:

THỂ DỤC 1- TUẦN 7-8

Bài: 7: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

        Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.

        Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng.

        Biết cách dàn hàng, dồn hàng.

        Biết cách tham gia chơi trò chơi

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

             GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

             Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

             HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

             Giậm chân ….giậm     Đứng lại …đứng

    (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

6 – 8

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

    II/ CƠ BẢN:

  a.- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước …………….Thẳng.  Thôi

- Nghiêm, nghỉ. Bên phải(trái)….quay

       Nhận xét

  b. Dàn hàng, dồn hàng.

 

 

 

 

 

      Nhận xét

 

 

 

 

 

  c. Trò chơi: Qua đường lội

 

22 – 24’

 

 

        Đội hình tập luyện

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

           *   *  *  *  *  *  *  *  *

 

                GV

 

        GV hướng dẫn cách dàn hàng cho hs nắm, hô khẩu lệnh cho hs thực hiện động tác.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                             GV

        Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

        GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

       *   *  *  *  *  *  *  *  *  *

1


:

 

 

              GV

Bài: 8: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN THEÁ CÔ BAÛN

 

I/ MỤC TIÊU

        Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.

(hai tay đưa  ra trước có thể còn chưa thẳng).

        Biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

             GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

             Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

             HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

             Giậm chân ….giậm        Đứng lại …đứng

    (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

 

6 – 8’

 

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:

  a/. Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

        Nhìn trước …………….Thẳng .  Thôi

      Nhận xét

        Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng (4 tổ thi cùng 1 lúc)

     Nhận xét

      Nhận xét

        Ôn: Dàn hàng, dồn hàng.

 

 

 

  b. Tư thế đứng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

  c. Đứng đưa hai tay ra  trước

 

           Nhận xét

c. Trò chơi:

        Trò chơi: “Qua đường lội ”

 

22 – 24’

 

 

        Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *

       *     *     *     *     *     *     *

                GV

        GV wan sát sửa sai ở HS.

 

 

 

      Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai ở HS.

        GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS wan sát và tập theo.

 

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

GV

        GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.

        Đội hình  như trên.

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

III/ KẾT THÚC:

6 – 8’

 

1


:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 7-8

BÀI 13 : ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN

I. Mục tiêu

- Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn bụng. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học động tác toàn thân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát.

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24phút)

- Học động tác toàn thân

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn 6 động tác

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác tập mẫu động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 6 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu,G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học. 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 14 : ĐỘNG TÁC NHẢY- TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”

1


:

I. Mục tiêu

- Ôn 6 động tác vươn thở và tay, chân, lườn bụng.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “bịt mắt bắt dê”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

-Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

- Học động tác nhảy

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn 7 động tác

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác tập mẫu động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 7 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu,G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục. 

BÀI 15 : ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA- TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”

I. Mục tiêu

- Ôn 7 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân., nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học động tác điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “bịt mắt bắt dê”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1


:

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát.

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Học động tác điều hòa

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác tập mẫu động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 7 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 16 :ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu 

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay,chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn đi đều .Yêu cầu đi đúng nhịp, động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “bịt mắt bắt dê”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

1


:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu,G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học.

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 7-8

Theå duïc

DI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI, TRAÙI

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Biết cách tập hợp hàng ngang , dóng thẳng hàng ngang .

- Biết cách đi chuyển hướng phải trái .

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi .

B. ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN :

1 . Ñòa ñieåm :

- Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän

2 . Phöông tieän :

- Keû vaïch vaø chuaån bò moät soá coät moác ñeå taäp ñi chuyeån höôùng vaø chôi troø chôi

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1 . Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, trang phuïc

- Phoå bieán noäi dung, y/c giôø hoïc

- Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm 1 voøng quanh

- Thöïc hieän moät soá ñoäng  taùc reøn luyeän tö theá cô baûn

2 . Phaàn cô baûn :

- GV cho HS chôi troø “Qua ñöông loäi”

-Nhaän xeùt

HÑ 1 - OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng

- GV toå chöùc cho caû lôùp töï taäp luyeän theo nhoùm do caùn söï chæ huy

- GV uoán naén - söûa sai cho nhöõng em thöïc hieän chöa toát

- Caû lôùp taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc, doùng haøng doïc, ñieåm soá , baùo caùo

- Chuù yù theo doõi

- HS chaïy moät voøng quanh saân

- HS thöïc hieän 2 laàn x 8 nhòp

 

 

 

 

- Taäp luyeän theo 4 nhoùm - Caùn söï lôùp chæ huy

 

1


:

- Cho caùc toå thi ñua vôùi nhau xem toå naøo thöïc hieän nhanh, ñuùng, ñeïp

- GV bieåu döông toå thöïc hieän toát

HÑ 2 - OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi

- Caùch toå chöùc thöïc hieän nhö caùc baøi tröôùc ñaõ hoïc

- GV coù theå thay ñoåi vò trí coät moác ñeå HS ñi  vaø töï ñieàu chænh caùc haøng cho ñeàu

  + Laàn 1 : GV ñieàu khieån

  + Laàn 2 : trôû ñi  caùn söï lôùp seõ ñieàu khieån

- GV theo doõi uoán naén vaø giuùp ñôõ nhöõng em thöïc hieän chöa toát

HÑ 3 - Troø chôi “Ñöùng ngoài theo leänh”

- GV neâu teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi

- Cho caùc em chôi thöû sau ñoù môùi chôi chính thöùc

- Khi GV hoâ “ngoài” thì caùc em phaûi nhanh choùng ngoài xuoáng . Khi hoâ “ñöùng” thì phaûi nhanh choùng ñöùng leân . Ai thöc hieän sai ñoäng taùc phaûi nhaûy loø coø moät voøng quanh caùc baïn

- Ñeå taêng tính haáp daãn cuûa troø chôi . GV coù theå hoâ laëp laïi moät khaåu leänh naøo ñoù nhaèm reøn luyeän phaûn xaï vaø söï taäp trung chuù yù cuûa caùc em

- Sau moãi laàn chôi coù tuyeân döông vaø phaït neáu thöïc hieän sai

- H/d caùc em caùch ñieàu khieån vaø töï toå chöùc chôi ngoaøi giôø hoïc theo nhoùm .

3 . Phaàn keát thuùc :

- Cho HS ñi chaäm theo ñoäi hình voøng troøn vöøa ñi vöøa haùt

- GV cuøng HS heä thoáng baøi

- Daën doø : OÂn caùc noäi dung ÑHÑN vaø reøn kuyeän kó naêng vaän ñoäng

- Nhaän xeùt giôø hoïc

- Caùc toå thi ñua trình dieãn

 

 

 

 

- HS thöïc hieän taäp luyeän theo ñoäi hình haøng doïc theo hình nöôùc chaûy

 

 

 

 

 

 

- HS di chuyeån thaønh ñoäi hình voøng troøn

                        xxxx

                   xx          xx

                 x                x

                   xx          xx

                        xxxx

 

- HS chôi thöû 1 laàn

 

 

- Chôi chính thöùc

 

 

 

- HS haùt vaø ñi theo ñoäi hình voøng troøn

 

- Taäp hôïp theo ñoäi hình 4 haøng doïc, nghe GV heä thoáng baøi vaø nghe nhaän xeùt, daën do!

 

Theå duïc

Troø chôi “Ñöùng ngoài theo leänh”

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng. Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

+ OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi.Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc ñoä cô baûn.

+ Chôi troø : Ñöùng ngoài theo leänh.

+ Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø chôi ñuùng luaät

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

CB: Coøi

Keû vaïch. CB soá coät möùc ñeå taäp ñi chuyeån höôùng

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Chaïy chaäm theo 1 haøng doïc  xung quanh saân.

 

1’

1’

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

1


:

+ Ñi kieãng goùt 2 tay choáng hoâng

* Troø chôi:

Qua ñöôøng loäi

 

 

2’

Chaïy haøng doïc

 

 

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng

2. Baøi môùi: OÂn ñoäng taùc di chuyeån höôùng phaûi traùi. Giaùo vieân thay ñoåi vò trí caùc coät moác ñeå hoïc sinh ñi vaø töï ñieàu khieån  caùc haøng cho ñeàu.

+ Laàn 1: GV ñieàu khieån

+ Laàn 2: Caùn söï ñieàu khieån

3. Troø chôi: Ñöùng ngoài theo leänh

+ Khi Giaùo vieân hoâ ngoài thì hoïc sinh ngoài nhanh. Khi Giaùo vieân hoâ ñöùng thì hoïc sinh nhanh choùng ñöùng leân

 

8’

 

 

 

 

 

 

8’

 

Taäp hôïp 4 haøng ngang

 

 

 

 

 

Theo voøng troøn

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm vöøa ñi vöøa haùt

+ Giaùo vieân vaø Hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt – Giao baøi veà nhaø

+ OÂn caùc ñoäng taùc vaø reøn luyeän kyû naêng vaän ñoäng

 

2’

 

 

2’

 

Voøng troøn

 

 

4 haøng doïc

THEÅ DUÏC

Baøi:15 OÂN ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI TRAÙI, Troø chôi " Chim veà toå"

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi traùi – Hs bieát thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

+ Troø chôi " Chim veà toå" HS bieát caùch chôi theo ñuùng luaät

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN:

+ Saân tröôøng (maùt, saïch)

+ Chuaån bò coøi, keû ñöôøng ñi, vaïch chuaån bò vaø vaïch xuaát phaùt veõ caùc oâ hoaëc voøng troøn cho troø chôi.

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:

1. Nhaän Lôùp: Giaùo vieân nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

2. Khôûi Ñoäng: Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

+ Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp.

* troø chôi: "keùo cöa löøa xeû"

+ Keát hôïp ñoïc caùc vaàn ñieäu

 

2'

 

1'

 

 

1'

 

Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc

 

1 haøng doïc quanh saân.

 

 

PHAÀN CÔ BAÛN:

1. Kieåm tra baøi cuõ: OÂn chuyeån höôùng phaûi - traùi

2. Baøi môùi: Taäp luyeän: theo toå, sau ñoù caû lôùp cuøng thöïc hieän.

+ Laàn 1: GV höôùng daãn

+ Laàn 2: Caùn söï ñieàu khieån.

+ Laàn 3: hình thöùc thi ñua

      Toå naøo thöïc hieän toát ñöôïc bieåu döông- coøn ngöôïc laïi toå naøo coøn nhieàu ngöôøi chöa thöïc hieän ñöôïc  chaïy moät voøng quanh saân tröôøng.

3. Troø chôi: Hoïc troø chôi " Chim veà toå"

+ GV neâu teân höôùng daãn caùch chôi SGV/64

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

 

 

12'

 

Chia toå taäp 5' sau ñoù chuyeån 4 haøng doïc

 

 

 

 

Töøng toå thi ñua

 

 

Hình troøn – keû vaïch troøn ñaõ keû saün.

1


:

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñöùng taïi choã voã tay haùt GV cuøng Hs heä thoáng baøi ñaõ hoïc.

2. Nhaän xeùt- Daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc- Giao baøi veà nhaø: OÂn caùc noäi dung "Ñoäi hình ñoäi nguõ" vaø "reøn lueän tö theá cô baûn"

 

1'

 

3'

 

Voøng troøn

 

Chuyeån 4 haøng ngang

Theå duïc

Đi chuyeån höôùng phaûi, traùi

 

I. MUÏC TIEÂU:OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , di chuyeån höôùng phaûi traùi . Hs thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .

- Troø chôi “ Chim veà toå “ HS bieát tham gia töông ñoái chuû ñoäng .

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

Saân tröôøng thoaùng maùt ,saïch seõ

Baøn gheá vaø coøi cho troø chôi vaø kieåm tra .

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :

1. Nhaän lôùp : Giaùo vieân nhaän lôùp , phoå bieán noäi dung , yeâu caàu baøi hoïc .

2. Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân tröôøng .

Khôûi ñoäng caùc khôùp.

* Troø chôi: “Coù chuùng em”

 

2’

 

1’

 

2’

1’

 

Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc .

 

1 haøng doïc quanh saân .

 

4 haøng ngang

PHAÀN CÔ BAÛN :

1. Kieåm tra baøi cuõ : Gv chia töøng toå , kieåm tra caùc ñoäng taùc .

2. Baøi môùi : “Ñoäi hình ñoäi nguõ” vaø “reøn luyeän tö theá cô baûn”

+ Noäi dung taäp hôïp haøng ngang , kieåm tra theo toå .

+ Di chuyeån höôùng phaûi traùi: kieåm tra theo nhoùm.

(Em naøo thöïc hieän chöa ñuùng coøn sai soùt, xeáp loaïi chöa hoaøn thaønh ). Caùc HS naøy tieáp tuïc luyeän theâm ôû caùc giôø hoïc sau.

3. Troø chôi: “Chim veà toå “

Toå chöùc nhö baøi 15.

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang

Hình 41/SGV trang 66

 

 

 

Nhoùm 4 H5. (coù theå 5-8 HS)

 

 

 

Voøng troøn lôùn

Voøng troøn nhoû (3 HS)

PHAÀN KEÁT THUÙC:

1. Hoài tónh: Ñöùng taïi choã voã tay haùt GV nhaän xeùt vaø coâng boá keát quaû kieåm tra , khen ngoäi HS thöïc hieän  toát.

2. Nhaän xeùt – Daën doø : caùc ñoäng taùc oân caùc noäi dung ÑHÑN vaø RLTTCB.

 

1’

 

 

3’

 

Ñoäi hình 4 haøng ngang

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 7-8

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ,QUAY SAU

ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI

TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH ”

I-MUC TIEÂU:

-Thöïc hieän ñöôïctaäp hôïp haøng ngang , doùng haøng thaúng , ñieåm soá vaø quay sau cô baûn ñuùng .

1


:

-Bieát caùch ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi ñuùng höôùng vaø ñöùng laïi .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. OÂn ÑHÑN

Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.

GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát.

Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi:. neùm truùng ñích  GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ,QUAY SAU

ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI- TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH ”(TIEÁT 2 )

 

I-MUC TIEÂU:

-Thöïc hieän ñöôïctaäp hôïp haøng ngang , doùng haøng thaúng , ñieåm soá vaø quay sau cô baûn ñuùng .

-Bieát caùch ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi ñuùng höôùng vaø ñöùng laïi .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

1


:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. OÂn ÑHÑN

Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.

GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát.

Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi:. neùm truùng ñích  GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ VAØ TAY- TROØ CHÔI “ NHANH LEÂN BAÏN ÔI “(TIEÁT 1 )

I-MUC TIEÂU:

-Böôùc ñaàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc vöôn thôû , ñoäng taùc tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Troø chôi maø HS thích.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Baøi theå duïc phaùt trieån chung:

Laàn 1: GV neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø phaân tích giaûng giaûi töøng nhòp ñeå HS baét chöôùc. Tieáp theo, GV höôùng daãn cho HS caùch hít vaøo vaø thôû ra.

Laàn 2: GV vöøa hoâ nhòp vöøa quan saùt HS taäp .

Laàn 3: GV hoâ cho HS taäp toaøn boä ñoäng taùc.

Laàn 4: GV coù theå môøi lôùp tröôûng leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp. GV daønh thôøi gian ñeå söûa sai cho caùc em.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Nhan leân baïn ôi. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Taäp moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

1

nguon VI OLET