Tuần 5 tiết 5

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       12      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
52mdzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/16/2013 12:56:01 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
12
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 5 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-5-tiet-5.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 5
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
2. Kĩ năng:
- HS biết được cấu tạo, tính chất của gam thứ, giọng thứ.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2.
3. Thái độ:
Quý trọng nguồn tài nguyên vô giá của biển.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài TĐN số 2.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học: Luyện đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 2 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Lí là gì? Nêu tên 3 bài Lí?
- Nêu cảm nhận về bài hát Lí dĩa bánh bò?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Hướng dẫn
Thực hiện
Yêu cầu
Ghi bảng
Hướng dẫn
Thực hiện
Ghi bảng
Chỉ định
Phân tích
Tổ chức
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Nhạc lí:
GAM THỨ, GIỌNG THỨ
1. Gam thứ:
- Hướng dẫn học sinh nhận biết công thức gam thứ và cách thành gam la thứ.
- Đàn gam Đô trưởng cho học sinh nghe.
- Đàn gam La thứ cho học sinh nghe rồi gợi ý để các em nhận xét: Các bài hát viết ở giọng thứ có màu sắc êm dịu hơn so với giọng trưởng.
2. Giọng thứ:
- Giáo viên giúp học sinh nhận biết cách xác định một bài hát viết ở giọng La thứ.
- Đàn 2 bài hát viết ở giọng thứ: Bài hát Niềm vui của em (giọng Mi thứ), Lượn tròn, lượn khéo (Giọng Si thứ).
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 2
TRỞ VỀ SU-RI-EN-TÔ
(Trích)
Bài hát I-ta-li-a
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc bài nhận xét về bài TĐN, SGK trang 15.
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm bốn câu, mỗi câu có 2 nhịp.
- Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp gõ tiết tấu bài TĐN.
2. Đọc gam la thứ: Là, si, đô, rê, mi, pha, son, la và những âm ổn định. Kết hợp luyện cao độ liên quan đến bài TĐN.

3. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 2 – 3 cho cả lớp cùng đọc theo. Giáo viên chỉnh sửa cho các em tập đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày TĐN kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 2 – 3 cho cả lớp cùng hát theo. Cuối cùng cả lớp trình bày TĐN số 2 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Theo dõi
HS nghe
Phát biểu
Ghi bài
Theo dõi
HS nghe
Ghi bài
Đọc SGK
Nhắc lại
Thực hành
Đọc gam
Tập đọc nhạc
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày TĐN số 2 kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
- 2 em lên trình bày TĐN số 2, giáo viên nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Nêu cảm nhận về lời ca bài TĐN số 2? (giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết, thể hiện vẻ đẹp của biển trong tâm hồn mọi người).
- Biển là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, chúng ta cần phải luôn trân trọng, giữ gìn và bảo vệ biển.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- Tìm một vài bài hát viết ở giọng thứ?
- Luyện tập TĐN

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 5

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù.

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2.

     2. Kó naêng:

- HS bieát ñöôïc caáu taïo, tính chaát cuûa gam thöù, gioïng thöù.

- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2.

     3. Thaùi ñoä:

 Quyù troïng nguoàn taøi nguyeân voâ giaù cuûa bieån.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 2.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc: Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Lí dóa baùnh boø vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Lí laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí dóa baùnh boø?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

Höôùng daãn

 

Thöïc hieän

 

Yeâu caàu

 

 

Ghi baûng

Höôùng daãn

 

Thöïc hieän

 

Ghi baûng

 

 

 

Chæ ñònh

Phaân tích

 

Toå chöùc

Ñieàu khieån

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

I. Nhaïc lí:

GAM THÖÙ, GIOÏNG THÖÙ

     1. Gam thöù:

- Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát coâng thöùc gam thöù vaø caùch thaønh gam la thöù.

- Ñaøn gam Ñoâ tröôûng cho hoïc sinh nghe.

- Ñaøn gam La thöù cho hoïc sinh nghe roài gôïi yù ñeå caùc em nhaän xeùt: Caùc baøi haùt vieát ôû gioïng thöù coù maøu saéc eâm dòu hôn so vôùi gioïng tröôûng.

     2. Gioïng thöù:

- Giaùo vieân giuùp hoïc sinh nhaän bieát caùch xaùc ñònh moät baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù.

- Ñaøn 2 baøi haùt vieát ôû gioïng thöù: Baøi haùt Nieàm vui cuûa em (gioïng Mi thöù), Löôïn troøn, löôïn kheùo (Gioïng Si thöù).

II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2

TRÔÛ VEÀ SU-RI-EN-TOÂ

(Trích)

Baøi haùt I-ta-li-a

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN, SGK trang 15.

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm boán caâu, moãi caâu coù 2 nhòp.

- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goõ tieát taáu baøi TÑN.

     2. Ñoïc gam la thöù: Laø, si, ñoâ, reâ, mi, pha, son, la vaø nhöõng aâm oån ñònh. Keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.

     3. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 2 – 3 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 2 – 3 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy TÑN soá 2 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Ghi baøi

 

 

Theo doõi

 

HS nghe

 

Phaùt bieåu

 

 

Ghi baøi

Theo doõi

 

HS nghe

 

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

Nhaéc laïi

 

Thöïc haønh

Ñoïc gam

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy TÑN soá 2 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 2? (giai ñieäu nheï nhaøng, tha thieát, theå hieän veû ñeïp cuûa bieån trong taâm hoàn moïi ngöôøi).

- Bieån laø nguoàn taøi nguyeân quyù cuûa moïi quoác gia, chuùng ta caàn phaûi luoân traân troïng, giöõ gìn vaø baûo veä bieån.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Tìm moät vaøi baøi haùt vieát ôû gioïng thöù?

- Luyeän taäp TÑN soá 2 keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 2?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 6:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vaân?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø keùo phaùo?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 5 tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự