:

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 09

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 03/11/2016

Thứ

Buổi

Tiết

Môn

Tiết (CT)

Tên bài dạy

Hai

31/10

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục1A

9

Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

3

Thể dục2A

17

¤n bµi TDPTC- §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc.

4

Thể dục2B

17

¤n bµi TDPTC- §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc.

5

Thể dục3A

17

Ñoäng taùc vöôn thôû, tay cuûa baøi TDPTC

Chiều

1

 

 

 

2

Thể dục5A

17

Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”

3

Thể dục4A

17

Động tác chân của bài TDPTC - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

4

 

 

 

Ba

01/11

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục3B

17

Ñoäng taùc vöôn thôû, tay cuûa baøi TDPTC

3

Thể dục4B

17

Động tác chân của bài TDPTC - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

4

Thể dục5B

17

Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”

5

Khoa học5B

17

Thái độ đối với người nhiểm HIV/AIDS

Chiều

1

Thể dục1B

9

Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

2

Thể dục2C

17

¤n bµi TDPTC- §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc.

3

 

 

 

4

 

 

 

02/11

Sáng

1

Thể dục2A

18

TiÕp tôc «n bµi TDPTC - §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng ngang

2

Thể dục2B

18

TiÕp tôc «n bµi TDPTC - §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng ngang

3

Thể dục3A

18

OÂân hai ñoäâng taùc:Vöôn thôû vaø tay cuûa baøi TDPTC

4

 

 

 

Chiều

1

 

 

 

2

Thể dục5A

18

Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân- TC “Ai nhanh và khéo hơn”

3

Thể dục4A

18

Động tác lưng- bụng của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”

4

 

 

 

Năm

03/11

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục3B

18

OÂân hai ñoäâng taùc:Vöôn thôû vaø tay cuûa baøi TDPTC

3

Thể dục4B

18

Động tác lưng- bụng của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”

 

Thể dục5B

18

Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân- TC “Ai nhanh và khéo hơn”

4

Khoa học5B

18

Phòng tránh bị xâm hại

Chiều

1

Thể dục2C

18

TiÕp tôc «n bµi TDPTC - §iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng ngang

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1


:

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10

Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 10/11/2016

Thứ

Buổi

Tiết

Môn

Tiết (CT)

Tên bài dạy

Hai

07/11

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục1A

10

Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

3

Thể dục2A

19

Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (N/dung nh­ bµi 18)

4

Thể dục2B

19

Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (N/dung nh­ bµi 18)

5

Thể dục3A

19

Ñoäng taùc chaân, löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

Chiều

1

 

 

 

2

Thể dục5A

19

Động tác vặn mình - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”

3

Thể dục4A

19

Động tác toàn thân của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”

4

 

 

 

Ba

08/11

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục3B

19

Ñoäng taùc chaân, löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

3

Thể dục4B

19

Động tác toàn thân của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”

4

Thể dục5B

19

Động tác vặn mình - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”

5

Khoa học5B

19

Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

Chiều

1

Thể dục1B

10

Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

2

Thể dục2C

19

Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (N/dung nh­ bµi 18)

3

 

 

 

4

 

 

 

09/11

Sáng

1

Thể dục2A

20

§iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh vßng trßn-Trß ch¬i: “bá kh¨n”

2

Thể dục2B

20

§iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh vßng trßn-Trß ch¬i: “bá kh¨n”

3

Thể dục3A

20

OÂân 4 ñoäng taùc cuûa baøi TDPTC- TC“ Chaïy tieáp söùc”.

4

 

 

 

Chiều

1

 

 

 

2

Thể dục5A

20

Trò chơi “Chạy nhanh theo số”

3

Thể dục4A

20

Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

4

 

 

 

Năm

10/11

Sáng

1

 

 

 

2

Thể dục3B

20

OÂân 4 ñoäng taùc cuûa baøi TDPTC- TC“ Chaïy tieáp söùc”.

3

Thể dục4B

20

Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

 

Thể dục5B

20

Trò chơi “Chạy nhanh theo số”

4

Khoa học5B

20

Ôn tập: Con người và sức khỏe

Chiều

1

Thể dục2C

20

§iÓm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh vßng trßn-Trß ch¬i: “bá kh¨n”

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1


:

THỂ DỤC 1- TUẦN 9-19

Bài: 9 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – THEÅ DUÏC RLTT CÔ BAÛN

I/ MỤC TIÊU

        Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. (thực hiện bắt trước theo giáo viên)

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

        HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

        Giậm chân ….giậm        Đứng lại …đứng

    (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

6 – 8’

 

 

- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động

II/ CƠ BẢN:

  a./. Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước

       Nhận xét

  b/. Học đứng đưa 2 tay dang ngang

 

 

 

c/. Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V

 

 

d/. Ôn phối hợp:

+      Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước.

+      Nhịp 2: Về TTCB

+      Hịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

+      Nhịp 4: Về TTCB.

22 – 24'

 

- GV nêu nội dung ôn tập, cả lớp cùng thực hiện.

- GV quan sát sửa sai ở hs.

- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.

- GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.

- GV vừa hô nhịp cho hs tập, vừa quan sát sửa sai ở HS.

 

III/ KẾT THÚC:

- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

Bài: 10 THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN

 

I/ MỤC TIÊU

            Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

            Bước đầu làm wen với tu thế đứng kiểng gót, hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp thành  4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

1


:

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)

 

        Từ đội hình trên HS di chuyển thành vồng tròn và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

  a/. Ôn đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang

       Nhận xét:

 

 

 

 

 

 

 

  b/. Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

 

  c/. Học: Đứng kiểng gót,hai tay chống hông.

       Hướng dẫn học sinh luyện tập

   Nhận xét

 

 

- GV nêu nội dung ôn tập, nhũng sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm. sau đó hô nhịp cho hs tập.

- GV quan sát nhắc nhở hs thực hiện chưa tốt.

- Phương thức tập luyện giống như trên.

- GV quan sát nhắc nhở hs thực hiện chưa tốt.

- GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 9-10

BÀI 17 :ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG –ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học điểm số 1-2 theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

- Thi tập bài thể dục

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình, các tổ thi đua xem tổ nào tập đẹp nhất.

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

1


:

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng dọc

 

 

 

 

- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

 3. Phần kết thúc (  6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 tổ lên làm mẫu,G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học. 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 18 :ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG –ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang .Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

- Thi tập bài thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang

 

 

 

- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình, các tổ thi đua xem tổ nào tập đẹp nhất.

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 tổ lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

1


:

3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

BÀI 19 :ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG –ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang .Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

- Thi tập bài thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang

 

 

- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình, các tổ thi đua xem tổ nào tập đẹp nhất.

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 tổ lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

BÀI 20 : ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”

I. Mục tiêu

1


:

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng.

- Học trò chơi “bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ỏ mức ban đầu,chưa chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn

 

 

 

 

 

-Trò chơi “Bỏ khăn”

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

 

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.G chọn 2 HS ở 2 vị trí khác nhau để điểm số.

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển lớpđiểm số. G giúp đỡ sửa sai.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện

2 HS lên chơi mẫu G nhận xét sửa sai.

G chia tổ cho HS chơi thử (1 lần ) G nhận xét sửa sai, cho HS chơi chính thức.

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học. 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 9-10

ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ, TAY CUÛA  BAØI “THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG”

1


:

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vöôn thôûvaø tay cuûa baøi taäp theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc troø chôi.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

+ Saân tröôøng saïch seõ, ñaûm baûo an toaøn luyeän taäp.

+ Coøi, keû saân cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá, trang phuïc HS.

- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.

a. Khôûi ñoäng:

- Caû lôùp chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Taäp caùc ñoäng taùc laøm noùng ngöôøi.

b. Chôi troø chôi: Ñöùng ngoài theo leänh GV .

2. Phaàn cô baûn:

a. HÑ1- Hoïc ñoäng taùc vöôn thôû, tay cuûa baøi Theå duïc phaùt trieån chung

- GV cho HS trieån khai ñoäi hình taäp.

 

Ñoäng taùc vöôn thôû:

- GV treo tranh, neâu teân ñoäng taùc.

- Laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc.

   + Nhòp 1:

     . Chaân traùi böôùc ra tröôùc 1 böôùc ngaén, troïng taâm doàn veà chaân traùi, chaân phaûi kieån goùt.

     . Vöôn ngöôøi ñöa 2 tay leân cao, cheách hình chöõ V, 2 loøng baøn tay höôùng vaøo nhau, maët ngöûa, muõi hít thôû saâu vaøo.

   + Nhòp 2:

     . Thu chaân traùi veà vò trí ban ñaàu, 2 tay töø töø haï xuoáng döôùi veå tö theá doïc thaân ngöôøi.

     . Chuù yù thoùp buïng, thaân ngöôøi hôi cuùi, thôû ra baèng mieäng.

   + Nhòp 3: Nhö nhòp 1 nhönng ñoåi chaân.

   + Nhòp 4: Trôû veà tö theá ban ñaàu. (thôû ra)

   + Nhòp 5, 6, 7, 8: Nhö nhòp 1, 2, 3, 4.

- GV cho HS taäp theo vôùi toác ñoä chaäm.

- GV nhaän xeùt, uoán naén caùc ñoäng taùc chua ñuùng roài cho thöïc hieän laïi.

- GV keát hôïp nhaän xeùt vaø bieåu döônng caùc em laøm toát.

- GV nhaéc HS:

  + ÔÛ nhòp 1, 5 chaân naøo böôùc leân phía tröôùc troïnng taâm doàn veà chaân ñoù vaø maët luoân ngöûa, hít saâu.

  + ÔÛ nhòp 2 khi thôû ra buïng thoùp, thaân ngöôøi hôi cuùi, thôû ra baèng mieäng.

Ñoäng taùc tay:

- GV neâu teân ñoäng taùc keát hôïp cho xem tranh.

- GV laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc.

  + Nhòp 1:

 

- Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc, haøng ngang, ñieåm soá, baùo caùo roài quay sang haøng ngang.

- HS khôûi ñoäng vaø chôi troø chôi khôûi ñoäng.

 

 

 

 

 

- Trieån khai ñoäi hính 4 haøng ngang, moãi baïn caùch nhau 1 saûi tay.

 

- Caû lôùp theo doõi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS taäp theo ñoäi hình döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt.

 

1


:

     . Chaân traùi böôùc sang traùi , 1 böôùc roäng baèng vai.

     . 2 tay ñöa ra tröôùc song song vaø ngang vai, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau.

   + Nhòp 2:

     . 2 tay ñöa leân cao vaø voã tay vaøo nhau.

   + Nhòp 3:

     . 2 tay töø töø haï xuoáng, dang ngang, baøn tay saáp, maét nhìn thaúng phía tröôùc.

   + Nhòp 4: Trôû veå tö theá ban ñaàu.

   + Nhòp 5, 6, 7, 8: Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ôû nhòp 5 ñoåi chaân.

- HS taäp theo nhòp hoâ cuûa GV.

- Nhaéc HS chuù yù

   + ÔÛ nhòp 1, 5: böôùc chaân sang ngang roäng baèng vai, 2 tay duoãi thaúng veà phía tröôùc, caùnh tay ngang vai.

    ÔÛ nhòp 2, 6: 2 tay thaúng treân cao vaø voã tay vaøo nhau.

- Chia toå ñeå HS oân taäp cuøng nhau.

- GV theo doõi vaø uoán naén nhöõng em chöa thöïc hieän toát.

b. HÑ2: Chôi troø chôi “Chim veà toå”

- GV nhaéc laïi teân troø chôi vaø caùch chôi.

- Cho chôi ñoàng loaït, sau 1 laàn ñoåi vò trí ngöôøi chôi.

- Yeâu caàu HS tham gia tích cöïc.

- GV toå chöùc “thöôûng phaït “ ñeå cho troø chôi höùng thuù hôn.

- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù.

3. Phaàn keát thuùc:

- Ñi theo ñöôøng troøn, vöøa ñi vöøa haùt vaø voã tay theo nhòp.

- GV heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt giôø hoïc.

- Ñaïn doø: OÂn laïi ñoäng taùc vöøa hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caû lôùp taäp theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm.

 

 

- Caû lôùp tích cöïc chôi vaø chôi ñuùng luaät theo ñoäi hình voøng troøn.

- Ñieåm soá theo chu kì 1, 2, 3 ñeå choïn ngöôøi laøm “toå” vaø ngöôøi “laøm chim”

 

 

- Taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang nghe GV nhaän xeùt vaø daën  doø.

 

ÔN 2 ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ - TAY CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vöôn thôûvaø tay cuûa baøi taäp theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc troø chôi.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

 Veä sinh saïch seõ saân tröôøng, baøo ñaûm an toaøn taäp luyeän .

 Chuaån bò coøi, keû vaïch caùc vaïch hoaëc veõ voøng troøn cho troø chôi “chim veà toå”.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá, trang phuïc HS.

- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.

a. Khôûi ñoäng:

- Caû lôùp chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Taäp caùc ñoäng taùc laøm noùng ngöôøi.

b. Chôi troø chôi: Chaïy tieáp söùc .

2. Phaàn cô baûn:

a. HÑ1-  ñoäng taùc vöôn thôû, tay cuûa baøi Theå duïc phaùt trieån chung

- GV cho HS trieån khai ñoäi hình taäp.

 

- Taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng doïc, haøng ngang, ñieåm soá, baùo caùo roài quay sang haøng ngang.

- HS khôûi ñoäng vaø chôi troø chôi khôûi ñoäng.

 

 

 

 

 

1


:

 

Ñoäng taùc vöôn thôû:

  + Thôû khoâng saâu hoaëc chöa bieát caùch hít thôû saâu .

  + GV cho taäp laïi rieâng caùch hít thôû saâu, sau ñoù cho keát hôïp thôû vôùi ñoäng taùc .

Ñoäng taùc tay:

  + Hai tay duoãi khoâng thaúng, tay cao tay thaáp, loøng baøn tay khoâng höôùng vaøo nhau .

  + GV vöøa thöïc hieän ñoäng taùc vöøa nhaéc HS veà höôùng chuyeån ñoäng phaûi duoãi thaúng tay hoaëc cho HS taäp laïi tö theá cuûa ñoäng taùc tay (RLTTCB).

- OÂn 2 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc 4 - 5 laàn

  + Laàn 1 : GV laøm maãu, hoâ nhòp .

  + Töø laàn 2 : caùn söï laøm maãu, GV hoâ nhòp ñoàng thôøi quan saùt keát hôïp söûa chöõa ñoäng taùc .

b. HÑ2: Chôi troø chôi “Chim veà toå”

- Cho chôi ñoàng loaït, sau 1 laàn ñoåi vò trí ngöôøi chôi.

- Yeâu caàu HS tham gia tích cöïc vaø töông ñoái chuû ñoäng

- GV toå chöùc “thöôûng phaït “ ñeå cho troø chôi höùng thuù hôn.

- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù.

3. Phaàn keát thuùc:

- Ñi theo ñöôøng troøn, vöøa ñi vöøa haùt vaø voã tay theo nhòp.

- GV heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt giôø hoïc.

- Ñaïn doø: OÂn laïi ñoäng taùc vöøa hoïc.

- Trieån khai ñoäi hính 4 haøng ngang, moãi baïn caùch nhau 1 saûi tay.

- Caû lôùp theo doõi vaø thöïc hieän .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS taäp theo ñoäi hình döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV.

 

 

 

 

 

 

- Taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang nghe GV nhaän xeùt vaø daën  doø.

ÑOÄNG TAÙC”CHAÂN,  LÖÔØN” CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch thöïc hieän hai ñoäng taùc vöôn thôû , tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc chaân , löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt chung .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saân chôi troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Khôûi ñoäng:

- Haùt .

II. Kieåm tra baøi cuõ:

- OÂn ñoäng taùc vöôn thôû, vaø ñoäng taùc tay.

III. Daïy baøi môùi:

1. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc: 1 - 2 phuùt.

- Chaïy chaäm voøng quanh saân: 2 - 3 phuùt.

- Ñöùng thaønh hình voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Laøm theo hieäu leänh” : 2 - 3 phuùt.

2 . Phaàn cô baûn:

OÂn ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung:

 

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

1


:

- OÂn töøng ñoäng taùc, sau ñoù taäp lieân hoaøn 2 ñoäng taùc, moãi ñoäng taùc thöïc hieän 2 laàn 8 nhòp.

- GV coù theå vöøa laøm vöøa hoâ nhòp, lieân tuïc heát ñoäng taùc naøy ñeán ñoäng taùc lia.

- GV chuù yù söûa 1 soá loãi sai HS thöôøng maéc vaø höôùng daãn caùch söûa.

Hoïc ñoäng taùc chaân:

- GV vöøa neâu ñoäng taùc, sau ñoù vöøa laøm maãu vöøa giaûi thích ñoäng taùc vaø cho HS taäp theo.

- Laàn ñaàu neân thöïc hieän chaäm töøng nhòp 1 ñeå HS naém ñöôïc phöông höôùng vaø bieân ñoä cuûa ñoäng taùc roài môùi taäp theo nhòp hoâ cuûa GV.

- Sau vaøi laàn, GV nhaän xeùt, uoán naén caùc ñoäng taùc chöa ñuùng roài thöïc hieän laïi ñeå HS hieåu roõ hôn.

* Trong quaù trình taäp luyeän, GV coù theå cho 2, 3 em thöïc hieän toát leân laøm maãu, roài cho caû lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông .

   Tröôùc khi taäp GV coù theå cho HS taäp rieâng töøng ñoäng taùc ñôn leû tröôùc , sau ñoù môùi cho taäp phoái hôïp taäp toaøn boä ñoäng taùc.

    Khi daïy ñoäng taùc chaân, GV caàn nhaéc nhôû HS:

      + ÔÛ nhòp 1 vaø 5 phaûi kieãng goùt, ñoàng thôøi 2 tay dang ngang,

      + ÔÛ nhòp 2 vaø 6: Chaân chaïm ñaát baèng caû baøn chaân thaønh ngoài cao (chaân khuîu, 2 ñaàu goái saùt nhau), thaân ngöôøi thaúng ñoàng thôøi voã voã 2 tay vaøo nhau ôû phía tröôùc.

Hoïc ñoäng taùc löôøn:

- Caùch höôùng daãn töông töï nhö khi daïy ñoäng taùc chaân.

- Cho HS taäp luyeän theo ñoäi hình haøng ngang.

* Khi daïy ñoäng taùc löôøn, GV caàn chuù yù nhaéc nhôû HS:

  + ÔÛ nhòp 1 böôùc chaân sang traùi coøn nhòp 5 thì böôùc chaân sang phaûi, 1 böôùoc roäng baèng vai, 2 tay thaúng vaø dang ngang

  + ÔÛ nhòp 2 khi nghieâng ngöôøi sang traùi hay nhòp 6 nghieâng ngöôøi sang phaûi thì 2 baøn chaân vaãn giöõ nguyeân, tay duoãi thaúng aùp saùt mang tai, tay traùi choáng hoâng löôøng phía beân caêng.

Chôi troø chôi”Nhanh leân baïn ôi!”

- Ñaây laø troø chôi ñaõ chôi ôû lôùp 2, neân khoâng caàn nhaéc laïi theå leä chôi.

- GV nhaéc nhôû HS tích cöïc chôi nhöng traùnh gaây chaán thöông.

- Cho thi ñua giöõa caùc toå, GV laøm troïng taøi.

- Toå chöùc cho HS chôi ñeå tìm ra ñoäi thaéng cuoäc, toå thua phaûi nhaûy loø coø quanh saân tröôøng.

3. Phaàn keát thuùc:

- Ñi theo nhòp vaø haùt.

- Heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Nhaéc nhôû HS veà nhaø oân 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc.

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

- HS taäp theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

- 1, 2 HS nhaéc laïi caùch chôi.

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

OÂN 4 ÑOÄNG TAÙC ÑAÕ HOÏC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU

-Bieát caùch thöïc hieän hai ñoäng taùc vöôn thôû , tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc chaân , löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt chung .

1

nguon VI OLET