Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 5 Tiết 5

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
52mdzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-09-16 00:56:01
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát: 5 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . . - Nhaïc lí: Gam thöù, gioï

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 5
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2.
     2. Kó naêng:
- HS bieát ñöôïc caáu taïo, tính chaát cuûa gam thöù, gioïng thöù.
- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2.
     3. Thaùi ñoä:
 Quyù troïng nguoàn taøi nguyeân voâ giaù cuûa bieån.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 2.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc: Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Lí dóa baùnh boø vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Lí laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí dóa baùnh boø?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
Höôùng daãn
 
Thöïc hieän
 
Yeâu caàu
 
 
Ghi baûng
Höôùng daãn
 
Thöïc hieän
 
Ghi baûng
 
 
 
Chæ ñònh
Phaân tích
 
Toå chöùc
Ñieàu khieån
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
I. Nhaïc lí:
GAM THÖÙ, GIOÏNG THÖÙ
     1. Gam thöù:
- Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát coâng thöùc gam thöù vaø caùch thaønh gam la thöù.
- Ñaøn gam Ñoâ tröôûng cho hoïc sinh nghe.
- Ñaøn gam La thöù cho hoïc sinh nghe roài gôïi yù ñeå caùc em nhaän xeùt: Caùc baøi haùt vieát ôû gioïng thöù coù maøu saéc eâm dòu hôn so vôùi gioïng tröôûng.
     2. Gioïng thöù:
- Giaùo vieân giuùp hoïc sinh nhaän bieát caùch xaùc ñònh moät baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù.
- Ñaøn 2 baøi haùt vieát ôû gioïng thöù: Baøi haùt Nieàm vui cuûa em (gioïng Mi thöù), Löôïn troøn, löôïn kheùo (Gioïng Si thöù).
II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2
TRÔÛ VEÀ SU-RI-EN-TOÂ
(Trích)
Baøi haùt I-ta-li-a
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN, SGK trang 15.
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm boán caâu, moãi caâu coù 2 nhòp.
- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp goõ tieát taáu baøi TÑN.
     2. Ñoïc gam la thöù: Laø, si, ñoâ, reâ, mi, pha, son, la vaø nhöõng aâm oån ñònh. Keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.

     3. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 2 – 3 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 2 – 3 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy TÑN soá 2 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Ghi baøi
 
 
Theo doõi
 
HS nghe
 
Phaùt bieåu
 
 
Ghi baøi
Theo doõi
 
HS nghe
 
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
Nhaéc laïi
 
Thöïc haønh
Ñoïc gam
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy TÑN soá 2 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 2? (giai ñieäu nheï nhaøng, tha thieát, theå hieän veû ñeïp cuûa bieån trong taâm hoàn moïi ngöôøi).
- Bieån laø nguoàn taøi nguyeân quyù cuûa moïi quoác gia, chuùng ta caàn phaûi luoân traân troïng, giöõ gìn vaø baûo veä bieån.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Tìm moät vaøi baøi haùt vieát ôû gioïng thöù?
- Luyeän taäp TÑN soá 2 keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 2?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 6:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vaân?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Hoø keùo phaùo?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_5_tiet_5_lop_8.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 25

 • Tuấn 5- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuấn 5- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 9

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 7
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 30

 • tuần 5 tiết 5
  Âm nhạc 8
  tuần 5 tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2013

  Xem: 6

 • Tuần 5- Tiết 5 - HH6
  Toán học
  Tuần 5- Tiết 5 - HH6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2014

  Xem: 0

 • TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5
  Lịch sử 7
  TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2012

  Xem: 2

 • Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2015

  Xem: 7

 • Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 17

 • địa 8/tuần 5/tiết 5
  Sách Nâng cao
  địa 8/tuần 5/tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sách Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2015

  Xem: 0