Tuần 29. Buổi học thể dục

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2017-04-08 19:26:38 Tác giả Lam Hoàng Văn loại .doc kích thước 0.62 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n Gi¸o ¸n líp 3A Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam - 1 - N¨m häc : 2016-2017 Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n Gi¸o ¸n líp 3A Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam - 1 - N¨m häc : 2016-2017 Tr­êng TiÓu häc VÜ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A


 
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A


 
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A


 
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A


 
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

                                                          Thöù hai ngaøy  27 thaùng  3 naêm 2017  
AÂM NHAÏC:
GV boä moân daïy
                  ************************************************************ TOAÙN : DIEÄN TÍCH  HÌNH CHÖÕ NHAÄT I: môc tiªu
-Bieát ñöôïc quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät khi bieát soá ño 2 caïnh cuûa noù.
-Vaän duïng quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät ñeå tính dieän tích cuûa moät soá hình chöõ nhaät ñôn giaûn theo ñôn vò ño dieän tích xaêng-ti-meùt vuoâng.
II: chuÈn bÞ:
-Hình minh hoaï -Phaán maøu.
-Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 1.
 III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
-GV kieåm tra baøi 3
- Nhaän xeùt-ghi ñieåm:
3. Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi
b.Xaây döïng quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät.
-GV phaùt cho moãi HS moät hình chöõ nhaät ñaõ chuaån bò nhö phaàn baøi hoïc cuûa SGK.
-Hình chöõ nhaät ABCD goàm bao nhieâu hình vuoâng?
-GV hoûi: Em laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc 12 oâ vuoâng?
 
-GV höôùng daãn HS caùch tìm soá oâ vuoâng trong hình chöõ nhaät ABCD:
+Caùc oâ vuoâng trong hình chöõ nhaät ABCD ñöôïc chia laøm maáy haøng?
+Moãi haøng coù bao nhieâu oâ vuoâng?
+Coù 3 haøng, moãi haøng coù 4 oâ vuoâng, vaäy coù taát caû bao nhieâu oâ vuoâng?
 
 
 
-2 HS leân baûng
 
 
 
-Nghe giôùi thieäu.
 
-HS nhaän ñoà duøng.
 
-Goàm 12 hình vuoâng.
 
-HS traû lôøi theo caùch tìm cuûa mình (coù theå ñeám, coù theå thöïc hieän pheùp nhaân 4 x 3, coù theå thöïc hieän pheùp coäng 4 + 4 +4 hoaëc 3 + 3 + 3)
 
 
+Ñöôïc chia laøm 3 haøng.
 
+Moãi haøng coù 4 oâ vuoâng.

  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

-GV hoûi: Moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø bao nhieâu?
-Vaäy hình chöõ nhaät ABCD coù dieän tích laø bao nhieâu xaêng-ti-meùt vuoâng?
-GV Muïc tieâu HS ño chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa hình chöõ nhaät ABCD.
 
-GV Muïc tieâu HS thöïc hieän pheùp tính nhaân 4cm x 3cm.
-GV giôùi thieäu: 4cm x 3cm= 12cm2, 12cm2 laø dieän tích cuûa hình chöõ nhaät ABCD. Muoán tính dieän tích hình chöõ nhaät ta coù theå laáy chieàu daøi nhaân vôùi chieàu roäng (cuøng ñôn vò ño).
-GV hoûi laïi: Muoán tính dieän tích hình chöõ nhaät ta laøm nhö theá naøo?
b. Luyeän taäp:
Baøi 1: HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät.
- HS laøm baøi.
+Hình chöõ nhaät ABCD coù:
4 x 3 = 12 (oâ vuoâng)
-Moãi oâ vuoâng laø 1cm2.
 
-Hình chöõ nhaät ABCD coù dieän tích laø 12cm2.
-HS duøng thöôùc ño vaø baùo caùo keát quaû: Chieàu daøi laø 4cm, chieàu roäng laø 3cm.
-HS thöïc hieän 4 x 3= 12. (HS coù theå ghi ñôn vò cuûa keát quaû laø cm)
 
 
 
 
-HS nhaéc laïi keát luaän.
 
 
 
 
-1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo phieáu

 
Chieàu daøi
5cm
10cm
32cm
Chieàu roäng 3cm
4cm
8cm
Dieän tích hình chöõ nhaät
5 x 3 = 15(cm2)
10 x 4 = 40(cm2)
32 x 8 = 256(cm2)
Chu vi hình chöõ nhaät
(5+3) x 2 = 16 (cm)
(10+4) x 2 = 28 (cm)
(32+8) x 2 = 80(cm)

 
-GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2: -GV goïi HS ñoïc ñeà toaùn.
-GV YC HS töï laøm baøi.
                             Toùm taét
Chieàu roäng: 5cm
Chieàu daøi: 14cm
                         Dieän tích:……?
-Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 
 
-1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû nhaùp
Baøi giaûi
Dieän tích cuûa mieáng bìa hình chöõ nhaät laø:
14 x 5= 70(cm2)
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

Baøi 3-Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
-GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà soá ño cuûa chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa hình chöõ nhaät trong phaàn b?
-Vaäy, muoán tính ñöôïc dieän tích hình chöõ nhaät b, chuùng ta phaûi laøm gì tröôùc?
- HS laøm baøi.
 
 
 
-GV nhaän xeùt  vaø cho ñieåm HS.
4 Cuûng coá – Daën doø:  - HS nhaéc laïi qui taéc tính dieän tích HCN.
-Nhaän xeùt, tuyeân döông
-YC HS veà luyeän taäp theâm caùc baøi taäp ôû VBT, hoïc thuoäc qui taéc vaø chuaån bò baøi sau
                               Ñaùp soá: 70 cm2
-1 HS ñoïc tröôùc lôùp.
-Chieàu daøi vaø chieàu roäng khoâng cuøng moät ñôn vò ño.
-Phaûi ñoåi soá ño chieàu daøi thaønh xaêng-ti-meùt vuoâng.
- HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû .            Baøi giaûi:
a.Dieän tích hình chöõ nhaät laø:
(5 x 3 = 15 (cm2)
               b.Ñoåi 2dm = 20cm
   Dieän tích hình chöõ nhaät laø:
20 x 9 = 180 (cm2)
                         Ñaùp soá: a. 15cm2; b. 180cm2
-Laéng nghe vaø ghi nhôù.
***********************************************************
TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN:
Buæi häc thÓ dôc
I: môc tiªu
Taäp Ñoïc
- Ñoïcñuùng caùc caâu caûm ,caâu caàu khieán .
-Hieåu ND : ca ngôïi quyeát raâm vöôït khoù cuûa moät HS bò taät nguyeàn ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
Keå chuyeän:
-Böôùc ñaàu keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän theo lôøi cuûa moät nhaân vaät.
- HS K-G keå laïi toaøn boä caâu chuyeän baèng lôøi cuûa moät nhaân vaät.
II: chuÈn bÞ:
-Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. Baûng phuï ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh:
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 5 phuùt
-YC HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc: “Cuøng vui chôi”-Nhaän xeùt ghi ñieåm. Nhaän xeùt chung.
 
 
 
-2 hoïc sinh leân baûng traû baøi cuõ.
 
 
 
-HS laéng nghe vaø nhaéc töïa.
 
-Hoïc sinh theo doõi giaùo vieân ñoïc maãu.
 
-Moãi hoïc sinh ñoïc moät caâu  töø ñaàu ñeán heát baøi.
-HS ñoïc theo HD cuûa GV: Ñeâ-roát-xi, Coâ-reùt-ti, Xtaùc-ñi, Nen-li, khuyeán khích, khuyûu tay.
 
 
-3 HD ñoïc, moãi em ñoïc moät ñoïan (2 löôït)
-HS traû lôøi theo phaàn chuù giaûi SGK.
-HS ñaët caâu vôùi töø:  Chaät vaät.
-Moãi nhoùm 3 hoïc sinh, laàn löôït töøng HS ñoïc moät ñoaïn trong nhoùm.
- 3 nhoùm ñoïc noái tieáp.
-HS ñoàng thanh ñoaïn 1. (gioïng vöøa phaûi).
 
-1 HS ñoïc
-1 HS ñoïc ñoaïn 1.
-Moãi HS phaûi leo leân ñeán treân cuøng moät caùi coät cao roài ñöùng thaúng ngöôøi treân xaø ngang.
-Ñeâ-roát-xi vaø Coâ-reùt-ti ….con boø moïng non.
-1 HS ñoïc ñoaïn 2.
-Vì bò taät töø nhoû. Nen-li bò guø.
-Vì Nen-li muoán vöôït qua chính mình, muoán laøm ñöôïc nhöõng  vieäc nhö caùc baïn ñaõ laøm.
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

3/ Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu. Ghi töïa.
b. Höôùng daãn luyeän ñoïc:
-Giaùo vieân ñoïc maãu moät laàn
*Giaùo vieân höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
-Ñoïc töøng caâu vaø luyeän phaùt aâm töø khoù, töø deã laãn.
-Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù:
-Ñoïc töøng ñoïan vaø giaûi nghóa töø khoù.
-Chia ñoaïn
-YC 3 HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi, sau ñoù theo doõi HS ñoïc baøi vaø chænh söûa loãi ngaét gioïng cho HS.
-YC HS ñaët caâu vôùi töø môùi.
- Hoïc sinh luyeän ñoïc theo nhoùm.
 
- Toå chöùc ñoïc giöõa caùc nhoùm.
-YC lôùp ñoàng thanh.
c. Höôùng daãn tìm hieåu baøi:
-Goïi HS ñoïc laïi toaøn baøi tröôùc lôùp.
-YC HS ñoïc ñoaïn 1.
-Nhieäm vuï cuûa baøi taäp theå duïc laø gì?
 
-Caùc baïn trong lôùp thöïc hieän baøi theå duïc nhö theá naøo?
-YC HS ñoïc ñoaïn 2.
-Vì sao Nen-li ñöôïc mieãn taäp theå duïc?
-Vì sao Nen-li coá xin thaày cho ñöôïc taäp nhö moïi ngöôøi?
 
-YC HS ñoïc ñoaïn 2, 3.
-Tìm nhöõng chi tieát noùi leân quyeát taâm cuûa Nen-li.
 
-1 HS ñoïc ñoaïn 2, 3.
-Nhoùm ñoâi : Nen-li baét ñaàu leo leân moät caùch chaät vaät, maët ñoû nhö löûa, moà hoâi öôùt ñaãm  traùn, caäu coá söùc leo, Nen-li röôùn ngöôøi leân, Nen-li naém chaët ñöôïc caùi xaø.
-Caäu beù can ñaûm.
-Nen-li duõng caûm.
-Moät taám göông saùng.……
………………
-HS theo doõi GV ñoïc.
-2 HS ñoïc.
-HS xung phong thi ñoïc.
-5 HS taïo thaønh 1 nhoùm ñoïc theo vai.
 
- HS haùt taäp theå 1 baøi.
 
 
-1 HS ñoïc YC SGK.
 
 
 
 
-2 HS khaù gioûi keå maãu ñoaïn 1. (choïn moät nhaân vaät ñeå mình saép vai keå).
HS keå theo YC. Töøng caëp HS keå theo ñoaïn .
-HS nhaän xeùt caùch keå cuûa baïn.
- HS thi keå theo ñoaïn tröôùc lôùp. HSK-G keå caû caâu chuyeän
-Caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn baïn keå ñuùng, keå hay nhaát.
- 2 – 3 HS traû lôøi theo suy nghó cuûa mình.
-Ca ngôïi quyeát taâm vöôït khoù cuûa moät hoïc sinh bò taät nguyeàn.
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

 
 
-Em haõy ñaët cho caâu chuyeän baèng moät teân khaùc?
-GV treo baûng phuï caùc gôïi yù cho HS choïn  vaø giaûi thích vì sao em choïn yù ñoù.
* Luyeän ñoïc laïi:
-GV choïn 1 ñoaïn trong baøi vaø ñoïc tröôùc lôùp.
-Goïi HS ñoïc caùc ñoaïn coøn laïi.
-Toå chöùc cho HS thi ñoïc theo ñoaïn.
-Cho HS luyeän ñoïc theo vai.
-Nhaän xeùt choïn baïn ñoïc hay nhaát.
*  Keå chuyeän:
a.GV neâu nhieäm vuï:
 
-Goïi 1 HS ñoïc YC SGK.
-Caùc em keå laïi toaøn boä caâu chuyeän baèng lôøi cuûa moät nhaân vaät.
b. Keå maãu:
-GV cho HS keå laïi caâu chuyeän theo lôøi moät nhaân vaät. Caùc em coù theå theo lôøi Nen-li, lôøi Ñeâ-roát-ti, Coâ-reùt-ti, Ga-roâ-neâ, hoaëc keå theo lôøi thaày giaùo.
-GV nhaän xeùt nhanh phaàn keå cuûa HS.
c. Keå theo nhoùm:
-YC HS choïn 1 ñoaïn truyeän vaø keå cho baïn beân caïnh nghe.
d. Keå tröôùc lôùp:
-Goïi 3 HS noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän. Sau ñoù goïi 1 HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4.Cuûng coá-Daën doø: 1 phuùt
-Hoûi: Caâu chuyeän ca ngôïi ñieàu gì?
-Khen HS ñoïc baøi toát, keå chuyeän hay, khuyeán khích HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân cuøng nghe. Veà nhaø hoïc baøi.
-Laéng nghe.
                                              
                                                                    Thöù ba ngaøy 28 thaùng 3 naêm 2017
THEÅ DUÏC:
GV boä moân daïy
         ******************************************************************
TOAÙN :
LUYEÄN TAÄP
I: môc tiªu
-Bieát quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät coù kích thöôùc cho tröôùc.
-Thöïc hieän ñuùng baøi taäp 1.2.3
-Reøn tính chính xaùc khi laøm baøi
II: chuÈn bÞ:
-Hình veõ baøi taäp 2.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
-Goïi HS laøm baøi 3
-HS neâu caùch tính dieän tích vaø chu vi cuûa hình chöõ nhaät.
- Nhaän xeùt-ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em reøn luyeän kó naêng tính dieän tích HCN coù kích thöôùc cho tröôùc.. Ghi töïa.
b.Höôùng daãn luyeän taäp:
Baøi 1: 1 HS ñoïc YCâ baøi taäp.
-GV hoûi: Baøi cho tröôùc kích thöôùc cuûa hình chöõ nhaät nhö theá naøo?
-BT Y/C chuùng ta laøm gì?
-Khi thöïc hieän tính dieän tích, chu vi cuûa hình chöõ nhaät, chuùng ta phaûi chuù yù ñeán ñieàu gì veà ñôn vò cuûa soá ño caùc caïnh?
- HS töï laøm baøi.
 
 
-2 HS
-Traû lôøi
 
 
 
-Nghe giôùi thieäu.
 
 
 
 
-1 HS ñoïc BT.
-Hình chöõ nhaät coù chieàu daøi laø 4dm, chieàu roäng laø 8cm.
- tính dieän tích, chu vi cuûa hình chöõ nhaät.
 
-Soá ño caùc caïnh phaûi cuøng moät ñôn vò.

  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

Toùm taét
  Chieàu daøi: 4dm
    Chieàu roäng: 8cm
Chu vi: ……cm?
     Dieän tích: ……cm?
 
-Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2: -Goïi 1 HS ñoïc YC.
-Cho  HS quan saùt hình H.
-Hình H goàm nhöõng hình chöõ nhaät naøo gheùp laïi vôùi nhau?
-Baøi taäp YC chuùng ta laøm gì?
 
-Dieän tích hình H nhö theá naøo so vôùi dieän tích cuûa hai hình chöõ nhaät ABCD vaø DMNP?
- YC HS töï laøm baøi.
 
             A  8cm B
 
                           10cm          
             C          D                M
                                             8cm
              P                            N
                          20cm
 
- Chöõa baøi vaø cho ñieåm.
 
Baøi 3: Goïi 1 HS ñoïc YC baøi taäp.
-Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì?
 
-Baøi toaùn YC chuùng ta laøm gì?
 
-Muoán tính dieän tích hình chöõ nhaät chuùng ta phaûi bieát ñöôïc gì?
-Ñaõ bieát soá ño chieàu daøi chöa?
-Muïc tieâu HS laøm baøi.
-1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp.                   Baøi giaûi:
Ñoåi 4dm = 40cm
Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät laø:
40 x 8 = 320(cm2)
              Chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø:
(40 + 8) x 2 = 96(cm)
                           Ñaùp soá: 320 cm2; 96 cm
 
-1 HS ñocï.
-HS quan saùt hình trong SGK.
-Hình H goàm hai hình chöõ nhaät ABCD vaø DMNP gheùp laïi vôùi nhau.
-Baøi taäp YC chuùng ta tính dieän tích cuûa töøng hình chöõ nhaät vaø dieän tích cuûa hình H.
-Dieän tích cuûa hình HS baèng toång dieän tích hai hình chöõ nhaät ABCD vaø DMNP.
 
-1 HS leân baûng laøm BT, caû lôùp laøm vôû.
Baøi giaûi:
a.Dieän tích hình chöõ nhaät ABCD laø:
8 x 10 = 80 (cm2)
    Dieän tích hình chöõ nhaät DMNP laø:
20 x 8 = 160 (cm2)
          b.Dieän tích hình H laø:
80 + 60 = 240(cm2)
Ñaùp soá: a. 80 cm2; 160 cm2
                               b. 240cm2
 
-1 HS ñoïc YC BT.

  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Tr­êng TiÓu häc VÜnh S¬n                          Gi¸o ¸n líp 3A

Toùm taét:
             Chieàu roäng: 5cm
Chieàu daøi: gaáp 2 chieàu roäng.
             Dieän tích: ……cm?
 
-Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
4 Cuûng coá – Daën doø:2 phuùt
-Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông HS coù tinh thaàn hoïc taäp toát. Chuaån bò baøi sau.
-YC HS veà nhaø luyeän taäp theâm caùc baøi taäp ôû VBT vaø chuaån bò baøi sau
 
-Chieàu roäng hình chöõ nhaät laø 5cm, chieàu daøi gaáp ñoâi chieàu roäng .
-Baøi toaùn YC chuùng tìm dieän tích cuûa hình chöõ nhaät.
-Bieát ñöôïc soá ño chieàu roäng vaø soá ño chieàu daøi.
 
-Chöa bieát vaø phaûi tính.
-1 HS leân baûng laøm BT, caû lôùp laøm phieáu.
Baøi giaûi:
    Chieàu daøi hình chöõ nhaät laø:
5 x 2 = 10 (cm)
    Dieän tích hình chöõ nhaät laø:
10 x 5 = 50(cm2)
Ñaùp soá: 50cm2

              ***************************************************************
CHÍNH TAÛ (Nghe – vieát)
BUOÅI HOÏC THEÅ DUÏC
I: môc tiªu
-Nghe –vieát ñuùng baøi CT ;trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi.
-Vieát ñuùng caùc teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi trong caâu chuyeän Buoåi hoïc theå duïc ( BT2)
-Laøm ñuùng BT (3a ) .HSK-G laøm ñöôïc baøi 2 ; 3b
-Chöõ vieát naén noùt , roõ raøng .
II: chuÈn bÞ:
-Baûng vieát saün caùc BT chính taû.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh: 1 phuùt
2/ KTBC: 5 phuùt
- Goïi HS ñoïc vaø vieát caùc töø khoù cuûa tieát chính taû tröôùc.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
3/ Baøi môùi: 32 phuùt
a/ GTB: Neâu muïc tieâu baøi hoïc. - Ghi töïa:
 
 
- HS leân baûng vieát, HS lôùp vieát vaøo baûng con.
-Boùng neùm, caàu loâng, ñaáu voõ, theå duïc theå hình,…
 
-Laéng nghe vaø nhaéc töïa.
 
  Gi¸o viªn: Hoµng V¨n Lam                       - 1 -                                         N¨m häc : 2016-2017


Nguồn:Lam Hoàng Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 29. Buổi học thể dục
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnglop_3_tuan_29.doc[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mpat0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-04-08 19:26:38
Loại file
doc
Dung lượng
0.62 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử Tuần 29. Buổi học thể dục

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Kể chuyện 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 7

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2017

  Xem: 12

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 1

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 9

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tiếng Việt
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tiếng Việt
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 16

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Tiếng Việt
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0