Giáo Án Ngữ Văn 8:Văn 8 Tiết 35,36

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
i2dhxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-18 22:04:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án Ngữ văn 8- Năm học 2011-2012 So¹n: 10/10/2011 Gi¶ng: /10/2011 Tiết 35,36: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2 ( Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m) A. Môc tiªu cÇn ®¹t ViÕt xong bµi viÕt häc sinh cã

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án Ngữ văn 8- Năm học 2011-2012

So¹n: 10/10/2011
Gi¶ng:     /10/2011
                              
Tiết 35,36:      ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2
                        ( Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m)
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
 ViÕt xong bµi viÕt häc sinh cã ®­îc
  1.KiÕn thøc
 N¾m ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ v¨n tù sù, biÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng vÒ v¨n tù sù, s¸ng t¹o ra mét cèt truyÖn  víi nh÷ng t×nh tiÕt hÊp dÉn. §Æc biÖt biÕt vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bµi v¨n kÓ chuyÖn lµm cho c©u chuyÖn trë lªn sinh ®éng.
  2. KÜ n¨ng
  Häc sinh cã kÜ n¨ng lµm mét bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
  3. Th¸i ®é
 Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi
B. ChuÈn bÞ
 1. Gi¸o viªn
  Nghiªn cøu ra ®Ò ®óng ®èi t­îng.
  Ra ®¸p ¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c
 2. Häc sinh
  ¤n tËp v¨n tù sù, rÌn kÜ n¨ng vËn dông yÕu tè miªu tra vµ biÓu c¶m trong bµi v¨n tù sù
  ChuÈn bÞ kÜ c¸c ®Ò bµi trong sgk.
C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
  * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra ( 1')
 - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
  * Ho¹t ®éng 2: ViÕt bµi
 Gi¸o viªn nªu ®Ò bµi- HS chÐp ®Ò vµo vë
    I. §Ò bµi
 KÓ l¹i mét lÇn em m¾c khuyÖt ®iÓm khiÕn thÇy c« gi¸o buån.
  * Ho¹t ®éng 3: Thu bµi
 Gi¸o viªn thu bµi nªu nhËn xÐt giê viÕt.
D. C¸c ho¹t ®éng tiÕp nèi ( 2')
 VÒ nhµ «n tËp tiÕp v¨n tù sù.
 ChuÈn bÞ bµi:" ¤n tËp truyÖn kÝ".
   
 
 
 
II. H­íng dÉn chÊm
1. Yªu cÇu chung
 a. Néi dung
 Bµi viÕt yªu cÇu häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng lµm bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó viÕt mét bµi v¨n tù sù hoµn chØnh.
 Yªu cÇu bµi viÕt ph¶i x©y dùng ®­îc cèt truyÖn hÊp dÉn, cã nhiÒu t×nh tiÕt, biÕt lùa chän ng«i kÓ vµ thø tù kÓ hîp lÝ.
 BiÕt vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m mét c¸ch linh ho¹t tù nhiªn kh«ng gß bã.
 b. H×nh thøc
  Bµi viÕt cã bè côc râ rµng theo ®óng yªu cÇu bè côc cña bµi v¨n tù sù.
 DiÔn ®¹t trong s¸ng, kh«ng m¾c qu¸ nhiÒu lçi chÝnh t¶
2. Yªu cÇu cô thÓ
 * Më bµi
 - Giíi thiÖu nh©n vËt, sù viÖc, t×nh huèng sÈy ra sù viÖc ( Lçi lÇm ®ã lµ g×? SÈy ra ë ®©u? Vµo thêi ®iÓm nµo? )
 * Th©n bµi
 Nªu diÔn biÕn c©u chuyÖn
 Sù viÖc ®ã diÔn ra nh­ thÕ nµo ? Tr×nh tù c¸c sù viÖc ra sao? ( Chó ý sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m)
 KÕt qu¶ cña c¸c sù viÖc
 * KÕt bµi
 Bµi häc sau viÖc lµm ®ã vµ suy nghÜ cña b¶n th©n ( Chó ý sö dông c¸c yÕu tè biÓu c¶m )
3.  C¸ch cho ®iÓm
 * Néi dung
  - Më bµi: Häc sinh nªu ®Çy ®ñ ( 2 ®iÓm)
  - Th©n bµi : Häc sinh kÓ ®­îc diÔn biÕn c¸c sù viÖc cã sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m  ( 5 ®iÓm)
  - KÕt bµi: Nªu kÕt thóc c©u chuyÖn ( 2 ®iÓm)
 * H×nh thøc
  V¨n phong s¸ng sña, diÔn ®¹t tèt m¾c Ýt lçi chÝnh t¶ ( 1 ®iÓm)
 ( Gi¸o viªn linh ho¹t khi chÊm bµi, vËn dông ®¸p ¸n, ph¸t huy tÝnh sáng t¹o cña häc sinh) .
 
 
 
 
1

 
GV  Lò Thị Sơn – Trường PTDT Bán TRú THCS nà Nhạn


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử văn 8 tiết 35,36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTIET_35__36_TLV.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự