Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 5 Tiết 5

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
62mdzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-09-16 00:56:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 5 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - OÂn taäp baøi haùt: Nuï

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 5
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- OÂn taäp baøi haùt: Nuï cöôøi
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Mi thöù – TÑN soá 2
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt: Nuï cöôøi.
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Mi thöù – TÑN soá 2.
     2. Kó naêng:
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- HS bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Mi thöù.
- HS bieát baøi TÑN soá 2 – Ngheä só vôùi caây ñaøn laø nhaïc Nga, ñöôïc vieát ôû gioïng Mi thöù, nhòp 3/4. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
    3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc loái soáng chaân thaønh töø traùi tim, luoân höôùng ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Nuï cöôøi, TÑN soá 2, Ngheä só vôùi caây ñaøn.
    2. Hoïc sinh:
- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:
     + Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoøa thanh?
     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2 cho thaønh thaïo.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
     2. Kieåm tra baøi cuõ: GV tieán haønh sau noäi dung oân haùt.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
GV ñaøn
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Ñieàu khieån
 
 
Chæ ñònh
 
 
Ghi baûng
 
 
Thuyeát trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
GV hoûi
 
GV hoûi
 
Yeâu caàu
Höôùng daãn
 
 
Yeâu caàu
 
GV ñaøn
 
 
 
 
GV ñaøn
Höôùng daãn
 
Höôùng daãn
Chæ ñònh
Yeâu caàu
 
Höôùng daãn
 
Ñieàu khieån
Höôùng daãn
 
Chæ ñònh
 
Höôùng daãn
 
Yeâu caàu
Ñieàu khieån
I. OÂn taäp baøi haùt: Baøi Nuï cöôøi
     1. Khôûi ñoäng gioïng:

     2. Nghe baøi haùt maãu:
     3. OÂn taäp:
     HS trình baøy BH keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, goõ nheï nhaøng hoaø vôùi giai ñieäu vaø lôøi ca.
     4. Kieåm tra:
     + Trình baøy BH.
     + Neâu vaøi neùt veà nöôùc Nga?
     + Neâu teân moät vaøi baøi haùt nhaïc Nga?
II. Taäp ñoïc nhaïc:
GIOÏNG MI THÖÙ – TÑN SOÁ 2
     1. Gioïng Mi thöù:
     Gioïng Mi thöù coù aâm chuû laø Mi. Hoaù bieåu gioïng Mi thöù coù moät daáu thaêng (Pha thaêng)
     Gioïng Mi thöù töï nhieân coù caáu taïo nhö sau:
 
 
 
                         1c   1/2c   1c     1c   1/2c   1c   1c
     Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù baäc VII taêng leân nöûa cung:
 
 
 
                                      1,5c
     2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2
NGHEÄ SÓ VÔÙI CAÂY ÑAØN
(Trích baøi haùt trong phim Tieáng haùt traùi tim)
Nhaïc Nga
          a. Tìm hieåu baøi:
- Giôùi thieäu baøi: Baøi TÑN laø ñoaïn trích BH trong phim Tieáng haùt traùi tim vôùi töïa ñeà laø Ngheä só vôùi caây ñaøn nhaïc Nga. Giai ñieäu baøi coù tính chaát nheï nhaøng, tha thieát.
     + Baøi TÑN soá 1 ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Coù maáy nhòp?
(Baøi TÑN vieát ôû nhòp 3/4, goàm 13 nhòp).
     + Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu? (Baøi TÑN coù theå chia laøm 2 caâu, caâu 1 coù 6 nhòp, caâu 2 coù 7 nhòp).
     + HS taäp noùi teân noát nhaïc töøng caâu.
     + HS taäp goõ tieát taáu vaø ñoïc teân noát caâu 1 (goõ theo phaùch, chuù yù chuøm 3 moùc ñôn).
          b. Luyeän taäp cao ñoä:
     + Haõy noùi teân caùc noát nhaïc trong baøi TÑN töø thaáp leân cao?
     Sì reâ reâ thaêng mi pha son la si ñoá reá.
     + GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc noát cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoaø thanh, roài ñaøn ñeå HS ñoïc hoaø theo.

          c. Taäp ñoïc töøng caâu:
     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi.
     + Ñoïc caâu 1: GV ñaøn caâu thöù nhaát 3 laàn ñeå HS laéng nghe vaø ñoïc nhaãm theo.
     + GV baét nhòp (2 – 3) vaø ñaøn ñeå HS ñoïc caâu 1.
     + HS xung phong ñoïc.
     + Caû lôùp ñoïc caâu 1, GV laéng nghe (khoâng ñaøn ñeå söûa choå sai cho HS.
     + Ñoïc caâu 2 töông töï.
- Taäp ñoïc caû baøi:
     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi, HS ñoïc nhaïc hoaø theo.
     + HS ñoïc caû baøi vaø goõ phaùch. GV laéng nghe ñeå söûa choã sai cho HS.
     + HS xung phong ñoïc.
- Gheùp lôøi ca:
     + GV ñaøn giai ñieäu, nöûa lôùp ñoïc nhaïc ñoàng thôøi nöûa kia gheùp lôøi, taát caû thöïc hieän keát hôïp goõ phaùch.
     + 1 HS ñoïc nhaïc, ñoàng thôøi 1 HS gheùp lôøi.
     + Caû lôùp haùt lôøi vaø goõ phaùch.
Ghi baøi
Luyeän thanh
 
 
 
 
 
Laéng nghe
 
Trình baøy
 
 
Trình baøy
 
 
Ghi baøi
 
 
Ghi nhôù
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
Laéng nghe
 
 
Traû lôøi
 
Traû lôøi
 
 
Noùi teân noát
Luyeän tieát taáu
 
Noùi teân noát
 
Ñoïc theo
 
 
 
 
Laéng nghe
Ñoïc nhaåm
 
Ñoïc theo
Ñoïc caâu 1
Thöïc hieän
 
Taäp ñoïc theo
Thöïc hieän
Trình baøy
 
Trình baøy
 
Thöïc hieän
 
Trình baøy
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá, kieåm tra:
- GV ñaøn giai ñieäu, caû lôùp cuøng ñoïc nhaïc roài haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch.
- HS goõ phaùch maïnh, phaùch nheï khi ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi.
- HS oân laïi caùch ñaùnh nhòp 3/4 (taäp ôû tö theá ñöùng, ñoäng taùc meàm maïi, töï nhieân).
- HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 3/4.
- HS xung phong trình baøy laïi.
- Toå, nhoùm ñoïc nhaïc, haùt lôøi vaø ñaùnh nhòp.
- Haõy toùm taét noäi dung lôøi baøi TÑN?
     Noäi dung baøi TÑN theå hieän tình caûm chaân thaønh cuûa ngöôøi ngheä só.
- Giaùo duïc HS haõy luoân xaây döïng loái soáng chaân thaønh töø traùi tim, luoân höôùng ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng, haõy theå hieän ñieàu ñoù baèng vieäc soáng toát vôùi moïi ngöôøi, coù nhö vaäy thì töï baûn thaân ta môùi thaáy ñöôïc moät cuoäc soáng thaät söï vui veû, haïnh phuùc cho chính baûn thaân mình.
     5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- HS Hoïc thuoäc vöõng BH Nuï cöôøi.
- Vieát baøi TÑN soá 2 vaøo vôû.
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Mi thöù?
- Vieát ñöôïc caáu taïo cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoaø thanh.
- Luyeän taäp TÑN soá 2 keát goõ phaùch, ñaùnh nhòp.
- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân 2 loaïi hôïp aâm?
- Taäp neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_5_tiet_5_lop_9.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 25

 • Tuấn 5- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuấn 5- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 9

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 7
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 30

 • tuần 5 tiết 5
  Âm nhạc 8
  tuần 5 tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5
  GD công dân 7
  HĐNGLL 7 TUẦN 5 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2013

  Xem: 6

 • Tuần 5- Tiết 5 - HH6
  Toán học
  Tuần 5- Tiết 5 - HH6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2014

  Xem: 0

 • TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5
  Lịch sử 7
  TUẦN 5 - LS6 - TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2012

  Xem: 2

 • Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5 - CN 7 - Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2015

  Xem: 7

 • Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5
  Giáo án khác
  Tuần 5- GDCD 7- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 17

 • địa 8/tuần 5/tiết 5
  Sách Nâng cao
  địa 8/tuần 5/tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sách Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2015

  Xem: 0