Tuần 7 tiết 7

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8b2ezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/4/2013 12:31:05 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 7 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . ÔN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 6. 2. Kĩ năng: - HS hát ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, doc, 1 trang, 0.22 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-7-tiet-7.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 7
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 6.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hát: Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết cấu tạo của gam thứ, giọng thứ.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, số 2 và ghi nhớ hình tiết tấu trong các bài TĐN.
- Làm bài kiểm tra 15 phút.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thích môn học Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò, TĐN số 1, số 2.
- Đề kiểm tra 15 phút.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Xem lại kiến thức từ tiết 1 đến tiết 6.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gam thứ và giọng thứ là gì? Cho ví dụ?
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Hoàng Vân và cảm nhận về bài hát Hò kéo pháo?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng
Yêu cầu
GV hỏi
Tổ chức
Điều khiển
Ghi bảng
Điều khiển
Yêu cầu
Chỉ định
ÔN TẬP
1. Ôn tập 2 bài hát:
- Mùa thu ngày khai trường.
- Lí dĩa bánh bò.
a) Khởi động giọng: Đồ rê mi pha son pha mi rê đồ.

b) Nghe bài hát mẫu: Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò.
c) Ôn tập: Trình bày lần lượt 2 bài hát, kết hợp thể hiện tính chất sôi nổi, hào hứng, tha thiết, đằm thắm với bài hát Mùa thu ngày khai trường, tính chất vui tươi, hóm hỉnh với bài hát Lí dĩa bánh bò.
d) Kiểm tra: 2 em trình bày bài hát Mùa thu ngày khai trường, 2 em trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm.
2. Ôn tập Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ
- Nhắc lại công thức cấu tạo gam thứ, cách thành lập gam La thứ.
- Thế nào là giọng thứ? Nêu cách xác định một bài hát viết ở giọng La thứ?
- Tìm một vài bài hát viết ở giọng La thứ: Quê hương (TĐN số 7 – lớp 7), Trở về Su-ri-en-tô (TĐN số 2 – lớp 8), Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót (TĐN số 3 – lớp 8) …
- Tập đọc theo đàn gam La thứ và các âm ổn định.

3. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 và TĐN số 2
a) Đọc gam:
- Đọc gam Đô trưởng và các âm ổn định với bài TĐN số 1.
- Đọc gam La thứ và các âm ổn định với bài TĐN số 2.
b) Ôn tập: Trình bày lần lượt 2 bài TĐN kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
c) Kiểm tra: 2 em trình bày TĐN số 1, 2 em trình bày TĐN số 2, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm.
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Thực hiện
Trình bày
Ghi bài
Phát biểu
Trả lời
Nêu lên
Nhận xét
Đọc gam
Ghi bài
Đọc gam
Thực hiện
Trình bày


4. Củng cố:
- GV kiểm tra hát, đọc nhạc, nhạc lí bổ sung điểm kiểm tra miệng.
- GV phát đề và hướng dẫn học sinh học sinh làm bài kiểm tra 15 phút: Viết chính tả nốt nhạc.

5. Nhận xét – Dặn dò:
Ôn tập thêm những nội dung đã học từ tiết 1

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 7

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

OÂN TAÄP

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

 OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 6.

     2. Kó naêng:

- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa hai baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø Lí dóa baùnh boø. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- HS bieát caáu taïo cuûa gam thöù, gioïng thöù.

- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá 2 vaø ghi nhôù hình tieát taáu trong caùc baøi TÑN.

- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng yeâu thích moân hoïc AÂm nhaïc.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø Lí dóa baùnh boø, TÑN soá 1, soá 2.

- Ñeà kieåm tra 15 phuùt.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Xem laïi kieán thöùc töø tieát 1 ñeán tieát 6.

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Gam thöù vaø gioïng thöù laø gì? Cho ví duï?

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vaân vaø caûm nhaän veà baøi haùt Hoø keùo phaùo?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

N TAÄP

    1. OÂn taäp 2 baøi haùt:

- Muøa thu ngaøy khai tröôøng.

- Lí dóa baùnh boø.

Ghi baøi

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Yeâu caàu

 

 

 

Chæ ñònh

 

 

Ghi baûng

Yeâu caàu

 

GV hoûi

 

Toå chöùc

 

 

Ñieàu khieån

 

 

Ghi baûng

 

Ñieàu khieån

 

Yeâu caàu

 

Chæ ñònh

     a) Khôûi ñoäng gioïng: Ñoà reâ mi pha son pha mi reâ ñoà.

     b) Nghe baøi haùt maãu: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø.

    c) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi haùt, keát hôïp theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém vôùi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, tính chaát vui töôi, hoùm hænh vôùi baøi haùt Lí dóa baùnh boø.

     d) Kieåm tra: 2 em trình baøy baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, 2 em trình baøy baøi haùt Lí dóa baùnh boø, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.

     2. OÂn taäp Nhaïc lí: Gam thöù, gioïng thöù, gioïng La thöù

- Nhaéc laïi coâng thöùc caáu taïo gam thöù, caùch thaønh laäp gam La thöù.

- Theá naøo laø gioïng thöù? Neâu caùch xaùc ñònh moät baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù?

- Tìm moät vaøi baøi haùt vieát ôû gioïng La thöù: Queâ höông (TÑN soá 7 – lôùp 7), Trôû veà Su-ri-en-toâ (TÑN soá 2 – lôùp 8), Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt (TÑN soá 3 – lôùp 8) …

- Taäp ñoïc theo ñaøn gam La thöù vaø caùc aâm oån ñònh.

     3. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 vaø TÑN soá 2

          a) Ñoïc gam:

- Ñoïc gam Ñoâ tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 1.

- Ñoïc gam La thöù vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 2.

          b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

          c) Kieåm tra: 2 em trình baøy TÑN soá 1, 2 em trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

 

Thöïc hieän

 

 

 

Trình baøy

 

 

Ghi baøi

Phaùt bieåu

 

Traû lôøi

 

Neâu leân

Nhaän xeùt

 

Ñoïc gam

 

 

Ghi baøi

 

Ñoïc gam

 

Thöïc hieän

 

Trình baøy

 

     4. Cuûng coá:

- GV kieåm tra haùt, ñoïc nhaïc, nhaïc lí boå sung ñieåm kieåm tra mieäng.

- GV phaùt ñeà vaø höôùng daãn hoïc sinh hoïc sinh laøm baøi kieåm tra 15 phuùt: Vieát chính taû noát nhaïc.

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

     5. Nhaän xeùt – Daën doø:

n taäp theâm nhöõng noäi dung ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 6 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 8 theo yeâu caàu:

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU