Tuần 9 tiết 9

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ahwfzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2013 11:20:57 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 9 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Nối vòng tay lớn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Nối vòng tay lớ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 2 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 9
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Noái voøng tay lôùn
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
Hoïc haùt: Baøi Noái voøng tay lôùn.
     2. Kó naêng:
- HS bieát baøi haùt Noái voøng tay lôùn do nhaïc só Trònh Coâng Sôn saùng taùc, noäi dung baøi haùt keâu goïi söï ñoaøn keát cuûa moïi ngöôøi vì ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc söï ñoaøn keát trong cuoäc soáng ngaøy nay.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Noái voøng tay lôùn, Huyeàn thoaïi meï, Hoa xuaân ca, Khaên quaøng thaép saùng bình minh.
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Trònh Coâng Sôn.
     2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø SGK hoïc aâm nhaïc 9.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 15 phuùt, kieåm traø 1 tieát vaø nhaän xeùt chung veà keát quaû.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
 
Chæ ñònh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
 
Toå chöùc
Hoïc haùt baøi
NOÁI VOØNG TAY LÔÙN Nhaïc vaø lôøi: Trònh Coâng Sôn      1. Tìm hieåu baøi:
- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK trang 28.
- Baøi haùt Noái voøng tay lôùn, ñöôïc nhaïc só Trònh Coâng Sôn saùng taùc tröôùc naêm 1975, raát phoå bieán trong phong traøo Hoïc sinh – Sinh vieân “Haùt cho ñoàng baøo toâi nghe”. Nhieàu naêm nay, baøi haùt vaãn phoå bieán roäng raõi trong thanh nieân vaø thöôøng vang leân trong caùc buoåi sinh hoaït, caùc daï hoäi vaø caùc cuoäc lieân hoan vaên ngheä thanh nieân.
- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Huyeàn thoaïi meï, Hoa xuaân ca, Khaên quaøng thaép saùng bình minh.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 3 ñoaïn, ñoaïn 3 nhaéc laïi nguyeân daïng cuûa ñoaïn 1, ñoaïn 1 vaø ñoaïn 3 coù 2 caâu, ñoaïn 2 coù 1 caâu ñöôïc nhaéc laïi 2 laàn.
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taïp haùt ñuùng giai ñieäu baø haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøi baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi khí theá haøo huøng, soâi noåi.
- Taäp haùt: Toáp haùt gioïng nam, toáp haùt gioïng nöõ rieâng.
    Gioïng nam: Röøng nuùi ñeán sôn haø.
    Gioïng nöõ: Maët ñaát bao la ñeán moät voøng Vieät Nam.
    Gioïng nam – nöõ: Côø noái gioù ñeán noái treân moâi.
    Gioïng nam: Töø Baéc ñeán nuùi ñoài.
    Gioïng nöõ: Vöôït thaùc ñeán töû sinh.
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
HS nghe
 
 
 
 
 
HS nghe
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
Ghi nhôù
 
 
Hoïc haùt
 
 
 
Trình baøy
 
Thöïc haønh

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi baøi haùt Noái voøng tay lôùn keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän khí theá haøo huøng, soâi noåi.
- 2 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn? (giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, haøo huøng. Noäi dung keâu goïi söï ñoaøn keát cuûa moïi ngöôøi vì ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát).
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Noái voøng tay lôùn.
- Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 10:
     + Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?
     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Tuần 9 tiết 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan-9-tiet-9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU