văn 8 tiết 35,36

giáo án Ngữ văn 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
i2dhxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/18/2011 10:04:51 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
9
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Soạn: 10/10/2011 Giảng: /10/2011 Tiết 35,36: Viết bài tập làm văn số 2 ( Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm) A. Mục tiêu cần đạt Viết xong bài viết học sinh có được 1.Kiến thức Nắm được những yêu c,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử văn 8 tiết 35,36, Giáo Án Ngữ Văn 8 , Giáo án điện tử văn 8 tiết 35,36, doc, 1 trang, 0.03 M, Ngữ văn 8 chia sẽ bởi Sơn Lò Thị đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

van-8-tiet-35A36.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Soạn: 10/10/2011
Giảng: /10/2011

Tiết 35,36: Viết bài tập làm văn số 2
( Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm)
A. Mục tiêu cần đạt
Viết xong bài viết học sinh có được
1.Kiến thức
Nắm được những yêu cầu cơ bản về văn tự sự, biết vận dụng những kĩ năng về văn tự sự, sáng tạo ra một cốt truyện với những tình tiết hấp dẫn. Đặc biệt biết vận dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn kể chuyện làm cho câu chuyện trở lên sinh động.
2. Kĩ năng
Học sinh có kĩ năng làm một bài văn tự sự có kết hợp vận dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Thái độ
Học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên
Nghiên cứu ra đề đúng đối tượng.
Ra đáp án đầy đủ chính xác
2. Học sinh
Ôn tập văn tự sự, rèn kĩ năng vận dụng yếu tố miêu tra và biểu cảm trong bài văn tự sự
Chuẩn bị kĩ các đề bài trong sgk.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động
* Hoạt động 1: Kiểm tra ( 1`)
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
* Hoạt động 2: Viết bài
Giáo viên nêu đề bài- HS chép đề vào vở
I. Đề bài
Kể lại một lần em mắc khuyệt điểm khiến thầy cô giáo buồn.
* Hoạt động 3: Thu bài
Giáo viên thu bài nêu nhận xét giờ viết.
D. Các hoạt động tiếp nối ( 2`)
Về nhà ôn tập tiếp văn tự sự.
Chuẩn bị bài:" Ôn tập truyện kí".

II. Hướng dẫn chấm
1. Yêu cầu chung
a. Nội dung
Bài viết yêu cầu học sinh biết vận dụng những kĩ năng làm bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm để viết một bài văn tự sự hoàn chỉnh.
Yêu cầu bài viết phải xây dựng được cốt truyện hấp dẫn, có nhiều tình tiết, biết lựa chọn ngôi kể và thứ tự kể hợp lí.
Biết vận dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm một cách linh hoạt tự nhiên không gò bó.
b. Hình thức
Bài viết có bố cục rõ ràng theo đúng yêu cầu bố cục của bài văn tự sự.
Diễn đạt trong sáng, không mắc quá nhiều lỗi chính tả
2. Yêu cầu cụ thể
* Mở bài
- Giới thiệu nhân vật, sự việc, tình huống sẩy ra sự việc ( Lỗi lầm đó là gì? Sẩy ra ở đâu? Vào thời điểm nào? )
* Thân bài
Nêu diễn biến câu chuyện
Sự việc đó diễn ra như thế nào ? Trình tự các sự việc ra sao? ( Chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm)
Kết quả của các sự việc
* Kết bài
Bài học sau việc làm đó và suy nghĩ của bản thân ( Chú ý sử dụng các yếu tố biểu cảm )
3. Cách cho điểm
* Nội dung
- Mở bài: Học sinh nêu đầy đủ ( 2 điểm)
- Thân bài : Học sinh kể được diễn biến các sự việc có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm ( 5 điểm)
- Kết bài: Nêu kết thúc câu chuyện ( 2

Giáo án Ngữ văn 8- Năm học 2011-2012

So¹n: 10/10/2011

Gi¶ng:     /10/2011

                              

Tiết 35,36:      ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2

                        ( Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m)

A. Môc tiªu cÇn ®¹t

 ViÕt xong bµi viÕt häc sinh cã ®­îc

  1.KiÕn thøc

 N¾m ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ v¨n tù sù, biÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng vÒ v¨n tù sù, s¸ng t¹o ra mét cèt truyÖn  víi nh÷ng t×nh tiÕt hÊp dÉn. §Æc biÖt biÕt vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bµi v¨n kÓ chuyÖn lµm cho c©u chuyÖn trë lªn sinh ®éng.

  2. KÜ n¨ng

  Häc sinh cã kÜ n¨ng lµm mét bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

  3. Th¸i ®é

 Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi

B. ChuÈn bÞ

 1. Gi¸o viªn

  Nghiªn cøu ra ®Ò ®óng ®èi t­îng.

  Ra ®¸p ¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c

 2. Häc sinh

  ¤n tËp v¨n tù sù, rÌn kÜ n¨ng vËn dông yÕu tè miªu tra vµ biÓu c¶m trong bµi v¨n tù sù

  ChuÈn bÞ kÜ c¸c ®Ò bµi trong sgk.

C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng

  * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra ( 1')

 - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.

  * Ho¹t ®éng 2: ViÕt bµi

 Gi¸o viªn nªu ®Ò bµi- HS chÐp ®Ò vµo vë

    I. §Ò bµi

 KÓ l¹i mét lÇn em m¾c khuyÖt ®iÓm khiÕn thÇy c« gi¸o buån.

  * Ho¹t ®éng 3: Thu bµi

 Gi¸o viªn thu bµi nªu nhËn xÐt giê viÕt.

D. C¸c ho¹t ®éng tiÕp nèi ( 2')

 VÒ nhµ «n tËp tiÕp v¨n tù sù.

 ChuÈn bÞ bµi:" ¤n tËp truyÖn kÝ".

   

 

 

 

II. H­íng dÉn chÊm

1. Yªu cÇu chung

 a. Néi dung

 Bµi viÕt yªu cÇu häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng lµm bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó viÕt mét bµi v¨n tù sù hoµn chØnh.

 Yªu cÇu bµi viÕt ph¶i x©y dùng ®­îc cèt truyÖn hÊp dÉn, cã nhiÒu t×nh tiÕt, biÕt lùa chän ng«i kÓ vµ thø tù kÓ hîp lÝ.

 BiÕt vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m mét c¸ch linh ho¹t tù nhiªn kh«ng gß bã.

 b. H×nh thøc

  Bµi viÕt cã bè côc râ rµng theo ®óng yªu cÇu bè côc cña bµi v¨n tù sù.

 DiÔn ®¹t trong s¸ng, kh«ng m¾c qu¸ nhiÒu lçi chÝnh t¶

2. Yªu cÇu cô thÓ

 * Më bµi

 - Giíi thiÖu nh©n vËt, sù viÖc, t×nh huèng sÈy ra sù viÖc ( Lçi lÇm ®ã lµ g×? SÈy ra ë ®©u? Vµo thêi ®iÓm nµo? )

 * Th©n bµi

 Nªu diÔn biÕn c©u chuyÖn

 Sù viÖc ®ã diÔn ra nh­ thÕ nµo ? Tr×nh tù c¸c sù viÖc ra sao? ( Chó ý sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m)

 KÕt qu¶ cña c¸c sù viÖc

 * KÕt bµi

 Bµi häc sau viÖc lµm ®ã vµ suy nghÜ cña b¶n th©n ( Chó ý sö dông c¸c yÕu tè biÓu c¶m )

3.  C¸ch cho ®iÓm

 * Néi dung

  - Më bµi: Häc sinh nªu ®Çy ®ñ ( 2 ®iÓm)

  - Th©n bµi : Häc sinh kÓ ®­îc diÔn biÕn c¸c sù viÖc cã sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m  ( 5 ®iÓm)

  - KÕt bµi: Nªu kÕt thóc c©u chuyÖn ( 2 ®iÓm)

 * H×nh thøc

  V¨n phong s¸ng sña, diÔn ®¹t tèt m¾c Ýt lçi chÝnh t¶ ( 1 ®iÓm)

 ( Gi¸o viªn linh ho¹t khi chÊm bµi, vËn dông ®¸p ¸n, ph¸t huy tÝnh sáng t¹o cña häc sinh) .

 

 

 

 

1

 

GV  Lò Thị Sơn – Trường PTDT Bán TRú THCS nà Nhạn

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về văn 8 tiết 35,36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU