïc nhö theá.
HS ñoïc yeâu caàu , neâu caùch tìm caùc thaønh phaàn chöa bieát.
HS laøm baûng con.
a/  X +1536 = 6924      b/  X- 636 = 5618
      X = 6924 -1536        X = 5618 + 636
                 X  =5388                    x = 6254
    c/    X  x  2=2826       d/  X :3 =1628
                  X = 2826:2        X = 1628 x 3
                  X =1413                 X = 4884
Nhaän xeùt
HS ñoïc ñeà baøi
HS phaân tích ñeà, xaùc ñònh daïng toaùn: baøi toaùn giaûi baèng hai pheùp tính lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò.
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

 
Baøi 3 : Giaûi toaùn
-Höôùng daãn phaân tích ñeà.
 
-Toå chöùc cho HS giaûi.
 
4 . Cuûng coá –Daën doø :
Thu vôû – chaám ñieåm – nhaän xeùt
Veà nhaø laøm baøi 1 vaøo vôû .
Xem baøi sau Dieän tích cuûa moät hình.
HS toùm taét baøi toaùn theo nhoùm ñoâi.
HS neâu caùc böôùc giaûi theo nhoùm toå
HS töï giaûi vaøo vôû, 1HS leân baûng.
Baøi giaûi
Soá meùt möông ñaøo ñöôïc trong 1 ngaøy laø: 
                         315 : 3 =105 (m)
Soá meùt möông ñaøo trong 8 ngaøy laø :
                         105 x 8 =840 (m)
                                      Ñaùp soá : 840 meùt
HS neâu caùch giaûi khaùc .
           **************************************************************
TAÄP ÑOÏC
                                                                    CUØNG VUI CHÔI
I . MUÏC TIEÂU
1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng
- Chuù yù caùc töø ngöõ : naéng vaøng, traûi, xanh xanh, voøng quanh, tinh maét, khoûe ngöôøi.
2.Reøn kó naêng ñoïc hieåu
- Hieåu noäi dung baøi : Caùc baïn HS chôi ñaù caàu trong giôø ra chôi raát vui. Troø chôi giuùp caùc baïn tinh maét, deûo chaân, khoûe ngöôøi. Baøi thô khuyeân HS chaêm chôi theå thao, chaêm vaän ñoäng trong giôø ra chôi ñeå coù söùc khoûe, ñeå vui hôn vaø hoïc toát hôn .
3.Hoïc thuoäc loøng baøi thô
II . CHUAÅN BÒ : Tranh minh hoïa noäi dung baøi hoïc
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng  cuûa hoïc sinh
1 . OÅn ñònh
2 . Kieåm tra baøi cuõ
 
-  Nhaän xeùt
3 . Baøi môùi
Giôùi thieäu :Theå thao khoâng nhöõng ñem laïi söùc khoûe maø coøn ñem laïi nieàm vui, tình thaân aùi. Baøi thô Cuøng vui chôi seõ cho ta thaáy ñieàu ñoù.
GV ghi ñeà
Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc
a.Ñoïc maãu
GV ñoïc baøi thô
b.Höôùng daãn HS luyeän ñoïc , keát hôïp giaûi nghóa töø
 
Hai HS noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän Cuoäc chaïy ñua trong röøng  theo lôøi Ngöïa Con (moãi em keå 2 ñoaïn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                           Gi¸o ¸n líp 3A

-Ñoïc töøng doøng thô
 
-Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp
- Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn tìm hieåu baøi
Yeâu caàu HS ñoïc caû baøi thô
+  Baøi thô taû hoaït ñoäng gì cuûa HS  ?
+ HS chôi ñaù caàu vui vaø kheùo leùo nhö theá naøo ?
 
+ Em hieåu chôi vui hoïc caøng vui laø theá naøo ?
 
GV toång keát baøi
Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng baøi thô
-Höôùng daãn HS ñoïc laïi baøi thô
- Höôùng daãn HTL töøng khoå thô, caû baøi
4 . Cuûng coá – Daën doø
- Veà nhaø tieáp tuïc HTL baøi thô
HS tieáp noái nhau ñoïc 2 doøng thô
HS luyeän ñoïc töø khoù
HS noái tieáp nhau ñoïc 4 khoå thô (löu yù caùch ngaét nghæ giöõa caùc doøng thô)
HS ñoïc chuù giaûi SGK
HS ñoïc theo nhoùm baøn
4HS thi ñoïc noái tieáp.
Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baøi thô
 
HS ñoïc thaàm baøi thô vaø TLCH
…Chôi ñaù caàu trong giôø ra chôi.
…Troø chôi raát vui maét : quaû caàu giaáy maøu xanh, bay leân roài bay xuoáng ñi töøng voøng töø chaân baïn naøy sang chaân baïn kia. HS vöøa chôi vöøa cöôøi haùt .
… Chôi vui laøm heát meät nhoïc, tinh thaàn thoaûi maùi, taêng theâm tình doaøn keát, hoïc taäp seõ toát hôn.
Moät HS ñoïc laïi baøi thô
Caû lôùp thi HTL
                               ******************************************
TiÕng viÖt
¤n tËp
I- Môc tiªu: ¤n tËp, cñng cè kiÓu c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh.
-¤n tËp kiÓu c©u Ai lµm g×? .
II- ChuÈn bÞ: B¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng:1-KiÓm tra:
Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 2,3 cña tiÕt häc tr­íc
GV nhËn xÐt, bæ sung.
2- Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
GV ghi ®Ò bµi
*Bµi1:
§iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh.
- ®Ñp nh­….            - nhanh nh­…
- tr¾ng nh­…           - chËm nh­…
-G¾n b¶ng phô ch÷a bµi.
*Bµi2: Chän c¸c tõ ®· chætng ngoÆc ®¬n®Ó diÒn vµo chç trèngthÝch hîp trong c¸c c©u d­íi ®©y ( chuyªn gia m¸y tÝnh,b¸c sÜ, nhµ b¸c häc, kiÕn tróc s­)
HS tù ®äc ®Ò ,lµm bµi.
-Mét HS lµm vµo b¶ng phô Cßn l¹i lµm bµi vµo vë.
 
 
 
 
 
-NhËn xÐt bµi b¹n.
 
 
Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Lam - 1 -            N¨m häc : 2016 - 2017
 


Nguồn:Lam Hoàng Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_lop3_t28.doc[0.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
npat0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-04-08 19:27:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.47 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU