Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 7 Tiết 7

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8b2ezq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-04 00:31:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát: 7 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . . OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: 1.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 7
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
OÂN TAÄP
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
 OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 6.
     2. Kó naêng:
- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa hai baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø Lí dóa baùnh boø. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- HS bieát caáu taïo cuûa gam thöù, gioïng thöù.
- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá 2 vaø ghi nhôù hình tieát taáu trong caùc baøi TÑN.
- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng yeâu thích moân hoïc AÂm nhaïc.
II. Chuaån bò:
     1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø Lí dóa baùnh boø, TÑN soá 1, soá 2.
- Ñeà kieåm tra 15 phuùt.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Xem laïi kieán thöùc töø tieát 1 ñeán tieát 6.
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Gam thöù vaø gioïng thöù laø gì? Cho ví duï?
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vaân vaø caûm nhaän veà baøi haùt Hoø keùo phaùo?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
OÂN TAÄP
    1. OÂn taäp 2 baøi haùt:
- Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Lí dóa baùnh boø.
Ghi baøi
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Yeâu caàu
 
 
 
Chæ ñònh
 
 
Ghi baûng
Yeâu caàu
 
GV hoûi
 
Toå chöùc
 
 
Ñieàu khieån
 
 
Ghi baûng
 
Ñieàu khieån
 
Yeâu caàu
 
Chæ ñònh
     a) Khôûi ñoäng gioïng: Ñoà reâ mi pha son pha mi reâ ñoà.

     b) Nghe baøi haùt maãu: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø.
    c) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi haùt, keát hôïp theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém vôùi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, tính chaát vui töôi, hoùm hænh vôùi baøi haùt Lí dóa baùnh boø.
     d) Kieåm tra: 2 em trình baøy baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, 2 em trình baøy baøi haùt Lí dóa baùnh boø, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.
     2. OÂn taäp Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù, gioïng La thöù
- Nhaéc laïi coâng thöùc caáu taïo gam thöù, caùch thaønh laäp gam La thöù.
- Theá naøo laø gioïng thöù? Neâu caùch xaùc ñònh moät baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù?
- Tìm moät vaøi baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù: Queâ höông (TÑN soá 7 – lôùp 7), Trôû veà Su-ri-en-toâ (TÑN soá 2 – lôùp 8), Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt (TÑN soá 3 – lôùp 8) …
- Taäp ñoïc theo ñaøn gam La thöù vaø caùc aâm oån ñònh.

     3. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 vaø TÑN soá 2
          a) Ñoïc gam:
- Ñoïc gam Ñoâ tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 1.
- Ñoïc gam La thöù vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 2.
          b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
          c) Kieåm tra: 2 em trình baøy TÑN soá 1, 2 em trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
 
Thöïc hieän
 
 
 
Trình baøy
 
 
Ghi baøi
Phaùt bieåu
 
Traû lôøi
 
Neâu leân
Nhaän xeùt
 
Ñoïc gam
 
 
Ghi baøi
 
Ñoïc gam
 
Thöïc hieän
 
Trình baøy

 
     4. Cuûng coá:
- GV kieåm tra haùt, ñoïc nhaïc, nhaïc lí boå sung ñieåm kieåm tra mieäng.
- GV phaùt ñeà vaø höôùng daãn hoïc sinh hoïc sinh laøm baøi kieåm tra 15 phuùt: Vieát chính taû noát nhaïc.
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 


     5. Nhaän xeùt – Daën doø:
OÂn taäp theâm nhöõng noäi dung ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 6 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 8 theo yeâu caàu:
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_7_tiet_7_lop_8.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 7- Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7- Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 7

 • Tuần 7 tiết 7
  Âm nhạc 8
  Tuần 7 tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 5

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 6

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • Tuần 7 - tiết 7
  Âm nhạc 6
  Tuần 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 24

 • Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7
  Vật lý 7
  Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 17

 • TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7
  Vật lý
  TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2012

  Xem: 8

 • Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 7