Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 8 Tiết 8

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
g06ezq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-05 20:59:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 8 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . OÂN TAÄP I. Muïc tieâu 1.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 8
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
OÂN TAÄP
 
I. Muïc tieâu
     1. Kieán thöùc
OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 7
     2. Kó naêng
- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa hai baøi haùt: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Vui böôùc treân ñöôøng xa. Bieát haùt keát hôïp caùc hình thöùc goõ ñeäm. Bieát trình baøy BH theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…
- HS bieát ñöôïc nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh, caùc kí hieäu ghi cao ñoä, tröôøng ñoä trong aâm nhaïc.
- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
     3. Thaùi ñoä
 Caûm nhaän caùi hay, caùi ñeïp trong ngheä thuaät aâm nhaïc.
II. Chuaån bò
    1. Giaùo vieân
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Vui böôùc treân ñöôøng xa, TÑN soá 1, 2, 3.
    2. Hoïc sinh
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- OÂn taäp vieát vò trí vaø caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng nhaïc ñeå laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.
III. Tieán trình daïy – hoïc
    1. OÅn ñònh lôùp
Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ
Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao?
- Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?
    3. Baøi môùi
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
 
 
Ghi baûng
Thuyeát trình
Chæ ñònh
 
 
Toå chöùc
 
 
Ghi baûng
 
Ñieàu khieån
 
 
Yeâu caàu
OÂN TAÄP
I. OÂn taäp 2 baøi haùt
- Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.
- Vui böôùc treân ñöôøng xa.
    1. Khôûi ñoäng gioïng

     2. Nghe 2 baøi maãu
     3. OÂn taäp
     Laàn löôït haùt 2 baøi haùt theo töøng nhoùm, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch vaø theå hieän tính chaát aâm nhaïc khaùc nhau cuûa töøng baøi.
II. OÂn taäp Nhaïc lí
- 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh: Cao ñoä, tröôøng ñoä, cöôøng ñoä, aâm saéc. Trong ñoù: Cao ñoä, tröôøng ñoä laø quan troïng nhaát.
- 1 em leân vieát treân khuoâng nhaïc: Thang 5 aâm. 1 em vieát thang 7 aâm (Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá vaø Ñoà, reâ, mi, pha, son, la, si, ñoá).
- Ñaùnh ñaøn baøi Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng (Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân). Hoïc sinh ñaùnh nhòp theo giai ñieäu baøi haùt treân.
III. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc
     TÑN soá 1, 2, 3
     1. Ñoïc thang aâm

     2. OÂn taäp
     TÑN vaø haùt lôøi ca 3 baøi TÑN, keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch vaø ñaùnh nhòp. Taäp voå tieát taáu ñaëc tröng cuûa töøng baøi (mieäng khoâng ñoïc).
Ghi baøi
 
 
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
Thöïc hieän
 
 
Ghi baøi
Ghi nhôù
 
 
Vieát thang aâm
 
Thöïc haønh
 
 
Ghi baøi
 
Ñoïc thang aâm
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- GV kieåm tra haùt, ñoïc nhaïc, nhaïc lí boå sung ñieåm kieåm tra mieäng.
- HS laøm baøi kieåm tra 15 phuùt theo yeâu caàu ñeà nhö sau:
Ñeà:
Caâu 1: Neâu khaùi nieäm nhòp   ? (4 ñieåm)
Caâu 2: Vieát chính taû noát nhaïc: (6 ñieåm)

    5. Nhaän xeùt – Daën doø
- HS tieáp tuïc luyeän taäp nhöõng kieán thöùc töø tieát 1 ñeán tieát 7 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 9 theo yeâu caàu:
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 8 tiết 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_8_tiet_8_lop_6.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 8 - tiết 8
  Âm nhạc 6
  Tuần 8 - tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 15

 • Tuan 8- Tiết 8
  Địa lý 6
  Tuan 8- Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 8- Tiết 8
  Giáo án khác
  Tuần 8- Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 2

 • TUAN 8 TIET 8
  Mỹ thuật 6
  TUAN 8 TIET 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 3

 • Tuần 8 Tiết 8
  Địa lý 7
  Tuần 8 Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2012

  Xem: 7

 • tuần 8 tiết 8
  Âm nhạc 8
  tuần 8 tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 6

 • Tuần 8 Tiết 8
  Địa lý 7
  Tuần 8 Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2012

  Xem: 0

 • tuần 8 tiết 8
  Âm nhạc 7
  tuần 8 tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 8 - lý 8 - tiết 8
  Giáo án khác
  Tuần 8 - lý 8 - tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2015

  Xem: 8

 • tuan 8 tiet 8 địa 8
  Địa lý 6
  tuan 8 tiet 8 địa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0