Tuần 9 tiết 9

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5gwfzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2013 11:20:27 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 9 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Tuổi hồng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Tuổi hồng. 2. Kĩ năng,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-9-tiet-9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 9
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Tuổi hồng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Tuổi hồng.
2. Kĩ năng:
- HS biết vài nét về nhạc sĩ Trương Quang Lục – tác giả của bài Tuổi hồng.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách hát liền tiếng và hát nẩy.
3. Thái độ:
Biết giữ gìn sự trong sáng của tuổi hồng: Cố gắng học giỏi, làm việc tốt và biết ước mơ vươn tới tương lai tươi đẹp.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Tuổi hồng, Vàm Cỏ Đông, Màu mực tím..
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Trương Quang Lục.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Nêu một vài bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục?
+ Nêu cảm nhận về bài hát Tuổi hồng?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Phát lại bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết cho học sinh xem kết quả và nhận xét chung về kết quả.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu
Mở nhạc
Phân tích
Điều khiển
Mở nhạc
Hướng dẫn
Yêu cầu
Học hát bài
TUỔI HỒNG
Nhạc và lời: Trương Quang Lục
1. Tìm hiểu bài:
- 1 em đọc bài giới thiệu về bài hát và tác giả, SGK trang 21.
- Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày 25 – 02 – 1933, quê ở thị xã Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quãng Ngãi, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đồng thời là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, ông vào học trường Đại học bách khoa, sau đó là kĩ sư hoá chất tại nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, Phú Thọ. Thời gian này ông sáng tác nhiều ca khúc như: Cô gái Lâm Thao, Tiếng hát bên rừng cọ đồi chè, Hoa sen Tháp Mười … Nhưng nổi tiếng nhất là bài Vàm Cỏ Đông. Ông cũng viết rất nhiều ca khúc thiếu nhi như: Xỉa cá mè, Trái đất này của chúng em, Tuổi mười lăm, Màu mực tím … Sau khi thống nhất đất nước, ông chuyển vào công tác tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Trích đoạn 2 bài hát: Vàm Cỏ Đông, Màu mực tím.
- Cấu trúc: Bài hát gồm 2 lời, Mỗi lời có 2 đoạn, đoạn 1 có 4 câu, đoạn 2 có 2 câu được nhắc lại 2 lần.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài hát mẫu:
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần và đếm 2 – 1 cho học sinh hát theo đàn 3 lần. Chú ý chỉnh sửa cho các em tập hát đúng giai điệu bài hát và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
Ghi bài
Đọc SGK
HS nghe
HS nghe
Nhắc lại
Luyện thanh
HS nghe
Học hát
Thực hiện


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp, thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
- 3 em lên trình bày lại bài hát, giáo viên cùng học sinh nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Nêu một vài bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục?
- Nêu cảm nhận về bài hát Tuổi hồng? (giai điệu vui tươi, rộn ràng, diễn tả niềm vui của các em, lứa tuổi của những ước mơ tươi đẹp).
5. Nhận xét – Dặn dò:
- Hát thuộc bài Tuổi hồng.
- Nêu một vài bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục.
- Nêu cảm nhận về bài hát Tuổi hồng?
-

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 9

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Tuoåi hoàng

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

 Hoïc haùt: Baøi Tuoåi hoàng.

     2. Kó naêng:

- HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Tröông Quang Luïc – taùc giaû cuûa baøi Tuoåi hoàng.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch haùt lieàn tieáng vaø haùt naåy.

     3. Thaùi ñoä:

Bieát giöõ gìn söï trong saùng cuûa tuoåi hoàng: Coá gaéng hoïc gioûi, laøm vieäc toát vaø bieát öôùc mô vöôn tôùi töông lai töôi ñeïp.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Tuoåi hoàng, Vaøm Coû Ñoâng, Maøu möïc tím..

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Tröông Quang Luïc.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 15 phuùt vaø 1 tieát cho hoïc sinh xem keát quaû vaø nhaän xeùt chung veà keát quaû.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

Chæ ñònh

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

Hoïc haùt baøi

TUOÅI HOÀNG

Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc

     1. Tìm hieåu baøi:

- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK trang 21.

- Nhaïc só Tröông Quang Luïc sinh ngaøy 25 – 02 – 1933, queâ ôû thò xaõ Tònh Kheâ, Sôn Tònh, Quaõng Ngaõi, hoäi vieân Hoäi Nhaïc só Vieät Nam ñoàng thôøi laø hoäi vieân Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam. Laø caùn boä mieàn Nam taäp keát ra Baéc naêm 1954, oâng vaøo hoïc tröôøng Ñaïi hoïc baùch khoa, sau ñoù laø kó sö hoaù chaát taïi nhaø maùy Supe phoát phaùt Laâm Thao, Phuù Thoï. Thôøi gian naøy oâng saùng taùc nhieàu ca khuùc nhö: Coâ gaùi Laâm Thao, Tieáng haùt beân röøng coï ñoài cheø, Hoa sen Thaùp Möôøi … Nhöng noåi tieáng nhaát laø baøi Vaøm Coû Ñoâng. OÂng cuõng vieát raát nhieàu ca khuùc thieáu nhi nhö: Xæa caù meø, Traùi ñaát naøy cuûa chuùng em, Tuoåi möôøi laêm, Maøu möïc tím … Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, oâng chuyeån vaøo coâng taùc taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.

- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Vaøm Coû Ñoâng, Maøu möïc tím.

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 2 lôøi, Moãi lôøi coù 2 ñoaïn, ñoaïn 1 coù 4 caâu, ñoaïn 2 coù 2 caâu ñöôïc nhaéc laïi 2 laàn.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

    3. Nghe baøi haùt maãu:

    4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taäp haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

HS nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe

Nhaéc laïi

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

Hoïc haùt

 

 

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.

- 3 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân cuøng hoïc sinh nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng? (giai ñieäu vui töôi, roän raøng, dieãn taû nieàm vui cuûa caùc em, löùa tuoåi cuûa nhöõng öôùc mô töôi ñeïp).

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Haùt thuoäc baøi Tuoåi hoàng.

- Neâu moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc.

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 10:

     + Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?

     + Gioïng La thöù hoøa thanh coù ñaëc ñieåm gì?

     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 9 tiết 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU