Tuần 9 tiết 9

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       29      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ahwfzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2013 11:20:57 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
29
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 9 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Nối vòng tay lớn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Nối vòng tay lớ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 9 tiết 9, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-9-tiet-9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 9
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Nối vòng tay lớn.
2. Kĩ năng:
- HS biết bài hát Nối vòng tay lớn do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, nội dung bài hát kêu gọi sự đoàn kết của mọi người vì đất nước độc lập, thống nhất.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.
3. Thái độ:
Giáo dục sự đoàn kết trong cuộc sống ngày nay.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Nối vòng tay lớn, Huyền thoại mẹ, Hoa xuân ca, Khăn quàng thắp sáng bình minh.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
2. Học sinh:
- Tập và SGK học âm nhạc 9.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết?
+ Nêu cảm nhận về bài hát Nối vòng tay lớn?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Phát lại bài kiểm tra 15 phút, kiểm trà 1 tiết và nhận xét chung về kết quả.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu
Mở nhạc
Điều khiển
Mở nhạc
Phân tích
Hướng dẫn
Yêu cầu
Tổ chức
Học hát bài
NỐI VÒNG TAY LỚN
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
1. Tìm hiểu bài:
- 1 em đọc bài giới thiệu về bài hát và tác giả, SGK trang 28.
- Bài hát Nối vòng tay lớn, được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác trước năm 1975, rất phổ biến trong phong trào Học sinh – Sinh viên “Hát cho đồng bào tôi nghe”. Nhiều năm nay, bài hát vẫn phổ biến rộng rãi trong thanh niên và thường vang lên trong các buổi sinh hoạt, các dạ hội và các cuộc liên hoan văn nghệ thanh niên.
- Trích đoạn 2 bài hát: Huyền thoại mẹ, Hoa xuân ca, Khăn quàng thắp sáng bình minh.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài hát mẫu:
- Cấu trúc: Bài hát gồm 3 đoạn, đoạn 3 nhắc lại nguyên dạng của đoạn 1, đoạn 1 và đoạn 3 có 2 câu, đoạn 2 có 1 câu được nhắc lại 2 lần.
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần và đếm 2 – 1 cho học sinh hát theo đàn 3 lần. Chú ý chỉnh sửa cho các em tạp hát đúng giai điệu bà hát và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bài bài hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện bài hát với khí thế hào hùng, sôi nổi.
- Tập hát: Tốp hát giọng nam, tốp hát giọng nữ riêng.
Giọng nam: Rừng núi đến sơn hà.
Giọng nữ: Mặt đất bao la đến một vòng Việt Nam.
Giọng nam – nữ: Cờ nối gió đến nối trên môi.
Giọng nam: Từ Bắc đến núi đồi.
Giọng nữ: Vượt thác đến tử sinh.
Ghi bài
Đọc SGK
HS nghe
HS nghe
Luyện thanh
HS nghe
Ghi nhớ
Học hát
Trình bày
Thực hành


4. Củng cố:
- Trình bày bài bài hát Nối vòng tay lớn kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp, thể hiện khí thế hào hùng, sôi nổi.
- 2 em lên trình bày lại bài hát, giáo viên nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết?
- Nêu cảm nhận về bài hát Nối vòng tay lớn? (giai điệu vui tươi, sôi nổi, hào hùng. Nội dung kêu gọi sự đoàn kết của mọi người vì đất nước độc lập, thống nhất).
5. Dặn dò – Nhận xét:
- Tập hát

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 9

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Noái voøng tay lôùn

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

Hoïc haùt: Baøi Noái voøng tay lôùn.

     2. Kó naêng:

- HS bieát baøi haùt Noái voøng tay lôùn do nhaïc só Trònh Coâng Sôn saùng taùc, noäi dung baøi haùt keâu goïi söï ñoaøn keát cuûa moïi ngöôøi vì ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc söï ñoaøn keát trong cuoäc soáng ngaøy nay.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Noái voøng tay lôùn, Huyeàn thoaïi meï, Hoa xuaân ca, Khaên quaøng thaép saùng bình minh.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Trònh Coâng Sôn.

     2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø SGK hoïc aâm nhaïc 9.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 15 phuùt, kieåm traø 1 tieát vaø nhaän xeùt chung veà keát quaû.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

 

Chæ ñònh

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

 

Toå chöùc

Hoïc haùt baøi

NOÁI VOØNG TAY LÔÙN

Nhaïc vaø lôøi: Trònh Coâng Sôn

     1. Tìm hieåu baøi:

- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû, SGK trang 28.

- Baøi haùt Noái voøng tay lôùn, ñöôïc nhaïc só Trònh Coâng Sôn saùng taùc tröôùc naêm 1975, raát phoå bieán trong phong traøo Hoïc sinh – Sinh vieân “Haùt cho ñoàng baøo toâi nghe”. Nhieàu naêm nay, baøi haùt vaãn phoå bieán roäng raõi trong thanh nieân vaø thöôøng vang leân trong caùc buoåi sinh hoaït, caùc daï hoäi vaø caùc cuoäc lieân hoan vaên ngheä thanh nieân.

- Trích ñoaïn 2 baøi haùt: Huyeàn thoaïi meï, Hoa xuaân ca, Khaên quaøng thaép saùng bình minh.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 3 ñoaïn, ñoaïn 3 nhaéc laïi nguyeân daïng cuûa ñoaïn 1, ñoaïn 1 vaø ñoaïn 3 coù 2 caâu, ñoaïn 2 coù 1 caâu ñöôïc nhaéc laïi 2 laàn.

     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn vaø ñeám 2 – 1 cho hoïc sinh haùt theo ñaøn 3 laàn. Chuù yù chænh söûa cho caùc em taïp haùt ñuùng giai ñieäu baø haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøi baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän baøi haùt vôùi khí theá haøo huøng, soâi noåi.

- Taäp haùt: Toáp haùt gioïng nam, toáp haùt gioïng nöõ rieâng.

    Gioïng nam: Röøng nuùi ñeán sôn haø.

    Gioïng nöõ: Maët ñaát bao la ñeán moät voøng Vieät Nam.

    Gioïng nam – nöõ: Côø noái gioù ñeán noái treân moâi.

    Gioïng nam: Töø Baéc ñeán nuùi ñoài.

    Gioïng nöõ: Vöôït thaùc ñeán töû sinh.

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

HS nghe

 

 

 

 

 

HS nghe

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

Ghi nhôù

 

 

Hoïc haùt

 

 

 

Trình baøy

 

Thöïc haønh

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi baøi haùt Noái voøng tay lôùn keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän khí theá haøo huøng, soâi noåi.

- 2 em leân trình baøy laïi baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn? (giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, haøo huøng. Noäi dung keâu goïi söï ñoaøn keát cuûa moïi ngöôøi vì ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát).

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Noái voøng tay lôùn.

- Keå teân nhöõng baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn maø em bieát?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 10:

     + Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?

     + Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 9 tiết 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự