Tuần 7 tiết 7

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ac2ezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/4/2013 12:31:40 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 7 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . ÔN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 6. 2. Kĩ năng: - HS hát đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7, doc, 1 trang, 0.16 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-7-tiet-7.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 7
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 6.
2. Kĩ năng:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca hai bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết về quãng và hợp âm.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca TĐN số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Làm bài kiểm tra 15 phút.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thích môn học Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Bóng dáng một ngôi trường và Nụ cười, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, TĐN số 1, số 2.
- Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
- Đề kiểm tra 15 phút.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học môn âm nhạc.
- Trả lời những câu cho kiểm tra bài cũ:
+ Hợp âm là gì? Nêu tên và đặc điểm của 2 loại hợp âm?
+ Nêu vài nét về nhạc sĩ Trai-cốp-xki?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hợp âm là gì? Nêu tên và đặc điểm của 2 loại hợp âm?
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Trai-cốp-xki?
3. Bài mới:
HĐ của HS
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng
GV hỏi
GV hỏi
Nhấn mạnh
Ghi bảng
Điều khiển
Yêu cầu
Chỉ định
ÔN TẬP
1. Ôn tập 2 bài hát:
- Bóng dáng một ngôi trường.
- Nụ cười.
a) Khởi động giọng:

b) Ôn tập: Trình bày lần lượt 2 bài hát, kết hợp thể hiện tính chất sôi nổi, linh hoạt, tha thiết, lôi cuốn với bài hát Bóng dáng một ngôi trường, tính chất vui tươi, trong sáng, rộn ràng với bài hát Nụ cười.
c) Kiểm tra bài: 2 em trình bày bài hát Bóng dáng một ngôi trường, 2 em trình bày bài hát Nụ cười, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm.
2. Ôn tập Nhạc lí: Quãng – Hợp âm
- Quãng là gì? Cho ví dụ?
- Hợp âm là gì? Nêu tên và đặc điểm của 2 loại hợp âm?
- Thể hiện bằng nhạc cụ các loại quãng và các hợp âm: hợp âm ba trưởng, hợp âm ba thứ, hợp âm bảy.
3. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1, 2
a) Đọc gam: Son trưởng và các âm ổn định với bài TĐN số 1, gam Mi thứ và các âm ổn định với bài TĐN số 2.
b) Ôn tập: Trình bày lần lượt 2 bài TĐN kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
c) Kiểm tra bài: 2 em trình bày TĐN số 1, 2 em trình bày TĐN số 2, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm.
Ghi bài
Luyện thanh
Thực hiện
Trình bày
Ghi bài
Trả lời
Trả lời
HS nghe
Ghi bài
Đọc gam
Thực hiện
Nhắc lại
Trình bày


4. Củng cố:
- GV kiểm tra HS hát, đọc nhạc và trả lời câu hỏi nhạc lí rồi nhận xét cho điểm.
- HS làm bài kiểm tra 15 phút: Viết chính tả nốt nhạc.

- Tìm hiểu bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. GV giới thiệu vài nét về nhạc sĩ Xuân Hồng và mở nhạc cho HS nghe bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân thể hiện niềm xúc động chân thành của những người chiến thắng

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 7

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

OÂN TAÄP

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

 OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 6.

     2. Kó naêng:

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca hai baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- HS bieát veà quaõng vaø hôïp aâm.

- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca TÑN soá 1, soá 2, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng yeâu thích moân hoïc AÂm nhaïc.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø Nuï cöôøi, Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh, TÑN soá 1, soá 2.

- Tích hôïp giaùo duïc taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh veà coâng lao cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp, töï do cho Toå quoác.

- Ñeà kieåm tra 15 phuùt.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc moân aâm nhaïc.

- Traû lôøi nhöõng caâu cho kieåm tra baøi cuõ:

     + Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

     1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa HS

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Yeâu caàu

 

 

 

Chæ ñònh

 

 

Ghi baûng

GV hoûi

GV hoûi

Nhaán maïnh

 

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

Yeâu caàu

 

Chæ ñònh

OÂN TAÄP

1. OÂn taäp 2 baøi haùt:

- Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.

- Nuï cöôøi.

    a) Khôûi ñoäng gioïng:

     b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi haùt, keát hôïp theå hieän tính chaát soâi noåi, linh hoaït, tha thieát, loâi cuoán vôùi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, tính chaát vui töôi, trong saùng, roän raøng vôùi baøi haùt Nuï cöôøi.

     c) Kieåm tra baøi: 2 em trình baøy baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, 2 em trình baøy baøi haùt Nuï cöôøi, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.

2. OÂn taäp Nhaïc lí: Quaõng – Hôïp aâm

 - Quaõng laø gì? Cho ví duï?

- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?

- Theå hieän baèng nhaïc cuï caùc loaïi quaõng vaø caùc hôïp aâm: hôïp aâm ba tröôûng, hôïp aâm ba thöù, hôïp aâm baûy.

3. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1, 2

     a) Ñoïc gam: Son tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 1, gam Mi thöù vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 2.

    b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

     c) Kieåm tra baøi: 2 em trình baøy TÑN soá 1, 2 em trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.

Ghi baøi

 

 

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

Thöïc hieän

 

 

 

Trình baøy

 

 

Ghi baøi

Traû lôøi

Traû lôøi 

HS nghe

 

Ghi baøi

Ñoïc gam

 

Thöïc hieän

Nhaéc laïi

Trình baøy

 

    4. Cuûng coá:

- GV kieåm tra HS haùt, ñoïc nhaïc vaø traû lôøi caâu hoûi nhaïc lí roài nhaän xeùt cho ñieåm.

- HS laøm baøi kieåm tra 15 phuùt: Vieát chính taû noát nhaïc.

 

 

- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Nhaïc só  Xuaân Hoàng vaø baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh. GV giôùi thieäu vaøi neùt veà nhaïc só Xuaân Hoàng vaø môû nhaïc cho HS nghe baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh (baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh cuûa nhaïc só Xuaân theå hieän nieàm xuùc ñoäng chaân thaønh cuûa nhöõng ngöôøi chieán thaéng trôû veà Saøi Goøn trong ngaøy Toå quoác hoaøn toaøn thoáng nhaát. Thaønh phoá Saøi Goøn, nôi ñaây ngoùt 100 naêm, töø beán caûng Nhaø Roàng, Baùc Hoà ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. Ngaøy chieán thaéng, trong nieàm vui haân hoan cuûa daân toäc, Baùc ñaõ khoâng coøn nöûa. Ñeå ghi nhôù coâng lao cuûa Baùc Hoà trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, Thaønh phoá Saøi Goøn ñaõ vinh döï mang teân Baùc Hoà kính yeâu: Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

n taäp theâm nhöõng noäi dung ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 6 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 8 theo yeâu caàu:

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU