Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 7 Tiết 7

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6b2ezq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-04 00:30:32
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 7 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 7
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên cao vaø baøi haùt Laøng toâi
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên cao vaø baøi haùt Laøng toâi
     2. Kó naêng:
- HS bieát baøi TÑN soá 3 – Thaät laø hay do nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc. Bieát ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.
- Thoâng qua baøi haùt Laøng toâi, hoïc sinh bieát vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông ñaát nöôùc.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Laøng toâi, Ñaøn chim Vieät, Tieán veà Haø Noäi.
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Vaên Cao:
Văn Cao (15 tháng 11, 1923 – 10 tháng 7, 1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là tác giả của Tiến quân ca, quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quan trọng nhất của tân nhạc. Văn Cao còn là một họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị.
Thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong, Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng, sáng tác các ca khúc lãng mạn Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai, Trương Chi... ghi dấu ấn trong lịch sửtân nhạc Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Minh, Văn Cao viết Tiến quân ca, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội... trở thành nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc kháng chiến. Sau vụ việc Nhân Văn - Giai Phẩm, Văn Cao phải đi học tập chính trị. Trừ Tiến quân ca, ca khúc của ông cũng giống như các nhạc phẩm tiền chiến khác, không được lưu hành ở miền Bắc. Đến cuối thập niên 1980, những nhạc phẩm này mới được biểu diễn trở lại. Năm 1996, một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Độc lập hạng nhất.
Tên ông cũng được đặt cho nhiều con phố đẹp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Nam Định.
     2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi TÑN soá 2 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi:
- Caâu 1: Nhòp vaø phaùch laø gì?
- Caâu 2: Neâu ñònh nghóa nhòp   ?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng, baûng phuï
 
 
GV hoûi
 
 
GV hoûi
 
Höôùng daãn
Ñieàu khieån
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
 
 
 
Ghi baûng, treo aûnh
 
Chæ ñònh
 
Giôùi thieäu, nhaán maïnh
 
I. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
THAÄT LAØ HAY
Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân
     1. Tìm hieåu baøi:
- Baøi TÑN ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Goàm nhöõng hình noát vaø teân noát gì? (Nhòp hai boán, tröôøng ñoä goàm: hình noát traéng, noát ñen, noát moùc ñôn, cao ñoä goàm: Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá.
- Baøi TÑN coù maáy caâu, moãi caâu coù maáy nhòp? (coù 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.
     2. Luyeän tieát taáu: Luyeän goõ phaùch ñoïc teân noát caâu 1.
     3. Ñoïc thang aâm: Ñoà, reâ, mi, pha, son, la, si, ñoá. Tieáp tuïc luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.

    4. TÑN töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu cho 1 em khaù ñöùng leân ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch.
II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
NHAÏC SÓ VAÊN CAO VAØ BAØI HAÙT LAØNG TOÂI
    1. Nhaïc só Vaên Cao: (1923 – 1995)
- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao, SGK trang 20.
- Giôùi thieäu sô löôïc veà nhaïc só Vaên Cao nhö  SGK:
     Nhaïc só Vaên Cao laø moät trong nhöõng nhaïc só lôùp ñaàu tieân cuûa neàn AÂm nhaïc Vieät
Ghi baøi
 
 
 
Traû lôøi
 
 
Traû lôøi
 
Luyeän goõ
Ñoïc thang aâm
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän
 
 
 
Ghi baøi
 
 
Ñoïc SGK
 
HS nghe,
ghi baøi
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
Môû nhaïc
 
Ghi baûng
Chæ ñònh
Giôùi thieäu, nhaán maïnh
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Nam hieän ñaïi. OÂng laø taùc giaû cuûa nhöõng baøi haùt noåi tieáng nhö: Suoái mô, Thieân Thai, Ñaøn Chim Vieät… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc ngheä thuaät.
 - Trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa nhaïc só Vaên Cao: Ñaøn chim Vieät, Tieán veà Haø Noäi.
     2. Baøi haùt Laøng toâi:
- 1 em ñoïc lôøi giôùi thieäu baøi haùt Laøng toâi, SGK trang 20.
- Giôùi thieäu vaøi neùt veà baøi haùt nhö  SGK:
     Baøi haùt coù giai ñieäu nhòp nhaøng, saâu laéng, giaøu tình caûm. Baùi haùt mieâu taû caûnh laøng queâ Vieät Nam ñang soáng yeân vui, thanh bình thì giaëc Phaùp traøn ñeán ñoát phaù, taøn saùt daân laønh. Caêm thuø giaëc, quaân vaø daân ta ñaõ duõng caûm chieán ñaáu baûo veä queâ höông, tin töôûng maõnh lieät vaøo ngaøy mai chieán thaéng.
- Baøi haùt Laøng toâi.
 
 
 
HS nghe
 
Ghi baøi
Ñoïc SGK
HS nghe,
ghi baøi
 
 
 
 
 
HS nghe

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch vaø ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy TÑN soá 3, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao?
- Phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Luyeän taäp TÑN soá 3 keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 8:
     + OÂân taäp kieán ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 7 chuaån bò laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 9.
     + Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_7_tiet_7_lop_6.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 7- Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7- Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 7

 • Tuần 7 tiết 7
  Âm nhạc 8
  Tuần 7 tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 5

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 6

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • Tuần 7 - tiết 7
  Âm nhạc 6
  Tuần 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 24

 • Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7
  Vật lý 7
  Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 17

 • TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7
  Vật lý
  TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2012

  Xem: 8

 • Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 7