Tuần 7 tiết 7

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6b2ezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/4/2013 12:30:32 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 7 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn cao và bài hát Làng tôi I,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, doc, 1 trang, 0.12 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-7-tiet-7.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 7
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn cao và bài hát Làng tôi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn cao và bài hát Làng tôi
2. Kĩ năng:
- HS biết bài TĐN số 3 – Thật là hay do nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác. Biết đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3.
- Thông qua bài hát Làng tôi, học sinh biết vài nét về nhạc sĩ Văn Cao.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Làng tôi, Đàn chim Việt, Tiến về Hà Nội.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Văn Cao:
Văn Cao (15 tháng 11, 1923 – 10 tháng 7, 1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là tác giả của Tiến quân ca, quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quan trọng nhất của tân nhạc. Văn Cao còn là một họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị.
Thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong, Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng, sáng tác các ca khúc lãng mạn Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai, Trương Chi... ghi dấu ấn trong lịch sửtân nhạc Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Minh, Văn Cao viết Tiến quân ca, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội... trở thành nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc kháng chiến. Sau vụ việc Nhân Văn - Giai Phẩm, Văn Cao phải đi học tập chính trị. Trừ Tiến quân ca, ca khúc của ông cũng giống như các nhạc phẩm tiền chiến khác, không được lưu hành ở miền Bắc. Đến cuối thập niên 1980, những nhạc phẩm này mới được biểu diễn trở lại. Năm 1996, một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Độc lập hạng nhất.
Tên ông cũng được đặt cho nhiều con phố đẹp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Nam Định.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Luyện đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 3 cho thành thạo.
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Văn Cao và phát biểu cảm nhận về bài hát Làng tôi?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 em lên trình bày bài TĐN số 2 và trả lời 1 trong 2 câu hỏi:
- Câu 1: Nhịp và phách là gì?
- Câu 2: Nêu định nghĩa nhịp ?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng, bảng phụ
GV hỏi
GV hỏi
Hướng dẫn
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
Ghi bảng, treo ảnh
Chỉ định
Giới thiệu, nhấn mạnh
Mở nhạc
Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu, nhấn mạnh
Mở nhạc
I. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
THẬT LÀ HAY
Nhạc và lời: Hoàng Lân
1. Tìm hiểu bài:
- Bài TĐN được viết ở nhịp mấy? Gồm những hình nốt và tên nốt gì? (Nhịp hai bốn, trường độ gồm: hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, cao độ gồm: Đồ, rê, mi, son, la, đố.
- Bài TĐN có mấy câu, mỗi câu có mấy nhịp? (có 4 câu, mỗi câu có 4 nhịp.
2. Luyện tiết tấu: Luyện gõ phách đọc tên nốt câu 1.
3. Đọc thang âm: Đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố. Tiếp tục luyện cao độ liên quan đến bài TĐN.

4. TĐN từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu cho 1 em khá đứng lên đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo 3 lần. Giáo viên chỉnh sửa cho các

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 7

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên cao vaø baøi haùt Laøng toâi

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên cao vaø baøi haùt Laøng toâi

     2. Kó naêng:

- HS bieát baøi TÑN soá 3 – Thaät laø hay do nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc. Bieát ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.

- Thoâng qua baøi haùt Laøng toâi, hoïc sinh bieát vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông ñaát nöôùc.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Laøng toâi, Ñaøn chim Vieät, Tieán veà Haø Noäi.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Vaên Cao:

Văn Cao (15 tháng 11, 1923  10 tháng 7, 1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là tác giả của Tiến quân ca, quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quan trọng nhất của tân nhạc. Văn Cao còn là một họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị.

Thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong, Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng, sáng tác các ca khúc lãng mạn Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai, Trương Chi... ghi dấu ấn trong lịch sửtân nhạc Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Minh, Văn Cao viết Tiến quân ca, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội... trở thành nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc kháng chiến. Sau vụ việc Nhân Văn - Giai Phẩm, Văn Cao phải đi học tập chính trị. Trừ Tiến quân ca, ca khúc của ông cũng giống như các nhạc phẩm tiền chiến khác, không được lưu hành ở miền Bắc. Đến cuối thập niên 1980, những nhạc phẩm này mới được biểu diễn trở lại. Năm 1996, một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Độc lập hạng nhất.

Tên ông cũng được đặt cho nhiều con phố đẹp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Nam Định.

     2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

- Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi TÑN soá 2 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi:

- Caâu 1: Nhòp vaø phaùch laø gì?

- Caâu 2: Neâu ñònh nghóa nhòp   ?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, baûng phuï

 

 

GV hoûi

 

 

GV hoûi

 

Höôùng daãn

Ñieàu khieån

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

 

 

 

Ghi baûng, treo aûnh

 

Chæ ñònh

 

Giôùi thieäu, nhaán maïnh

 

I. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

THAÄT LAØ HAY

Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân

     1. Tìm hieåu baøi:

- Baøi TÑN ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Goàm nhöõng hình noát vaø teân noát gì? (Nhòp hai boán, tröôøng ñoä goàm: hình noát traéng, noát ñen, noát moùc ñôn, cao ñoä goàm: Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá.

- Baøi TÑN coù maáy caâu, moãi caâu coù maáy nhòp? (coù 4 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

     2. Luyeän tieát taáu: Luyeän goõ phaùch ñoïc teân noát caâu 1.

     3. Ñoïc thang aâm: Ñoà, reâ, mi, pha, son, la, si, ñoá. Tieáp tuïc luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.

    4. TÑN töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu cho 1 em khaù ñöùng leân ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy TÑN keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch.

II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

NHAÏC SÓ VAÊN CAO VAØ BAØI HAÙT LAØNG TOÂI

    1. Nhaïc só Vaên Cao: (1923 – 1995)

- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao, SGK trang 20.

- Giôùi thieäu sô löôïc veà nhaïc só Vaên Cao nhö  SGK:

     Nhaïc só Vaên Cao laø moät trong nhöõng nhaïc só lôùp ñaàu tieân cuûa neàn AÂm nhaïc Vieät

Ghi baøi

 

 

 

Traû lôøi

 

 

Traû lôøi

 

Luyeän goõ

Ñoïc thang aâm

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

 

 

 

Ghi baøi

 

 

Ñoïc SGK

 

HS nghe,

ghi baøi

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ghi baûng

Chæ ñònh

Giôùi thieäu, nhaán maïnh

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Nam hieän ñaïi. OÂng laø taùc giaû cuûa nhöõng baøi haùt noåi tieáng nhö: Suoái mô, Thieân Thai, Ñaøn Chim Vieät… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc ngheä thuaät.

 - Trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa nhaïc só Vaên Cao: Ñaøn chim Vieät, Tieán veà Haø Noäi.

     2. Baøi haùt Laøng toâi:

- 1 em ñoïc lôøi giôùi thieäu baøi haùt Laøng toâi, SGK trang 20.

- Giôùi thieäu vaøi neùt veà baøi haùt nhö  SGK:

     Baøi haùt coù giai ñieäu nhòp nhaøng, saâu laéng, giaøu tình caûm. Baùi haùt mieâu taû caûnh laøng queâ Vieät Nam ñang soáng yeân vui, thanh bình thì giaëc Phaùp traøn ñeán ñoát phaù, taøn saùt daân laønh. Caêm thuø giaëc, quaân vaø daân ta ñaõ duõng caûm chieán ñaáu baûo veä queâ höông, tin töôûng maõnh lieät vaøo ngaøy mai chieán thaéng.

- Baøi haùt Laøng toâi.

 

 

 

HS nghe

 

Ghi baøi

Ñoïc SGK

HS nghe,

ghi baøi

 

 

 

 

 

HS nghe

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch vaø ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 3, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao?

- Phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?

    5. Daën doø Nhaän xeùt:

- Luyeän taäp TÑN soá 3 keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 8:

     + ân taäp kieán ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 7 chuaån bò laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 9.

     + Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU