Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 5 Tiết 5

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
42mdzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-09-16 00:55:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 5 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Hoïc haùt: Baøi Vui böôù

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 5
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Hoïc haùt: Baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa
 - Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Hoïc haùt: Baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
     2. Kó naêng:
- HS bieát baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa do nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä).
- HS bieát haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca.
- HS ñoïc ñuùng teân noát nhaïc trong baøi TÑN soá 1.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng yeâu thích vaø giöõ gìn  daân ca.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Baêng hoaëc ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi cuûa daân ca Nam Boä: Vui böôùc treân ñöôøng xa, Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí chieàu chieàu, Lí con saùo Goø Coâng.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc: Lí laø gì ? Neâu teân 3 baøi Lí maø em bieát?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Hình noát laø gì? Neâu teân vaø quan heä ñoä ñaøi cuûa 5 hình noát?
- Caâu 2: Daáu laëng laø gì? Cho 2 ví duï?
     2. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
I. Hoïc haùt baøi:
VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA
Theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä)
Ghi baøi
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
Chæ ñònh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
GV hoûi,
nhaán maïnh
Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc lôøi giôùi thieäu veà baøi haùt, SGK trang 16.
- Nhaân daân Nam Boä raát yeâu thích ca haùt vaø nôi ñaây ñaõ saûn sinh ra haøng loaït nhöõng baøi ca ñöôïc löu truyeàn roäng raõi bao ñôøi nay, vôùi nhieàu theå loaïi nhö : Hoø, Lí, Haùt ru, Noùi thô… raát ñaäm ñaø tính Nam Boä. Thieân nhieân Nam Boä vôùi nhöõng caùnh ñoàng thaúng caùnh coø bay, nhöõng keânh gaïch ngang doïc, vôùi caùch laøm aên khaù thuaän lôïi do thieân nhieân öu ñaõi ñaõ taïo neân tính caùch khoaùng ñaït ôû ngöôøi noâng daân Nam Boä. Ñoù laø tính chaân thaät, moäc maïc, hoàn nhieân, dí doõm, laïc quan, yeâu ñôøi vaø tính tröõ tình saâu saéc ñöôïc phaûn aùnh roõ neùt trong caùc baøi daân ca. Coù raát nhieàu baøi daân ca Nam Boä quen thuoäc vôùi chuùng ta nhö: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí chieàu chieàu, Lí con saùo Goø Coâng…
- Trích ñoaïn caùc baøi Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí chieàu chieàu, Lí con saùo Goø Coâng.
- Vaø hoâm nay, chuùng ta seõ ñöôïc bieát theâm moät baøi daân ca Nam Boä, ñoù laø baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa vieát theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng do nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi. Lí laø gì? Lí laø nhöõng khuùc haùt daân gian chieám vò trí quan troïng trong sinh hoaït tinh thaàn cuûa ñoàng baøo ta, goàm nhöõng khuùc haùt ngaén goïn, xuùc tích coù caáu truùc maïch laïc, thöôøng ñöôïc hình thaønh töø nhöõng caâu thô luïc baùt. Baøi Lí con saùo Goø Coâng coù nguoàn goác ôû huyeän Goø Coâng Ñoâng, tænh Tieàn Giang do nhaïc só Traàn Kieát Töôøng söu taàm, ghi aâm. Baøi haùt bieåu hieän tình caûm nheï nhaøng, coù tính chaát giaõi baøi, taâm söï. Döïa treân laøn ñieäu naøy, nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi thaønh baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa, maø sau ñaây caùc em seõ ñöôïc nghe qua.
     2. Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

     3. Nghe baøi haùt maãu:
- Lí laø gì? (Laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn, giaûn dò, moäc maïc. Moãi baøi Lí thöôøng ñöôïc xaây döïng töø nhöõng caâu thô luïc baùt.)
 
 
 
Ñoïc SGK
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
Traû lôøi, ghi baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
Phaân tích
Höôùng daãn
 
 
 
 
Yeâu caàu
 
Ghi baûng
 
 
 
 
 
Höôùng daãn
 
Ñieàu khieån
 
 
 
Yeâu caàu
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm coù 5 caâu.
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu roài ñaøn laïi giai ñieäu 2 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Haùt baøi haùt 2 laàn, haùt keát hôïp voå tay theo phaùch, haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi tính chaát nheï nhaøng, tha thieát.
II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1
ÑOÀ, REÂ, MI, PHA, SON, LA

     1. Tìm hieåu baøi:
- Nhìn baûng vaø ñoïc teân noát, hình noát nhaïc treân khuoâng vaøi laàn roài taäp voå tay ñeàu theo phaùch keát hôïp ñoïc töøng teân noát.
     2. Ñoïc thang aâm: Ñoïc thang aâm: Ñoà ñeán ñoá vaø caùc aâm oån ñònh Ñoà mi son ñoá.

- Luyeän taäp xaùo troän caùc noát treân thang aâm roài tieán daàn ñeán cao ñoä baøi TÑN.
     3. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Moãi caâu, 1 em xung phong ñoïc maãu vaø baét nhòp cho caû lôùp ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa nhöõng choã caùc em thöïc haønh chöa ñuùng vaø tieán haønh töông töï cho ñeán heát baøi.
- Taäp ñoïc nhaïc caû baøi: Trình baøi TÑN soá keát hôïp voå tay ñeàu theo phaùch. 1 em haùt maãu lôøi ca:  Cuøng ñuøa vui ca haùt döôùi traêng. Tieáng saùo vi vu trong ñeâm heø. Roài baét nhòp  (ñeám 1 2) cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng, caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 1 keát hôïp voå tay ñeàu theo phaùch.
 
Ghi baøi
Hoïc haùt
 
 
 
 
Thöïc hieän
 
Ghi baøi
 
 
 
 
 
Taäp theo
 
Ñoïc gam
 
 
 
Taäp theo
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän

 
     4. Cuûng coá:
- 2 em laàn löôïc neâu nhöõng noäi dung ñaõ hoïc veà (Teân baøi haùt, theo ñieäu, daân ca, ñaët lôøi môùi, Lí laø gì, caáu truùc, teân 3 baøi Lí daân ca Nam Boä).
- Haùt dieãn caûm baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa theo töøng nhoùm nöûa lôùp.
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu. - Nghe caùc baøi Lí, daân ca Nam Boä hoâm nay, Caùc em thaáy coù gì quen thuoäc, gaàn guûi vôùi mình khoâng? (Gioáng nhö ñôøn ca voïng coå)
- Giaùo vieân trình baøy lôøi goác cuûa baøi haùt Lí con saùo Goø Coâng lieân heä: Caùc em vöøa ñöôïc hoïc moät baøi haùt raát hay cuûa nhaân daân Nam Boä saùng taùc. Caùc baøi haùt cuûa nhaân daân Nam Boä saùng taùc coøn raát nhieàu, ñaëc bieät laø raát nhieàu baøi Lí nhö caùc em ñaõ ñöôïc nghe. Daân ca Nam Boä noùi rieâng vaø daân ca Vieät Nam noùi chung laø saûn phaåm tinh thaàn quyù giaù cuûa cha oâng ñeå laïi, chuùng ta phaûi caàn traân troïng, giöõ gìn, hoïc taäp vaø tieáp tuïc phaùt trieån voán quyù aáy.
- Trình baøy TÑN soá 1 keát hôïp goõ phaùch.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa.
- Lí laø gì? Neâu teân hoaëc haùt moät vaøi laøn ñieäu daân ca Nam Boä?
- Cheùp vaøo taäp hoïc, luyeän taäp vöõng TÑN soá 1.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 6:
     + Nhòp laø gì? Phaùch laø gì? Phaân tích soá chæ nhòp   ?
     + Taäp ñoïc teân noát nhaïc, hình noát cuûa baøi. baøi TÑN soá 2 cho thaønh thaïo ?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_5_tiet_5_lop_6.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 25

 • Tuấn 5- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuấn 5- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 9

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 7
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 30

 • tuần 5 tiết 5
  Âm nhạc 8
  tuần 5 tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2013

  Xem: 6

 • Tuần 5- Tiết 5 - HH6
  Toán học
  Tuần 5- Tiết 5 - HH6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2014

  Xem: 0

 • TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5
  Lịch sử 7
  TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2012

  Xem: 2

 • Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2015

  Xem: 7

 • Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 17

 • địa 8/tuần 5/tiết 5
  Sách Nâng cao
  địa 8/tuần 5/tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sách Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2015

  Xem: 0