Tuần 8 tiết 8

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
g06ezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/5/2013 8:59:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 8 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . ÔN TẬP I. Mục tiêu 1. Kiến thức Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 7 2. Kĩ năng - HS hát đúng ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 8 tiết 8, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 8 tiết 8, doc, 1 trang, 0.23 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-8-tiet-8.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 8
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 7
2. Kĩ năng
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa. Biết hát kết hợp các hình thức gõ đệm. Biết trình bày BH theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết được những thuộc tính của âm thanh, các kí hiệu ghi cao độ, trường độ trong âm nhạc.
- Làm bài kiểm tra 15 phút.
3. Thái độ
Cảm nhận cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát các bài: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa, TĐN số 1, 2, 3.
2. Học sinh
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Ôn tập viết vị trí và cách viết các hình nốt trên khuông nhạc để làm bài kiểm tra 15 phút.
III. Tiến trình dạy – học
1. Ổn định lớp
Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ
Trình bày TĐN số 3 kết hợp gõ phách, đánh nhịp và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Nêu vài nét về nhạc sĩ Văn Cao?
- Câu 2: Nêu cảm nhận về bài hát Làng tôi?
3. Bài mới
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Ghi bảng
Thuyết trình
Chỉ định
Tổ chức
Ghi bảng
Điều khiển
Yêu cầu
ÔN TẬP
I. Ôn tập 2 bài hát
- Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Vui bước trên đường xa.
1. Khởi động giọng

2. Nghe 2 bài mẫu
3. Ôn tập
Lần lượt hát 2 bài hát theo từng nhóm, hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách và thể hiện tính chất âm nhạc khác nhau của từng bài.
II. Ôn tập Nhạc lí
- 4 thuộc tính của âm thanh: Cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc. Trong đó: Cao độ, trường độ là quan trọng nhất.
- 1 em lên viết trên khuông nhạc: Thang 5 âm. 1 em viết thang 7 âm (Đồ, rê, mi, son, la, đố và Đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố).
- Đánh đàn bài Như có Bác trong ngày đại thắng (Nhạc và lời: Phạm Tuyên). Học sinh đánh nhịp theo giai điệu bài hát trên.
III. Ôn tập Tập đọc nhạc
TĐN số 1, 2, 3
1. Đọc thang âm

2. Ôn tập
TĐN và hát lời ca 3 bài TĐN, kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách và đánh nhịp. Tập vổ tiết tấu đặc trưng của từng bài (miệng không đọc).
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Thực hiện
Ghi bài
Ghi nhớ
Viết thang âm
Thực hành
Ghi bài
Đọc thang âm
Thực hiện


4. Củng cố:
- GV kiểm tra hát, đọc nhạc, nhạc lí bổ sung điểm kiểm tra miệng.
- HS làm bài kiểm tra 15 phút theo yêu cầu đề như sau:
Đề:
Câu 1: Nêu khái niệm nhịp ? (4 điểm)
Câu 2: Viết chính tả nốt nhạc: (6 điểm)

5. Nhận xét – Dặn dò
- HS tiếp tục luyện tập những kiến thức từ tiết 1 đến tiết 7 để làm bài kiểm tra 1 tiết ở tiết 9 theo yêu cầu:
IV. Bổ sung – rút kinh nghiệm:

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 8

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

OÂN TAÄP

 

I. Muïc tieâu

     1. Kieán thöùc

OÂn taäp töø tieát 1 ñeán tieát 7

     2. Kó naêng

- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa hai baøi haùt: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Vui böôùc treân ñöôøng xa. Bieát haùt keát hôïp caùc hình thöùc goõ ñeäm. Bieát trình baøy BH theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca…

- HS bieát ñöôïc nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh, caùc kí hieäu ghi cao ñoä, tröôøng ñoä trong aâm nhaïc.

- Laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

     3. Thaùi ñoä

 Caûm nhaän caùi hay, caùi ñeïp trong ngheä thuaät aâm nhaïc.

II. Chuaån bò

    1. Giaùo vieân

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Vui böôùc treân ñöôøng xa, TÑN soá 1, 2, 3.

    2. Hoïc sinh

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

- OÂn taäp vieát vò trí vaø caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng nhaïc ñeå laøm baøi kieåm tra 15 phuùt.

III. Tieán trình daïy – hoïc

    1. OÅn ñònh lôùp

Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ

Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao?

- Caâu 2: Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Laøng toâi?

    3. Baøi môùi

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

 

 

Ghi baûng

Thuyeát trình

Chæ ñònh

 

 

Toå chöùc

 

 

Ghi baûng

 

Ñieàu khieån

 

 

Yeâu caàu

N TAÄP

I. OÂn taäp 2 baøi haùt

- Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø.

- Vui böôùc treân ñöôøng xa.

    1. Khôûi ñoäng gioïng

     2. Nghe 2 baøi maãu

     3. OÂn taäp

     Laàn löôït haùt 2 baøi haùt theo töøng nhoùm, haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch vaø theå hieän tính chaát aâm nhaïc khaùc nhau cuûa töøng baøi.

II. OÂn taäp Nhaïc lí

- 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh: Cao ñoä, tröôøng ñoä, cöôøng ñoä, aâm saéc. Trong ñoù: Cao ñoä, tröôøng ñoä laø quan troïng nhaát.

- 1 em leân vieát treân khuoâng nhaïc: Thang 5 aâm. 1 em vieát thang 7 aâm (Ñoà, reâ, mi, son, la, ñoá vaø Ñoà, reâ, mi, pha, son, la, si, ñoá).

- Ñaùnh ñaøn baøi Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng (Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân). Hoïc sinh ñaùnh nhòp theo giai ñieäu baøi haùt treân.

III. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc

     TÑN soá 1, 2, 3

     1. Ñoïc thang aâm

     2. OÂn taäp

     TÑN vaø haùt lôøi ca 3 baøi TÑN, keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch vaø ñaùnh nhòp. Taäp voå tieát taáu ñaëc tröng cuûa töøng baøi (mieäng khoâng ñoïc).

Ghi baøi

 

 

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

Thöïc hieän

 

 

Ghi baøi

Ghi nhôù

 

 

Vieát thang aâm

 

Thöïc haønh

 

 

Ghi baøi

 

Ñoïc thang aâm

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- GV kieåm tra haùt, ñoïc nhaïc, nhaïc lí boå sung ñieåm kieåm tra mieäng.

- HS laøm baøi kieåm tra 15 phuùt theo yeâu caàu ñeà nhö sau:

Ñeà:

Caâu 1: Nu khi nim nhòp   ? (4 ñim)

Caâu 2: Vit chính t nt nhc: (6 ñieåm)

    5. Nhaän xeùt – Daën doø

- HS tieáp tuïc luyeän taäp nhöõng kieán thöùc töø tieát 1 ñeán tieát 7 ñeå laøm baøi kieåm tra 1 tieát ôû tieát 9 theo yeâu caàu:

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 8 tiết 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU