Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 7 Tiết 7

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ac2ezq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-04 00:31:40
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 7 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: 1.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 7
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
OÂN TAÄP
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
 OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 6.
     2. Kó naêng:
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca hai baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- HS bieát veà quaõng vaø hôïp aâm.
- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca TÑN soá 1, soá 2, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng yeâu thích moân hoïc AÂm nhaïc.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø Nuï cöôøi, Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh, TÑN soá 1, soá 2.
- Tích hôïp giaùo duïc taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh veà coâng lao cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp, töï do cho Toå quoác.
- Ñeà kieåm tra 15 phuùt.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc moân aâm nhaïc.
- Traû lôøi nhöõng caâu cho kieåm tra baøi cuõ:
     + Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
     1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Trai-coáp-xki?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa HS
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Yeâu caàu
 
 
 
Chæ ñònh
 
 
Ghi baûng
GV hoûi
GV hoûi
Nhaán maïnh
 
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
Yeâu caàu
 
Chæ ñònh
OÂN TAÄP
1. OÂn taäp 2 baøi haùt:
- Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.
- Nuï cöôøi.
    a) Khôûi ñoäng gioïng:

     b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi haùt, keát hôïp theå hieän tính chaát soâi noåi, linh hoaït, tha thieát, loâi cuoán vôùi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, tính chaát vui töôi, trong saùng, roän raøng vôùi baøi haùt Nuï cöôøi.
     c) Kieåm tra baøi: 2 em trình baøy baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, 2 em trình baøy baøi haùt Nuï cöôøi, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.
2. OÂn taäp Nhaïc lí: Quaõng – Hôïp aâm
 - Quaõng laø gì? Cho ví duï?
- Hôïp aâm laø gì? Neâu teân vaø ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hôïp aâm?
- Theå hieän baèng nhaïc cuï caùc loaïi quaõng vaø caùc hôïp aâm: hôïp aâm ba tröôûng, hôïp aâm ba thöù, hôïp aâm baûy.
3. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1, 2
     a) Ñoïc gam: Son tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 1, gam Mi thöù vaø caùc aâm oån ñònh vôùi baøi TÑN soá 2.
    b) OÂn taäp: Trình baøy laàn löôït 2 baøi TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
     c) Kieåm tra baøi: 2 em trình baøy TÑN soá 1, 2 em trình baøy TÑN soá 2, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm.
Ghi baøi
 
 
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
Thöïc hieän
 
 
 
Trình baøy
 
 
Ghi baøi
Traû lôøi
Traû lôøi 
HS nghe
 
Ghi baøi
Ñoïc gam
 
Thöïc hieän
Nhaéc laïi
Trình baøy

 
    4. Cuûng coá:
- GV kieåm tra HS haùt, ñoïc nhaïc vaø traû lôøi caâu hoûi nhaïc lí roài nhaän xeùt cho ñieåm.
- HS laøm baøi kieåm tra 15 phuùt: Vieát chính taû noát nhaïc.
 

 
- Tìm hieåu baøi ñoïc theâm: Nhaïc só  Xuaân Hoàng vaø baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh. GV giôùi thieäu vaøi neùt veà nhaïc só Xuaân Hoàng vaø môû nhaïc cho HS nghe baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh (baøi haùt Muøa xuaân treân thaønh phoá Hoà Chí Minh cuûa nhaïc só Xuaân theå hieän nieàm xuùc ñoäng chaân thaønh cuûa nhöõng ngöôøi chieán thaéng trôû veà Saøi Goøn trong ngaøy Toå quoác hoaøn toaøn thoáng nhaát. Thaønh phoá Saøi Goøn, nôi ñaây ngoùt 100 naêm, töø beán caûng Nhaø Roàng, Baùc Hoà ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. Ngaøy chieán thaéng, trong nieàm vui haân hoan cuûa daân toäc, Baùc ñaõ khoâng coøn nöûa. Ñeå ghi nhôù coâng lao cuûa Baùc Hoà trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, Thaønh phoá Saøi Goøn ñaõ vinh döï mang teân Baùc Hoà kính yeâu: Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
OÂn taäp theâm nhöõng noäi dung ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 6 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 8 theo yeâu caàu:
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_7_tiet_7_lop_9.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 7- Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7- Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 7

 • Tuần 7 tiết 7
  Âm nhạc 8
  Tuần 7 tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 5

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 6

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • Tuần 7 - tiết 7
  Âm nhạc 6
  Tuần 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 24

 • Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7
  Vật lý 7
  Tuần 7 - Lý 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 17

 • TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7
  Vật lý
  TUẦN 7 -LÍ 7-TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2012

  Xem: 8

 • Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 7