:

THỂ DỤC 1- TUẦN 3-4

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I-                   Môc tiªu:

-          Biết cách tp hp hàng dc, dóng thng hàng dc .

-          Bước đầu biết cách đứng nghiêm ,đứng ngh (bt trước đúng theo GV ).

-          Tham

II-                §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-          S©n tr­êng.

-          GV chuÈn bÞ 1 cßi.

III-              Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

®l

  ph­¬ng ph¸p tæ chøc

  1. PhÇn më ®Çu:

- G Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

-  Khëi ®éng

 

 

2 phót

 

     2 phót

 

 

-   G tËp hîp H thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang.  H söa l¹i trang phôc.

-   §øng vç tay, h¸t.

-   GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2.

  1.      PhÇn c¬ b¶n:

- ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng.

- TËp t­ thÕ ®øng nghiªm, nghØ:

    + T­ thÕ ®øng nghiªm :

     + T­  thÕ ®øng nghØ:

     + TËp phèi hîp: Nghiªm, nghØ.

     + TËp phèi hîp : TËp häp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, nghØ.

- Trß ch¬i : :“ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.

 

10 phót

 

10 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6 phót

 

- LÇn 1: G ®iÒu khiÓn.

- LÇn 2, 3: Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn.

- Xoay thµnh hµng ngang.

 

- G h«: “Nghiªm !” H ®øng ngay ng¾n, hai gãt ch©n s¸t vµo nhau, hai mòi ch©n chÕch sang hai bªn t¹o thµnh h×nh ch÷ V, hai tay duçi th¼ng, lßng bµn tay ¸p nhÑ vµo hai bªn ®ïi.

- G h« : “NghØ !” H chïng gèi ch©n tr¸i, ®óng dån träng t©m lªn ch©n ph¶i, tai bu«ng tù nhiªn. Khi mái, ®æi ch©n.

- TËp 2- 3 lÇn

 

- TËp 2 lÇn.

 

  1. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

- G cïng H hÖ thèng bµi häc.

- G nhËn xÐt giê häc vµ giao bµi vÒ nhµ.

 

3 phót

1 phót

 

1 phót

- H tËp hîp theo hµng ngang.

- H giËm ch©n t¹i chç.

 

-Tuyªn d­¬ng tæ, c¸ nh©n tËp tèt, nh¾c nhë nh÷ng H cßn mÊt trËt tù.

 Bµi 4

 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I-                   Môc tiªu:

       Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.

       Biết cách đứng nghiêm ,đứng nghỉ .

       Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm ).

       Biết tham gia chơi .

II-                §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-          S©n tr­êng. GV chuÈn bÞ 1 cßi.

III-              Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

® l

ph­¬ng ph¸p tæ chøc

1. PhÇn më ®Çu:

- G Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

 

-  Khëi ®éng

 

 

1 phót

 

 

2 phót

 

 

-   G gióp c¸n sù tËp hîp líp thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang.  §Ó G nhËn líp.

-   §øng vç tay, h¸t.

-   GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2.

1


:

    2. PhÇn c¬ b¶n:

- ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ:

 

 

 

- Quay ph¶i, quay tr¸i:

 

     * ¤n tæng hîp: TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i

- Trß ch¬i : :“ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.

 

8 phót

 

 

 

 

10 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

7 phót

 

 

 

3 phót

 

- LÇn 1: G ®iÒu khiÓn.

- LÇn 2: Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn.

- Sau mçi lÇn G nhËn xÐt, cho H gi¶i t¸n, råi tËp hîp.

- LÇn 3: §Ó c¸n sù tËp hîp.

- Tr­íc khi cho H quay ph¶i, tr¸i, G hái xem ®©u lµ bªn ph¶i, cho c¸c em gi¬ tay lªn ®Ó nhËn biÕt h­íng, sau ®ã cho c¸c em h¹ tay xuèng. G h«: "Bªn ph¶i (tr¸i) ... quay!" ®Ó H xoay ng­êi theo h­íng ®ã. Ch­a yªu cÇu kÜ thuËt quay.

- G ®iÒu khiÓn c¶ líp.

- Líp tr­ëng ®iÕu khiÓn tõng tæ.

 

- G ®iÒu khiÓn cho H «n 2 lÇn.

 

 

- G ®iÒu khiÓn.

     3. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

- G cïng H hÖ thèng bµi häc.

- G nhËn xÐt giê häc vµ giao bµi vÒ nhµ.

 

1 phót

2 phót

 

1 phót

 

- H ®øng vç tay vµ h¸t.

- G cho mét vµi H lªn thùc hiÖn ®éng t¸c råi cïng c¶ líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

-Tuyªn d­¬ng tæ, c¸ nh©n tËp tèt, nh¾c nhë nh÷ng H cßn mÊt trËt tù.

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 3-4

Thể dục

BÀI 5 :QUAY PHẢI QUAY TRÁI –TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI"

I. Mục tiêu

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, Tập hợp hàng nhanh,

- Ôn cách chào báo cáo khi giáo viên nhặn lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiên jđược tương đối đúng, nhanh và trật tự

- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đội hình đội ngũ.-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết:

 

 

 

 

- Thi đua.

 

- Học quay phải, quay trái.

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

HS các tổ thi đua trình diễn một lượt.

G + HS quan sát nhận xét biểu dương.

G nêu tên từng động tác, làm mẫu  hô nhịp chỉ dẫn cho HS tập động tác.

1


:

 

 

 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái

 

- Trò chơi vận động

- Chò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.

 

 

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc (5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò.

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập

Giáo viên hô nhịp tập hợp lớp.

HS thực hiện từng nhịp của động tác.

G giúp đỡ sửa sai.

 

G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 

G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện

HS từng tổ lên chơi thử  G giúp đỡ sửa sai cho từng HS

G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn phần đội hình, đội ngũ.

Thể dục

BÀI 6 :QUAY PHẢI QUAY TRÁI –ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY

I. Mục tiêu

- Ôn quay phải, quay trái, Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xácvà đúng hướng.

- Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Quay phải, quay trái.

 

 

 

 

 

- Động tác vươn thở.

- Động tác tay.

 

 

 

 

 

 

 

- Tập phối hợp 2 động tác.

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

Giáo viên hô nhịp.

HS thực hiện từng nhịp của động tác.

G giúp đỡ sửa sai.

G hô nhịp liền mạch 2 động tác HS  thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.

 

1


:

 3. Phần kết thúc (5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

HS ,G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn 2 động tác vừa học

Thể dục

BÀI 7 :ĐỘNG TÁC CHÂN-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”

I. Mục tiêu

- Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học động tác chân. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 2 động tác

- Động tác vươn thở.

- Động tác tay.

 

 

 

- Học động tác chân.

 

 

 

 

- Ôn 3 động tác.

 

 

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc (4 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

Giáo viên hô nhịp.

HS thực hiện từng nhịp của động tác.

G giúp đỡ sửa sai.

G hô nhịp liền mạch 3 động tác HS  thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

Thể dục

1


:

BÀI 8 :ĐỘNG TÁC CHÂN-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”

I. Mục tiêu

- Ôn 3 động tác vươn thở và tay, chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học động tác lườn. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

  -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

  - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(5 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát.

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 3 động tác

- Động tác vươn thở,tay, chân.

 

 

 

 

- Học động tác lườn.

 

 

 

 

 

- Ôn 4 động tác.

 

 

-Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

H + G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

Giáo viên hô nhịp.

HS thực hiện từng nhịp của động tác.

G giúp đỡ sửa sai.

G hô nhịp liền mạch 3 động tác HS  thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

 

ĐẠO ĐỨC 2- TUẦN 3-4

Đạo đức

BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1).

 

I. Mục đích - Yêu cầu:

- BiÕt khi m¾c lçi cÇn ph¶i nhËn lçi vµ söa lçi .

- BiÕt ®­îc v× sao cÇn ph¶inhËn lçi vµ söa lçi .

- Thùc hiÖn nhËn lçi vµ söa lçi khi m¾c lçi .

        * Các KNS cơ bản được giáo dục:

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.

1


:

- Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.

II. Đồ dùng học tập:

Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai;

IIII. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh lên làm bài tập 3.

2. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài

* Hoạt động 2: Giáo viên phân tích truyện “cái bình hoa”.

- Giáo viên kể chuyện

- Phát phiếu cho các nhóm thảo luận

- Giáo viên kết luận: Trong cuộc sống ai cũng có khi mắc lỗi, nhất là các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quí.

* Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến và thái độ.

- Giáo viên đọc từng ý kiến để học sinh bày tỏ thái độ.

- Giáo viên nhận xét sửa sai: Ý kiến a, d đúng; Ý kiến b, c, e sai.

- Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu quí.

* Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài.

 

 

 

- Học sinh nghe giáo viên kể chuyện

- Nhận phiếu và thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Cả lớp cùng nhận xét.

- Nhắc lại kết luận.

 

 

 

- Học sinh bày tỏ thái độ

 

 

 

- Nhắc lại kết luận cá nhân + đồng thanh

Đạo đức

 BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2).

 

I. Mục đích - Yêu cầu:

- Gióp HS : thùc hiÖn nhËn lçi vµ söa lçi khi m¾c lçi 

         * Các KNS cơ bản được giáo dục:

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.

- Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.

II. Đồ dùng học tập:

Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai,

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh lên làm bài tập 3.

2. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài

* Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống

- Giáo viên chia nhóm

- Giao việc cho từng nhóm mỗi nhóm 1 tình huống.

- Giáo viên kết luận: ở tình huống a vân nên trình bày lý do bị điểm xấu với cô giáo và các bạn để cô sắp xếp lại chỗ ngồi cho em.

Ở tình huống b các bạn không nên trách bạn Dương vì bạn ấy có lý do chính đáng.

* Hoạt động 3: Tự liên hệ.

- Giáo viên gọi một số học sinh lên kể 1 số trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi của mình.

- Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu quí.

 

 

- Nhóm 1, 2 tình huống a.

- Nhóm 3, 4 tình huống b.

- Các nhóm thảo luận hướng giải quyết.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

 

 

- Nhắc lại kết luận.

 

- Học sinh lên trình bày.

Sau mỗi học sinh kể cả lớp cùng nhận xét.

- Nhắc lại kết luận cá nhân + đồng thanh

1


:

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài.

 

 

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 3-4

THEÅ DUÏC

Baøi 5: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn taäp, taäp hôïp ñoäi hình haøng doïc, doùng haøngá, quay phaûi, traùi.

+ Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän thuaàn thuïc-chæ töông ñoái

+ Hoïc: taäp hôïp haøng ngang,

Chôi troø: Tìm  ngöôøi chæ huy

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

ÑÑ: Saân tröôøng

CB: Coøi.

- Keû saân chôi troø chôi

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung yeâu caàu

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.

Chaïy chaäm 1 voøng quanh saân.

* Troø chôi:

Chaïy tieáp söùc

 

2’

1-2’

 

2’

 

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

 

Chaïy khoaûng 80100m theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá quay traùi, doàn haøng.

2. Baøi môùi: Hoïc taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng.

+ Giaùo vieân laøm maãu, Hoïc sinh taäp hôïp theo ñoäng taùc maãu.

+ Hoïc sinh taäp theo toå caùch taäp hôïp haøng ngang sau ñoù thi ñua giöõa caùc toå.

3. Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy

+ Giaûi thích troø chôi.

+ Cho Hoïc sinh chôi

 

6’

 

10’

 

 

 

 

 

6’

 

 

Theo ñoäi hình 4 haøng doïc

 

Theo ñoäi hình haøng ngang

 

 

 

 

 

Ñoäi hình voøng troøn

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt

+ Giaùo vieân cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt lôùp

+ Veà taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc

 

2’

2’

 

2’

2’

 

 

 

Theå duïc

Baøi 6: ñoäi hình ñoäi nguõ TROØ CHÔI TÌM NGÖÔØI CHÆ HUY

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn taäp hôïp haøng ngaøng, doùng haøng ñieåm soá.

1


:

+ Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

+ OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu töø 1 – 4 haøng doïc, ñi theo vaïch keû thaúng. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

+ Chôi troø chôi : Tìm ngöôøi chæ huy. Yeâu caàu bieát caùch chôi – tham gia chôi toát.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

CB: Coøi

CB troø chôi

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: ñöùng taïi choã vöøa xoay caùc khôùp vöøa ñeám to theo nhòp.

Chaïy chaäm 1 voøng quanh saân

* Troø chôi:

chui qua haàm

 

2’

 

1’

 

3’

1’

 

Taäp hôïp 4 haøng

 

 

Chaïy thaúng 100 – 120m theo haøng doïc

Ñoäi hình 4 haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá

2. Baøi môùi: OÂn ñi ñeàu 1 – 4 haøng doïc theo vaïch keû thaúng

+ Chia theo  toå ñeå taäp, nhaéc hoïc sinh ñi ñuùng nhòp

+ Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh ñi caø ñaët baøn chaân tieáp xuùc ñaát cho ñuùng, nheï nhaøng töï nhieân

3. Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy

+ Sau 1 laàn ñoåi vò trí ngöôøi chæ huy, yeâu caàu hoïc sinh chôi tích cöïc

 

8’

 

8’

 

 

 

 

4’

 

Ñoäi hình  4 haøng doïc

 

Ñoäi hình 4 haøng doïc

 

 

 

 

 

 

Chôi theo voøng troøn

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt

+ Giaùo vieân cuøng Hoïc sinh heä thoáng baøi.

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

Nhaän xeùt lôùp vaø giao baøi veà nhaø

 

2’

2’

 

 

 

THEÅ DUÏC

Baøi 7: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG”

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn taäp hôïp haøng ngang, ñieåm soá, quay phaûi, quay traùi.

+ Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc.

+ Hoï troø chôi: Thi xeáp haøng. Yeâu caàu bieát caùch chôi töông ñoái chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

-          Saân tröôøng; keû saân chôi troø chôi

-          CB Coøi

III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

 

2’

1’

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

1


:

Chaïy chaäm, nghó, quay phaûi, traùi, ñieåm soá

* Troø chôi:

 

2’

 

 

Chaïy 100 – 120m theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi, traùi nhieàu laàn

2. Baøi môùi: Luùc ñaàu giaùo vieân hoâ taäp ñoäng taùc naøo hoïc sinh thöïc hieän chöa toát thì taäp nhieàu hôn, nhöõng laàn sau chia toå ñeå taäp, laàn cuoái thi ñua theo Toå

+ Chôi troø chôi : Thi xeáp haøng

+ Giaùo vieân neâu teân troø chôi. Giaùo vieân choïn vò trí ngöôøi phaùt leänh, toå naøo taäp hôïp nhanh, ñuùng vò trí, thaúng haøng thi Toå ñoù thaéng.

3. Troø chôi:

 

1’ – 2’

 

 

 

 

 

10’

 

Taäp hôïp haøng ngang

 

 

 

 

 

Ñoäi hình 4 haøng doïc

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi thöôøng theo voøng troøn vöøa ñi vöøa thaû loûng.

+ Giaùo vieân cuøng Hoïc sinh heä thoáng baøi.

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt tieát hoïc.

+ Veà taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc

 

2’

 

2’

 

2’

 

Ñi theo voøng troøn vaø xeáp 4 haøng

 

THEÅ DUÏC

Baøi 8:ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät-TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG”

I. MUÏC TIEÂU:

+ Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng.

+ Yeâu caàu thöïc haønh ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng.

+ Chôi troø : Thi xeáp haøng. Yeâu caàu cho bieát caùch chôi vaø chôi 1 caùch chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

 CB: Coøi, keû saân troø chôi

III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp, chaïy nheï nhaøng

* Troø chôi:

+ Giaùo vieân ñoåi choã, voã tay cho nhau

 

2’

1’

 

2’

 

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

 

Chaïy 100 – 120m theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñi theo vaïch keû thaúng.

2. Baøi môùi: Hoïc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. GV neâu teân ñoäng taùc, sau ñoù laøm maãu, vöøa giaûi thích ñoäng taùc.

Khaåu leänh “Vaøo choã” – “baét ñaàu”. Sau khi hoïc sinh ñi xong thì hoâ “thoâi”. Tröôùc khi thöïc hieän giaùo vieân chæ daãn cho hoïc sinh caùch ñi, caùch baät nhaûy ñeå vöôït qua chöôùng ngaïi vaät.

 

8’

 

10’

 

 

 

 

 

 

Taäp hôïp 4 haøng ngang

Taäp theo Toå

Taäp theo ñoäi hình 4 haøng ngang

Sau ñoù taäp theo ñoäi hình 4 haøng doïc

 

 

 

1


:

3. Troø chôi: “Thi xeáp haøng” Giaùo vieân neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi cho caû lôùp chôi, coù xeáp loaïi I, II, III

 

5’

Taäp hôïp haøng ngang – sang doïc

 

Ñoäi hình 4 haøng doïc

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm theo voøng troøn voã tay vaø haùt.

+ Giaùo vieân vaø Hoïc sinh cuøng heä thoáng baøi hoïc

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

Nhaän xeùt tieát hoïc. Oân laïi caùc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.

 

1’

 

2’

 

1’

 

Ñi theo voøng troøn

 

Xeáp haøng 4 haøng doïc

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 3-4

THỂ DỤC

ÑI ÑEÀU, ÑÖÙNG LAÏI, QUAY SAU - TROØ CHÔI “KEÙO CÖA LÖØA XEÛ”

 

I.Muïc tieâu :

  -Böôùc ñaàu bieát caùch ñi ñeàu , ñöùng laïi vaø quay sau .

- Böôùc ñaàu thöïc hieän ñoäng taùc ñi ñeàu voøng phaûi , voøng traùi , ñöùng laïi .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc troø chôi.

II.Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. Chuaån bò 1 coøi.

III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

 Noäi dung

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh.

  -GV  phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc,  chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän. 

  -Khôûi ñoäng : Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay. 

 

  -Troø chôi : “Troø chôi hieäu leänh”.

2. phaàn cô baûn:

  a) Ñoäi hình ñoäi nguõ:

  -OÂn ñi ñeàu, ñöùng laïi, quay sau.

   * Laàn 1 vaø 2  GV ñieàu khieån  lôùp taäp.

 

 

 

 

  * Laàn 3vaø 4 chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå

 

 

 

  * Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn. GV quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát.

  * GV ñieàu khieån taäp laïi cho caû lôùp ñeå cuûng coá.

  b) Troø chôi : “Keùo cöa löøa xe:

  -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.

  -Neâu teân troø chôi.

 

-Nhaän lôùp.

GV

-

 

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng doïc.

 

GV

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

      

GV

           

 

GV

 

                

1


:

  -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi

  -GV cho caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu tröôùc.

  -Cho 2 HS laøm maãu, roài cho moät toå chôi thöû .

  -Toå chöùc cho HS thi ñua chôi.

  -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông caùc caëp HS chôi ñuùng luaät, nhieät tình .

3. Phaàn keát thuùc:

  -Cho HS caû lôùp chaïy ñeàu theo thöù töï 1, 2, 3, 4 noái tieáp nhau thaønh moät voøng troøn lôùn, sau kheùp daàn thaønh voøng troøn nhoû.

  -HS laøm ñoäng taùc thaû loûng.

  -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø.

  -GV hoâ giaûi taùn .

            GV  

                

                

                

 

 

 

 

-HS chuyeån thaønh ñoäi hình voøng troøn.

 

 

 

 

 

 

 

-HS hoâ “ khoûe”.

Thề dục

ÑI ÑEÀU ,VOØNG PHAÛI ,VOØNG TRAÙI , ÑÖÙNG LAÏI- TROØ CHÔI “BÒT MAÉT BAÉT DE”

 

I.Muïc tieâu :

-Böôùc ñaàu bieát caùch ñi ñeàu , ñöùng laïi vaø quay sau .

- Böôùc ñaàu thöïc hieän ñoäng taùc ñi ñeàu voøng phaûi , voøng traùi , ñöùng laïi .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc troø chôi.

II.Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Treân saân tröôøng.Veä sinh nôi taäp. Chuaån bò 1 coøi, 4 – 6 khaên saïch ñeå bòt maét khi chôi.

III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

Noäi dung

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh.

  -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc,  chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän. 

  -Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp.

     Troø chôi: “Laøm theo khaåu hieäu”

2. Phaàn cô baûn

a) Ñoäi hình ñoäi nguõ

  -OÂn quay sau.

   * Laàn 1 vaø2  GV ñieàu khieån  lôùp taäp.

 

 

 

 

   * Laàn 3vaø 4 chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå.

 

 

 

 

-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.

GV

-

 

 

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng doïc.

 

                GV

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

 

      

GV

           

 

1

nguon VI OLET