tuần 35

Đăng ngày 3/11/2015 8:36:24 AM | Thể loại: Đạo đức 4 | Chia sẽ bởi: Vũ Hồ Phong | Lần tải: 66 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

 


 

 

 

ÑAÏO ÑÖÙC

      ¤n tËp thùc hµnh cuèi häc k× II 

I .Môc tiªu

-HS OÂn laïi nhöõng kieán thöùc veà ñaïo ñöùc ñaõ hoïc töø giöõa hoïc kì II ñeán giôø.

- Reøn luyeän khaû naêng söû duïng caùc haønh vi ñaïo ñöùc vaøo cuoäc soáng.

- Bieát caùch söû lí tình huoáng qua caùc tình huoáng cuï theå.

- Hoïc sinh coù yù thöùc thöïc hieän toát caùc haønh vi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc.

II . ChuÈn bÞ:

- SGK. Phieáu hoïc taäp

III- Lªn líp

Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

 1- Kiªmt tra bµi cò

- ÔÛ ñòa phöông chuùng ta coù leã hoäi naøo lôùn vaø dieãn ra töø thôøi gian naøo  ?

-Giöõ gìn coâng trình coâng coäng coù lôïi gì?

2. Baøi môùi.

Giôùi thieäu baøi

 1.Thaûo luaän nhoùm .

  -Em hieåu theá naøo laø kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng?

-Neâu moät vaøi ví duï cuï theå chöùng toû ñieàu ñoù?

-Neâu nhöõng bieåu hieän lòch söï vôùi moïi ngöôøi?

-Laáy ví duï cuï theå?

 

- Vì sao chuùng ta phaûi phaûi toân troïng luaät giao thoâng ?

- Toân troïng luaât giao thoâng coù lôïi gì?

-Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy .

 

-GV nhaän xeùt tuyeân döông .

2: §ãng vai theo t×nh huèng

* Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm .

Moãi nhoùm theå hieän moät tình huoáng .

-Caùc nhoùm theå hieän vai dieãn cuûa mình.

-Nhaän xeùt tuyeân döông.

 

- Gäi 2 HS lªn tr¶ lêi.

 

 

 

-Hoïc sinh laéng nghe .

 

 - Noái tieáp neâu:

 

 

-Leã pheùp chaøo hoûi ngöôøi lôùn tuoåi

nhöôøng nhòn em beù

………

-Neâu:

 

 

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

-2 – 3 HS traû lôøi:

-Nhaän xeùt .

 

- Caùc nhoùm thöïc hieän .

 

-Hoïc sinh thöïc hieän .

-Nghe.

 


 

 3.Cuûng coá -daën doø.

  - Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

- Hoïc sinh laéng nghe .

 

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

TAÄP ÑOÏC

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 1)

I .Môc tiªu:  KiÓm tra ®äc:

  -Néi dung: c¸c bµi tËp ®äc tõ tuÇn 28  ®Õn tuÇn  34 .

  -KÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: ®äc tr«i ch¶y, ph¸t ©m râ, biÕt ng¾t nghÜ h¬i sau c¸c dÊu

c©u, ®äc diÔn c¶m thÓ hiÖn ®­îc néi dung, c¶m xó cña nh©n vËt.

  -§äc hiÓu: Tr¶ lêi ®­îc 1-2 c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc, hiÓu ý nghÜa bµi ®äc.

ViÕt ®­îc nh÷ng ®iÓm cÇn ghi nhí vÒ tªn bµi, néi dung chÝnh, nh©n vËt cña c¸c bµi .

II . ChuÈn bÞ:

  -PhiÕu viÕt s½n tªn bµi tËp ®äc tõ tuÇn  28 – 35

  -PhiÕu kÎ s½n bµi tËp 2 vµ bót d¹.

 III- Lªn líp

C¸c ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

C¸c ho¹t ®éng cña häc sinh

1- Giíi thiÖu bµi

-GV phæ biÕn môc ®Ých tiÕt häc vµ c¸ch b¾t th¨m bµi ®äc.

2. KiÓm tra bµi ®äc vµ häc thuéc lßng.

* Gäi lÇn l­ượt HS lªn b¶ng bèc th¨m bµi ®äc.

-Gäi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.

-Gäi HS nhËn xÐt b¹n võa ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.

-Cho ®iÓm trùc tiÕp tõng HS.

-L­öu ý HS nµo ®äc ch­öa tèt cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó kiÓm tra vµo tiÕt sau.

H®3: OÂn tËp.

Bµi 2: Gäi HS ®äc néi dung y/c bµi tËp.

-Y/c HS trao ®æi tr¶ lêi c©u hái:

+Nh÷ng bµi tËp ®äc nhö­ thÕ nµo lµ truyÖn kÓ?

 

-L¾ng nghe.

 

 

-HS lªn bèc th¨m theo thöù töï

-§äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.

HS d­íi líp nhËn xÐt bµi b¹n ®äc .

- Nhaän xeùt

 

 

 

 

 

-1 HS ®äc, c¶ líp ®äc thÇm 

-HS trao ®æi theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

+Nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ lµ nh÷ng bµi cã c¸c chuçi sù kiÖn liªn quan ®Õn 1 hay mét sè nh©n vËt, mçi truyÖn ®Òu cã

 


 

 

 

 

+H·y t×m nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ trong chñ ®iÓm  tình yeâu cuoäc soáng ?

-GV ph¸t phiÕu cho tõng 4nhãm, y/c HS trao ®æi, th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu. Nhãm nµo xong tr­íc d¸n phiÕu lªn b¶ng.

-GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.

3- Cuûng coá, daën doø

-NhËn xÐt tiÕt häc.

-DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i 3 kiÓu c©u  vöøa hoïc .

.

néi dung hoÆc nãi lªn mét ®iÒu g× ®ã.

+C¸c truyÖn kÓ:

 

-C¸c nhãm lµm viÖc, hoµn thµnh phiÕu.Nhãm nµo lµm xong tr­íc d¸n bµi lªn b¶ng c¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung.

 

 

 

- Hoïc sinh laéng nghe .

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

TUN  35

Thø  hai ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2012

To¸n

¤n tËp vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu  

 

I .Môc tiªu: Gióp HS «n tËp vÒ:

  -Gi¶i bµi to¸n vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.

  -BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.

  -RÌn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, ch¨m chØ.

II .ChuÈn bÞ:

  -B¶ng phô kÎ s½n BT1.

III.LÊN LỚP

C¸c ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn

C¸c ho¹t ®éng cña häc sinh

1- KiÓm tra bµi

-GV gäi 1 HS lªn b¶ng y/c lµm bµi tËp 2 h­ưíng dÉn luyÖn tËp thªm .

 

-Gäi HS kh¸c nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng.

-GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.

2 Baøi môùi

 

- 1 hs thöïc hieän.

Lôùp laøm baûng con

-NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn b¶ng.

 

 

 

 


 

- Giíi thiÖu bµi

- H­¬ng dÉn «n tËp.

Bµi 1:-GV treo b¶ng phô cã kÎ s½n BT1 sau ®ã hái Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g× vµ y/c chóng ta nh÷ng g×?

-Y/c HS nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã?

- Phaùt phieáu yc hs laøm baøi

-GV chöõa  bµi vaø tuyeân döông .

Bµi 2:

*GV y/c HS ®äc ®Ò bµi vµ hái:

+Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? v× sao em biÕt?

-GV y/c HS lµm bµI vaøo baûng con.

-GV nhËn xÐt tuyeân döông

Bµi 3:

* GV gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi to¸n.

GV hái:  nöûa chu vi cña h×nh chöõ nhËt lµ g×?

-GV h­­íng dÉn HS lµm baøi vaøo vôû

-GV ch÷a bµi tr­íc líp.

Baøi 4 

*GV gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi to¸n.

yc hs thaûo luaän nhoùm 2

Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy

nhaän xeùt tuyeân döông

3.Cuûng coá daën doø

-GV liªn hÖ gi¸o dôc.

-DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp hư­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.

-Tæng kÕt giê häc.

- L¾ng nghe.

 

-Bµi to¸n cho biÕt tæng, hiÖu cña hai sè vµ y/c chóng ta t×m hai sè.

 

-1HS nªu tr­íc líp:

 

 

 

 

-1 HS ®äc thµnh tiÕng.

-HS tr¶ lêi.

-HS lµm bµi vµo baûng con.

 

 

 

-1 HS ®äc, HS c¶ líp ®äc thÇm

-Lµ tæng cña chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt.

 

 

 

 

1 HS ®äc, HS c¶ líp ®äc thÇm

-hs thöïc hieän

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy

 

 

 

-L¾ng nghe.

 

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chÝnh t¶

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 2)

I. Môc tiªu:

-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1.

- hÖ thèng hãa, cñng cè vèn tõ vµ kÜ n¨ng dïng tõ thuéc 2 chñ ®iÓm kh¸m ph¸ thÕ giíi vµ t×nh yªu cuéc sèng.

II .§å dïng d¹y häc.

-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL.

-Mét sè phiÕu khæ to kÎ b¶ng thèng kª ®Ó HS lµm BT2.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

Gi¸o viªn

Häc sinh

1 Giíi thiÖu bµi

-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi lªn b¶ng.

2 KiÓm tra ®äc.

-GV tæ chøc kiÓm tra HS ®äc lÊy ®iÓm c¸ch tiÕn hµnh

 

 

 

 

 


 

nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.

3 Thèng kª c¸c tõ ®· häc.

Bµi 2:

-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi.

 

-Ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm mçi nhãm 4 HS.

-Chia líp thµnh c¸c nhãm sao cho mçi néi dung sau cã thÓ cã tõ 3 nhãm lµm.

+Ghi l¹i nh÷ng tõ ng÷, tôc ng÷ ®· häc trong c¸c tiÕt më réng vèn tõ ë chñ ®iÓm Kh¸m ph¸ thÕ giíi.

+Ghi l¹i nh÷ng tõ ng÷, tôc ng÷ ®· häc trong c¸c tiÕt më réng vèn tõ ë chñ ®iÓm. T×nh yªu cuéc sèng.

-GV ®i h­íng dÉn, gióp ®ì tõng nhãm.

-Gäi 2 HS nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. Yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung nh÷ng tõ nhãm b¹n ch­a cã.

-GV ghi nhanh vµo phiÕu c¸c tõ HS bæ sung.

-NhËn xÐt, kÕt luËn c¸c tõ ®óng.

Bµi 3:

-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.

 

H: Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong b¶ng tõ trªn em ch­a hiÓu nghÜa?

-Gäi HS gi¶i nghÜa c¸c tõ b¹n võa nªu. NÕu HS gi¶i thÝch ch­a râ GV cã thÓ thÝch lai.

-Yªu cÇu HS ®Æt c©u v¬Ý tõ võa gi¶i nghÜa. GV chó ý söa lçi dïng tõ, diÔn ®¹t cho tõng HS.

4 Cñng cè dÆn dß

-NhËn xÐt tiÕt häc.

-DÆn HS vÒ nhµ quan s¸t c©y x­¬ng rång hoÆc s­u tÇm tranh ¶nh vÒ c©y x­¬ng rång.

 

 

 

-1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tr­íc líp.

-NhËn ®å  dïng häc tËp, trao ®æi, th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-NhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn cho nhãm b¹n.

 

 

 

 

-1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tËp tr­íc líp.

-TiÕp nèi nhau nªu nh÷ng tõ m×nh ch­a hiÓu nghÜa.

-TiÕp nèi nhau gi¶i nghÜa c¸c tõ b¹n ch­a hiÓu.

-TiÕp nèi nhau ®Æt c©u tr­íc líp.

 

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LuyÖn tõ vµ c©u

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 3)

I. Môc tiªu:

-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1.

-¤n luyÖn viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi t¶ c©y x­¬ng rång.

II. §å dïng d¹y häc.

-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL nh­ tiÕt 1.

-Tranh vÏ c©y x­¬ng rång trong SGK hoÆc ¶nh c©y x­¬ng rång nÕu cã.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 


 

Gi¸o viªn

Häc sinh

1 Gi¬Ý thiÖu bµi.

-Nªu môc tiªu cña tiÕt häc vµ ghi bµi lªn b¶ng.

2 KiÓm tra ®äc.

-GV tæ chøc kiÓm tra lÊy ®iÓm. C¸ch tæ chøc nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.

3 Thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi.

Bµi 2:

-Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.

 

 

H: C©y x­¬ng rång cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× næi bËt?

-Gîi ý: §o¹n v¨n x­¬ng rång mµ c¸c em võa ®äc lµ v¨n b¶n lÊy tõ s¸ch phæ biÕn khoa häc, t¸c gi¶ miªu t¶ rÊt tØ mØ qu¶, h¹t, Ých lîi.....

-Yªu cÇu HS tù lµm bµi.

-Gäi HS ®äc bµi lµm cña m×nh. GV chó ý söa lçi diÔn ®¹t, dïng tõ cho tõng HS.

-Cho ®iÓm nh÷ng HS viÕt tèt.

4 Cñng cè dÆn dß

-NhËn xÐt tiÕt häc.

-DÆn HS vÒ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y x­¬ng rång vµ tiÕp tôc luyÖn ®äc.

 

 

 

 

 

 

 

-1 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK

-2 HS ®äc bµi v¨n x­¬ng rång.

-TiÕp nèi nhau ph¸t biÓu.

 

-Nghe.

 

 

 

-3-5 HS ®äc ®o¹n v¨n.

 

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

             _________________________________

 

LÞch sö

KiÓm tra cuèi II

Lµm theo ®Ò chung cña tr­êng

 

 

 

KÓ chuyÖn

 


 

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 4)

I. Môc tiªu:

-¤n luyÖn vÒ c¸c kiÓu c©u c©u hái, c©u kÓ, c©u c¶m, c©u khiÕn.

-¤n luyÖn vÒ tr¹ng ng÷.

II. §å dïng d¹y häc

-Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.

-Mét sè tê phiÕu kÎ b¶ng ®Ó HS lµm BT1,2.

III .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

Gi¸o viªn

Häc sinh

1 Gi¬Ý thiÖu bµi

-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng.

1 ¤n tËp.

Bµi 1,2

-Yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung.

-Yªu cÇu HS quan s¸t tranh minh häa, ®äc thÇm bµi v¨n, t×m c¸c c©u hái, c©u c¶m, c©u khiÕn, c©u kÓ vµ viÕt vµo giÊy khæ to.

-Gäi 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. Yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

-GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.

 

-Trong bµi v¨n trªn cã 1 c©u hái 2 c©u c¶m, 2 c©u khiÕn, 2 c©u cßn l¹i ®Òu lµ c©u kÓ.

 

 

Bµi 3:

-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.

-TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2.

+C©u chuyÖn kÓ vÒ ®iÒu g×?

+C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×?

3 Cñng cè dÆn dß

-NhËn  xÐt tiÕt häc.

-DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc vµ chuÈn bÞ bµi sau.

-

 

 

1 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp, c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.

 

 

 

 

-NhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn cho nhãm b¹n.

-Theo dâi GV ch÷a bµi vµ tù kiÓm tra bµi cña nhãm m×nh.

+ C©u hái: R¨ng em ®au ph¶i kh«ng?

+C©u kÓ:Cã mét lÇn .. vµo måm

-ThÕ lµ m¸ s­ng phång lªn.....

 

 

-1 HS ®äc yªu cÇu bµi.

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

------------------------------------------------------------

 

§Þa lý

 


 

KiÓm tra cuèi II

Lµm theo ®Ò chung cña tr­êng

 

 


 

TËp ®äc

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 5)

I. Môc tiªu:

-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1

-Nghe thÇy c« ®äc, viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ nãi víi em.

II. §å dïng d¹y häc.

PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

Gi¸o viªn

Häc sinh

1 Giíi thiÖu bµi.

-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi bµi lªn b¶ng.

2 KiÓm tra ®äc

-GV tæ chøc kiÓm tra HS ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc. C¸ch tæ chøc nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.

3 ViÕt chÝnh t¶.

a) T×m hiÓu néi dung bµi th¬.

-Gäi HS ®äc bµi th¬ nãi víi em.

H: Nh¾m m¾t l¹i, em nhá sÏ thÊy ®­îc ®iÒu g×?

 

 

+Bai th¬ muèn nãi lªn ®iÒu g×?

 

b)H­íng dÉn viÕt tõ khã,

-HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶ vµ luyÖn viÕt.

c) Nghe – viÕt chÝnh t¶.

d) So¸t lçi, chÊm bµi.

4 Cñng cè dÆn dß

-NhËn xÐt tiÕt häc.

-DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc vµ chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

-2 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp.

+Nghe ®­îc tiÕng chim hãt, tiÕng bµ kÓ chuyÖn, g¨p bµ tiªn, chó bÐ ®i hai b¶y dÆm, c« tÊm, cha mÑ.

-Nãi vÒ trÎ em lu«n ®­îc sèng trong t×nh yªu th­¬ng......

 

-Häc sinh ®äc vµ viÕt c¸c tõ: Nh¾m m¾t, léng giã, lÝch rÝch, ch×a v«i, sím khuya, vÊt v¶...

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc