Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 4 Tiết 4

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ut5czq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-09-08 16:53:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 4 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . Hoïc haùt: Baøi Nuï cöôøi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 4
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Nuï cöôøi
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
Hoïc baøi haùt: Nuï cöôøi.
     2. Kó naêng:
- HS bieát baøi Nuï cöôøi laø baøi haùt Nga, noäi dung baøi haùt theå hieän söï laïc quan, yeâu ñôøi cuûa tuoåi thieáu nhi. Bieát baøi haùt vieát ôû nhòp 2/2.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
    3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc HS caàn giöõ söï hoàn nhieân cuûa tuoåi hoïc troø, bieát mang nieàm vui vaø tieáng cöôøi ñeán vôùi moïi ngöôøi.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Nuï cöôøi, Trieäu ñoaù hoa hoàng, Ñoâi bôø, Caây thuyø döông.
- Hình aûnh vaø tö lieäu veà nöôùc Nga.
    2. Hoïc sinh:
- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.
- Traû lôøi caâu hoûi:
     + Keå vaøi neùt veà nöôùc Nga?
     + Neâu teân moät vaøi baøi haùt Nga maø em bieát?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
     2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Ca khuùc thieáu nhi phoå thô laø gì?
- Neâu 3 caùch phoå thô? Moãi caùch cho ví duï 1 baøi haùt?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi leân baûng
 
 
 
Thuyeát trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV hoûi
 
 
GV hoûi
 
 
GV hoûi
 
GV hoûi
 
GV ñaøn
 
 
 
Môû nhaïc
 
GV ñaøn
 
Höôùng daãn
Höôùng daãn
Chæ ñònh
Höôùng daãn
 
Höôùng daãn
 
Haùt maãu
 
 
Yeâu caàu
Höôùng daãn
Hoïc haùt: Baøi Nuï cöôøi
                 Nhaïc Nga
Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân
     1. Tìm hieåu baøi:
- Giôùi thieäu baøi haùt:
     Naêm 1977, boä phim hoaït hình “Chuoät chuoåi EÂ-noát” cuûa hoaï só A. Xu-khoáp ñaõ trình chieáu ôû nöôùc Nga vaø ñöôïc caùc baïn nhoû raát yeâu thích. Nuï cöôøi laø baøi haùt chính trong boä phim naøy, baøi haùt do V. Sain-xki vieát nhaïc vaø A. Pli-xcoâp-xki vieát lôøi. Vôùi hình töôïng tieáng cöôøi ñaày veû trong saùng, hoàn nhieân vaø nhí nhaûnh, baøi haùt khoâng chæ ñöôïc tuoåi thieáu nieân maø caû ngöôøi lôùn cuõng yeâu thích. Baøi Nuï cöôøi ñöôïc dòch sang nhieàu thöù tieáng, lôøi Vieät do nhaïc só Phaïm Tuyeân phoûng dòch.
- Tìm hieåu baøi haùt:
     + Soá chæ nhòp 2/2 cho bieát ñieàu gì?
     Cho bieát moãi nhòp coù 2 phaùch, giaù trò moãi phaùch baèng noát traéng (GV giaûi thích neáu HS khoâng bieát).
     + Keå teân nhöõng kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi haùt?
     Hoaù bieåu, daáu noái, daáu laëng, chaám doâi, daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi, daáu ngaân töï do.
     + Baøi haùt goàm maáy ñoaïn?
     Hai ñoaïn:
     + Tính chaát aâm nhaïc cuûa töøng ñoaïn?
     Ñoaïn a: Trong saùng, roän raøng; ñoaïn b: tin töôûng, laïc quan.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:
     4. Taäp haùt töøng caâu:
     + Ñoaïn a chia laøm 4 caâu. Ñaøn giai ñieäu caâu 1 khoaûng 2 – 3 laàn.
     + Baét nhòp vaø ñaøn giai ñieäu ñeå HS haùt hoaø theo.
     + HS laáy hôi ôû ñaàu caâu ñeå haùt roõ lôøi.
     + HS khaù haùt maãu.
     + Caû lôùp haùt, GV laéng nghe ñeå phaùt hieän choã sai roài höôùng daãn HS söûa laïi. GV haùt maãu nhöõng choã caàn thieát.
     + Taäp caùc caâu tieáp theo töông töï. HS thöïc hieän ñuùng nhöõng choã ngaân daøi.
     + Ñoaïn b chuyeån sang gioïng Ñoâ thöù, GV haùt maãu nhieàu hôn ñeå HS haùt ñuùng giai ñieäu.
- Haùt caû baøi:
     + HS haùt caû baøi, laáy hôi ôû ñaàu caùc caâu haùt.
     + HS tieáp tuïc söûa nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït. Theå hieän ñuùng saéc thaùi töøng ñoaïn.
Ghi baøi
 
 
 
Laéng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traû lôøi
 
 
Traû lôøi
 
 
Traû lôøi
 
Traû lôøi
 
Luyeän thanh
 
 
 
Laéng nghe
 
Laéng nghe
 
Haùt cuøng ñaøn
Laáy hôi
Haùt maãu
Söûa choã sai
 
Taäp caâu tieáp
 
Taäp theo
 
 
Haùt caû baøi
Theå hieän saéc thaùi

 
    4. Cuûng coá, kieåm tra:
- HS trình baøy BH keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, goõ nheï nhaøng hoaø vôùi giai ñieäu vaø lôøi ca. Toå, nhoùm trình baøy.
- HS trình baøy BH baèng caùch haùt lónh xöôùng, ñoàng ca.
     Lónh xöôùng 1: Cho trôøi… ôû khaép trôøi.
     Lónh xöôùng 2: Nuï cöôøi töôi… caát tieáng cöôøi.
     Lónh xöôùng 3: Ñeå laøn maây… doøng soâng soùng xoâ.
     Taát caû ñoàng ca phaàn tieáp theo.
- Neâu teân 3 moät vaøi baøi haùt Nga maø em bieát? (Nuï cöôøi, Trieäu ñoaù hoa hoàng, Ñoâi bôø, Caây thuyø döông…).
- Neâu caûm nhaän veà BH Nuï cöôøi? (Giai ñieäu trong saùng, roän raøng, theå hieän nieàm tin töôûng, tình ñoaøn keát cuûa baïn treû trong tieáng cöôøi laïc quan).
- Giaùo duïc HS caàn giöõ gìn söï hoàn nhieân cuûa tuoåi hoïc troø, bieát mang nieàm vui vaø tieáng cöôøi ñeán vôùi moïi ngöôøi.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- HS Hoïc thuoäc BH, vieát lôøi BH vaøo vôû ghi.
- Keå teân moät vaø nhaïc Nga maø em bieát?
- Neâu caûm nhaän veà BH Nuï cöôøi?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 5:
     + Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù ñaëc ñieåm gì?
     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 4 tiết 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_4_tiet_4_lop_9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuan 4 Tiet 4
  Công nghệ
  Tuan 4 Tiet 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

  Xem: 0

 • Tuấn 4- Tiết 4
  Giáo án khác
  Tuấn 4- Tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 16

 • tuần 4 tiết 4
  Âm nhạc 7
  tuần 4 tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 4 TIET 4
  Mỹ thuật 6
  TUAN 4 TIET 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2014

  Xem: 0

 • Tuần 4 - tiết 4
  Âm nhạc 6
  Tuần 4 - tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 19

 • địa 8/tuần 4/ tiết 4
  Địa lý
  địa 8/tuần 4/ tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2013

  Xem: 0

 • Tuan 4-Congdan 9-Tiết 4
  Toán 6
  Tuan 4-Congdan 9-Tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2012

  Xem: 5

 • Tuần 4 - tiết 4 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 4 - tiết 4 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 4

 • HĐNGLL7 TUẦN 4 TIẾT 4
  GD công dân 7
  HĐNGLL7 TUẦN 4 TIẾT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 6

 • TUẦN 4 LS9 TIẾT 4
  Giáo án khác
  TUẦN 4 LS9 TIẾT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 8