Tuần 8 tiết 8

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
j06ezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/5/2013 8:59:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 8 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu 1. thức Kiểm tra lí thuyết và thực hành những kiến thức ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 8 tiết 8, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 8 tiết 8, doc, 1 trang, 0.04 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 8
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
KIEÅM TRA 1 TIEÁT
 
I. Muïc tieâu
     1. Kiến thức
Kieåm tra lí thuyeát vaø thöïc haønh nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc töø tieát 1 ñeán tieát 6.
     2. Kĩ năng
Giuùp naém vöõng tình hình hoïc taäp vaø keát quaû tieáp thu baøi hoïc cuûa hoïc sinh thoâng qua kieåm tra ñaùnh giaù.
     3. Thaùi ñoä
Theâm yeâu thích hoïc moân AÂm nhaïc.
II. Chuaån bò
     1. Giaùo vieân
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt caùc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø, TÑN soá 1, 2.
     2. Hoïc sinh
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Laøm baøi kieåm tra 1 tieát.
III. Tieán trình daïy – hoïc
     1. OÅn ñònh lôùp
Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
     2-3. Kieåm tra baøi cuõ, baøi môùi
Tieán haønh kieåm tra hoïc sinh theo yeâu caàu sau:
 
 
Ñaùp aùn
 
     4-5. Cuõng coá – Daën doø – Nhaän xeùt
- Nhaän xeùt chung veà tieát kieåm tra.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 9:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Tröông Quang Luïc?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Tuần 8 tiết 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan-8-tiet-8.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU