Tuần 5 tiết 5

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       9      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
62mdzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/16/2013 12:56:25 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
9
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 5 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Ôn tập bài hát: Nụ cười - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ – TĐN số 2 I. Mục tiêu: 1. Kiế,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 5 tiết 5, doc, 1 trang, 0.29 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-5-tiet-5.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 5
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ – TĐN số 2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát: Nụ cười.
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ – TĐN số 2.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết công thức cấu tạo của giọng Mi thứ.
- HS biết bài TĐN số 2 – Nghệ sĩ với cây đàn là nhạc Nga, được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 3/4. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Thái độ:
Giáo dục lối sống chân thành từ trái tim, luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Nụ cười, TĐN số 2, Nghệ sĩ với cây đàn.
2. Học sinh:
- Sách Âm nhạc 9, vở ghi.
- Trả lời những câu hỏi chuẩn bị bài học:
+ Nêu đặc điểm của giọng Mi thứ và Mi thứ hòa thanh?
+ Tập đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 2 cho thành thạo.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: GV tiến hành sau nội dung ôn hát.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
GV đàn
Mở nhạc
Điều khiển
Chỉ định
Ghi bảng
Thuyết trình
Ghi bảng
Giới thiệu
GV hỏi
GV hỏi
Yêu cầu
Hướng dẫn
Yêu cầu
GV đàn
GV đàn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Chỉ định
Yêu cầu
Hướng dẫn
Điều khiển
Hướng dẫn
Chỉ định
Hướng dẫn
Yêu cầu
Điều khiển
I. Ôn tập bài hát: Bài Nụ cười
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài hát mẫu:
3. Ôn tập:
HS trình bày BH kết hợp gõ đệm theo phách, gõ nhẹ nhàng hoà với giai điệu và lời ca.
4. Kiểm tra:
+ Trình bày BH.
+ Nêu vài nét về nước Nga?
+ Nêu tên một vài bài hát nhạc Nga?
II. Tập đọc nhạc:
GIỌNG MI THỨ – TĐN SỐ 2
1. Giọng Mi thứ:
Giọng Mi thứ có âm chủ là Mi. Hoá biểu giọng Mi thứ có một dấu thăng (Pha thăng)
Giọng Mi thứ tự nhiên có cấu tạo như sau:
1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c
Giọng Mi thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung:
1,5c
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2
NGHỆ SĨ VỚI CÂY ĐÀN
(Trích bài hát trong phim Tiếng hát trái tim)
Nhạc Nga
a. Tìm hiểu bài:
- Giới thiệu bài: Bài TĐN là đoạn trích BH trong phim Tiếng hát trái tim với tựa đề là Nghệ sĩ với cây đàn nhạc Nga. Giai điệu bài có tính chất nhẹ nhàng, tha thiết.
+ Bài TĐN số 1 được viết ở nhịp mấy? Có mấy nhịp?
(Bài TĐN viết ở nhịp 3/4, gồm 13 nhịp).
+ Bài TĐN có thể chia thành mấy câu? (Bài TĐN có thể chia làm 2 câu, câu 1 có 6 nhịp, câu 2 có 7 nhịp).
+ HS tập nói tên nốt nhạc từng câu.
+ HS tập gõ tiết tấu và đọc tên nốt câu 1 (gõ theo phách, chú ý chùm 3 móc đơn).
b. Luyện tập cao độ:
+ Hãy nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN từ thấp lên cao?
Sì rê rê thăng mi pha son la si đố rế.
+ GV hướng dẫn học sinh đọc các nốt của giọng Mi thứ và Mi thứ hoà thanh, rồi đàn để HS đọc

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 5

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- OÂn taäp baøi haùt: Nuï cöôøi

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Mi thöù – TÑN soá 2

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt: Nuï cöôøi.

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Mi thöù – TÑN soá 2.

     2. Kó naêng:

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- HS bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Mi thöù.

- HS bieát baøi TÑN soá 2 – Ngheä só vôùi caây ñaøn laø nhaïc Nga, ñöôïc vieát ôû gioïng Mi thöù, nhòp 3/4. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

    3. Thaùi ñoä:

Giaùo duïc loái soáng chaân thaønh töø traùi tim, luoân höôùng ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Nuï cöôøi, TÑN soá 2, Ngheä só vôùi caây ñaøn.

    2. Hoïc sinh:

- Saùch AÂm nhaïc 9, vôû ghi.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:

     + Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoøa thanh?

     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 2 cho thaønh thaïo.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

     2. Kieåm tra baøi cuõ: GV tieán haønh sau noäi dung oân haùt.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

GV ñaøn

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ñieàu khieån

 

 

Chæ ñònh

 

 

Ghi baûng

 

 

Thuyeát trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

GV hoûi

 

GV hoûi

 

Yeâu caàu

Höôùng daãn

 

 

Yeâu caàu

 

GV ñaøn

 

 

 

 

GV ñaøn

Höôùng daãn

 

Höôùng daãn

Chæ ñònh

Yeâu caàu

 

Höôùng daãn

 

Ñieàu khieån

Höôùng daãn

 

Chæ ñònh

 

Höôùng daãn

 

Yeâu caàu

Ñieàu khieån

I. OÂn taäp baøi haùt: Baøi Nuï cöôøi

     1. Khôûi ñoäng gioïng:

     2. Nghe baøi haùt maãu:

     3. OÂn taäp:

     HS trình baøy BH keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, goõ nheï nhaøng hoaø vôùi giai ñieäu vaø lôøi ca.

     4. Kieåm tra:

     + Trình baøy BH.

     + Neâu vaøi neùt veà nöôùc Nga?

     + Neâu teân moät vaøi baøi haùt nhaïc Nga?

II. Taäp ñoïc nhaïc:

GIOÏNG MI THÖÙ – TÑN SOÁ 2

     1. Gioïng Mi thöù:

     Gioïng Mi thöù coù aâm chuû laø Mi. Hoaù bieåu gioïng Mi thöù coù moät daáu thaêng (Pha thaêng)

     Gioïng Mi thöù töï nhieân coù caáu taïo nhö sau:

 

 

 

                         1c   1/2c   1c     1c   1/2c   1c   1c

     Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù baäc VII taêng leân nöûa cung:

 

 

 

                                      1,5c

     2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2

NGHEÄ SÓ VÔÙI CAÂY ÑAØN

(Trích baøi haùt trong phim Tieáng haùt traùi tim)

Nhaïc Nga

          a. Tìm hieåu baøi:

- Giôùi thieäu baøi: Baøi TÑN laø ñoaïn trích BH trong phim Tieáng haùt traùi tim vôùi töïa ñeà laø Ngheä só vôùi caây ñaøn nhaïc Nga. Giai ñieäu baøi coù tính chaát nheï nhaøng, tha thieát.

     + Baøi TÑN soá 1 ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Coù maáy nhòp?

(Baøi TÑN vieát ôû nhòp 3/4, goàm 13 nhòp).

     + Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu? (Baøi TÑN coù theå chia laøm 2 caâu, caâu 1 coù 6 nhòp, caâu 2 coù 7 nhòp).

     + HS taäp noùi teân noát nhaïc töøng caâu.

     + HS taäp goõ tieát taáu vaø ñoïc teân noát caâu 1 (goõ theo phaùch, chuù yù chuøm 3 moùc ñôn).

          b. Luyeän taäp cao ñoä:

     + Haõy noùi teân caùc noát nhaïc trong baøi TÑN töø thaáp leân cao?

     Sì rreâ thaêng mi pha son la si ñoá reá.

     + GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc noát cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoaø thanh, roài ñaøn ñeå HS ñoïc hoaø theo.

          c. Taäp ñoïc töøng caâu:

     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi.

     + Ñoïc caâu 1: GV ñaøn caâu thöù nhaát 3 laàn ñeå HS laéng nghe vaø ñoïc nhaãm theo.

     + GV baét nhòp (23) vaø ñaøn ñeå HS ñoïc caâu 1.

     + HS xung phong ñoïc.

     + Caû lôùp ñoïc caâu 1, GV laéng nghe (khoâng ñaøn ñeå söûa choå sai cho HS.

     + Ñoïc caâu 2 töông töï.

- Taäp ñoïc caû baøi:

     + GV ñaøn giai ñieäu caû baøi, HS ñoïc nhaïc hoaø theo.

     + HS ñoïc caû baøi vaø goõ phaùch. GV laéng nghe ñeå söûa choã sai cho HS.

     + HS xung phong ñoïc.

- Gheùp lôøi ca:

     + GV ñaøn giai ñieäu, nöûa lôùp ñoïc nhaïc ñoàng thôøi nöûa kia gheùp lôøi, taát caû thöïc hieän keát hôïp goõ phaùch.

     + 1 HS ñoïc nhaïc, ñoàng thôøi 1 HS gheùp lôøi.

     + Caû lôùp haùt lôøi vaø goõ phaùch.

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

 

 

 

 

Laéng nghe

 

Trình baøy

 

 

Trình baøy

 

 

Ghi baøi

 

 

Ghi nhôù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

Laéng nghe

 

 

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

 

Noùi teân noát

Luyeän tieát taáu

 

Noùi teân noát

 

Ñoïc theo

 

 

 

 

Laéng nghe

Ñoïc nhaåm

 

Ñoïc theo

Ñoïc caâu 1

Thöïc hieän

 

Taäp ñoïc theo

Thöïc hieän

Trình baøy

 

Trình baøy

 

Thöïc hieän

 

Trình baøy

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá, kieåm tra:

- GV ñaøn giai ñieäu, caû lôùp cuøng ñoïc nhaïc roài haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch.

- HS goõ phaùch maïnh, phaùch nheï khi ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi.

- HS oân laïi caùch ñaùnh nhòp 3/4 (taäp ôû tö theá ñöùng, ñoäng taùc meàm maïi, töï nhieân).

- HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 3/4.

- HS xung phong trình baøy laïi.

- Toå, nhoùm ñoïc nhaïc, haùt lôøi vaø ñaùnh nhòp.

- Haõy toùm taét noäi dung lôøi baøi TÑN?

     Noäi dung baøi TÑN theå hieän tình caûm chaân thaønh cuûa ngöôøi ngheä só.

- Giaùo duïc HS haõy luoân xaây döïng loái soáng chaân thaønh töø traùi tim, luoân höôùng ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng, haõy theå hieän ñieàu ñoù baèng vieäc soáng toát vôùi moïi ngöôøi, coù nhö vaäy thì töï baûn thaân ta môùi thaáy ñöôïc moät cuoäc soáng thaät söï vui veû, haïnh phuùc cho chính baûn thaân mình.

     5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- HS Hoïc thuoäc vöõng BH Nuï cöôøi.

- Vieát baøi TÑN soá 2 vaøo vôû.

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Mi thöù?

- Vieát ñöôïc caáu taïo cuûa gioïng Mi thöù vaø Mi thöù hoaø thanh.

- Luyeän taäp TÑN soá 2 keát goõ phaùch, ñaùnh nhòp.

- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân 2 loaïi hôïp aâm?

- Taäp neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 5 tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự