Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 9 Tiết 9

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
5gwfzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-13 23:20:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát: 9 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . . Hoïc haùt: Baøi Tuoåi hoàn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 9
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Tuoåi hoàng
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
 Hoïc haùt: Baøi Tuoåi hoàng.
     2. Kó naêng:
- HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Tröông Quang Luïc – taùc giaû cuûa baøi Tuoåi hoàng.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy.
     3. Thaùi ñoä:
Bieát giöõ gìn söï trong saùng cuûa tuoåi hoàng: Coá gaéng hoïc gioûi, laøm vieäc toát vaø bieát öôùc mô vöôn tôùi töông lai töôi ñeïp.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Tuoåi hoàng, Vaøm Coû Ñoâng, Maøu möïc tím..
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Tröông Quang Luïc.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 15 phuùt vaø 1 tieát cho hoïc sinh xem keát quaû vaø nhaän xeùt chung veà keát quaû.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
Chæ ñònh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
Hoïc haùt baøi
TUOÅI HOÀNG Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc      1. Tìm hieåu baøi:
- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK trang 21.
- Nhaïc só Tröông Quang Luïc sinh ngaøy 25 – 02 – 1933, queâ ôû thò xaõ Tònh Kheâ, Sôn Tònh, Quaõng Ngaõi, hoäi vieân Hoäi Nhaïc só Vieät Nam ñoàng thôøi laø hoäi vieân Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam. Laø caùn boä mieàn Nam taäp keát ra Baéc naêm 1954, oâng vaøo hoïc tröôøng Ñaïi hoïc baùch khoa, sau ñoù laø kó sö hoaù chaát taïi nhaø maùy Supe phoát phaùt Laâm Thao, Phuù Thoï. Thôøi gian naøy oâng saùng taùc nhieàu ca khuùc nhö: Coâ gaùi Laâm Thao, Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi … Nhöng noåi tieáng nhaát laø baøi Vaøm Coû Ñoâng. OÂng cuõng vieát raát nhieàu ca khuùc thieáu nhi nhö: Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em, Tuoåi möôøi laêm, Maøu möïc tím … Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, oâng chuyeån vaøo coâng taùc taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.
- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Vaøm Coû Ñoâng, Maøu möïc tím.
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 2 lôøi, Moãi lôøi coù 2 ñoaïn, ñoaïn 1 coù 4 caâu, ñoaïn 2 coù 2 caâu ñöôïc nhaéc laïi 2 laàn.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

    3. Nghe baøi haùt maãu:
    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nghe
Nhaéc laïi
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
Hoïc haùt
 
 
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.
- 3 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng? (giai ñieäu vui töôi, roän raøng, dieãn taû nieàm vui cuûa caùc em, löùa tuoåi cuûa nhöõng öôùc mô töôi ñeïp).
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Haùt thuoäc baøi Tuoåi hoàng.
- Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc.
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 10:
     + Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?
     + Gioïng La thöù hoøa thanh coù ñaëc ñieåm gì?
     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_9_tiet_9_lop_8.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 9 tiết 9
  Giáo án khác
  Tuần 9 tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • TUẦN 9 TIẾT 9
  Địa lý 7
  TUẦN 9 TIẾT 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 0

 • tuần 9 tiết 9
  Âm nhạc 7
  tuần 9 tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 9 TIET 9
  Mỹ thuật 6
  TUAN 9 TIET 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 10

 • TUAN 9 TIET 9
  Mỹ thuật 6
  TUAN 9 TIET 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 6

 • Tuan 9- Tiét 9
  Địa lý 6
  Tuan 9- Tiét 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 9- Tiết 9
  Giáo án khác
  Tuần 9- Tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • tuần 9 tiết 9
  Âm nhạc 8
  tuần 9 tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 9 tiết 9
  Âm nhạc 6
  tuần 9 tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 9 - TIẾT 9 - SU 9
  Lịch sử 9
  TUAN 9 - TIẾT 9 - SU 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 8

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU