Tuần 4 tiết 4

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ut5czq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/8/2013 4:53:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 4 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Nụ cười I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học bài hát: Nụ cười. 2. Kĩ năng: - H,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 4 tiết 4, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 4 tiết 4, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-4-tiet-4.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 4
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Nụ cười
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học bài hát: Nụ cười.
2. Kĩ năng:
- HS biết bài Nụ cười là bài hát Nga, nội dung bài hát thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi thiếu nhi. Biết bài hát viết ở nhịp 2/2.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
3. Thái độ:
Giáo dục HS cần giữ sự hồn nhiên của tuổi học trò, biết mang niềm vui và tiếng cười đến với mọi người.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Nụ cười, Triệu đoá hoa hồng, Đôi bờ, Cây thuỳ dương.
- Hình ảnh và tư liệu về nước Nga.
2. Học sinh:
- Sách Âm nhạc 9, vở ghi.
- Trả lời câu hỏi:
+ Kể vài nét về nước Nga?
+ Nêu tên một vài bài hát Nga mà em biết?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Ca khúc thiếu nhi phổ thơ là gì?
- Nêu 3 cách phổ thơ? Mỗi cách cho ví dụ 1 bài hát?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi lên bảng
Thuyết trình
GV hỏi
GV hỏi
GV hỏi
GV hỏi
GV đàn
Mở nhạc
GV đàn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Chỉ định
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hát mẫu
Yêu cầu
Hướng dẫn
Học hát: Bài Nụ cười
Nhạc Nga
Phỏng dịch lời: Phạm Tuyên
1. Tìm hiểu bài:
- Giới thiệu bài hát:
Năm 1977, bộ phim hoạt hình “Chuột chuổi Ê-nốt” của hoạ sĩ A. Xu-khốp đã trình chiếu ở nước Nga và được các bạn nhỏ rất yêu thích. Nụ cười là bài hát chính trong bộ phim này, bài hát do V. Sain-xki viết nhạc và A. Pli-xcôp-xki viết lời. Với hình tượng tiếng cười đầy vẻ trong sáng, hồn nhiên và nhí nhảnh, bài hát không chỉ được tuổi thiếu niên mà cả người lớn cũng yêu thích. Bài Nụ cười được dịch sang nhiều thứ tiếng, lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch.
- Tìm hiểu bài hát:
+ Số chỉ nhịp 2/2 cho biết điều gì?
Cho biết mỗi nhịp có 2 phách, giá trị mỗi phách bằng nốt trắng (GV giải thích nếu HS không biết).
+ Kể tên những kí hiệu âm nhạc có trong bài hát?
Hoá biểu, dấu nối, dấu lặng, chấm dôi, dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu ngân tự do.
+ Bài hát gồm mấy đoạn?
Hai đoạn:
+ Tính chất âm nhạc của từng đoạn?
Đoạn a: Trong sáng, rộn ràng; đoạn b: tin tưởng, lạc quan.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài hát mẫu:
4. Tập hát từng câu:
+ Đoạn a chia làm 4 câu. Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 – 3 lần.
+ Bắt nhịp và đàn giai điệu để HS hát hoà theo.
+ HS lấy hơi ở đầu câu để hát rõ lời.
+ HS khá hát mẫu.
+ Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết.
+ Tập các câu tiếp theo tương tự. HS thực hiện đúng những chỗ ngân dài.
+ Đoạn b chuyển sang giọng Đô thứ, GV hát mẫu nhiều hơn để HS hát đúng giai điệu.
- Hát cả bài:
+ HS hát cả bài, lấy hơi ở đầu các câu hát.
+ HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt. Thể hiện đúng sắc thái từng đoạn.
Ghi bài
Lắng nghe
Trả lời
Trả lời
Trả lời
Trả lời
Luyện

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 4

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Nuï cöôøi

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

Hoïc baøi haùt: Nuï cöôøi.

     2. Kó naêng:

- HS bieát baøi Nuï cöôøi laø baøi haùt Nga, noäi dung baøi haùt theå hieän söï laïc quan, yeâu ñôøi cuûa tuoåi thieáu nhi. Bieát baøi haùt vieát ôû nhòp 2/2.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

    3. Thaùi ñoä:

Giaùo duïc HS caàn giöõ söï hoàn nhieân cuûa tuoåi hoïc troø, bieát mang nieàm vui vaø tieáng cöôøi ñeán vôùi moïi ngöôøi.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Nuï cöôøi, Trieäu ñoaù hoa hoàng, Ñoâi bôø, Caây thuyø döông.

- Hình aûnh vaø tö lieäu veà nöôùc Nga.

    2. Hoïc sinh:

- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.

- Traû lôøi caâu hoûi:

     + Keå vaøi neùt veà nöôùc Nga?

     + Neâu teân moät vaøi baøi haùt Nga maø em bieát?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

     2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Ca khuùc thieáu nhi phoå thô laø gì?

- Neâu 3 caùch phoå thô? Moãi caùch cho ví duï 1 baøi haùt?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi leân baûng

 

 

 

Thuyeát trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV hoûi

 

 

GV hoûi

 

 

GV hoûi

 

GV hoûi

 

GV ñaøn

 

 

 

Môû nhaïc

 

GV ñaøn

 

Höôùng daãn

Höôùng daãn

Chæ ñònh

Höôùng daãn

 

Höôùng daãn

 

Haùt maãu

 

 

Yeâu caàu

Höôùng daãn

Hoïc haùt: Baøi Nuï cöôøi

                 Nhaïc Nga

Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân

     1. Tìm hieåu baøi:

- Giôùi thieäu baøi haùt:

     Naêm 1977, boä phim hoaït hình “Chuoät chuoåi EÂ-noát” cuûa hoaï só A. Xu-khoáp ñaõ trình chieáu ôû nöôùc Nga vaø ñöôïc caùc baïn nhoû raát yeâu thích. Nuï cöôøi laø baøi haùt chính trong boä phim naøy, baøi haùt do V. Sain-xki vieát nhaïc vaø A. Pli-xcoâp-xki vieát lôøi. Vôùi hình töôïng tieáng cöôøi ñaày veû trong saùng, hoàn nhieân vaø nhí nhaûnh, baøi haùt khoâng chæ ñöôïc tuoåi thieáu nieân maø caû ngöôøi lôùn cuõng yeâu thích. Baøi Nuï cöôøi ñöôïc dòch sang nhieàu thöù tieáng, lôøi Vieät do nhaïc só Phaïm Tuyeân phoûng dòch.

- Tìm hieåu baøi haùt:

     + Soá chæ nhòp 2/2 cho bieát ñieàu gì?

     Cho bieát moãi nhòp coù 2 phaùch, giaù trò moãi phaùch baèng noát traéng (GV giaûi thích neáu HS khoâng bieát).

     + Keå teân nhöõng kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi haùt?

     Hoaù bieåu, daáu noái, daáu laëng, chaám doâi, daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi, daáu ngaân töï do.

     + Baøi haùt goàm maáy ñoaïn?

     Hai ñoaïn:

     + Tính chaát aâm nhaïc cuûa töøng ñoaïn?

     Ñoaïn a: Trong saùng, roän raøng; ñoaïn b: tin töôûng, laïc quan.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:

     4. Taäp haùt töøng caâu:

     + Ñoaïn a chia laøm 4 caâu. Ñaøn giai ñieäu caâu 1 khoaûng 2 – 3 laàn.

     + Baét nhòp vaø ñaøn giai ñieäu ñeå HS haùt hoaø theo.

     + HS laáy hôi ôû ñaàu caâu ñeå haùt roõ lôøi.

     + HS khaù haùt maãu.

     + Caû lôùp haùt, GV laéng nghe ñeå phaùt hieän choã sai roài höôùng daãn HS söûa laïi. GV haùt maãu nhöõng choã caàn thieát.

     + Taäp caùc caâu tieáp theo töông töï. HS thöïc hieän ñuùng nhöõng choã ngaân daøi.

     + Ñoaïn b chuyeån sang gioïng Ñoâ thöù, GV haùt maãu nhieàu hôn ñeå HS haùt ñuùng giai ñieäu.

- Haùt caû baøi:

     + HS haùt caû baøi, laáy hôi ôû ñaàu caùc caâu haùt.

     + HS tieáp tuïc söûa nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït. Theå hieän ñuùng saéc thaùi töøng ñoaïn.

Ghi baøi

 

 

 

Laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traû lôøi

 

 

Traû lôøi

 

 

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

Luyeän thanh

 

 

 

Laéng nghe

 

Laéng nghe

 

Haùt cuøng ñaøn

Laáy hôi

Haùt maãu

Söûa choã sai

 

Taäp caâu tieáp

 

Taäp theo

 

 

Haùt caû baøi

Theå hieän saéc thaùi

 

    4. Cuûng coá, kieåm tra:

- HS trình baøy BH keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, goõ nheï nhaøng hoaø vôùi giai ñieäu vaø lôøi ca. Toå, nhoùm trình baøy.

- HS trình baøy BH baèng caùch haùt lónh xöôùng, ñoàng ca.

     Lónh xöôùng 1: Cho trôøi… ôû khaép trôøi.

     Lónh xöôùng 2: Nuï cöôøi töôi… caát tieáng cöôøi.

     Lónh xöôùng 3: Ñeå laøn maây… doøng soâng soùng xoâ.

     Taát caû ñoàng ca phaàn tieáp theo.

- Neâu teân 3 moät vaøi baøi haùt Nga maø em bieát? (Nuï cöôøi, Trieäu ñoaù hoa hoàng, Ñoâi bôø, Caây thuyø döông…).

- Neâu caûm nhaän veà BH Nuï cöôøi? (Giai ñieäu trong saùng, roän raøng, theå hieän nieàm tin töôûng, tình ñoaøn keát cuûa baïn treû trong tieáng cöôøi laïc quan).

- Giaùo duïc HS caàn giöõ gìn söï hoàn nhieân cuûa tuoåi hoïc troø, bieát mang nieàm vui vaø tieáng cöôøi ñeán vôùi moïi ngöôøi.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- HS Hoïc thuoäc BH, vieát lôøi BH vaøo vôû ghi.

- Keå teân moät vaø nhaïc Nga maø em bieát?

- Neâu caûm nhaän veà BH Nuï cöôøi?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 5:

     + Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù ñaëc ñieåm gì?

     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2?

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 4 tiết 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU