THỂ DỤC 1- TUẦN 29-30

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

         Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).

         Bước đầu biết cách chơi trò chơi (chưa có vần điệu).

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

         Địa điểm : Sân trường  , 1 còi .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

Ôn bài thể dục phát triển chung

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển thành vòng tròn khởi động.

   II/ CƠ BẢN:

a  Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét:

 

b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

Nhận xét

 

22 – 24’

 

     - Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

 

        Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *

       *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

       *     *     *     *     *     *     *

 

                GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).

        Bước đầu biết cách chơi trò chơi (có kết hợp với vần điệu).

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

1


     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

   II/ CƠ BẢN:

aTrò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét:

b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

Nhận xét

 

22 – 24’

 

        Đội Hình

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát nhớ nhở hs.

 

        Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *

       *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

       *     *     *     *     *     *     *

 

                GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 29-30

BÀI 57: TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI ” VÀ “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Làm quen với trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.

- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, bóng, bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(5 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

 

-

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện, nhảy như con cóc

H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một nội dung

G đi giúp đỡ sửa sai cho H.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS

Cách chuyển bóng tiếp sức theo nhóm.

H chơi thử theo hai nhóm. G nhận xét sửa sai cho H

1


 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích

Baøi : TROØ CHÔI “CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI” & TAÂNG CAÀU

 

I/ MUÏC TIEÂU:

-          Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc troø chôi.

-          Böôùc ñaàu bieát caùch taâng caàu baèng baûng caù nhaân hoaëc vôït goã .

II/ CHUAÅN BÒ :

Veä sinh saân taäp, coøi. Keû vaïch chuaån bò.

III/ CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.

1.Phaàn môû ñaàu :

PP vaän ñoäng :

-Phoå bieán noäi dung :

-Giaùo vieân theo doõi.

 

 

 

 

 

PP kieåm tra : OÂn caùc ñoäng taùc tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy.

-Nhaän xeùt.

2.Phaàn cô baûn :

Muïc tieâu : Bieát thöïc hieän troø chôi “Con coùc laø caäu oâng trôøi”

PP laøm maãu -thöïc haønh :

-Giaùo vieân neâu teân troø chôi “Con coùc laø caäu oâng trôøi”

-Chuù yù : luyeän taäp nhö tieát 54.

-OÂn  “Taâng caàu”

-Luyeän taäp nhö tieát 57.

-Nhaän xeùt xem nhoùm naøo thöïc hieän troø chôi ñuùng .

3.Phaàn keát thuùc :

-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi. Nhaän xeùt giôø hoïc.

-Giao baøi taäp veà nhaø.

 

-Taäp hoïp haøng.

-Xoay caùc khôùp coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai.

 

-Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân :90-100m.

-Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.

-OÂn caùc ñoäng taùc tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy (2x8 nhòp).

-Troø chôi/ töï choïn.

 

 

 

 

-Thöïc hieän 8-10 phuùt (nhö tieát 57)

 

-Thöïc hieän töø 8-10 phuùt.

-Chia 2 nhoùm tham gia troø chôi.

-Caùn söï lôùp ñieàu khieån .

 

-Ñöùng taïi choã voã tay, haùt.

-Moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

-Troø chôi.

-Nhaûy thaû loûng .

Bài  : TAÂNG CAÀU -TROØ CHÔI “TUNG VÒNG  VAØO ÑÍCH” .

            I/ MUÏC TIEÂU :

  -Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ .

              -Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được

II/ CHUAÅN BÒ :

Veä sinh saân taäp, coøi. Keû vaïch chuaån bò.

III/ CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.

1.Phaàn môû ñaàu :

 

-Taäp hoïp haøng.

1


PP vaän ñoäng :

-Phoå bieán noäi dung :

-Giaùo vieân theo doõi.

 

 

 

 

 

PP kieåm tra : OÂn caùc ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy.

-Nhaän xeùt.

2.Phaàn cô baûn :

PP laøm maãu -thöïc haønh :

-Giaùo vieân neâu teân troø chôi “Tung voøng vaøo ñích”

-Chuù yù : luyeän taäp nhö tieát 59.

-OÂn  “Taâng caàu”

-Luyeän taäp nhö tieát 59.

-Nhaän xeùt xem nhoùm naøo thöïc hieän troø chôi ñuùng .

3.Phaàn keát thuùc :

-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi. Nhaän xeùt giôø hoïc.

-Giao baøi taäp veà nhaø.

-Xoay caùc khôùp coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

-Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc

 

treân ñòa hình töï nhieân :90-100m.

-Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.

-OÂn caùc ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy (2x8 nhòp).

-Troø chôi/ töï choïn.

 

 

 

 

-Thöïc hieän 8-10 phuùt (nhö tieát 57)

 

-Thöïc hieän töø 8-10 phuùt.

-Chia 2 nhoùm tham gia troø chôi.

-Caùn söï lôùp ñieàu khieån .

-Ñöùng taïi choã voã tay, haùt.

-Moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

-Troø chôi.

-Nhaûy thaû loûng .

Bài  : TAÂNG CAÀU -TROØ CHÔI “TUNG VÒNG  VAØO ÑÍCH” .

            I/ MUÏC TIEÂU :

  -Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ .

              -Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được

II/ CHUAÅN BÒ :

Veä sinh saân taäp, coøi. Keû vaïch chuaån bò.

III/ CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.

1.Phaàn môû ñaàu :

-Phoå bieán noäi dung :

-Giaùo vieân theo doõi.

 

 

 

PP kieåm tra : OÂn caùc ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy.

-Nhaän xeùt.

2.Phaàn cô baûn :

-Giaùo vieân neâu teân troø chôi “Tung voøng vaøo ñích”

-Chuù yù : luyeän taäp nhö tieát 59.

-OÂn  “Taâng caàu”

-Luyeän taäp nhö tieát 59.

-Nhaän xeùt xem nhoùm naøo thöïc hieän troø chôi ñuùng .

3.Phaàn keát thuùc :

-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi. Nhaän xeùt giôø hoïc.

-Giao baøi taäp veà nhaø.

 

-Taäp hoïp haøng.

-Xoay caùc khôùp coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

-Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân :90-100m.

-Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.

-OÂn caùc ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, nhaûy (2x8 nhòp).

-Troø chôi/ töï choïn.

 

-Thöïc hieän 8-10 phuùt (nhö tieát 57)

 

-Thöïc hieän töø 8-10 phuùt.

-Chia 2 nhoùm tham gia troø chôi.

-Caùn söï lôùp ñieàu khieån .

-Ñöùng taïi choã voã tay, haùt.

-Moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

-Troø chôi.

-Nhaûy thaû loûng .

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 29-30

1


OÂN BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI HOA HOAËC VÔÙI CÔØ- TROØ CHÔI “NHAÛY ÑUÙNG NHAÛY Û NHANH ”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa vaø côø .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc  troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi, 3 voøng troøn ñoàng taâm, hoa hoaëc côø.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Tìm quaû aên ñöôïc”: moãi HS noùi nhanh 1 teân quaû aên ñöôïc, ñeán ai khoâng noùi ñöôïc hoaëc noùi truøng thì chòu phaït.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung:

- GV chæ ñònh nhoùm 6 baïn taäp 2 ñoäng taùc chaân vaø löôøn.

- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

- Yeâu caàu caû lôùp taäp theo ñoäi hình 4 haøng ngang 2 x 8 nhòp

- Cho HS taäp 3 laàn.

- GV toå chöùc xeáp hình boâng hoa theo caùc voøng troøn ñoàng taâm, keát hôïp ñieàu khieån nhòp baèng caùch goõ phaùch.

- GV toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå.

 

 

 

Troø chôi “Nhaûy ñuùng nhaûy nhanh”:

- GV neâ teân troø chôi.

- GV boå sung luaät chôi (S. TD 1)

- GV chia lôùp thaønh caùc ñoäi ñeàu nhau veà soá löôïng.

- GV nhaän xeùt, bieåu döông.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chuùng ñeå chuaån bò KT.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

- 6 nhoùm HS thöïc hieän.

 

 

- HS luyeän taäp theo toå.

 

 

 

- Töøng toå cöû ngöôøi ñieàu khieån caùc baïn thi ñua vôùi caùc toå.

- Laàn löôït 2 toå bieåu dieãn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc.

 

 

- HS laéng nghe.

- Caùc toå tieán haønh chôi.

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

OÂn baøi theå duïc vôùi hoa hoaëc vôùi côø- Troø chôi “Ai keùo khoûe”

A. MUÏC TIEÂU :

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa vaø côø .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc  troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

1


- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi, 3 voøng troøn ñoàng taâm, hoa hoaëc côø cho HS ñeo ôû ngoùn tay.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Voøng troøn”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung:

- GV saép xeáp HS thaønh 3 voøng troøn ñoàng taâm, ôû giöõa coù 3 em ñöùng quay löng vaøo nhau, maët höôùng HS caùc phía (ñaây chính laø nhuïy caûu boâng hoa)

- Tuøy theå löïc cuûa HS coù theå thöïc hieän nhö vaäy töø 2 ñeán 3 laàn ñeå HS böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùch xeáp hình moät boâng hoa khi ñoàng dieãn theå duïc.

Troø chôi “Ai keùo khoûe”:

- GV neâu luaät chôi.

- Höôùng daãn HS caùch chôi (S. TD 3 trang 32 - 33)

  + 2 HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc, caû lôùp quan saùt.

  + GV höôùng daãn caùch naém coå tay nhau, tö theá ñöùng, vò trí ñaët chaân tröôùc cuûa 2 ngöôøi chôi.

- Thi ñua: moãi ñoäi chôi töø 3 ñeán 5 laàn (neáu chôi 3 laàn thì ñoäi naøo thaéng 2 thì thaéng, neáu chôi 5 laàn thì 3 laàn thì thaéng)

- GV nhaän xeùt, tuyeân döông.

III. Phaàn keát thuùc :

- Yeâu caàu HS thöïc hieän laïi baøi theå duïc.

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung ñeå chuaån bò KT.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

- HS ñöùng caùch nhau 2m, thöïc hieän baøi theå duïc lieân hoaøn 2 x 8 nhòp (xen keõ nghæ ngôi tích cöïc baèng caùch nhaän xeùt caùch taäp vaø giaûi thích cho nhau hieåu)

 

 

 

- HS laéng nghe.

- Caû lôùp chôi thöû.

- Caùc caëp thi ñua.

 

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

HOAØN THIEÄN BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI HOA HOAËC VÔÙI CÔØ- HOÏC TUNG VAØ BAÉT BOÙNG  

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

 - Hoaøn thieän baøi TDPTC với hoa và cờ

- Bước đầu làm quen với tung bắt bóng cá nhân (tung bóng bằng một tay ).

  -Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

1


- Chôi troø chôi “Keát baïn”

II. Phaàn cô baûn:

OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa:

- GV saép xeáp HS thaønh 3 voøng troøn ñoàng taâm, ôû giöõa coù 3 em ñöùng quay löng vaøo nhau, maët höôùng HS caùc phía (ñaây chính laø nhuïy cuûa boâng hoa)

- Tuøy theå löïc cuûa HS coù theå thöïc hieän nhö vaäy töø 2 ñeán 3 laàn ñeå HS böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùch xeáp hình moät boâng hoa khi ñoàng dieãn theå duïc.

Hoïc tung vaø baét boùng baèng 2 tay:

- GV neâu luaät chôi.

- Höôùng daãn HS caùch chôi (S. TD 3) caùch tung vaø baét boùng ñuùng.

- GV toå chöùc chôi thöû.

 

- Cho caû lôùp thi ñua.

- GV nhaän xeùt, tuyeân döông.

Chôi troø chôi “Ai keùo khoûe”:

- GV neâu luaät chôi.

- GV toå chöùc cho lôùp chôi.

- GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.

 

 

 

- Caû lôùp thöïc hieän theo söï chæ huy cuûa GV vaø caùn boä lôùp.

- Toå 1 vaø 3 vaãn ñöùng ôû voøng troøn 1, toå 2, 4 di chuyeån ra thaønh voøng ngoaøi.

 

 

 

- HS taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang.

- HS quan saùt GV laøm maãu.

- Töøng HS thöïc hieän ñoäng taùc, lôùp quan saùt.

- 2 HS ñöùng ñoái dieän, 1 em tung, 1 em baét boùng.

 

 

- HS laéng nghe.

- Moãi ñoäi chôi 3 laàn, neáu thaéng 2 thì chung cuoäc ñoäi ñoù thaéng.

 

- HS thöïc hieän.

BAØI TDPTC VÔÙI HOA HOAËC CÔØ

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Hoaøn thieän baøi TDPTC với hoa cờ

Bước đầu làm quen với tung bắt bóng cá nhân (tung bóng bằng một tay ).

  -Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi töï hcoïn.

II. Phaàn cô baûn :

Kieåm tra baøi TDPTC:

- GV neâu yeâu caàu KT vaø caùch tieán haønh.

- Cho laàn löôït töøng HS leân thöïc hieän baøi theå duïc.

- GV ñaùnh gía theo quy ñònh cuûa boä moân.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän baøi kieåm tra, moãi ñôït 5 em, moãi em khi KT ñöùng vaøo vaïch coù saün.

- Toå chöùc cho HS thöïc hieän laïi neáu chöa ñaït yeâu caàu.

1


Chôi troø chôi “Ai keùo khoûe”:

- GV neâu laïi luaät chôi.

- GV toå chöùc cho lôùp chôi, taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang

- GV nhaän xeùt, tuyeân döông.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV yeâu caàu caû lôùp ñoàng dieãn baøi theå duïc roài nhaän xeùt tieát hoïc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.

 

 

- HS quay maët vaøo nhau ñeå chôi.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

THỂ DỤC 4- TUẦN 29-30

TiÕt 57: M«n thÓ thao tù chän. Nh¶y d©y.

I, Môc tiªu:

¤n vµ häc míi mét sè néi dung tù chän. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nh÷ng néi dung «n tËp vµ häc míi.

¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n¨ng cao thµnh tÝch.

II, §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

S©n tr­êng s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

ChuÈn bÞ d©y nh¶y, cÇu.

III, Néi dung, ph­¬ng ph¸p.

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc

1, PhÇn më ®Çu:

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.

- Tæ chøc cho hs khëi ®éng.

 

6-10 phót

1-2 phót

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

             

2, PhÇn c¬ b¶n:

2.1, M«n tù chän:

- §¸ cÇu:

+ ¤n ®ì vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn

ch©n.

+ Häc chuyÒn cÇu (b»ng m¸ trong hoÆc mu bµn ch©n) theo nhãm 2 ng­êi.

 

 

2.2, Nh¶y d©y.

- ¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau.

- Thi v« ®Þch tæ tËp luyÖn.

18-22 phót

9-11 phót

 

 

 

 

 

 

 

9-11 phót

 

 

- TËp theo ®éi h×nh hµng ngang, theo tõng tæ do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn.Kho¶ng c¸ch gi÷a em nä tíi em kia lµ 1,5 m.

- H tËp luyÖn theo ®éi h×nh hai hµng ngang quay mÆt vµo nhau gi÷a hai hµng c¸ch nhau 2 m.

 

- Hs tËp c¸ nh©n theo ®éi h×nh vßng trßn.

- H c¸c tæ thi ®ua.

3, PhÇn kÕt thóc:

- Thùc hiÖn ®i ®Òu 2-4 hµng däc, h¸t

- Thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c th¶ láng.

- HÖ thèng néi dung bµi.

- NhËn xÐt tiÕt häc.

 

4-6 phót

2-3 phót

1-2 phót

1phót

 

 *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

             

TiÕt 58: M«n  thÓ thao tù  chän. Nh¶y  d©y.

I, Môc tiªu:

¤n vµ häc míi mét sè néi dung tù chän. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nh÷ng néi dung «n tËp vµ häc míi.

¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n¨ng cao thµnh tÝch.

II, §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

S©n tr­êng s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

ChuÈn bÞ d©y nh¶y, cÇu.

III, Néi dung, ph­¬ng ph¸p.

1


Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc

1, PhÇn më ®Çu:

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc.

- Tæ chøc cho hs khëi ®éng.

 

6-10 phót

1-2 phót

 

 

18-22 phó

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

            

2, PhÇn c¬ b¶n:

2.1, M«n tù chän:

- §¸ cÇu:

+ ¤n ®ì vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn

ch©n.

+ Häc chuyÒn cÇu (b»ng m¸ trong hoÆc mu bµn ch©n) theo nhãm 2 ng­êi.

 

 

2.2, Nh¶y d©y.

- ¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau.

- Thi v« ®Þch tæ tËp luyÖn.

t

9-11 phót

 

 

 

 

 

 

 

9-11 phót

 

 

 

- TËp theo ®éi h×nh hµng ngang, theo tõng tæ do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn.Kho¶ng c¸ch gi÷a em nä tíi em kia lµ 1,5 m.

- Hs tËp luyÖn theo ®éi h×nh hai hµng ngang quay mÆt vµo nhau gi÷a hai hµng c¸ch nhau 2 m.

 

- Hs tËp c¸ nh©n theo ®éi h×nh vßng trßn.

- Hs c¸c tæ thi ®ua.

3, PhÇn kÕt thóc:

- Thùc hiÖn ®i ®Òu 2-4 hµng däc, h¸t

- Thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c th¶ láng.

- HÖ thèng néi dung bµi.

- NhËn xÐt tiÕt häc.

 

4-6 phót

2-3 phót

1-2 phót

1phót

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

TiÕt 59 nh¶y d©y

I. Môc tiªu

- ¤n tËp nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

- Ph­¬ng tiÖn: Mçi hs 1 d©y nh¶y.

III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

1. PhÇn më ®Çu

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung,  yªu cÇu tiÕt häc.

- Xoay c¸c khíp cæ ch©n, ®Çu gèi h«ng, vai, cæ tay.

- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, l­ên bông vµ nh¶y bµi ph¸t triÓn chung ®· häc.

- Gv cho hs ch¬i trß ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.

6-10 phót

 

 

 

 

1 lÇn mçi §T 2 x 8 N

 

 

 

- C¸n sù ®iÒu khiÓn

                        x  

                   x          x

                   x          x

                         x

 

 

- C¸n sù ®iÒu khiÓn.

2. PhÇn c¬ b¶n

* Nh¶y d©y

- ¤n nhÈy d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau.

- Thi v« ®Þch tæ tËp luyÖn.

 

 

 

18- 22 phót

x     x     x    x    x    x     x

x     x     x    x    x    x     x

 

 

- TËp ®ång lo¹t theo nhãm      ( nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn )

- C¸n sù ®iÒu khiÓn.

3. PhÇn kÕt thóc

Gv mêi 1-2 hs nh¾c l¹i néi dung bµi

- Cho hs tËp 1 sè ®éng t¸c th¶ láng.

* §øng vç tay vµ h¸t

* Trß ch¬i “ T×m ng­êi chØ huy” Gv nªu tªn trß ch¬i – nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.

- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc

4 – 6 phót

- C¸n sù ®iÒu khiÓn

                   x

             x            x

              x           x

                     x

1


TiÕt 60: M«n thÓ thao tù chän trß ch¬i KiÖu ng­êi”

 

I. Môc tiªu:

 ¤n mét sè néi dung cña m«n tù chän. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng  cao thµnh tÝch.

 Trß ch¬i “ KiÖu ng­êi”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia trß ch¬i nh­ng b¶o ®¶m an toµn.

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn

- Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn.

- KÎ s©n ®Ó tæ chøc trß ch¬i vµ dông cô ®Ó tËp m«n tù chän.

III. Néi dung, ph­¬ng ph¸p

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

1. PhÇn më ®Çu

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc

- Xoay c¸c khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai, cæ tay.

 

 

- ¤n mét sè ®éng t¸c cña bµi TD

ph¸t triÓn chung

* KiÓm tra bµi cò: Nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau (3-4 hs)

6 – 10 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gv ®iÒu khiÓn

 

                        x

                  x      x

                        x

- C¸n sù ®iÒu khiÓn

 

 

 

 

2. PhÇn c¬ b¶n

a, M«n tù chän

- §¸ cÇu: 9- 11 phót

+ ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi

 

 

+ Thi t©ng cÇu b»ng ®ïi ( chän v« ®Þch tæ tËp luyÖn )

+ ¤n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ng­êi

b, Trß ch¬i vËn ®éng

Trß ch¬i “ kiÖu ng­êi”

- Gv nªu tªn trß ch¬i- nh¾c l¹i c¸ch ch¬i

3. PhÇn kÕt thóc

18- 22 phót

 

9 - 11 phót

 

 

 

 

 

 

 

9-11 phót

 

 

 

 

 

- C¸n sù ®iÒu khiÓn

                    x

              x           

                    x     

 

 

 

 

 

- Gv ®iÒu khÓn

 

 

Gv mêi 1-2 hs nh¾c l¹i néi dung bµi häc

- §i ®Òu theo 2-4 hµng däc vµ h¸t

* Trß ch¬i: DiÖt c¸c con vËt cã h¹i

* Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc

VÒ nhµ «n nh¶y d©y.

4-6 phót

- C¸n sù ®iÒu khiÓn 

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x

 

x   x   x   x   x   x   x   x   x    x

 

THỂ DỤC 5- TUẦN 29-30

 

MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”

 

I- Môc tiªu:

- ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc ®øng nÐm bãng vµo ræ b»ng hai tay (tr­íc ngùc). Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.

- Ch¬i trß ch¬i "Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh". Yªu cÇu tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng hoÆc trong nhµ tËp. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

- Ph­¬ng tiÖn: Gi¸o viªn vµ c¸n sù mçi ng­êi 1 cßi, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu, mçi tæ tèi thiÓu cã 3 - 5 qu¶ bãng ræ sè 5, chuÈn bÞ b¶ng ræ hoÆc s©n ®¸ cÇu cã c¨ng l­íi vµ kÎ s©n ®Ó tæ chøc trß ch¬i.

III- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: Më ®Çu: 6 - 10 phót.

1


- Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc: 1 phót.

- Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®i¹ h×nh tù nhiªn theo mét hµng däc hoÆc ch¹y theo vßng trßn trong s©n.: 105 - 200m.

- §i ®­êng theo vßng trßn, hÝt thë s©u: 1 phót.

* Xoay c¸c khíp cæ ch©n, khíp, gèi, h«ng, vai, cæ tay: 1- 2 phót.

- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, vÆn m×nh, toµn th©n th¨ng b»ng vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung hoÆc bµi tËp do gi¸o viªn so¹n: Mçi ®éng t¸c 2x8 nhÞp (do gi¸o viªn hoÆc c¸n sù ®iÒu khiÓn).

* Trß ch¬i khëi ®éng (do gi¸o viªn chän): 1-2 phót

* KiÓm tra bµi cò (néi dung do gi¸o viªn chän): 1 phót.

Ho¹t ®éng 2: M«n thÓ thao tù chän: 14-16 phót.

§¸ cÇu: 14-16 phót:

¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi: 3- 4 phót . §éi h×nh tËp do gi¸o viªn s¸ng t¹o hoÆc theo hµng ngang tõng tæ do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn, hay theo mét vßng trßn do c¸n sù ®iÒu khiÓn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c em tèi thiÓu 1,5m.

¤n t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n: 3- 4 phót. §éi h×nh tËp vµ ph­¬ng ph¸p d¹y nh­ t©ng cÇu b»ng ®ïi.

¤n ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n: 7 - 8 phót. §éi h×nh tËp tuú theo ®Þa h×nh thùc tÕ trªn s©n ®· chuÈn bÞ hoÆc cã thÓ tËp theo hai hµng ngang ph¸t cÇu cho nhau. Ph­¬ng ph¸p d¹y nh­ bµi 55 hoÆc do gi¸o viªn s¸ng t¹o.

- NÐm bãng: 14 - 16 phót.

¤n ®øng nÐm bãng vµo ræ b»ng hai tay (tr­íc ngùc): 10 - 12 phót. TËp theo s©n, b¶ng ræ ®· chuÈn bÞ, cã thÓ cho tõng nhãm 2 - 4 häc sinh cïng nÐm vµo mçi ræ hoÆc do gi¸o viªn s¸ng t¹o. Gi¸o viªn nªu tªn ®éng t¸c, cho häc sinh tËp luyÖn,  gi¸o viªn quan s¸t vµ söa ch÷a c¸ch cÇm bãng, t­ thÕ ®øng vµ ®éng t¸c nÐm bãng chung cho häc sinh.

Thi ®øng nÐm bãng vµo ræ b»ng hai tay (®¹i diÖn tæ hoÆc do gi¸o viªn s¸ng t¹o): 3 - 4 phót.

Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i "Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh": 5- 6 phót.

§éi h×nh tËp tuú theo ®Þa h×nh thùc tÕ trªn s©n ®· chuÈn bÞ, ph­¬ng ph¸p d¹y do gi¸o viªn s¸ng t¹o.

Ho¹t ®éng 4: 4 - 6 phót.

- Gi¸o viªn cïng häc sinh hÖ thèng bµi: 1- 2 phót

- §i th­êng theo 2 - 4 hµng däc vµ h¸t (do gi¸o viªn chän): 2 phót

- Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh (do gi¸o viªn chän): 1 phót.

* Trß ch¬i håi tÜnh (do gi¸o viªn chän): 1 phót.

- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc, giao bµi vÒ nhµ: TËp ®¸ cÇu hoÆc nÐm bãng tróng ®Ých.

 

 

MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

 

I- Môc tiªu:

- ¤n t©ng vµ ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc ®øng nÐm bãng vµo ræ b»ng hai tay (tr­íc ngùc). Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch h¬n giê tr­íc.

- Ch¬i trß ch¬i "Nh¶y « tiÕp sóc". Yªu cÇu tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng hoÆc trong nhµ tËp. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn luyÖn tËp.

- Ph­¬ng tiÖn: Gi¸o viªn vµ c¸n sù mçi ng­êi 1 cßi, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu, mçi tæ tèi thiÓu cã 3 - 5 qu¶ bãng ræ sè, chuÈn bÞ b¶ng ræ hoÆc s©n ®¸ cÇu cã c¨ng l­íi vµ kÎ s©n ®Ó tæ chøc trß ch¬i.

III- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: Më ®Çu: 6 - 10 phót.

- Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc: 1 phót.

- Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo mét hµng däc hoÆc ch¹y theo vßng trßn trong s©n: 150 -200.

- §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u: 1 phót.

- Xoay c¸c khíp cæ ch©n, khíp gèi, h«ng, vai, cæ tay: 1 - 2 phót.

- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, vÆn m×nh, toµn th©n, th¨ng b»ng vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung hoÆc bµi tËp do gi¸o viªn so¹n: Mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp (do gi¸o viªn hoÆc c¸n sù ®iÒu khiÓn).

* Trß ch¬i khëi ®éng (do gi¸o viªn chän): 1- 2 phót.

Ho¹t ®éng 2: M«n thÓ thao tù chän: 14 - 16 phót.

1

nguon VI OLET