Giáo Án Đạo Đức 1:Giáo Án

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 1 Đạo đức 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w374zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-21 21:32:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.49 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 1: Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013 ĐẠO ĐỨC EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT- Tiết 1:(Dạy lớp 1a,1b,1c) MUÏC TIEÂU : HS bieát ñöôïc : - Treû em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc . -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
 TUẦN 1:                   Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013
ĐẠO ĐỨC
EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT- Tiết 1:(Dạy lớp 1a,1b,1c)
 MUÏC TIEÂU : HS bieát ñöôïc :
-         Treû em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc .
-         HS coù thaùi ñoä : Vui veû , phaán khôûi ñi hoïc , töï haøo ñaõ thaønh HS lôùp Moät
-         Bieát yeâu quyù baïn beø , thaày coâ giaùo  , tröôøng lôùp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ1 , caùc ñieàu 7.28 trong coâng öôùc QT veà QTE .
-         Caùc baøi haùt : Tröôøng em , ñi hoïc , Em yeâu tröôøng em , Ñi tôùi tröôøng .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :   haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ.
   2.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
5-6’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̉
 
̉
 
 
TIEÁT 1
Hoaït ñoäng1 :TC“Voøng troøn g thieäu ”  
MT: Giuùp HS giôùi thieäu mình vaø nhôù teân caùc baïn trong lôùp .
-         GV neâu caùch chôi : moät em leân tröôùc lôùp töï giôùi thieäu teân mình vaø noùi muoán laøm quen vôùi caùc baïn . Em ngoài keà seõ leân tieáp tuïc töï giôùi thieäu mình , laàn löôït ñeán em cuoái
-         GV hoûi : TC giuùp em ñieàu gì ?
 
-         Em caûm thaáy nhö theá naøo khi ñöôïc giôùi thieäu teân mình vaø nghe baïn töï giôùi thieäu .
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
Mt : Hoïc sinh töï giôùi thieäu veà sôû thích cuûa mình . Töï haøo laø moät ñöùa treû coù hoï teân :
- Cho Hoïc sinh töï giôùi thieäu trong nhoùm 2 ngöôøi .
- Hoûi : Nhöõng ñieàu caùc baïn thích coù hoaøn toaøn gioáng em khoâng ?
* GV keát luaän : Moïi ngöôøi ñeàu coù nhöõng ñieàu mình thích vaø khoâng thích . Nhöõng ñieàu ñoù coù theå gioáng hoaëc khaùc nhau giöõa ngöôøi naøy vaø ngöôøi khaùc . Chuùng ta caàn phaûi toân troïng nhöõng sôû thích rieâng cuûa ngöôøi khaùc,  baïn khaùc . 
Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän chung
Mt : Hoïc sinh keå veà ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa mình . Töï haøo laø Hoïc sinh lôùp Moät :
-         Giaùo vieân môû vôû BTÑÑ , quan/saùt tranh BT3 , Giaùo vieân hoûi :
+ Em ñaõ mong chôø , chuaån bò cho ngaøy ñi hoïc ñaàu tieân nhö theá naøo ?
+ Boá meï vaø moïi ngöôøi trong gia ñình ñaõ quan taâm em nhö theá naøo ?
+ Em coù thaáy vui khi ñöôïc ñi hoïc ? Em coù yeâu tröôøng lôùp cuûa em khoâng
+ Em seõ laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø Hoïc sinh lôùp Moät ?
-         Goïi vaøi Hoïc sinh döïa theo tranh keå laïi chuyeän .
* Giaùo vieân Keát luaän : Vaøo lôùp Moät em seõ coù theâm nhieàu baïn môùi , thaày coâ giaùo môùi , em seõ hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu môùi laï , bieát ñoïc bieát vieát vaø laøm toaùn nöõa .
-         Ñöôïc ñi hoïc laø nieàm vui, laø quyeàn lôïi cuûa treû em .
Em raát vui vaø töï haøo vì mình laø Hoïc sinh lôùp Moät . Em vaø caùc baïn se coá gaéng hoïc thaät gioûi, thaät ngoan .
 
 
 
 
* Vd : Toâi teân laø Quyønh, toâi muoán laøm quen vôùi caùc baïn .
-         Baïn ngoài keà leân tröôùc lôùp : toâi teân laø Gia Baûo . Toâi muoán laøm quen vôùi taát caû caùc baïn .Laàn löôït ñeán heát .
-         Giôùi thieäu mình vôùi moïi ngöôøi vaø ñöôïc quen bieát theâm nhieàu baïn .
-         Sung söôùng töï haøo em laø moät ñöùa treû coù teân hoï .
 
 
-Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm 2 baïn noùi veà nhöõng sôû thích cuûa mình .
 
-         HS giới thiệu
 
-         Khoâng hoaøn toaøn gioáng em .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoài hoäp , chuaån bò ñd caàn thieát .
 
-         Boá meï mua saém ñaày ñuû caëp saùch , aùo quaàn … cho em ñi hoïc .
-         Raát vui , yeâu quyù tröôøng lôùp .
 
-         Chaêm ngoan , hoïc gioûi
 
 
-         Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp .
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3’
-         Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
-         Daën hoïc sinh chuaån bò baøi ñeå hoïc tieáp tuaàn 2 .


 TUẦN 2:                Thứ hai ngày 16  tháng 9 năm 2013
ĐẠO ĐỨC
EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT(T2):(Dạy lớp 1a,1b,1c)
I . MUÏC TIEÂU : HS bieát ñöôïc :
-         Treû em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc .
-         HS coù thaùi ñoä : Vui veû , phaán khôûi ñi hoïc , töï haøo ñaõ thaønh HS lôùp Moät
-         Bieát yeâu quyù baïn beø , thaày coâ giaùo , tröôøng lôùp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ
-         Caùc baøi haùt : Tröôøng em , Ñi hoïc , Em yeâu tröôøng em , Ñi tôùi tröôøng .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , Chuaån bò vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Em haõy töï giôùi thieäu veà em.?
-         Em caûm thaáy nhö theá naøo khi töï giôùi thieäu veà mình ?
-         Em caàn laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø Hoïc sinh lôùp Moät ?
-         Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM
    3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
3-5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-16’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-10’
TIEÁT    :  2
Khôûi ñoäng:Haùt baøi ñi tôùi tröôøng
-         GV yeâu caàu vaøi hoïc sinh keå laïi buoåi ñaàu tieân em ñeán lôùp  .
-         Giaùo vieân nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
* Keát luaän : Con ngöôøi ai cuõng coù moät teân rieâng vaø ai cuõng coù moät ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc .
- Vieäc chuaån bò cuûa caùc em tuyø thuoäc vaøo hoaøn caûnh töøng gia ñình , nhöng caùc em ñeàu coù chung 1 nieàm vui söôùng laø ñaõ laø hoïc sinh lôùp Moät .
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh vaø keå chuyeän theo tranh .
Mt : Qua thöïc teá cuûa mình Hoïc sinh coù theå keå moät caâu chuyeän theo noäi dung tranh :
-     Cho Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ quan/saùt tranh ôû BT4 , yeâu caàu Hoïc sinh keå chuyeän
theo nhoùm .
-         Yeâu caàu Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp , Giaùo vieân laéng nghe boå sung yù kieán cho töøng em  ?
-         Giaùo vieân keå laïi chuyeän (theo tranh )
+ Tranh 1 : Ñaây laø baïn Hoa . Hoa 6 tuoåi . Naêm nay Hoa vaøo lôùp 1 . Caû nhaø vui veû chuaån bò cho Hoa ñi hoïc .
+ Tranh 2 : Meï ñöa Hoa ñeán tröôøng . Tröôøng Hoa thaät laø ñeïp . Coâ giaùo töôi cöôøi ñoùn em vaø caùc baïn vaøo lôùp .
+ Tranh 3 : ÔÛ lôùp , Hoa ñöôïc coâ giaùo daïy baûo ñieàu môùi laï . Roài ñaây em seõ bieát ñoïc , bieát vieát , bieát laøm toaùn nöõa . Em seõ töï ñoïc truyeän ñoïc baùo cho oâng baø nghe , seõ töï vieát thö cho Boá khi boá ñi xa . Hoa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Thaät ngoan .
+ Tranh 4 : Hoa coù theâm nhieàu baïn môùi . Giôø chôi em vui ñuøa ôû saân tröôøng thaät vui .
+ Tranh 5 : Veà nhaø Hoa keå vôùi boá meï veà tröôøng lôùp môùi , veà coâ giaùo vaø caùc baïn cuûa em . Caû nhaø ñeàu vui . Hoa laø Hoïc sinh lôùp 1 roài .
Hoaït ñoäng 2: Muùa haùt veà tröôøng lôùp cuûa em
Mt : Hoïc sinh bieát yeâu quyù baïn beø , thaày coâ giaùo , tröôøng lôùp :
-         Cho Hoïc sinh muùa haùt .
* Keát luaän : GV nêu
 
 
- Hs laéng nghe , neâu nhaän xeùt .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hs hoïp theo nhoùm , quan saùt tranh vaø keå chuyeän .
 
 
 
-         Nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy
-         Hs laéng nghe, nhaän xeùt, boå sung
 
 
 
 
-         Hs quan saùt, laéng nghe keå chuyeän .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Muùa taäp theå
+ Haùt caù nhaân
+ Haùt taäp theå
4.Cuûng coá daën doø :  3-5’
-  Nhaän xeùt tieát hoïc , khen ngôïi hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-  Daën hoïc sinh oân laïi baøi , taäp keå laïi chuyeän theo tranh  .
-  Chuaån bò baøi hoâm sau “ Goïn gaøng , saïch seõ ” .
 
 
TUẦN 3               Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013
ĐẠO ĐỨC
GOÏN GAØNG , SAÏCH SEÕ:(T1)(Dạy lớp 1a,1b,1c)
I. MUÏC TIEÂU :
1-    Hoïc sinh hieåu : theá naøo laø aên maëc goïn gaøng , saïch seõ .
-         Ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng saïch seõ .
2- Hoïc sinh bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân , ñaàu toùc , quaàn aùo goïn gaøng , saïch seõ .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ
-         Baøi haùt :  Röûa maët nhö meøo .
-         Buùt chì (chì saùp ) , löôïc chaûi ñaàu .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Giôùi thieäu teân cuûa caùc baïn trong toå cuûa em .
-         Keå veà ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa em ?
-         Nhaän xeùt baøi cuõ .
    3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
10-12’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-17’
TIEÁT      :  1
Hoaït ñoäng 1 : Hoïc sinh thaûo luaän 
Mt : hoïc sinh bieát ñöôïc nhö theá naøo laø ñaàu toùc quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ ..
-         GV yeâu caàu hoïc sinh  quan saùt caùc baïn trong toå xem baïn naøo coù ñaàu toùc , quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ  
-         Yeâu caàu Hoïc sinh ñaïi dieän caùc nhoùm neâu teân caùc baïn coù ñaàu toùc , quaàn aùo goïn gaøng , saïch seõ .
-         Yeâu caàu Hoïc sinh neâu lyù do vì sao em cho laø baïn ñoù aên maëc goïn gaøng saïch seõ .
 
 
 
 
 
 
-         Giaùo vieân nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
* Keát luaän : Ñaàu toùc caét ngaén( ñoái vôùi nam ) , coät Thaét bím (ñoái vôùi nöõ ) laø goïn gaøng saïch seõ . Aùo quaàn ñöôïc laø thaúng neáp , saïch seõ , maëc goïn gaøng , khoâng luoäm thuoäm . Nhö theá laø goïn gaøng saïch seõ .
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh laøm baøi taäp .
Mt : Cuûng coá nhöõng hieåu bieát veà ñaàu toùc , quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ :
-         Giaùo vieân giaûi thích yeâu caàu baøi taäp vaø yeâu caàu hoïc sinh laøm BT
 
-         Vì sao em cho raèng caùc baïn ôû tranh 1.2.3.5.6.7 laø chöa goïn gaøng saïch seõ ?
* GV keát luaän : Caùc em caàn hoïc taäp 2 baïn trong hình veõ soá 4 vaø soá 8 vì 2 baïn ñoù aên maëc quaàn aùo , ñaàu toùc raát goïn gaøng , saïch seõ .
Hoaït ñoäng3 : Hoïc sinh laøm Baøi taäp 2
Mt: Hoïc sinh bieát choïn 1 boä quaàn aùo saïch ñeïp cho baïn nam vaø baïn nöõ .
-         Giaùo vieân cho Hoïc sinh quan saùt tranh ôû Bt2 , Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi . Cho hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu yù kieán .
-         Cho hoïc sinh laøm baøi taäp .
Keát luaän : Quaàn aùo ñi hoïc caàn phaûi thaúng neáp , saïch seõ , laønh laën , goïn gaøng . Khoâng maëc quaàn aùo raùch , baån , tuoät chæ , ñöùt khuy … ñeán lôùp .
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm .
 
 
- Caùc em ñöôïc neâu teân leân tröôùc lôùp .
 
-         Hoïc sinh suy nghó vaø töï neâu :
+ Ñaàu toùc baïn caét ngaén , chaûi goïn gaøng .
+ Aùo quaàn baïn saïch seõ , thaúng thôùm .
+ Daây giaøy buoäc caån thaän
+ Baïn nam aùo boû vaøo quaàn goïn gaøng .
 
- Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù .
 
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu nhöõng baïn ôû tranh soá 4 vaø 8 laø aên maëc goïn gaøng saïch seõ .
- Hoïc sinh quan saùt traû lôøi .
-         Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt :
+ Baïn nöõ caàn coù trang phuïc vaùy vaø aùo .
+ Baïn nam caàn trang phuïc quaàn daøi vaø aùo sô mi
 
4.Cuûng coá daën doø :  3-4’
-         Em vöøa hoïc xong baøi gì ?
-         Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi vaø thöïc haønh toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .

TUẦN 4              Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013
ĐẠO ĐỨC
GOÏN GAØNG , SAÏCH SEÕ(T2):(Dạy lớp 1a,1b,1c)
I      MUÏC TIEÂU :
1-    Hoïc sinh hieåu : Theá naøo laø aên maëc goïn gaøng , saïch seõ .
-         Ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng saïch seõ .
2- Hoïc sinh bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân, ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Baøi haùt :  Röûa maët nhö meøo .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ  : 3-4’
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Theá naøo laø aên maëc goïn gaøng saïch seõ ?
-         Em ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu gì qua baøi hoïc ?
  3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
10-12’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-16’
TIEÁT      :  2
Hoaït ñoäng 1 : Hoïc sinh laøm baøi taäp 3 .
Mt : hoïc sinh bieát  töï lao ñoäng phuïc vuï ñeå ñaàu toùc quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ .
-         Cho hoïc sinh  quan saùt tranh .
-         Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh  thaûo luaän theo theo gôïi yù : Baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ? Baïn ñoù coù goïn gaøng saïch seõ khoâng ? Em coù muoán laøm nhö baïn khoâng ?
 
 
-         Giaùo vieân goïi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy .
-         Giaùo vieân nhaän xeùt , boå sung vaø keát luaän :
* Chuùng ta neân noi theo göông nhöõng baïn nhoû ôû tranh soá 1 ,3,4,5,7,8/9 Vôû BTÑÑ.
Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc theo ñoâi baïn
Mt : Hoïc sinh giuùp nhau söûa sang laïi  ñaàu toùc , quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ :
-         Giaùo vieân yeâu caàu ñoâi baïn quan saùt nhau vaø giuùp nhau söûa sang laïi ñaàu toùc quaàn aùo .
-         Giaùo vieân quan saùt , höôùng daãn theâm cho hoïc sinh coøn luùng tuùng .
-         Nhaän xeùt tuyeân döông ñoâi baïn laøm toát .
* Keát luaän : Caùc em caàn nhaéc nhôû nhau söûa sang laïi ñaàu toùc , quaàn aùo hoä baïn neáu thaáy baïn chöa goïn gaøng , saïch seõ.
Hoaït ñoäng3 : Haùt , vui chôi .
Mt: Hieåu theâm veà noäi dung baøi hoïc qua baøi haùt “ Röûa maët nhö meøo ”.
-         Giaùo vieân hoûi : Lôùp ta coù baïn naøo gioáng “ meøo ” khoâng?
-    Lôùp ta ñöøng coù baïn naøo maø röûa maët nhö meøo nheù !
-         Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caâu ghi nhôù theo Giaùo vieân :
        “ Ñaàu toùc em chaûi goïn gaøng
Aùo quaàn goïn saïch seõ troâng caøng theâm yeâu “.
* Giaùo vieân Keát luaän : aên maëc goïn gaøng saïch seõ coù lôïi laø laøm cho ta theâm xinh ñeïp , thôm tho , ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán , vaø giöõ ñöôïc cô theå traùnh nhieàu beänh veà da . Caùc em caàn ghi nhôù nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän toát trong suoát cuoäc ñôøi .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , thaûo luaän nhoùm ( seõ neâu nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm )
+ Neân laøm : soi göông chaûi ñaàu , beû laïi coå aùo , taém goäi haøng ngaøy , röûa tay saïch seõ .
+ Khoâng neân laøm : aên kem boâi baån vaøo aùo quaàn
-         Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp .
-         Hoïc sinh nhaän xeùt boå sung yù kieán .
 
 
 
 
-         Hoïc sinh hieåu yeâu caàu baøi taäp 4 .
 
-         Hoïc sinh quan saùt nhau vaø söûa cho nhau quaàn aùo , ñaàu toùc cho goïn gaøng .
 
 
 
 
 
 
 
-         Cho hoïc sinh haùt baøi “ Röûa maët nhö meøo ”
 
 
-         Hoïc sinh ñoïc theo Giaùo vieân 3 laàn .
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3-4’
-         Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
-         Aên maëc saïch seõ goïn gaøng coù lôïi gì ?
-         Daën hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
 
 
 
TuÇn 5:                                Thø hai ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
GIÖÕ GÌN SAÙCH VÔÛ ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP (T1):(Dạy lớp 1a,1b,1c)
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc haønh .
-         Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa mình .
-         Hoïc sinh bieát yeâu quyù vaø giöõ gìn saùch vôû , ñoà duøng hoïc taäp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh Baøi taäp 1,2 , caùc ñoà duøng hoïc taäp , vôû BTÑÑ.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Aên maëc goïn gaøng saïch seõ coù lôïi gì ?
-         Nhö theá naøo laø goïn gaøng saïch seõ ?
-         Em ñaõ laøm gì ñeå luùc naøo troâng em cuõng goïn gaøng saïch seõ ?
-         Giaùo vieân kieåm tra taùc phong cuûa moät soá Hoïc sinh . Neâu nhaän xeùt tröôùc lôùp .
-         Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM
  3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT    :  1
Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp 1 .
Mt : hoïc sinh bieát toâ maøu caùc ñoà duøng hoïc taäp caàn thieát cho Hoïc sinh   .
-         GVgiôùi thieäu vaø ghi teân ñaàu baøi .
-         Cho hoïc sinh môû vôû ÑÑ quan saùt tranh Bt1. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh toâ maøu vaøo caùc ñoà duøng hoïc taäp trong tranh veõ .
-         Giaùo vieân xem xeùt , nhaéc nhôû hoïc sinh yeáu  .
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh laøm Bt2 
Mt : Neâu teân ñöôïc caùc ñoà duøng hoïc taäp vaø bieát caùch giöõ gìn
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu Bt2
 
* GV keát luaän : Ñöôïc ñi hoïc laø quyeàn lôïi cuûa treû em . Giöõ gìn ñoà duøng ht chính laø giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình .
Hoaït ñoäng3 :  Laøm Bt3
Mt: Bieát nhaän ra nhöõng haønh vi ñuùng , nhöõng haønh vi sai ñeå töï reøn luyeän .
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa BT
-         Cho hs chöõa baøi taäp vaø giaûi thích :
+ Baïn nhoû trong moãi tranh ñang laøm gì?
 
 
 
+ Vì sao em cho raèng haønh ñoäng cuûa baïn ñoù laø ñuùng ?
+ Vì sao em cho raèng haønh ñoäng cuûa baïn ñoù laø sai ?
 
- Giaùo vieân giaûi thích : Haønh ñoäng cuûa nhöõng baïn trong tranh 1,2,6 laø ñuùng . Haønh ñoäng cuûa nhöõng baïn trong tranh 3,4,5 laø sai .
* Keát luaän : Caàn phaûi giöõ gìn ñoà duøng hoïc taäp    .
-         Khoâng laøm daây baån , vieát baäy , veõ baäy vaøo saùch vôû .
-         Khoâng gaäp gaùy saùch vôû .
-         Khoâng xeù saùch , xeù vôû .
-         Khoâng duøng thöôùc buùt caëp ñeå nghòch
-         Hoïc xong phaûi caát goïn ñoà duøng ht vaøo nôi quy ñònh .
-         Giöõ gìn ñoà duøng ht giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn hoïc taäp cuûa mình .
Hoaït ñoäng 4 : Töï lieân heä
 
 
 
 
-         Hs laäp laïi teân baøi hoïc
-         Hoïc sinh toâ maøu caùc ñdht trong tranh .
 
 
-         Trao ñoåi baøi nhau ñeå nhaän xeùt ñuùng sai .
 
 
 
-         Hs trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung
+ Caùc ñoà duøng em coù laø gì ?
+ Ñoà duøng ñoù duøng laøm gì ?
+ Caùch giöõ gìn ñoà duøng ht .
- Toå cöû ñaïi dieän leân trình baøy tröôùc lôùp .Hs nhaän xeùt ñuùng sai boå sung .
 
 
 
 
 
 
 
-         Hs laøm baøi taäp
-         Hs quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi
-         Baïn Nam lau caëp , baïn Lan saép xeáp buùt vaøo hoäp buùt goïn gaøng , baïn Haø vaø baïn Vuõ duøng thöôùc vaø caëp ñaùnh nhau .
-         Vì baïn bieát giöõ gìn ñoà duøng ht caån thaän .
-         Vì baïn xeù vôû , duøng ñoà duøng ht ñaùnh nhau laøm cho ñoà duøng mau hö hoûng .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hs töï saép xeáp laïi ñoà duøng ht trong hoäc baøn , vuoát laïi goùc saùch vôû ngay ngaén .
 
4.Cuûng coá daën doø : 3’
Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.


Tuaàn :  6                              Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
GIÖÕ GÌN SAÙCH VÔÛ ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP(T2):(Dạy lớp 1a,1b,1c))
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc haønh .
-         Giöõ gìn saùch vôû , ĐDHT giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa mình .
-         Hoïc sinh bieát yeâu quyù vaø giöõ gìn saùch vôû , ñoà duøng hoïc taäp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Phaàn thöôûng cho hoïc sinh khaù nhaát trong cuoäc thi .
-         Baøi haùt “ Saùch buùt thaân yeâu ôi ”, Ñieàu 28.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         KTvieäc chuaån bò cuûa HS ñeå toå chöùc cuoäc thi “ Saùch vôû , ñoà duøng ht ñeïp nhaát ”
  3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
8-10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-15,
TIEÁT    :   2
Hoaït ñoäng 1 : OÅn ñònh toå chöùc lôùp
Mt : thaønh laäp Ban chaám thi , toå chöùc cuoäc thi 
1- Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa hoäi thi vaø coâng boá thaønh phaàn BGK ( GV , lôùp tröôûng , lôùp phoù HT vaø caùc toå tröôûng )
-         Coù 2 voøng thi : + Voøng 1 : Caáp toå
                                + Voøng 2: Caáp lôùp
-         Tieâu chuaån chaám thi :
+ Coù ñuû ñoà duøng ht theo quy ñònh
+ Saùch vôû saïch , khoâng daây baån , quaên goùc , xoäc xeäch .
+ Ñoà duøng ht khoâng daây baån , khoâng xoäc xeäch , cong queo.
2- Hoïc sinh caû lôùp chuaån bò
 
 
 
 
 
 
-         Tieán haønh thi voøng 2
-         Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch chaám ñieåm vaø cuøng ñi ñeán caùc toå ñeå chaám caùc boä saùch vôû , ñoà duøng ht ñeïp nhaát cuûa caùc toå .
-         Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû
-         Khen thöôûng caùc toå , caù nhaân ñaõ thaéng cuoäc .
Hoaït ñoäng 2 : 
Mt : Hoïc sinh bieát yeâu quyù vaø giöõ gìn saùch vôû ñoà duøng ht beàn ñeïp:
-         Cho hoïc sinh vöøa ñöôïc thöôûng neâu caûm töôûng khi ñöôïc nhaän phaàn thöôûng .
-         Nhöõng em chöa ñaït yeâu caàu thì caûm thaáy nhö theá naøo ?
 
 
-         Cho hoïc sinh ñoïc caâu ghi nhôù :
  “ Muoán cho saùch vôû ñeïp laâu
Ñoà duøng beàn ñeïp nhôù caâu giöõ gìn “
* Keát luaän chung : Caàn giöõ gìn saùch vôû , ñoà duøng ht thaät caån thaän ñeå söû duïng ñöôïc laâu daøi , khoâng toán keùm tieàn cuûa cuûa Boá meï mua saém , ñoàng thôøi giuùp cho em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa chính mình .
-  Hoïc sinh haùt baøi “Saùch buùt thaân yeâu ôi ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS caû lớp xếp sách vở đ dhtlên bàn .
-         Saép xeáp goïn gaøng , ngaên naép .
-         Caëp saùch ñeå döôùi hoäc baøn .
- Caùc toå tieán haønh chaám vaø coâng boá keát quaû . Choïn ra 1,2 boä saùch vôû , ñoà duøng ht ñeïp nhaát ñeå thi voøng 2 .
 
 
-         Hoïc sinh ñi tham quan nhöõng boä saùch vôû , ñoà duøng ht ñeïp nhaát cuûa lôùp .
 
 
 
 
 
 
-         Vui söôùng , töï haøo vì em coù boä saùch vôû , ñoà duøng ht ñeïp hôn caùc baïn .
-         Buoàn vaø coá gaéng reøn tính caån thaän , goïn gaøng , ngaên naép .
 
-         Hoïc sinh ñoïc ghi nhớ                  
 
 4.Cuûng coá daën doø :  5,
-         Em vöøa  hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt tieát hoïc .
-         Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi vaø thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
-         Söûa sang laïi saùch vôû , ñoà duøng ht cuûa mình .
-         Chuaån bò baøi cho tuaàn sau : Gia ñình em .
 
 

Tuaàn : 7                                Thứ hai ngày 21   tháng 10 năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
GIA ÑÌNH EM(T1):(Dạy lớp 1a,1b,1c)
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn coù gia ñình , coù cha meï , ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc .
-         Treû em coù boån phaän leã pheùp vaâng lôøi oâng baø cha meï vaø anh chò .
-         Hoïc sinh bieát : Yeâu quyù gia ñình cuûa mình . Yeâu thöông , kính troïng , leã pheùp vôùi oâng baø cha meï .
-         Quyù troïng nhöõng baïn bieát leã pheùp , vaâng lôøi oâng baø cha meï .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Caùc ñieàu 5,7,9,10,18,20,21,27 trong CÖQT veà QTE. Caùc ñieàu 3,5,7,9,12,13,16,17,27,trong luaät BVCS vaø GÑTEVN.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Vì sao em phaûi giöõ gìn saùch vôû , ñoà duøng ht ?
-         Kieåm tra laïi saùch vôû , ñoà duøng ht cuûa moät soá em chöa toát trong tuaàn tröôùc
-         Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
16,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT    :    1
Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän nhoùm
Mt : Hoïc sinh keå veà gia ñình mình
-         Cho hoïc sinh sinh hoaït theo nhoùm nhoû 4 baïn , hoïc sinh keå veà gia ñình mình .
+ Gia ñình em coù maáy ngöôøi ?
+ Boá em laøm gì ? Meï em laøm gì ?
+ Anh chò em bao nhieâu tuoåi ? laøm gì ?
-         Ñoái vôùi hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên , Giaùo vieân höôùng daãn Hoïc sinh caûm thoâng , chia seû vôùi baïn.
-         Cho moät vaøi em keå tröôùc lôùp .
* GVKL : Chuùng ta ai cuõng coù moät gia ñình.
Hoaït ñoäng 2 :  Xem tranh neâu noäi dung .
Mt :Hieåu ñöôïcTE coù quyeàn coù gia ñình , coù cha me, ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc :
-         Chia nhoùm quan saùt tranh theo phaân coâng cuûa Giaùo vieân.
-         Caâu hoûi thaûo luaän :
+Baïn nhoû trong tranh naøo ñöôïc soáng haïnh phuùc vôùi gia ñình?
+Baïn nhoû trong tranh naøo phaûi soáng xa cha meï?Vì sao ? 
+Em caûm thaáy theá naøo khi ñöôïc soáng trong gia ñình coù boá meï, anh chò em ñaày ñuû ?
* GVKeát luaän:Caùc em thaät haïnh phuùc, sung söôùng khi ñöôïc soáng vôùi gia ñình . Chuùng ta caàn caûm thoâng, chia seû vôùi caùc baïn thieät thoøi , khoâng ñöôïc soáng chung vôùi gia ñình.
Hoaït ñoäng 3 : Chôi ñoùng vai theo tình huoáng trong tranh.
Mt : Hoïc sinh bieát öùng xöû phuø hôïp trong moïi tình huoáng -Giaùo vieân phaân nhoùm quan saùt tìm hieåu noäi dung tranh cuûa nhoùm mình.
-Giaùo vieân cho ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm leân ñoùng vai theo tình huoáng .
-Giaùo vieân toång keát caùch öùng xöû cho töøng tranh .
T1 : Noùi “ Vaâng aï !” vaø thöïc hieän ñuùng lôøi meï daën.
T2 : Chaøo baø vaø cha meï khi ñi hoïc veà .
T3 : Xin pheùp baø ñi chôi .
T4 : Nhaän quaø baèng 2 tay vaø noùi lôøi caûm ôn
Giaùo vieân keát luaän : ñöôïc soáng trong gia ñình vôùi söï yeâu thöông , chaêm soùc cuûa boá meï . Caùc em phaûi coù boån phaän kính troïng , leã pheùp , vaâng lôøi oâng baø , cha mẹ.
 
 
 
- Hs thaûo luaän nhoùm , laàn löôït töøng em keå cho baïn nghe veà gia ñình cuûa mình .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hs thaûo luaän nhoùm veà noäi dung böùc tranh :
T1 : Boá meï ñang höôùng daãn con hoïc baøi .
T2 : Boá meï ñöa con chôi ñu quay ôû coâng vieân .
T3 : moät gia ñình ñang sum hoïp beân maâm côm .
T4 : moät baïn trong toå baùn baùo ‘ Xa meï ’ñang baùn baùo treân ñöôøng phoá .
 
-         Baïn trong tranh 1, 2,3 .
 
-         Baïn trong tranh 4 . Vì coøn beù maø baïn ñaõ phaûi kieám soáng baèng ngheà baùn baùo , khoâng coù ai nuoâi baïn aáy .
-    Em raát sung söôùng , haïnh phuùc.
 
 
 
 
 
 
 
-hs thaûo luaän noäi dung tranh , choïn caùch öùng xöû phuø hôïp , phaân vai trong nhoùm.
-         Hs nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
Củng cố- Dặn dò: - HS nhắc lại nội dung bài học.
 - Chuẩn bị tiết học sau.
 
 
Tuaàn : 8                                Thứ hai ngày 28   tháng 10 năm 2013
       ÑAÏO ÑÖÙC
GIA ÑÌNH EM(T2) :(Dạy lớp 1a,1b,1c)              
  I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn coù gia ñình , coù cha meï , ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc .
-         Treû em coù boån phaän leã pheùp vaâng lôøi oâng baø cha meï vaø anh chò .
-         Hoïc sinh bieát : Yeâu quyù gia ñình cuûa mình . Yeâu thöông , kính troïng , leã pheùp vôùi oâng baø cha meï .
-         Quyù troïng nhöõng baïn bieát leã pheùp , vaâng lôøi oâng baø cha meï .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Ñoà duøng hoaù trang ñôn giaûn khi chôi ñoùng vai .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Ñöôïc soáng trong gia ñình coù boá meï , oâng baø , anh chò , em caûm thaáy theá naøo ?
-         Ñoái vôùi nhöõng baïn khoâng coù gia ñình , phaûi töï kieám soáng ngoaøi ñöôøng , em caûm thaáy theá naøo ?
3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
15-17,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-9,
 
 
 
 
 
 
2-3,
TIEÁT   :   2
Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi
Mt : Hoïc sinh hieåu : Coù gia ñình laø nieàm haïnh phuùc lôùn ñoái vôùi em :
-         Cho hs  ra saân xeáp thaønh voøng troøngv höôùng daãn hs tc “ Ñoåi nhaø” + 3 em tuï laïi moät nhoùm : 2 em laøm maùi nhaø , 1 em ñöùng giöõa
-         ( töôïng tröng cho gia ñình ).
+ Khi quaûn troø hoâ ‘ Ñoåi nhaø ’ thì ngöôøi ñöùng giöõa phaûi chaïy ñi tìm nhaø khaùc . Luùc ñoù ngöôøi quaûn troø seõ chaïy vaøo moät nhaø naøo ñoù . Em naøo chaäm chaân seõ bò maát nhaø, phaûi laøm ngöôøi quaûn troø hoâ tieáp .
-         Cho hs vaøo lôùp Giaùo vieân hoûi :
+ Em caûm thaáy nhö theá naøo khi luoân coù moät maùi nhaø ?
+ Em seõ ra sao khi khoâng coù moät maùi nhaø ?
* GVKL : Gia ñình laø nôi em ñöôïc cha meï vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình che chôû , yeâu thöông , chaêm soùc , nuoâi döôõng , daïy baûo em thaønh ngöôøi .
Hoaït ñoäng 2 :  Tieåu phaåm “ Chuyeän cuûa Baïn Long ”
Mt :Hieåu ñöôïc söï tai haïi neáu khoâng bieát vaâng lôøi cha meï :
-         Gv ñoïc noäi dung truyeän “ Meï Long ñang chuaån bò ñi laøm, daën Long ôû nhaø hoïc baøi vaø troâng nhaø. Long ñang hoïc baøi thì caùc baïn ñeán ruû ñi ñaù boùng, Long löôõng löï moät laùt roài ñoàng yù ñi chôi vôùi baïn .
-         Cho hoïc sinh thaûo luaän sau khi xem tieåu phaåm .
* Giaùo vieân toång keát nd : Hoïc sinh phaûi bieát vaâng lôøi cha meï .
Hoaït ñoäng 3 : Hoïc sinh töï lieân heä
Mt : Hoïc sinh bieát töï lieân heä baûn thaân ñeå töï ñieàu chænh mình : -         Giaùo vieân ñaët caâu hoûi :
+ Soáng trong gia ñình em ñöôïc cha meï quan taâm nhö theá naøo ?
+ Em ñaõ laøm gì ñeå cha meï vui loøng ?
4.Cuûng coá daën doø : 
-    Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
 
 
 
 
 
 
 
- Cho hoïc sinh  chôi 3 laàn .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Sung söôùng , haïnh phuùc .
 
-         Sôï , bô vô , laïnh leõo , buoàn .
 
 
 
 
 
 
 
-         Hs phaân vai : Long , meï Long , caùc baïn Long
-         Hs leân ñoùng vai tröôùc lôùp .
 
 
 
 
-         Khoâng vaâng lôøi meï daën .
-         Baøi vôû chöa hoïc xong , ngaøy mai leân lôùp seõ bò ñieåm keùm . Boû nhaø ñi chôi coù theå nhaø bò troäm , hoaëc baûn thaân bò tai naïn treân ñöôøng ñi chôi .
-         Hoïc sinh töï suy ngó traû lôøi .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuaàn : 9                               Thứ hai ngày 4   tháng 11 năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
LÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá - T1 (daþ líp 1A,1B,1C)
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Ñoái vôùi anh chò caàn leã pheùp , ñ/v em nhoû caàn nhöôïng nhòn .Coù vaäy anh chò em môùi hoaø thuaän , cha meï môùi vui loøng .
-         Hoïc sinh bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò , nhöôøng nhòn em nhoû trong gia ñình .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ 1 .
-         Ñoà duøng ñeå chôi ñoùng vai . Caùc truyeän , ca dao , tuïc ngöõ , baøi haùt veà chuû ñeà baøi hoïc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Ñöôïc soáng haïnh phuùc beân cha meï , em caûm thaáy theá naøo ? Töø ñoù em caàn coù boån phaän gì ñoái vôùi oâng baø , cha meï ?
- Ñoái vôùi treû em cô nhôõ em caàn ñoái xöû nhö theá naøo ? Caàn coù thaùi ñoä gì ?
- Em ñaõ laøm gì ñeå cha meï vui loøng ?
- Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
 
12-13,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-17,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5,
 
 
 
TIEÁT   :   1
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh
Mt :  Nhaän xeùt tranh noùi ñöôïc vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tranh :
-         Cho hoïc sinh quan saùt tranh .
* Giaùo vieân keát luaän :
T1 : Anh cho em quaû cam , em noùi caûm ôn . Anh raát quan taâm ñeán em , coøn em thì raát leã pheùp .
T2: Hai chò em ñang chôi ñoà haøng . Chò giuùp em maëc aùo cho buùp beâ . Hai chò em chôi vôùi nhau raát hoaø thuaän , chò bieát giuùp ñôõ em trong khi chôi .
- Anh chò em trong gia ñình soáng vôùi nhau phaûi nhö  theá naøo ?
Hoaït ñoäng 2 :  Thaûo luaän .
Mt : Hoïc sinh phaân tích ñöôïc tình huoáng trong tranh :
-         Höôùng daãn quan saùt BT2
-         Giaùo vieân hoûi :
+ Neáu em laø Lan , em seõ chia quaø nhö theá naøo ?
+ Neáu em laø Huøng , em seõ laøm gì trong tình huoáng ñoù ?
 
- Cho hoïc sinh  phaân tích caùc tình huoáng vaø choïn ra caùch xöû lyù toái öu .
*  Keát luaän  :
  4.Cuûng coá daën doø : 
-         Hoâm nay em vöøa  hoïc baøi gì ?
-         Ñoái vôùi anh chò , em phaûi nhö theá naøo ? Ñoái vôùi em nhoû , em phaûi theá naøo ?
-         Anh em hoaø thuaän thì boá meï vaø gia ñình theá naøo ?
 
 
 
 
 
-         Hs trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung tranh . Töøng em trình baøy nhaän xeùt cuûa mình
-         Lôùp nhaän xeùt boå sung yù kieán .
 
-         Hs quan saùt tranh , laéng nghe .
 
 
 
- Phaûi yeâu thöông hoøa thuaän , giuùp ñôõ laãn nhau .
 
 
 
-         Hs quan saùt vaø neâu noäi dung tranh :
+ T1 : Baïn Lan ñang chôi vôùi em thì ñöôïc coâ cho quaø .
+ T2 : Baïn Huøng coù chieác oâ toâ ñoà chôi , em beù nhìn thaáy vaø ñoøi möôïn chôi .
 
-         Cho em phaàn nhieàu hôn .
-         Hoïc sinh coù theå neâu yù kieán :
+ Cho em möôïn
+ Khoâng cho em möôïn
+ Cho em möôïn nhöng daën doø em phaûi giöõ gìn ñoà chôi caån thaän .
-         Hs thaûo luaän neâu yù kieán choïn caùch xöû lyù toát nhaát .
 
 
 
 
Tuaàn : 10                             Thứ hai ngày 11   tháng 11 năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
LÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá(T2)D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Ñoái vôùi anh chò caàn leã pheùp , ñ/v em nhoû caàn nhöôïng nhòn .Coù vaäy anh chò em môùi hoaø thuaän , cha meï môùi vui loøng .
-         Hoïc sinh bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò , nhöôøng nhòn em nhoû trong gia ñình .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Caùc vaät duïng chôi ñoùng vai BT2 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Ñoái vôùi anh chò em phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo ?
- Ñoái vôùi em nhoû , em phaûi ñoái xöû ra sao ?
- Anh chò em trong gia ñình phaûi ñoái xöû vôùi nhau nhö theá naøo ?
- Anh em soáng hoaø thuaän vui veû thì gia ñình theá naøo ?
- Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
10-13,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5, 
TIEÁT :    2
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh
Mt : Hoïc sinh naém ñaàu baøi hoïc . Laøm Baøi taäp 3:
-         Giaùo vieân giaûi thích baøi vaø ghi ñaàu baøi
-         Laøm Baøi taäp 3.
-         Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm baøi : Noái tranh vôùi chöõ  “ Neân”  hay “ Khoâng neân ”.
-         Giaùo vieân goïi hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp .
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Giaùo vieân boå sung yù kieán khi Hoïc sinh trình baøy .
-    Giaùo vieân nhaän xeùt , toång keát yù chính cuûa 5 böùc tranh .
 
 
Hoaït ñoäng 2 :  Ñoùng vai
Mt : Hoïc sinh bieát choïn caùch xöû lyù phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh .
-         Giaùo vieân phaân coâng töøng nhoùm ñoùng vai theo töøng tranh trong baøi taäp 2 .
* Giaùo vieân keát luaän :
- Laø anh chò thì caàn phaûi bieát nhöôøng nhòn em nhoû.
- Laø em thì caàn phaûi leã pheùp vaâng lôøi daïy baûo cuûa anh chò
Hoaït ñoäng 3 : lieân heä thöïc teá
Mt : Hoïc sinh töï lieân heä baûn thaân .
- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh töï lieân heä baûn thaân mình .
+ Em coù anh chò hay coù em nhoû ?
+ Em ñaõ ñoái xöû vôùi em cuûa em nhö theá naøo ?
+ Coù laàn naøo em voâ leã vôùi anh chò chöa ?
+ Coù laàn naøo em baét naït , aên hieáp em cuûa em chöa ?
- Giaùo vieân khen nhöõng em ñaõ thöïc hieän toát vaø nhaéc nhôû nhöõng hoïc sinh chöa toát .
*  Keát luaän chung  : Anh chò em trong gia ñình laø nhöõng ngöôøi ruoät thòt . Vì vaäy em caàn phaûi thöông yeâu , quan taâm , chaêm soùc anh chò em , bieát leã pheùp vôùi anh chò , nhöôøng nhòn em nhoû . Coù nhö vaäy gia ñình môùi ñaàm aám haïnh phuùc , cha meï môùi vui loøng .
 
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi ñaàu baøi .
-         Hs môû vôû BTÑÑ quan saùt caùc tranh ôû BT3 .
 
-     Hs laøm vieäc caù nhaân .
- Moät soá hs laøm baøi taäp tröôùc lôùp
T1 : Noái chöõ “ khoâng neân ” vì anh khoâng cho em chôi chung .
T2 : Neân – vì anh bieát höôùng daãn em hoïc .
T3 : Neân – vì 2 chò em bieát baûo ban nhau laøm vieäc nhaø .
T4 : Khoâng neân – vì chò tranh giaønh saùch vôùi em , khoâng bieát nhöôøng nhòn em.
T5: Neân – Vì anh bieát doã em ñeå meï laøm vieäc .
 
 
 
 
 
-         Hs thaûo luaän , phaân vai trong nhoùm , cöû ñaïi dieän leân ñoùng vai
-         Lôùp nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs suy nghó , töï lieân heä baûn thaân qua caâu hoûi cuûa giaùo vieân .
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø (2-3,)  Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
-         Daën Hoïc sinh oân laïi baøi vaø thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
-         Chuaån bò baøi hoâm sau .
 

Tuaàn : 11                            Thứ hai ngày 18  tháng 11 năm 2013
 
ÑAÏO ÑÖÙC
 
Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a häc k× 1- D¹y líp 1A,1B,1C
 
 
  I . MUÏC TIEÂU :
 
- Cuûng coá heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc veà chuaån möïc haønh vi ñaïo ñöùc trong moái quan heä cuûa caùc emvôiùi gia ñình, nhaø tröôøng ,coäng ñoàng.
- Hình thaønh kó naêng nhaän xeùt ,ñaùnh giaù haønh vi cuûa mình phuø hôïp trong cuoäc soáng gia ñình,nhaø tröôøng,xaõ hoäi.
- Giaùo duïc thaùi ñoä töï tin yeâu thöông toân troïng con ngöôøi ,yeâu caùi thieän caùi ñuùng ,caùi toát, khoâng ñoàng tình vôùi caùi aùc,caùi sai,caùi xaáu.
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baøi ñaïo ñöùc töø 15.
- Chuaån bò troø chôi ñoùng vai.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
 Giaùo vieân heä thoáng theo muïc tieâu töø baøi 1 ñeán baøi 5.
IV.CUÛNG COÁ VAØ DAËN DOØ:
-Daën hoïc sinh thöïc hieän ñuùng caùc haønh vi treân
-Chuaån bò baøi gia ñình em
-Nhaän xeùt lôùp, tuyªn d­¬ng c¸c em cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp.
 
 
 
 
 
Tuaàn : 12                          Thứ hai ngày 25  tháng 11 năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
NGHIEÂM TRANG KHI CHAØO CÔØ T1-D¹y líp 1A,1B,1C
 
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn coù quoác tòch. Quoác kyø VN laø côø ñoû , ôû giöõa coù ngoâi sao vaøng 5 caùnh Quoác kyø laø töôïng tröng cho ñaát nöôùc , caàn phaûi traân troïng .
-         Hoïc sinh bieát töï haøo mình laø ngöôøi VN , bieát toân kính quoác kyø vaø yeâu quyù toå quoác Vieät Nam.
-         Hoïc sinh coù kyõ naêng nhaän bieát ñöôïc côø Toå quoác , phaân bieät ñöôïc tö theá ñöùng chaøo côø ñuùng vôùi tö theá sai . Bieát nghieâm trang trong caùc giôø chaøo côø ñaàu tuaàn .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ 1 , laù côø VN
-         Baøi haùt “ Laù côø ViÖt Nam ”, Buùt maøu , giaáy veõ .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Em phaûi cö xöû vôùi  anh chò  nhö theá naøo ?
- Khi coù ñoà chôi ñeïp , em coù nhöôøng cho em cuûa em khoâng  ?
- Em ñaõ ñoái xöû vôùi  em cuûa em nhö theá naøo ?
- Anh em soáng hoaø thuaän  thì cha meï thaáy  theá naøo ?
- Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,
 
 
 
 
TIEÁT: 1
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh
Mt : HS naém  teân  baøi hoïc . Laøm Baøi taäp 1:
-         Cho hoïc sinh quan saùt tranh BT1 , Giaùo vieân hoûi :
+ Caùc baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ?
 
+ Caùc baïn ñoù laø ngöôøi nöôùc naøo ? Vì sao em bieát ?
 
* Giaùo vieân keát luaän :
- Caùc baïn nhoû trong tranh ñang giôùi thieäu laøm quen vôùi nhau . Moãi baïn mang moät quoác tòch rieâng : VN , Laøo , Trung Quoác , Nhaät . Treû em coù quyeàn coù quoác tòch . Quoác tòch cuûa chuùng ta laø Vieät Nam .
Hoaït ñoäng 2 :  Ñaøm thoaïi 
Mt: Hoïc sinh hieåu quoác kyø töôïng tröng cho ñaát nöôùc . Quoác kyø VN laø côø ñoû coù ngoâi sao vaøng .
- Giaùo vieân hoûi : Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ?
- Tö theá ñöùng chaøo côø cuûa hoï nhö theá naøo ? Vì sao hoï ñöùng nghieâm trang khi chaøo côø ( ñ/v tranh 1,2 )
- Vì sao hoï sung söôùng cuøng nhau naâng laù côø toå quoác ( tranh 3)
* Giaùo vieân keát luaän :
- Quoác kyø töôïng tröng cho moät nöôùc . Quoác kyø VN maøu ñoû coù ngoâi sao vaøng 5 caùnh ( GV giôùi thieäu laù côø VN )
- Quoác ca laø baøi haùt chính thöùc cuûa moät nöôùc , duøng khi chaøo côø . Khi chaøo côø caàn phaûi : boû muõ noùn , söûa sang laïi ñaàu toùc , quaàn aùo cho chænh teà . Ñöùng nghieâm , maét höôùng nhìn quoác kyø .
- Phaûi nghieâm trang khi chaøo côø ñeå baøy toû loøng toân kính laù quoác kyø , theå hieän tình yeâu ñoái vôùi Toå quoác .
Hoaït ñoäng 3 :
Mt : Hoïc sinh thöïc haønh laøm BT3.
*  Keát luaän  :
- Khi chaøo côø phaûi ñöùng nghieâm trang , khoâng quay ngang , quay ngöûa , noùi chuyeän rieâng .
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
 
-         Ñang giôùi thieäu , laøm quen vôùi nhau .
-         Caùc baïn laø ngöôøi nöôùc TQ , Nhaät , VN , Laøo. Em bieát qua lôøi giôùi thieäu cuûa caùc baïn .
-         Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù .
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi.
 
+  Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang chaøo côø .
+ Tö theá ñöùng chaøo côø nghieâm trang , maét höôùng nhìn laù côø ñeå toû loøng kính troïng Toå quoác mình .
+ Theå hieän loøng kính troïng , yeâu quyù quoác kyø, linh hoàn cuûa Toå quoác VN .
-         Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù .
 
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh nhaän ra nhöõng baïn chöa nghieâm tuùc trong giôø chaøo côø . ( trong tranh )
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Daën Hoïc sinh  thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc trong giôø chaøo côø ñaàu tuaàn .
-         Chuaån bò buùt maøu ñoû , vaøng ñeå veõ laù quoác kyø VN .
 
 
Tuaàn : 13                         Thứ hai ngày  2  tháng 12 năm 2013
 
ÑAÏO ÑÖÙC
NGHIEÂM TRANG KHI CHAØO CÔØ(T2) - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn coù quoác tòch . Quoác kyø VN laø côø ñoû , ôû giöõa coù ngoâi sao vaøng 5 caùnh Quoác kyø laø töôïng tröng cho ñaát nöôùc , caàn phaûi traân troïng .
-         Hoïc sinh bieát töï haøo mình laø ngöôøi VN , bieát toân kính quoác kyø vaø yeâu quyù toå quoác Vieät Nam.
-         Hoïc sinh coù kyõ naêng nhaän bieát ñöôïc côø Toå quoác , phaân bieät ñöôïc tö theá ñöùng chaøo côø ñuùng vôùi tö theá sai . Bieát nghieâm trang trong caùc giôø chaøo côø ñaàu tuaàn .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Hoïc sinh coù maøu ñoû , vaøng , vôû BTÑÑ1.
-         Giaùo vieân coù laù côø toå quoác .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ÑDHT.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Côø toå quoác VN  nhö theá naøo ? laù côø töôïng tröng ñieàu gì ?
- Khi chaøo côø em caàn nhôù ñieàu gì ?
- Taïi sao ta phaûi naâng niu , toân troïng quoác kyø ?
- Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
7,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,
 
 
TIEÁT     :   2
Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh chaøo côø
Mt : Hoïc sinh naém  teân  baøi hoïc .taäp chaøo côø
-         Cho hoïc sinh haùt baøi “ Laù côø VN ”
-         Giaùo vieân nhaän xeùt thaùi ñoä , taùc phong hoïc sinh trong giôø chaøo côø vöøa qua . Neâu nhöõng öu ñieåm vaø nhöõng toàn taïi caàn khaéc phuïc ngay .
-         Cho Hoïc sinh chôi “ Taäp chaøo côø ”
+ Giaùo vieân laøm maãu
+ Chia moãi toå 5 em laàn löôït leân tröôùc lôùp taäp chaøo côø . Giaùo vieân treo laù côø toå quoác treân baûng .
+ Giaùo vieân hoâ  : nghieâm. Chaøo côø …Chaøo .
Hoaït ñoäng 2 :  Hoaït ñoäng nhoùm
Mt : Hoïc sinh hieåu taùc phong , tö theá caàn coù khi chaøo côø
- Cho Hoïc sinh taäp chaøo côø caû lôùp .
- Giaùo vieân theo doõi , uoán naén , pheâ bình ngay nhöõng em coøn laéc xaéc , chöa nghieâm tuùc .
- Hoïc sinh töï lieân heä baûn thaân ñaõ thöïc hieän toát trong giôø chaøo côø chöa . Neáu chöa nghieâm tuùc caàn söûa chöõa , Ruùt kinh nghieäm - Boå sung söûa chöõa ngay .
Hoaït ñoäng 3 : Veõ laù côø VN .
Mt : Hoïc sinh veõ ñöôïc côø Toå Quoác VN
- Cho Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ.
- Höôùng daãn hoïc sinh veõ laù côø VN .
 
 
 
 
- Giaùo vieân tuyeân döông Hoïc sinh veõ ñeïp .
 
- Cho hoïc sinh ñoïc caâu thô cuoái baøi .
 
*  Keát luaän  :
- Treû em coù quyeàn coù quoác tòch , quoác tòch cuûa chuùng ta laø Vieät nam .
- Khi chaøo côø phaûi  nghieâm trang ñeå baøy toû loøng toân kính quoác kyø , theå hieän tình yeâu Toå quoác Vieät Nam .
 
 
 
-         Hoïc sinh haùt
-         Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù ñeå töï söûa chöõa.
 
 
 
-         Caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt ñeå choïn ra toå naøo chaøo côø toát nhaát.
 
-         Hoïc sinh laøm theo hieäu leänh .
 
 
 
-         Hoïc sinh töï neâu ra nhöõng sai soùt cuûa mình trong giôø chaøo côø .
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ.
-         Hoïc sinh töï veõ vaø toâ maøu Quoác kyø ñuùng , ñeïp , khoâng quaù thôøi gian quy ñònh .
-         Giôùi thieäu tranh veõ cuûa mình tröôùc lôùp .
-         Caû lôùp nhaän xeùt tranh veõ cuûa baïn naøo ñeïp nhaát .
-         “ Nghieâm trang chaøo laù quoác kyø
      Tình yeâu Toå quoác em ghi vaøo loøng “
 
-         Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3,
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Daën Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng ñieàu ñaõ hoïc .
    - Chuaån bò baøi hoâm sau “ Ñi hoïc ñeàu , ñuùng giôø ”


Tuaàn : 14                           Thứ hai ngày  9   tháng 12  năm 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ(T1) - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh bieát ích lôïi cuûa vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø laø giuùp cho caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình .
-         Hoïc sinh thöïc hieän vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ1, tranh BT 1 , 4 phoùng to , ñieàu 28 coâng öôùc QT veà QTE .
-         Baøi haùt “ Tôùi lôùp , tôùi tröôøng ” ( Hoaøng Vaân )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ÑDHT.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-     Khi chaøo côø tö theá cuûa em phaûi nhö theá naøo ?
-         Nghieâm trang khi chaøo côø ñeå baøy toû ñieàu gì ?
-         Giaùo vieân nhaän xeùt Hoïc sinh ñaõ thöïc hieän toát vaø chöa toát trong giôø chaøo côø ñaàu tuaàn .
-    Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12-13,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-7,
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT     :   1
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh
Mt : Hoïc sinh naém  teân  baøi hoïc .thaûo luaän ñeå hieåu theá naøo laø ñi hoïc ñuùng giôø :
-         Cho hoïc sinh quan saùt tranh B1.
 
-         Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy .
 
 
 
-  Giaùo vieân ñaët caâu hoûi :
+ Vì sao thoû nhanh nheïn laïi ñi hoïc muoän hôn ruøa ? Coøn Ruøa chaäm chaïp laïi ñi hoïc ñuùng giôø ?
 
- Qua caâu chuyeän , em thaáy baïn naøo ñaùng khen ? Vì sao ?
* Giaùo vieân keát luaän : Thoû la caø neân ñi hoïc muoän , Ruøa tuy chaäm chaïp nhöng raát coá gaéng ñi hoïc ñuùng giôø . Baïn Ruøa thaät ñaùng khen .
Hoaït ñoäng 2 :  Hoïc sinh ñoùng vai
Mt: Hoïc sinh taäp giaûi quyeát caùc tình huoáng qua vieäc ñoùng vai :
-         Cho Hoïc sinh quan saùt BT2
T1 : Nam ñang nguû raát ngon. Meï vaøo ñaùnh thöùc Nam daäy ñeå ñi hoïc keûo muoän .
-         Cho Hoïc sinh ñoùng vai theo tình huoáng “ Tröôùc giôø ñi hoïc ”
 
 
Hoaït ñoäng 3 : Hoïc sinh töï lieân heä .
Mt :hieåu ñöôïc nhöõng vieäc em ñaõ laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc ñeå töï ñieàu chænh
- Giaùo vieân hoûi : baïn naøo ôû lôùp mình luoân ñi hoïc ñuùng giôø?
- Em caàn laøm gì ñeå ñi hoïc ñuùng giôø ?
 
 
*   Giaùo vieân Keát luaän  :
-         Ñöôïc ñi hoïc laø quyeàn lôïi cuûa treû em . Ñi hoïc ñuùng giôø giuùp em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc ñi hoïc cuûa mình . Ñeå ñi hoïc ñuùng giôø , caàn phaûi :
+ Chuaån bò ñaày ñuû quaàn aùo , saùch vôû töø toái hoâm tröôùc , khoâng thöùc khuya .
+ Ñeå ñoàng hoà baùo thöùc hoaëc nhôø boá meï goïi daäy cho ñuùng giôø .
+ Taäp thoùi quen daäy sôùm , ñuùng giôø .
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , thaûo luaän nhoùm
-         Hoïc sinh trình baøy ñöôïc noäi dung tranh :
+ Ñeán giôø hoïc , baùc Gaáu ñaùnh troáng vaøo lôùp , Ruøa ñaõ ngoài vaøo baøn hoïc , Thoû ñang la caø nhôûn nhô ngoaøi ñöôøng, haùi hoa baét böôùm chöa vaøo lôùp hoïc .
-         Vì Thoû la caø maûi chôi , Ruøa thì bieát lo xa ñi moät maïch ñeán tröôøng , khoâng la caø haùi hoa ñuoåi böôùm treân ñöôøng ñi nhö Thoû
-         Ruøa ñaùng khen vì ñi hoïc ñuùng giôø .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh  quan saùt tranh BT2 .
-         Phaân nhoùm thaûo luaän ñoùng vai .
 
-         Hoïc sinh ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy , Hoïc sinh nhaän xeùt , thaûo luaän ruùt ra keát luaän : Caàn nhanh choùng thöùc daäy ñeå ñi hoïc ñuùng giôø.
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh suy nghó , traû lôøi .
- Toái ñi nguû sôùm, saùng daäy sôùm, hoaøn thaønh veä sinh caù nhaân, aên saùnh nhanh…
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .
-         Daên hoïc sinh xem BT4,5 /24,25 ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau .
 
 
 
TuÇn 15                         Thø hai ngµy 16  th¸ng 12 n¨m 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ T2 - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh bieát ích lôïi cuûa vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø laø giuùp cho caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình .
-         Hoïc sinh thöïc hieän vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh Baøi taäp 3,4 / 24,25 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ÑDHT.
2.Kieåm tra baøi cuõ :3,
-         Ñeå ñi hoïc ñuùng giôø , em caàn phaûi laøm gì ?
-         Giaùo vieân nhaän xeùt vieäc ñi hoïc cuûa Hoïc sinh trong tuaàn qua .
-         Tuyeân döông Hoïc sinh coù tieán boä .
-         Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
3.Baøi môùi :
 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT: 2
H§ 1 : Thaûo luaän ñoùng vai theo tranh
MT: HS naém ñöôïc ND, teân  baøi hoïc,laøm BT4
-         Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
-         Treo tranh cho Hoïc sinh quan saùt ( BT4), GV ñoïc lôøi thoaïi trong 2 böùc tranh cho HS nghe .
 
 
-         Neâu yeâu caàu phaân nhoùm ñoùng vai theo tình huoáng .
 
 
- Yeâu caàu Hoïc sinh thaûo luaän phaân vai .
- Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông HS .
 
-         Giaùo vieân hoûi : Ñi hoïc ñeàu ñuùng giôø coù lôïi gì ?
Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp
Mt : Hieåu ñöôïc ñi hoïc chuyeân caàn , khoâng ngaïi möa naéng .
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu thaûo luaän : Haõy quan saùt vaø cho bieát em nghó gì veà caùc baïn trong tranh .
-         Ñi hoïc ñeàu laø nhö theá naøo ?
* GV keát luaän : Trôøi möa caùc baïn nhoû vaãn maëc aùo möa , ñoäi muõ , vöôït khoù khaên ñeå ñeán lôùp , theå hieän baïn ñoù raát chuyeân caàn .
Hoaït ñoäng 3 :  Thaûo luaän lôùp 
Mt : Hoïc sinh hieåu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ñi hoïc ñeàu , ñuùng giôø .
-         Giaùo vieân hoûi : Ñi hoïc ñeàu ñuùng giôø coù ích lôïi gì ?
-         Caàn phaûi laøm gì ñeå ñi hoïc ñuùng giôø ?
-         Chuùng ta chæ nghæ hoïc khi naøo ? Khi nghæ hoïc em caàn phaûi Laøm gì ?
*   Giaùo vieân Keát luaän  :
-         Ñi hoïc ñeàu ñuùng giôø ñöôïc nghe giaûng ñaày ñuû . Muoán ñi hoïc ñuùng giôø em caàn phaûi nguû sôùm , chuaån bò baøi ñaày ñuû töø ñeâm tröôùc . Khi nghæ hoïc caàn phaûi xin pheùp vaø chæ nghæ khi caàn thieát . Cheùp baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñi hoïc laïi
Yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc laïi caâu ghi nhôù cuoái baøi .
 
- HS thùc hµnh theo sù HD cña GV
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi ñaàu baøi
T1: Treân ñöôøng ñi hoïc , phaûi ngang qua moät cöûa hieäu ñoà chôi thuù nhoài boâng raát ñeïp . Haø ruû Mai ñöùng laïi ñeå xem caùc con thuù ñeïp ñoù .
-         Em seõ laøm gì neáu em laø Mai ?
T2 : Haûi vaø caùc baïn ruû Sôn nghæ hoïc ñeå ñi chôi ñaù boùng .
-         Neáu em laø Sôn , em seõ laøm gì ?
-         Ñaïi dieän Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp . Lôùp nhaän xeùt boå sung choïn ra caùch öùng xöû toái öu nhaát .
 
- Giuùp em ñöôïc nghe giaûng ñaày ñuû , khoâng bò maát baøi , khoâng laøm phieàn coâ giaùo vaø caùc baïn trong giôø giaûng .
- Hoïc sinh quan saùt thaûo luaän .
 
-         Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy . Caû lôùp trao ñoåi nhaän xeùt .
-         Ñi hoïc ñeàu ñaën duø trôøi naéng hay trôøi möa cuõng khoâng quaûn ngaïi .
 
 
 
- Hoïc sinh  traû lôøi theo suy nghó  .
 
 
- HS tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
- HS tr¶ lêi
 
- CÇn dËy sím chuÈn bÞ ®Çy ®ñ bµi vë, ¨n uèng råi ®i häc.
 
 
 
 
- “ Troø ngoan ñeán lôùp ñuùng giôø
Ñeàu ñaën ñi hoïc naéng möa ngaïi gì ”
 
4.Cuûng coá daën doø :  3,
-     Cho Hoïc sinh haùt baøi “ Tôùi lôùp ,tôùi tröôøng ”
-         Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông hoïc sinh  coù thaùi ñoä hoïc taäp toát  .
 
 
 
TuÇn 16                            Thø hai ngµy 23  th¸ng 12 n¨m 2013
ÑAÏO ÑÖÙC
TRAÄT TÖÏ TRONG TRÖÔØNG HOÏC(T1) - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh  hieåu : caàn phaûi giöõ traät töï trong giôø hoïc vaø khi ra vaøo lôùp  .
-         Giöõ traät töï trong giôø hoïc vaø khi ra vaøo lôùp  laø ñeå thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp , quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toaøn cuûa treû em .
-         Hoïc sinh coù yù thöùc giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp vaø khi ngoài hoïc .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ1, tranh BT 3,4 phoùng to , moät soá phaàn thöôûng cho cuoäc thi xeáp haøng vaøo lôùp
-         Ñieàu 28 CÖ Quoác teá veà QTE .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Ñi hoïc ñeàu coù lôïi ích gì ?
-         Caàn phaûi laøm gì ñeå ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
-         Ta chæ nghæ hoïc khi naøo ? Khi nghæ hoïc em caàn phaûi laøm gì ?
-     Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
  3.Baøi môùi :
 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
 
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- 12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT  : 1
 
Hoaït ñoäng 1 :  Thaûo luaän – qst
Mt: Nx phaân bieät ñöôïc haønh vi ñuùng sai
-         Cho Hoïc sinh quan saùt BT1 , Giaùo vieân hoûi :
+ Em nhaän thaáy caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp ôû tranh 1 nhö theá naøo ?
 
 
+ Em coù suy nghó gì veà vieäc laøm cuûa baïn trong tranh 2 ?
+ Neáu em coù maët ôû ñoù thì em seõ laøm gì
 
 
 
* Keát luaän : Chen laán , xoâ ñaåy nhau khi ra vaøo lôùp laøm oàn aøo maát traät töï vaø coù theå gaây ra vaáp ngaõ .
Hoaït ñoäng 2 : Thi xeáp haøng ra vaøo lôùp giöõa caùc toå .
Mt: HS bieát thöïc hieän neàn neáp xeáp haøng ra vaøo lôùp
-         BGK : GV vaø caùn boä lôùp .
-         Neâu yeâu caàu cuoäc thi :
1. Toå tröôûng bieát ñieàu khieån  (1ñ)
      2. Ra vaøo lôùp khoâng chen laán xoâ ñaåy (1ñ)
Ñi caùch ñeàu nhau , caàm hoaëc ñeo caëp saùch goïn gaøng .(1ñ)
Khoâng keùo leâ giaøy deùp gaây buïi , gaây oàn . (1ñ)
-         Sau khi chaám ñieåm , Giaùo vieân toång hôïp vaø coâng boá keát quaû
Toå chöùc phaùt thöôûng cho toå toát nhaát, nhaéc nhôû Hoïc sinh coøn laéc xaéc, chöa nghieâm tuùc khi xeáp haøng .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
-         Chia nhoùm quan saùt  tranh  thaûo luaän
-         Caùc baïn xeáp haøng traät töï khi vaøo lôùp.
-         Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp . Caû lôùp goùp yù boå sung .
-         Baïn ñi sau gaït chaân , xoâ baïn ñi tröôùc ngaõ , nhö theá laø chöa toát .
-         Em seõ naâng baïn daäy , phuûi quaàn  aùo cho baïn hoûi baïn coù bò ñau choã naøo vaø nheï nhaøng khuyeân baïn ñi sau khoâng neân coù thaùi ñoä khoâng ñuùng, khoâng toát nhö theá ñoái vôùi baïn cuûa mình .
 
 
 
- Caùc toå ra saân xeáp haøng , BGK nhaän xeùt ghi ñieåm .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3-5,
-         Nhaän xeùt  tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .
-         Daên hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc
-         Chuaån bò cho baøi hoâm sau : quan saùt tranh BT3,4 /27. Baøi 5 /28.
 
 
 
TuÇn 17                                Thø hai ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2013
§¹o ®øc
TrËt tù trong tr­êng häc(t2)- D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
-         Hoïc sinh  hieåu : caàn phaûi giöõ traät töï trong giôø hoïc vaø khi ra vaøo lôùp  .
-         Giöõ traät töï trong giôø hoïc vaø khi ra vaøo lôùp  laø ñeå thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp    Hoïc sinh coù yù thöùc giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp vaø khi ngoài hoïc .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh BT 3,4 ,5 /27,28 Vôû BTÑÑ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Tieát ÑÑ tröôùc em hoïc baøi gì ?
- Khi ra vaøo lôùp em phaûi ñi nhö theá naøo ?
- Chen laán , xoâ ñaåy khi ra vaøo lôùp coù haïi gì ?
- Nhaän xeùt tình hình xeáp haøng ra vaøo lôùp cuûa Hoïc sinh trong tuaàn qua .
   -  Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
Thời gian
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
8-9,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-10,
 
TIEÁT :   2
Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän–QSTBT3
Mt : Hieåu ñöôïc vieäc laøm ñuùng sai qua quan saùt thaûo luaän
Cho HS quan saùt tranh BT3 , GV hoûi :
+ Caùc baïn trong tranh ngoài hoïc nhö theá naøo ?
+ Môøi ñaïi dieän leân trình baøy .
* Giaùo vieân Keát luaän : Hoïc sinh caàn traät töï khi nghe giaûng baøi , khoâng ñuøa nghòch , noùi chuyeän rieâng,  giô tay xin pheùp khi muoán phaùt bieåu .
Hoaït ñoäng 2 : Toâ maøu .
Mt : Hoïc sinh bieát nhaän xeùt nhöõng baïn coù haønh vi sai , toâ maøu vaøo quaàn aùo cuûa caùc baïn ñoù
-         Cho HSQST BT4 , GV hái :
+ Baïn naøo ngoài hoïc vôùi tö theá ñuùng ?
+ Baïn naøo ngoài hoïc vôùi tö theá chöa ñuùng ?
Em haõy toâ maøu vaøo quaàn aùo cuûa 2 baïn ñoù .
+ Chuùng ta coù neân hoïc taäp 2 baïn ñoù khoâng ? Vì sao ?
* Keát luaän: Chuùng ta neân hoïc taäp caùc  baïn giöõ traät töï trong giôø hoïc , vì ñoù laø nhöõng ngöôøi troø ngoan .
Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp 5
Mt : Hoïc sinh thaûo luaän ñeå thaáy roõ vieäc laøm sai cuûa caùc baïn trong tranh .
-         Cho HS quan saùt tranh BT5 .
+ Vieäc laøm cuûa 2 baïn ñoù ñuùng hay sai ? Vì sao ?
+ Maát traät töï trong lôùp coù haïi gì ?
* Giaùo vieân keát luaän : Hai baïn ñaõ giaèng nhau quyeån truyeän gaây maát traät töï trong giôø hoïc .
- Taùc haïi cuûa maát traät töï trong giôø hoïc :
+ Baûn thaân khoâng nghe ñöôïc baøi giaûng , khoâng hieåu baøi .
+ Laøm maát thôøi gian cuûa coâ giaùo .
+ Laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh .
- Giaùo Vieân cho Hoïc sinh ñoïc 2 caâu thô cuoái baøi .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt traû lôøi .
-         Caùc baïn ngoài hoïc ngay ngaén , traät töï . Khi caàn phaùt bieåu caùc baïn ñoù ñöa tay xin pheùp .
-         Hoïc sinh goùp yù boå sung .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Coù 5 baïn ngoài hoïc vôùi tö theá ñuùng .
-         2 baïn nam ngoài sau daõy beân traùi .
-         Ñeå thaáy roõ vieäc  laøm sai cuûa 2 baïn ñoù
 
 
 
 
 
 
-         Caû lôùp quan saùt thaûo luaän .
 
 
 
 
- HS tr¶ lêi
 
 
 
 
-         Hoïc sinh ñoïc :
   “ Troø ngoan vaøo lôùp nheï nhaøng
Traät töï nghe giaûng em caøng ngoan hôn ”
 
4.Cuûng coá daën doø :  5,
* Keát luaän chung :
- Khi ra vaøo lôùp caàn xeáp haøng traät töï , ñi theo haøng , khoâng chen laán , xoâ ñaåy , ñuøa nghòch .
- Trong giôø hoïc caàn chuù yù laéng nghe coâ giaùo giaûng , khoâng ñuøa nghòch , khoâng laøm vieäc rieâng . Giô tay xin pheùp khi muoán phaùt bieåu .
-Giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp vaø khi ngoài hoïc giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình
-         Nhaän xeùt tieát hoïc,  tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .
 
Tuaàn : 18                              Thø hai ngµy 6  th¸ng 1  n¨m 2013
§¹o ®øc
THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG CUOÁI HK I - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc .
- Nhaän bieát, phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi ñaïo ñöùc ñuùng vaø nhöõng haønh vi ñaïo ñöùc sai.
- Vaän duïng toát vaøo thöïc teá ñôøi soáng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh moät soá baøi taäp ñaõ hoïc . 
-         Saùch BTÑÑ 1 . Heä thoáng caâu hoûi  .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt ,  tö theá ngoài hoïc ngay ngaén .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi ra vaøo lôùp em phaûi thöïc hieän ñieàu gì ?
-         Chen laán xoâ ñaåy nhau khi ra vaøo lôùp coù haïi gì ?
-         Trong giôø hoïc , khi nghe giaûng em caàn phaûi laøm gì ?
-     Nhaän xeùt baøi cuõ . KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
Thời gian
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
10-12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15,
 
 
 
 
 
TIEÁT:  I
Hoaït ñoäng 1 :  OÂn taäp .
MT : Heä thoáng caùc kieán thöùc ÑÑ ñaõ hoïc
-         Giaùo vieân ñaët caâu hoûi  :
+ Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng baøi ÑÑ gì ?
+ Khi ñi hoïc hay ñi ñaâu chôi em caàn aên maëc nhö theá naøo ?
+ Maëc goïn gaøng saïch seõ theå hieän ñieàu gì ?
 
+ Saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp giuùp em ñieàu gì ?
+ Ñeå giöõ saùch vôû , ñoà duøng hoïc taäp beàn ñeïp ,  em neân laøm gì ?
 
+ Ñöôïc soáng vôùi boá meï trong moät gia ñình em caûm thaáy theá naøo ?
+ Em phaûi coù boån phaän nhö theá naøo ñoái vôùi boá meï , anh chò em ?
+ Em coù tình caûm nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng treû em moà coâi , khoâng coù maùi aám gia ñình .
+ Ñeå ñi hoïc ñuùng giôø em caàn phaûi laøm gì ?
 
 
+ Ñi hoïc ñeàu , ñuùng giôø coù lôïi gì ?
+ Trong giôø hoïc em caàn nhôù ñieàu gì ?
 
 
+ Khi chaøo côø em caàn nhôù ñieàu gì ?
 
+ Nghieâm trang  khi chaøo côø theå hieän ñieàu gì ?
 
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
Mt : Hoïc sinh quan saùt tranh , phaân bieät ñuùng sai .
-         Giaùo vieân giao cho moãi toå moät tranh ñeå Hoïc sinh quan saùt , thaûo luaän neâu ñöôïc haønh vi ñuùng sai .
 
-         Giaùo vieân höôùng daãn thaûo luaän , boå sung yù kieán cho caùc baïn leân trình baøy
Cho Hoïc sinh ñoïc laïi caùc caâu thô döôùi moãi baøi hoïc trong vôû BTÑÑ.
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
Vµ tr×nh bµy tr­íc líp
- Hoïc sinh suy nghó traû lôøi .
-         Maëc goïn gaøng , saïch seõ .
 
-         Theå hieän söï vaên minh , lòch söï cuûa ngöôøi hoïc sinh .
-     Giuùp em hoïc taäp toát .
-   Hoïc xong caát giöõ ngaên naép , goïn gaøng , khoâng boû böøa baõi , khoâng veõ baäy , xeù raùch saùch vôû .
- Em caûm thaáy raát sung söôùng vaø haïnh phuùc
- Leã pheùp , vaâng lôøi boá meï anh chò , nhöôøng nhòn em nhoû .
-Chia seû, thoâng caûm hoaøn caûnh cô cöïc cuûa baïn.
- Khoâng thöùc khuya , chuaån bò baøi vôû , quaàn aùo cho ngaøy mai tröôùc khi ñi nguû .
- Ñöôïc nghe giaûng töø ñaàu .
- Caàn nghieâm tuùc , laéng nghe coâ giaûng , khoâng laøm vieäc rieâng , khoâng noùi chuyeän .
- Nghieâm trang , maét nhìn thaúng laù quoác kyø .
- Ñeå baøy toû loøng toân kính quoác kyø , theå hieän tình yeâu ñoái vôùi Toå quoác VN .
 
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm
Toå 1 : T4/12        Toå 2 : T3/17
Toå 3 : T2/9           Toå 4 : T2/26
-         Ñaïi dieän toå leân trình baøy .
-         Lôùp boå sung yù kieán .
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .
-         Daën hoïc sinh oân taäp ñeå kieåm tra vaøo tuaàn tôùi .
 
 
 
Tuaàn : 19                            Thø hai ngµy 13 th¸ng 1  n¨m 2014
§¹o ®øc
 
LEÃ PHEÙP VAÂNG LÔØI THAÀY COÂ GIAÙO T1-D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Thaày giaùo coâ giaùo laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng quaûn khoù nhoïc, chaêm soùc daïy doã em . Vì vaäy caùc em caàn leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo .
- Hoïc sinh bieát leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ . Buùt chì maøu. Tranh BT2 phoùng to .
-         Ñieàu 12 coâng öôùc QT veà quyeàn treû em .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm kieåm tra cuûa hoïc sinh .
-         Söûa sai chung treân baûng lôùp .
   3 .Baøi môùi :
Thời gian
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT   :    1
Hoaït ñoäng 1 : Ñoùng vai .
Mt : Hoïc sinh theå hieän ñoùng vai ñeå taäp xöû lyù caùc tình huoáng .
-         Giaùo vieân neâu ra tình huoáng , yeâu caàu chia 2 nhoùm ñoùng vai theo 2 tình huoáng khaùc nhau .
Em gaëp thaày, coâ giaùo trong tröôøng .
Em ñöa saùch vôû cho thaày coâ giaùo .
- Giaùo vieân hoûi : 
+ Qua vieäc ñoùng vai cuûa caùc nhoùm , em thaáy nhoùm naøo ñaõ theå hieän ñöôïc leã pheùp ,vaâng lôøi thaày coâ giaùo ? Nhoùm naøo chöa?
 
-         Caàn laøm gì khi gaëp thaày giaùo coâ giaùo ?
-         Caàn laøm gì  khi ñöa vaø nhaän saùch vôû töø tay thaày coâ giaùo ?
* Keát luaän : Khi gaëp thaày giaùo , coâ giaùo caàn chaøo hoûi leã pheùp . Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø tay thaày coâ giaùo caàn phaûi caàm baèng 2 tay .
- Lôøi noùi khi ñöa : Thöa thaày ( coâ ) ñaây aï !
- Lôøi noùi khi nhaän : Em caûm ôn thaày (coâ) !.
Hoaït ñoäng 2 : Laøm BT2
Mt : Hoïc sinh quan saùt tranh , hieåu ñöôïc vieäc laøm ñuùng , vieäc laøm sai ñeå töï ñieàu chænh .
-         Cho Hoïc sinh quan saùt tranh BT2 , Giaùo vieân neâu yeâu caàu
 
+ Quan saùt tranh vaø cho bieát vieäc laøm naøo theå hieän baïn nhoû bieát vaâng lôøi thaày giaùo , coâ giaùo .
+ Cho Hoïc sinh neâu heát nhöõng vieäc laøm ñuùng sai cuûa caùc baïn trong tranh .
* Giaùo vieân keát luaän : Thaày giaùo , coâ giaùo ñaõ khoâng quaûn khoù nhoïc , chaêm soùc ,daïy doã caùc em . Ñeå toû loøng bieát ôn thaày coâ giaùo , caùc em caàn leã pheùp vaø laøm theo lôøi thaày coâ daïy baûo .
 
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
- Hoïc sinh  nhaän tình huoáng ñöôïc phaân, thaûo luaän phaân coâng ñoùng vai
-         Cöû ñaïi dieän leân trình baøy
 
 
-         Caû lôùp nhaän xeùt boå sung yù kieán
 
 
- Khi gÆp c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng kÓ c¶ c¸c thÇy c« cã d¹y m×nh hay kh«ng d¹y m×nh chóng ta cÇn chµo hái lÔ phÐp.
 
 
 
 
- Khi ñöa vaø nhaän baèng 2 tay .
 
- Cho sinh nh¾c l¹i kÕt luËn
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt trao ñoåi nx
 
-         Neâu ñöôïc :
T1,4 : Theå hieän baïn nhoû bieát vaâng lôøi ( ngoài hoïc ngay ngaén , ñuùng giôø , vöùt raùc vaøo thuøng raùc )
T2,3,5 : Theå hieän caùc baïn nhoû chöa vaâng lôøi ( Vöøa hoïc vöøa xem ti vi , xeù giaáy xeáp maùy bay , trong giôø hoïc coøn noùi chuyeän ).
4.Cuûng coá daën doø :  3-5,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  löu yù moät soá em chöa ngoan trong giôø hoïc .
-         Daën hoïc sinh chuaån bò keå 1 caâu chuyeän veà ngöôøi baïn bieát leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo .
 
 
TuÇn: 20                                Thø hai ngµy 20 th¸ng 1  n¨m 2014
§¹o ®øc
 
LEÃ PHEÙP VAÂNG LÔØI THAÀY COÂ GIAÙO(T2)- D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Thaày giaùo coâ giaùo laø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng quaûn khoù nhoïc , chaêm soùc daïy doã em . Vì vaäy caùc em caàn leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo .
- Hoïc sinh bieát leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Caâu chuyeän hoïc sinh ngoan .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi gaëp thaày giaùo coâ giaùo , em phaûi laøm gì ?
-         Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø tay thaày (coâ) giaùo em phaûi coù thaùi ñoä vaø lôøi noùi nhö theá naøo ?
-         Leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo laø theå hieän ñieàu gì ?
-   Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
9-10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-11,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT   :  2
Hoaït ñoäng 1 :  Keå chuyeän
Mt : Hoïc sinh keå ñöôïc moät chuyeän veà 1 Hoïc sinh ngoan , leã pheùp , vaâng lôøi thaày coâ giaùo vôùi lôøi noùi töï nhieân :
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu BT3 .
 
-         Giaùo vieân boå sung nhaän xeùt sau moãi caâu chuyeän cuûa Hoïc sinh keå .
-         Giaùo vieân keå 2,3 taám göông cuûa vaøi baïn trong lôùp , trong tröôøng , Sau moãi caâu chuyeän cho Hoïc sinh nhaän xeùt baïn naøo leã pheùp vaâng lôøi thaày giaùo , coâ giaùo
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän 4.
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát ngoaøi vieäc baûn thaân leã pheùp , vaâng lôøi thaày coâ giaùo , em coøn coù traùch nhieäm khuyeân lôn , giuùp ñôõ baïn thöïc hieän toát nhö em .
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa BT4.
+ Em seõ laøm gì neáu baïn em chöa leã pheùp vaâng lôøi thaày giaùo , coâ giaùo ?
* Giaùo vieân keát luaän : Khi baïn em chöa leã pheùp , chöa vaâng lôøi thaày coâ giaùo , em neân nhaéc nhôû nheï nhaøng vaø khuyeân baïn khoâng neân nhö vaäy. 
Hoaït ñoäng 3: Vui chôi
Mt : Hoïc sinh  haùt muùa veà chuû ñeà “ Leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo ”
-         Cho Hoïc sinh haùt baøi “ Con coø beù beù ”
-         Hoïc sinh thi ñua haùt caù nhaân , haùt theo nhoùm .
-         Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc 2 caâu thô cuoái baøi .
 
 
-         Cho Hoïc sinh ñoïc  caâu thô .
 
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
- Hs theo dâi
Hoïc sinh xung phong keå chuyeän .
-         Caû lôùp nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh chia nhoùm thaûo luaän
-         Cöû ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy , caû lôùp trao ñoåi nhaän xeùt .
 
 
- HS nh¾c l¹i kÕt luËn
 
 
 
 
 
-         3 HS h¸t, nhãm h¸t
 
 
 
-         Hoïc sinh ñoïc :
“ Thaày coâ nhö theå meï cha
Vaâng lôøi leã pheùp môùi laø troø ngoan ”
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  4-5,
-         Ta vöøa hoïc baøi gì ?
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
-     Thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
 
Tuần 21,22 nghỉ tết nguyên đán
 
 
 
TuÇn: 23                               Thø hai ngµy 10  th¸ng 2  n¨m 2014
§¹o ®øc
EM VAØ CAÙC BAÏN     D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp , coù quyeàn ñöôïc vui chôi , coù quyeàn ñöôïc keát giao baïn beø . Caàn phaûi ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn khi cuøng hoïc cuøng chôi .
- Hình thaønh cho Hoïc sinh : kyõ naêng nhaän xeùt , ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø ngöôøi khaùc khi hoïc khi chôi vôùi baïn . Haønh vi cö xöû ñuùng vôùi baïn .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Moãi Hoïc sinh coù 3 boâng hoa ñeå chôi TC “ Taëng hoa ” , Giaùo vieân coù moät laúng hoa nhoû ñeå ñöïng hoa khi chôi
-         Buùt maøu , giaáy veõ , phaàn thöôûng cho 3 Hoïc sinh .
III. CAÙC HOAÏT ơÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò Vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi gaëp thaày coâ giaùo em caàn phaûi laøm gì ?
-         Em caàn phaûi laøm gì ñeå toû loøng kính troïng vaø bieát ôn thaày coâ giaùo ?
-         Khi baïn em chöa leã pheùp , vaâng lôøi thaày coâ giaùo thì em seõ laøm gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
Thời gian
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-13,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8,
 
TIEÁT:  1
Hoaït ñoäng 1 :  Troø chôi
Mt : Qua troø chôi Hoïc sinh nhaän bieát cö xöû ñuùng vôùi caùc baïn khi hoïc khi chôi seõ ñöôïc nhieàu baïn quyù meán .
- Giaùo vieân neâu ra  caùch chôi :
Moãi HS choïn 3 baïn mình thích ñöôïc cuøng hoïc cuøng chôi nhaát vaø vieát teân baïn ñoù leân hoa ñeå taëng baïn .
-         Giaùo vieân chuyeån hoa ñeán nhöõng em ñöôïc baïn choïn.
-         Giaùo vieân choïn ra 3 HS ñöôïc taëng nhieàu hoa nhaát , khen vaø taëng quaø cho caùc em .
* Ñaøm thoaïi
- Em coù muoán ñöôïc taëng nhieàu hoa nhö baïn A , baïn B khoâng ? ta haõy tìm hieåu xem vì sao 3 baïn naøy ñöôïc caùc baïn taëng hoa nhieàu theá ?
- Giaùo vieân hoûi Hoïc sinh neâu lyù do vì sao em taëng hoa cho baïn A ? cho baïn B ?
* Keát luaän : 3 baïn ñöôïc taëng nhieàu hoa vì ñaõ bieát cö xöû ñuùng vôùi caùc baïn khi hoïc , khi chôi .
Hoaït ñoäng 2 : Ñaøm thoaïi
Mt : Hoïc sinh bieát nhaän xeùt , neâu noäi dung tranh .
-         Giaùo vieân hoûi :
+ Caùc baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ?
 
+ Chôi hoïc moät mình vui hôn hay coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi vui hôn ?
+ Muoán coù nhieàu baïn cuøng hoïc cuøng chôi , em caàn phaûi ñoái xöû vôùi baïn nhö theá naøo ?
*  keát luaän : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp , ñöôïc vui chôi , ñöôïc töï do keát baïn . Coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi seõ vui hôn neáu chæ coù moät mình . Muoán coù nhieàu baïn cuøng hoïc cuøng chôi phaûi bieát cö xöû toát vôùi baïn .
Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän nhoùm
Mt : hoïc sinh bieát phaân bieät haønh vi neân laøm vaø haønh vi khoâng neân laøm .
-         Cho Hoïc sinh quan saùt tranh BT3
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi : Xem tranh vaø nhaän xeùt vieäc naøo neân laøm vaø khoâng neân laøm .
-         Cho Hoïc sinh neâu : Vì sao neân laøm vaø khoâng neân laøm .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh laàn löôït boû hoa vaøo laüng  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh neâu lyù do taïi sao taëng hoa cho baïn ?
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh traû lôøi :
-         Caùc baïn cuøng hoïc cuøng chôi vôùi nhau .
-         Coù nhieàu baïn cuøng hoïc cuøng chôi seõ vui hôn moät mình .
-         Thöông yeâu , nhöôøng nhòn , giuùp ñôõ baïn trong moïi vieäc .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh neâu ñöôïc :
+ T1,3,5,6 laø nhöõng haønh vi neân laøm khi cuøng hoïc cuøng chôi vôùi baïn .
+ Tranh 2,4 laø haønh vi khoâng neân laøm .
Hoïc sinh traû lôøi boå sung cho nhau .
 
4.Cuûng coá daën doø :  3-5.
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-         Daën hoïc sinh  veà nhaø oân baøi vaø xem yeâu caàu cuûa BT4 , chuaån bò giaáy buùt veõ tranh baïn cuûa em .
 
 
TuÇn: 24                               Thø hai ngµy  17 th¸ng 2  n¨m 2014
 
§¹o ®øc
EM VAØ CAÙC BAÏN (T2) D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp , coù quyeàn ñöôïc vui chôi , coù quyeàn ñöôïc keát giao baïn beø . Caàn phaûi ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn khi cuøng hoïc cuøng chôi .
- Hình thaønh cho Hoïc sinh : kyõ naêng nhaän xeùt , ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø ngöôøi khaùc khi hoïc khi chôi vôùi baïn . Haønh vi cö xöû ñuùng vôùi baïn .
II .ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh BT3 /32
-         Hoïc sinh chuaån bò giaáy , buùt chì , buùt maøu .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Chôi moät mình vui hôn hay coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi vui hôn ?
-         Muoán coù  nhieàu baïn quyù meán mình thì em phaûi cö xöû vôùi baïn nhö theá naøo khi cuøng hoïc cuøng chôi ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
 
 
 
Thời gian
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT      :   2
Hoaït ñoäng 1 :  Ñoùng vai .
Mt : Hoïc sinh bieát xöû söï trong caùc tình huoáng ôû BT3 moät caùch hôïp lyù
-         Giaùo vieân chia nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm Hoïc sinh chuaån bò ñoùng vai moät tình huoáng cuøng hoïc cuøng chôi vôùi baïn .
-         Söû duïng caùc tranh 1,3,5,6 BT3 . Phaân cho moãi nhoùm moät tranh .
-         Thaûo luaän : Giaùo vieân hoûi .
+ Em caûm thaáy theá naøo khi:
- Em ñöôïc baïn cö xöû toát ?
- Em cö xöû toát vôùi baïn ?
- Giaùo vieân nhaän xeùt , choát laïi caùch öùng xöû phuø hôïp trong tình huoáng vaø keát luaän
*  Cö xöû toát vôùi baïn laø ñem laïi nieàm vui cho baïn vaø cho chính mình . Em seõ ñöôïc caùc baïn yeâu quyù vaø coù theâm nhieàu baïn .
Hoaït ñoäng 2 : Veõ tranh .
Mt : Hoïc sinh bieát veõ tranh veà chuû ñeà “ Baïn em ” .
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu veõ tranh
-         Cho hoïc sinh veõ tranh theo nhoùm ( hay caù nhaân )
 
-         Giaùo vieân nhaän xeùt , khen ngôïi tranh veõ cuûa caùc nhoùm
+ Chuù yù : Coù theå cho Hoïc sinh veõ tröôùc ôû nhaø . Ñeán lôùp chæ tröng baøy vaø giôùi thieäu tranh .
* Keát luaän chung : Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp , ñöôïc vui chôi , ñöôïc töï do keát giao  baïn beø  . 
-  Muoán coù nhieàu baïn cuøng hoïc cuøng chôi phaûi bieát cö xöû toát vôùi baïn .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
 
- Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm , chuaån bò ñoùng vai .
 
 
-         Caùc nhoùm laàn löôït leân ñoùng vai tröôùc lôùp . Caû lôùp theo doõi n x  .
-         Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi .
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh chuaån bò giaáy buùt .
-         Hoïc sinh tröng baøy tranh leân baûng hoaëc treân töôøng  xung quanh lôùp hoïc . Caû lôùp cuøng ñi xem vaø nx.
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  3-5,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-         Daën hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
-         Chuaån bò baøi cho hoâm sau : + Tìm hieåu caùc baûng hieäu treân ñöôøng ñi .
                                                     + Quan saùt caùc tranh trong saùch BT 
 
 
TuÇn: 25                                  Thø hai ngµy 24 th¸ng 2  n¨m 2014
§¹o ®øc
ÑI BOÄ ÑUÙNG QUY ÑÒNH(T1) .D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Phaûi ñi boä treân væa heø , neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi ñi saùt leà ñöôøng . Qua ñöôøng ôû ngaõ 3 , ngaõ 4 phaûi ñi theo ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh . Ñi boä ñuùng quy ñònh laø baûo ñaûm an toaøn cho baûn thaân vaø moïi ngöôøi .
- Hoïc sinh thöïc hieän ñi boä ñuùng quy ñònh .
II .ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Ba chieác ñeøn hieäu laøm baèng bìa cöùng : Ñoû, vaøng , xanh .
-         Vôû BTÑÑ1
-         Hình xe oâ toâ , xe maùy , xe ñaïp . Caùc ñieàu coâng öôùc QT veà QTE .(3.8.18.26)
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Treû em coù quyeàn gì vaø coù boån phaän gì ?
-         Em phaûi cö xöû vôùi baïn nhö theá naøo khi cuøng hoïc cuøng chôi ?
-         Em ñaõ thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc chöa ? Haõy keå moät vieäc laøm toát cuûa em ñoái vôùi baïn .
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
13,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,
 
TIEÁT    :    1
Hoaït ñoäng 1 :  Laøm baøi taäp 1
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát phaàn ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boä ôû Thaønh phoá vaø Noâng thoân .
-         Cho HSQST , Giaùo vieân hoûi :
+ Trong TP , ngöôøi ñi boä phaûi ñi ôû  phaàn ñöôøng naøo ?
 
+ ÔÛ noâng thoân, khi ñi boä ta phaûi ñi ôû phaàn ñöôøng naøo ?
+ Taïi sao ta phaûi ñi ôû phaàn ñöôøng nhö vaäy ?
* Giaùo vieân keát luaän : ÔÛ noâng thoân caàn ñi saùt leà ñöôøng , ôû TP caàn ñi treân væa heø . Khi qua ñöôøng caàn ñi theo chæ daãn cuûa ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh .
Hoaït ñoâïng 2 : Laøm BT2
Mt:Nhaän bieát vieäc ñi boä treân ñöôøng ñuùng hoaëc sai quy ñònh
-         GV treo tranh
-         GV nhaän xeùt  keát luaän :
T1,3 : Caùc baïn nhoû ñi boä ñuùng quy ñònh ôû ñöôøng noâng thoân . Caùc baïn qua ñöôøng ñuùng quy ñònh ôû ñöôøng trong thaønh phoá.
T2 : Baïn nhoû chaïy baêng qua ñöôøng trong khi xe coä qua laïi nhö treân laø sai quy ñònh ..
Hoaït ñoäng 3 : TC “ Qua ñöôøng ”
-         Giaùo vieân veõ ngaõ tö coù vaïch quy ñònh cho ngöôøi ñi boä vaø choïn Hoïc sinh vaøo caùc nhoùm : Ngöôøi ñi boä , xe ñaïp , xe maùy , oâ toâ
-         Giaùo vieân phoå bieán luaät chôi : moãi toå chia 4 nhoùm nhoû ñöùng ôû 4 phaàn ñöôøng . Khi ngöôøi ñieàu khieån ñöa ñeøn ñoû cho tuyeán ñöôøng naøo thì ngöôøi ñi boä vaø xe phaûi döøng laïi tröôùc vaïch , coøn ngöôøi ñi boä vaø xe ôû tuyeán ñöôøng coù ñeøn xanh ñöôïc pheùp ñi, nhöõng ngöôøi naøo phaïm luaät seõ bò phaït .
Giaùo vieân nhaän xeùt , nhaéc nhôû nhöõng em coøn vi phaïm .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , traû lôøi .
-         Ñi treân væa heø , qua ñöôøng phaûi ñi vaøo vaïch quy ñònh daønh cho ngöôøi ñi boä .
-         Ñi saùt leà ñöôøng beân phaûi .
 
-         Ñeå traùnh xaûy ra tai naïn giao thoâng .
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh neâu nhaän xeùt , thaûo luaän .
-         Ñaïi dieän leân tröôùc lôùp chæ vaøo töøng tranh trình baøy .
-         Lôùp nhaän xeùt , boå sung yù kieán .
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh ñoùng vai ngöôøi ñi xe ñaïp , oâ toâ , xe maùy , ñi boä ( ñeo hình tröôùc ngöïc ).
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh tham gia chôi nhieàu laàn ñeå naém ñöôïc caùch ñi laïi treân ñöôøng .
4.Cuûng coá daën doø :  3,
-         Em vöøa hoïc baøi gì ? Khi ñi boä treân ñöôøng phoá neân ñi ôû phaàn ñöôøng naøo laø ñuùng quy ñònh ?
-         ÔÛ ñöôøng noâng thoân em phaûi ñi ôû ñaâu laø ñuùng ?
-         Khi qua ngaõ 3 , ngaõ 4 em caàn nhôù ñieàu gì ?
-         Ñi boä ñuùng quy ñònh coù lôïi gì ?
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-         Daën Hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi . Xem tröôùc BT 3 ,4,5 ñeå hoïc tieát sau .
 
TuÇn: 26                              Thø hai ngµy 3 th¸ng 3  n¨m 2014
§¹o ®øc
ÑI BOÄ ÑUÙNG QUY ÑÒNH(T2) .D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Phaûi ñi boä treân væa heø , neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi ñi saùt leà ñöôøng . Qua ñöôøng ôû ngaõ 3 , ngaõ 4 phaûi ñi theo ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh . Ñi boä ñuùng quy ñònh laø baûo ñaûm an toaøn cho baûn thaân vaø moïi ngöôøi .
- Hoïc sinh thöïc hieän ñi boä ñuùng quy ñònh .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh BT 3.4 / 35.36 vôû BTÑÑ.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Ñi boä nhö theá naøo laø ñuùng quy ñònh ? (treân ñöôøng phoá , ñöôøng ôû noâng thoân )
-         Khi ñi qua ngaõ 3 , ngaõ 4 em caàn nhôù ñieàu gì ?
   3.Baøi môùi :
 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,
 
TIEÁT     :   2
Hoaït ñoäng 1 :  Laøm BT3
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát phaân bieät ñöôïc haønh vi ñuùng sai
-         Giaùo vieân treo tranh , ñoïc yeâu caàu BT Em thöû ñoaùn xem ñieàu gì coù theå xaûy ra vôùi 3 baïn nhoû ñi döôùi loøng ñöôøng ? Neáu thaáy baïn mình ñi nhö theá , em seõ noùi gì vôùi caùc baïn ?
-         Giaùo vieân môøi vaøi em leân trình baøy keát quaû thaûo luaän .
-         Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung vaø keát luaän
*  Ñi döôùi loøng ñöôøng laø sai quy ñònh , coù theå gaây nguy hieåm cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc .
Hoaït ñoâïng 2 : Laøm BT4
-         GV giaûi thích yeâu caàu BT4
-         Em haõy ñaùnh daáu + vaøo oâ döôùi moãi tranh chæ vieäc ngöôøi ñi boä ñi ñuùng quy ñònh .
-         Cho hoïc sinh neâu noäi dung tranh vaø chæ roõ ñuùng sai .
-         Noái tranh em vöøa ñaùnh daáu vôùi khuoân maët cöôøi .
-         GV keát luaän :
+ T1.2.3.4.6 ñi boä ñuùng quy ñònh , tranh 5.7.8 sai quy ñònh.
+ Ñi boä ñuùng quy ñònh laø töï baûo veä mình vaø baûo veä ngöôøi khaùc .
Hoaït ñoäng 3 : TC “ Ñeøn xanh , ñeøn ñoû  ”
Mt : Qua troø chôi Hoïc sinh nhaän bieát caùch ñi treân ñöôøng theo ñeøn hieäu :
-         Giaùo vieân neâu caùch chôi : Hoïc sinh ñöùng haøng ngang , ñoäi noï ñoái dieän vôùi ñoäi kia , caùch nhau khoaûng 5 böôùc . Ngöôøi ñieàu khieån troø chôi caàm ñeøn hieäu ñöùng ôû giöõa caùch ñeàu 2 haøng ngang vaø ñoïc :
“ Ñeøn hieäu leân maøu ñoû. Döøng laïi chôù coù ñi
   Ñeøn vaøng ta chuaån bò.Ñôïi maøu xanh ta ñi ”.(Ñi nhanh ! ñi nhanh !Nhanh, nhanh!)
- Ngöôøi ñieàu khieån thay ñoåi hieäu leänh vôùi nhòp ñoä taêng daàn . Qua 5,6 phuùt , em naøo coøn ñöùng ôû vò trí ñeán cuoái cuoäc chôi laø ngöôøi thaéng cuoäc .
 
-         Hoïc sinh laäp laïi teân baøi hoïc
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , traû lôøi caâu hoûi .
-         Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm 2 baïn .
 
-         Hoïc sinh leân trình baøy .
 
-         Caû lôùp nhaän xeùt boå sung yù kieán .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ, quan saùt tranh ôû BT4
-         Hoïc sinh ñaùnh daáu vaøo vôû .
 
-         Cho Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp .
 
-         Hoïc sinh noái tranh .
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh naém luaät chôi :
+ Ñeøn xanh , ñi ñeàu böôùc taïi choã .
+ Ñeøn vaøng : voã tay .
+ Ñeøn ñoû : ñöùng yeân .
-         Ngöôøi chôi phaûi thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc theo hieäu leänh . Ai bò nhaàm tieán leân moät böôùc vaø ra chôi ôû voøng ngoaøi .
 
- Hoïc sinh ñoïc caâu naøy .
4.Cuûng coá daën doø :  3-5,
-         Hoïc sinh ñoïc ñoàng thanh caùc caâu thô cuoái baøi : “ Ñi boä treân væa heø”
                                                                               “ Loøng ñöôøng ñeå cho xe
                                                                                  Neáu heø ñöôøng khoâng coù
                                                                                  Saùt leà phaûi ta ñi
                                                                                  Ñeán ngaõ tö ñeøn hieäu
                                                                                  Nhôù ñi vaøo vaïch sôn
                                                                                  Em chôù queân luaät leä
                                                                                  An toaøn conø gì hôn ”
-         Nhaän xeùt tieát hoïc
-         Daën Hoïc sinh hoïc baøi . Thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
 
 
 
Tuaàn 27          Thø hai ngµy 10 th¸ng 3  n¨m 2014
§¹o ®øc
Teân Baøi Daïy   :  THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG GIÖÕA HK II
 
  I . MUÏC TIEÂU :
 
- Cuûng coá heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc veà chuaån möïc haønh vi ñaïo ñöùc trong moái quan heä cuûa caùc em vôiùi gia ñình, nhaø tröôøng ,coäng ñoàng.
- Hình thaønh kó naêng nhaän xeùt ,ñaùnh giaù haønh vi cuûa mình phuø hôïp trong cuoäc soáng gia ñình,nhaø tröôøng,xaõ hoäi.
- Giaùo duïc thaùi ñoä töï tin yeâu thöông toân troïng con ngöôøi, yeâu caùi thieän caùi ñuùng ,caùi toát, khoâng ñoàng tình vôùi caùi aùc, caùi sai, caùi xaáu.
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baøi ñaïo ñöùc töø 510.
- Chuaån bò troø chôi ñoùng vai.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
 Giaùo vieân heä thoáng theo muïc tieâu töø baøi 5 ñeán baøi 10.
IV.CUÛNG COÁ VAØ DAËN DOØ:
 - Daën hoïc sinh thöïc hieän ñuùng caùc haønh vi treân
- Chuaån bò bài Cảm ơn và xin lỗi.
- Nhaän xeùt lôùp, tuyªn d­¬ng c¸c em cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp.
 
 
 
 
 
TuÇn: 28                    Thø hai ngµy 17 th¸ng 3  n¨m 2014
§¹o ®øc
CAÛM ÔN VAØ XIN LOÃI – T1 (D¹y líp 1A, 1B, 1C)
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Khi naøo caàn noùi lôøi caûm ôn , khi naøo caàn noùi lôøi xin loãi . Vì sao caàn noùi lôøi caûm ôn xin loãi. Treû em coù quyeàn ñöôïc toân troïng, ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng.
- Hoïc sinh bieát noùi lôøi caûm ôn xin loãi trong caùc tình huoáng giao tieáp haøng ngaøy.
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng chaân thaønh khi giao tieáp. Quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát noùi lôøi caûm ôn xin loãi .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Ñoà duøng ñeå hoaù trang khi chôi ñoùng vai .
-         Vôû BTÑÑ1
-         Caùc nhò vaø caùnh hoa caét baèng giaáy maøu ñeå chôi gheùp hoa.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt, chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi ñi boä treân ñöôøng phoá hoaëc noâng thoân, em phaûi ñi nhö theá naøo cho ñuùng quy ñònh ?
-         Ñi boä ñuùng quy ñònh coù lôïi gì ?
-         Hoïc sinh xung phong ñoïc phaàn ghi nhôù baøi .
-         Ñeán ngaõ 3, ngaõ 4 em caàn nhôù ñieàu gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ, KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
TIEÁT     :   1 
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh baøi taäp 1
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung ,  teân  baøi hoïc ,
-         Giaùo vieân treo tranh BT1 cho hoïc sinh quan saùt traû lôøi caâu hoûi .
+ Caùc baïn trong tranh ñang laøm gì ?
+ Vì sao caùc baïn aáy laøm nhö vaäy ?
-         Cho hoïc sinh traû lôøi , neâu yù kieán boå sung , Giaùo vieân keát luaän :
*T1: Caûm ôn khi ñöôïc baïn taëng quaø
*T2Xin loãi coâ giaùo khi ñeán lôùp muoän .
Hoaït ñoäng 2 :  Thaûo luaän baøi taäp 2
Mt : Hoïc sinh hieåu ñöôïc khi naøo caàn noùi caûm ôn , khi naøo caàn noùi xin loãi .
-         Phaân nhoùm cho Hoïc sinh thaûo luaän .
+ Tranh 1: nhoùm 1,2
+ Tranh 2 : nhoùm 3,4
+ Tranh 3 : nhoùm 5,6
+ Tranh 4 : nhoùm 7,8
- Giaùo vieân neâu yeâu caàu : caùc baïn Lan , Höng , Vaân , Tuaán caàn noùi gì trong moãi tröôøng hôïp
* Giaùo vieân keát luaän :Tranh 1,3 caàn noùi lôøi caûm ôn vì ñöôïc taëng quaø sinh nhaät , baïn cho möôïn buùt ñeå vieát baøi .
Tranh 2,4 caàn noùi lôøi xin loãi vì lôõ laøm rôi ñoà duøng cuûa baïn , lôõ ñaäp vôõ loï hoa cuûa meï .
Hoaït ñoâïng 3 : Laøm BT4 ( Ñoùng vai )
Mt:Nhaän bieát Xöû lyù trong caùc tình huoáng caàøn noùi caûm ôn hay xin loãi .
-         GV giao nhieäm vuï ñoùng vai cho caùc nhoùm
Vd : - Coâ ñeáùn nhaø em , cho em quaø .
-         GV hoûi : em coù NX gì veà caùch öùng xöû trong tieåu phaåm cuûa caùc nhoùm .
-         Em caûm thaáy theá naøo khi ñöôïc baïn caûm ôn ?
-         Em caûm thaáy theá naøo khi nhaän lôøi xin loãi ?
-         GV choát laïi caùch öùng xöû cuûa Hoïc sinh trong caùc tình huoáng vaø keát luaän
*  Caàn noùi lôøi caûm ôn khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm , giuùp ñôõ . Caàn noùi lôøi xin loãi khi maéc loãi , khi laøm phieàn ngöôøi khaùc .
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt traû lôøi .
 
-         Huøng môøi Haûi vaø Sôn aên taùo ,Haûi noùi caûm ôn . Sôn ñi hoïc muoän neân xin loãi coâ.
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , thaûo luaän nhoùm 
-         Cöû ñaïi dieän leân trình baøy
-         Caû lôùp trao ñoåi boå sung yù kieán .
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän phaân vai
 
-         Caùc nhoùm Hoïc sinh leân ñoùng vai .
 
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Em vöøa hoïc baøi gì ?
-         Khi naøo em noùi lôøi caûm ôn ? Khi naøo em noùi lôøi xin loãi ?
 
TuÇn: 29                   Thø hai ngµy 24 th¸ng 3  n¨m 2014
§¹o ®øc
CAÛM ÔN VAØ XIN LOÃI TIẾT (T2) -D¹y líp 1A,1B,1C
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Khi naøo caàn noùi lôøi caûm ôn , khi naøo caàn noùi lôøi xin loãi . Vì sao caàn noùi lôøi caûm ôn xin loãi . Treû em coù quyeàn ñöôïc toân troïng , ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng .
- Hoïc sinh bieát noùi lôøi caûm ôn xin loãi trong caùc tình huoáng giao tieáp haøng ngaøy .
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng chaân thaønh khi giao tieáp . Quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát noùi lôøi caûm ôn xin loãi .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Phieáu baøi taäp soá 3,6 /41 vôû BTÑÑ.
-         Caùc nhò vaø caùnh hoa  ñeå chôi gheùp hoa.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi ñöôïc ai giuùp ñôõ em phaûi noùi gì ?
-         Khi em laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc em phaûi laøm gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ .
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
TIEÁT      :  2
Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän nhoùm baøi taäp 3
Mt : Hoïc sinh bieát caùch öùng xöû phuø hôïp trong caùc tình huoáng ôû BT3
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp 3
 
 
-         Giaùo vieân cho hoïc sinh choïn caùch öùng xöû ñuùng nhaát .
* Giaùo vieân keát luaän :
+ ÔÛ tình huoáng 1: Caùch öùng xöû “ Nhaët hoäp buùt leân traû baïn vaø xin loãi laø ñuùng nhaát ”
+ ÔÛ tình huoáng 2 : caùch öùng xöû “ Noùi lôøi caûm ôn baïn laø ñuùng ”
Hoaït ñoäng 2 :  Chôi gheùp hoa (BT5)
Mt : Hoïc sinh bieát gheùp caùc tình huoáng phuø hôïp vôùi caùch öùng xöû 
-         Giaùo vieân chia nhoùm : phaùt cho moãi nhoùm 2 nhò hoa ( moãi nhò coù ghi moät töø “ Caûm ôn ” hoaëc “ Xin loãi ”) vaø caùc caùnh hoa treân ñoù coù ghi noäi dung caùc tình huoáng .
-         Neâu yeâu caàu gheùp hoa
 
 
 
 
 
-         Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung , choát laïi caùc tình huoáng caàn noùi lôøi caûm ôn , xin loãi .
Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh laøm BT6
Mt : Hoïc sinh bieát ñieàn töø ñuùng , thích hôïp vôùi tình huoáng :
- Giaùo vieân ñoïc baøi taäp  , neâu yeâu caàu , giaûi thích caùch laøm baøi
- Goïi Hoïc sinh ñoïc laïi töø ñaõ choïn ñeå ñieàn vaøo choã troáng
 
* Giaùo vieân toång keát : Caàn noùi lôøi caûm ôn khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm giuùp ñôõ ñieàu gì , duø nhoû . Caàn noùi lôøi xin loãi khi laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc . Bieát caûm ôn , xin loãi laø theå hieän töï troïng mình vaø toân troïng ngöôøi khaùc .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm .
-         Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy
-         Lôùp nhaän xeùt boå sung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh chia nhoùm ñoïc noäi dung caùc tình huoáng treân moãi caùnh hoa .
 
 
-         Hoïc sinh löïa choïn nhöõng caùnh hoa coù tình huoáng caàn noùi lôøi caûm ôn ñeå gheùp vaøo nhò hoa “Caûm ôn” . töông töï vaäy vôùi hoa xin loãi .
-         Hoïc sinh leân trình baøy saûn phaåm cuûa nhoùm tröôùc lôùp .
-         Lôùp nhaän xeùt
 
 
 
 
-         Hoïc sinh töï laøm baøi taäp
 
-         Hoïc sinh neâu :
“ Noùi caûm ôn khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm giuùp ñôõ ”
“ Noùi xin loãi khi laøm phieàn ngöôøi khaùc ”
 
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Em vöøa hoïc baøi gì ?
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-         Daën Hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc , oân laïi baøi .
 
TuÇn 30                 Thø hai ngµy 31 th¸ng 3  n¨m 2014
§¹o ®øc
CHAØO HOÛI VAØ TAÏM BIEÄT- T1 (D¹y líp 1A,1B,1C)
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Caàn chaøo hoûi khi gaëp gôõ, taïm bieät khi chia tay. Caùch chaøo hoûi, taïm bieät .
- yù nghóa lôøi chaøo hoûi  taïm bieät. Quyeàn ñöôïc toân troïng, khoâng bò phaân bieät ñoái xöû cuûa treû em .
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä : Toân troïng, leã ñoä vôùi moïi ngöôøi
- Quyù troïng nhöõng baïn bieát chaøo hoûi, taïm bieät ñuùng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Ñoà duøng ñeå hoaù trang khi chôi ñoùng vai .
-         Vôû BTÑÑ1. Ñieàu 2 coâng öôùc QT veà TE
-         Baøi haùt “ Con chim vaønh khuyeân ” (Hoaøng Vaân )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt, chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
-         Khi naøo thì em noùi lôøi caûm ôn ?
-         Khi naøo em phaûi xin loãi ?
-         Bieát caûm ôn xin loãi ñuùng luùc laø theå hieän ñieàu gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ .
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,
TIEÁT      :    1
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu troø chôi “Voøng troøn Chaøo hoûi ”
Mt : Hoïc sinh bieát caùch chaøo hoûi trong caùc tình huoáng khaùc nhau 
-         Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi treân baûng
-         Toå chöùc chôi “ Voøng troøn chaøo hoûi ”
-         Giaùo vieân ñieàu khieån troø chôi ñöùng giöõa 2 voøng troøn vaø neâu caùc tình huoáng ñeå Hoïc sinh ñoùng vai chaøo hoûi .
-         Vd :
+ Hai ngöôøi baïn gaëp nhau
+ Hoïc sinh gaëp thaày giaùo coâ giaùo ôû ngoaøi ñöôøng.
+ Em ñeán nhaø baïn chôi gaëp boá meï baïn .
+ Hai ngöôøi baïn gaëp nhau trong nhaø haùt ñang giôø bieåu dieãn .
Hoaït ñoäng 2 :  Thaûo luaän lôùp
Mt : Hoïc sinh hieåu chaøo hoûi khi gaëp gôõ , taïm bieät khi chia tay
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thaûo luaän theo caùc caâu hoûi :
+ Caùch  chaøo hoûi trong caùc tình huoáng gioáng hay khaùc nhau ? Khaùc nhau nhö theá naøo ?
 
+ Khi chia tay vôùi baïn em noùi nhö theá naøo ?
+ Em caûm thaáy nhö theá naøo khi :
- Ñöôïc ngöôøi khaùc chaøo hoûi .
 
- Em chaøo hoï vaø ñöôïc ñaùp laïi .
- Em gaëp moät ngöôøi baïn , em chaøo nhöng baïn coá tình khoâng ñaùp laïi ?
 
* Giaùo vieân keát luaän :Caàn chaøo hoûi khi gaëp gôõ , taïm bieät khi chia  tay . Chaøo hoûi taïm bieät theå hieän söï toân troïng laãn nhau .
 
- Cho Hoïc sinh ñoïc caâu tuïc ngöõ :
    “ Lôøi  chaøo cao hôn maâm coã ”
 
 
 
 
-         Hoïc sinh ñoïc laïi ñaàu baøi
-         HS ra saân ñöùng thaønh 2 voøng troøn ñoàng taâm , ñoái dieän nhau . Soá ngöôøi 2 voøng baèng nhau .
 
 
- Hoïc sinh chaøo hoûi nhau xong 1 tình huoáng thì ngöôøi ñöùng voøng ngoaøi seõ chuyeån dòch ñeå ñoùng vai vôùi ñoái töôïng môùi , tình huoáng môùi .
 
 
 
 
-         Hoïc sinh suy nghó , trao ñoåi traû lôøi
 
-         Chaøo hoûi trong caùc tình huoáng khaùc nhau phuï thuoäc vaøo ñoái töôïng , khoâng gian , thôøi gian .
-         Em noùi “ Chaøo taïm bieät ”
 
-         Em raát vui khi ñöôïc ngöôøi khaùc chaøo hoûi mình
-         Em raát vui .
-         Raát buoàn vaø em seõ nghó ngôïi lan man khoâng bieát mình coù laøm ñieàu gì buoàn loøng baïn ñeå baïn giaän mình khoâng ?
 
 
 
 
-         Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi .
 
4.Cuûng coá daën doø :  3,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc ,  tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
-         Daën Hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
-         Chuaån bò baøi hoïc tuaàn sau .
 
TuÇn: 31                Thø hai ngµy 7 th¸ng 4  n¨m 2014
§¹o ®øc
CHAØO HOÛI VAØ TAÏM BIEÄT - T2 (D¹y líp 1A,1B,1C)
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh coù kyõ naêng , haønh vi :
- Bieát phaân bieät haønh vi chaøo hoûi , taïm bieät ñuùng  vôùi haønh vi chaøo hoûi taïm bieät chöa ñuùng .
- Bieát chaøo hoûi taïm bieät trong caùc tình huoáng giao tieáp haèng ngaøy
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Ñoà duøng ñeå hoaù trang khi chôi ñoùng vai .
-         Vôû BTÑÑ1 . Ñieàu 2 coâng öùôùc QT veà TE
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt baøi “ Con chim vaønh khuyeân ”
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi naøo thì em noùi lôøi chaøo hoûi ?
-         Caàn noùi lôøi taïm bieät khi naøo ?
-         Ñöôïc ngöôøi khaùc chaøo hoûi , em caûm thaáy nhö theá naøo ?
   3.Baøi môùi :
 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,
 
 
 
 
 
TIEÁT     :    2
Hoaït ñoäng 1 : HS laøm baøi taäp 2
Mt :Hoïc sinh bieát phaân bieät haønh vi chaøo hoûi , taïm bieät phuø hôïp töøng tình huoáng
-         Cho Hoïc sinh quan saùt tranh BT2
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp
 
 
 
-         Giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän
T1 : Caùc baïn nhoû caàn chaøo hoûi thaày coâ giaùo
T2 : baïn nhoû caàn chaøo taïm bieät khaùch .
Hoaït ñoäng 2 :  Thaûo luaän baøi taäp 3
Mt : Hoïc sinh bieát caùch chaøo hoûi trong caùc tình huoáng khaùc nhau
- Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa BT3 .
- Em seõ chaøo hoûi nhö theá naøo trong caùc tình huoáng sau :
a/ Em gaëp ngöôøi quen trong beänh vieän.
b/ Em nhìn thaáy baïn ôû nhaø haùt , raïp chieáu boùng luùc ñang giôø bieåu dieãn .
* Giaùo vieân keát luaän :
- Khoâng neân chaøo hoûi moät caùch oàn aøo khi gaëp ngöôøi quen trong beänh vieän , trong raïp haùt , raïp chieáu boùng luùc ñang giôø bieåu dieãn . Trong nhöõng tình huoáng nhö vaäy , em chæ coù theå chaøo baïn baèng caùch ra hieäu gaät ñaàu , mæm cöôøi vaø giô tay vaãy .
Hoaït ñoâïng 3 : Ñoùng vai BT1
Mt : Hoïc sinh quan saùt thöïc haønh chaøo hoûi , taïm bieät qua troø chôi ñoùng vai .
-         GV giao nhieäm vuï ñoùng vai cho caùc nhoùm ( 2 nhoùm ñoùng vai tình huoáng 1, 2 nhoùm ñoùng vai tình huoáng 2 )
 
 
-         Giaùo vieân choát laïi caùch öùng xöû ñuùng trong caùc tình huoáng .
Hoaït ñoäng 4 : Lieân heä baûn thaân .
Mt : Hoïc sinh töï lieân heä baûn thaân ñeå töï ñieàu chænh
- Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh töï lieân heä .
- Giaùo vieân khen nhöõng Hoïc sinh ñaõ thöïc hieän toát baøi hoïc vaø nhaéc nhôû nhöõng em coøn chöa thöïc hieän toát .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh BT2 .
-         Hoïc sinh vieát lôøi baïn nhoû trong tranh caàn noùi trong moãi tröôøng hôïp .
+ T1 : Chuùng em chaøo coâ aï !
+ T2 : Chaùu chaøo coâ veà aï !
-         Hoïc sinh chöõa baøi . lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
 
 
 
 
-         Chia nhoùm Hoïc sinh thaûo luaän .
-         Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp .
-         Lôùp trao ñoåi boå sung yù kieán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm , chuaån bò ñoùng vai
-         Caùc nhoùm leân ñoùng vai
-         Hoïc sinh thaûo luaän , Ruùt kinh nghieäm - Boå sung veà caùch ñoùng vai cuûa caùc baïn
 
 
 
 
-         Hoïc sinh töï lieân heä
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Nhaän xeùt tieát hoïc .
-         Daën Hoïc sinh  oân laïi baøi , thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
 
 
TuÇn: 32                Thø hai ngµy 14 th¸ng 4  n¨m 2014
§¹o ®øc
 
BAÛO VEÄ HOA VAØ CAÂY NÔI COÂNG COÄNG – T1(D¹y líp 1A,1B,1C)
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Lôïi ích cuûa hoa vaø caây nôi coâng coäng ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi . Caùch baûo veä hoa vaø caây . Quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh cuûa TE.
- Hoïc sinh bieát baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Vôû BTÑÑ1 .
-         Baøi haùt “ Ra chôi vöôøn hoa ”  ( Vaên Taán )
-         Ñieàu 19.26.27.32.39 coâng öùôùc QT veà QTE.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò Ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Em caàn noùi lôøi chaøo hoûi vaø  taïm bieät khi naøo ?
-         Bieát chaøo hoûi , taïm bieät ñuùng luùc , ñuùng caùch  theå hieän ñieàu gì ?
-         Nhöõng baïn naøo ñaõ thöïc haønh toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
12,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT    :    1
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt caây vaø hoa
Mt :Quan saùt caây vaø hoa ôû saân tröôøng , vöôøn tröôøng , boàn hoa .
-         Cho HS ra saân quan saùt caây vaø hoa ôû saân tröôøng , Giaùo vieân ñaët caâu hoûi .
+ Caây vaø hoa ôû saân tröôøng nhö theá naøo ? Ñöôïc ra chôi ôû saân tröôøng coù boùng caây vaø vöôøn hoa nhö theá em coù thích khoâng ?
+ Ñeå saân tröôøng vaø vöôøn tröôøng luoân xinh ñeïp, maùt meû, em caàn laøm gì ?
* GV keát luaän : Caây vaø hoa laøm cuoäc soáng theâm ñeïp , khoâng khí trong laønh ,maùt meû . Caùc em caàn chaêm soùc baûo veä caây vaø hoa . Caùc em coù quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh , an toaøn . Caùc em caàn chaêm soùc baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng .
Hoaït ñoäng 2 :  Hoïc sinh laøm BT1 .
Mt : Hieåu bieát moät soá hoaït ñoäng nhaèm ñeå chaêm soùc vaø baûo veä caây vaø hoa .
- Cho Hoïc sinh quan saùt tranh Bt1 , Giaùo vieân hoûi :
+ Caùc baïn nhoû ñang laøm gì ?
 
+ Nhöõng vieäc ñoù coù taùc duïng gì ?
 
+ Em coù theå laøm nhö caùc baïn ñoù khoâng ?
* Giaùo vieân keát luaän :
- Caùc em bieát töôùi caây , raøo caây . nhoå coû , baét saâu . Ñoù laø nhöõng vieäc laøm nhaèm baûo veä chaêm soùc caây vaø hoa nôi coâng coäng , laøm cho tröôøng em , nôi em soáng theâm ñeïp , theâm trong laønh .
Hoaït ñoâïng 3 : Quan saùt thaûo luaän BT2
Mt:Phaân bieät ñöôïc haønh vi ñuùng , haønh vi sai trong vieäc baûo veä caây xanh ..
-         Cho HSQST Giaùo vieân ñoïc yeâu caàu cuûa BT , GV ñaët caâu hoûi :
+ Caùc baïn ñang laøm gì ?
+ Em taùn thaønh vieäc laøm naøo ? Vì sao ?
-         Cho Hoïc sinh toâ maøu vaøo quaàn aùo cuûa baïn coù haønh vi ñuùng .
* Giaùo vieân keát luaän : Bieát nhaéc nhôû , khuyeân ngaên baïn khoâng phaù caây laø haønhøh ñoäng ñuùng . Beû caønh , ñu caây laø haønh ñoäng sai .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt , thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi cuûa Giaùo vieân .
-         Coù nhieàu boùng maùt vaø nhieàu hoa ñeïp
-         Em raát thích .
-         Em luoân giöõ gìn , baûo veä , chaêm soùc caây vaø hoa.
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , traû lôøi caâu hoûi.
 
 
-         Caùc baïn ñang troàng caây , töôùi caây , chaêm soùc cho boàn hoa.
-         Nhöõng vieäc ñoù giuùp cho caây moïc töôi toát , mau lôùn .
-         Em coù theå laøm ñöôïc .
-         Caû lôùp neâu yù kieán boå sung cho nhau .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh quan saùt tranh , ñoïc lôøi thoaïi , thaûo luaän caâu hoûi cuûa GV .
-         Hoïc sinh leân Trình baøy tröôùc lôùp
-         Lôùp boå sung yù kieán .
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø :  2,
-         Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
 
 
 
 
Tuần 33                               Thứ hai ngày 21  tháng 4 năm 2014
            ÑAÏO ÑÖÙC
 BAÛO VEÄ HOA VAØ CAÂY NÔI COÂNG COÄNG - T2 (D¹y líp 1A,1B,1C)
 
I . MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh hieåu : Lôïi ích cuûa hoa vaø caây nôi coâng coäng ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi . Caùch baûo veä hoa vaø caây . Quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh cuûa TE.
- Hoïc sinh bieát baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh Bt2 ,4  treân phieáu BT
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò Vôû BTÑÑ , phieáu BT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Caây vaø hoa coù ích lôïi gì cho cuoäc soáng , cho moâi tröôøng ?
-         Em phaûi laøm gì ñeå baûo veä caây vaø hoa ?
-         Thaáy baïn beû caønh haùi hoa nôi coâng coäng , em phaûi laøm gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
TIEÁT   :   2
Hoaït ñoäng 1 : laøm baøi taäp 3
Mt :Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi , noäi dung baøi , naém ñöôïc yeâu caàu baøi taäp :.
-         Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi leân baûng .
-         Cho Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ.
-         Giaùo vieân nhaéc laïi yeâu caàu Bt goàm coù 2 phaàn a vaø b
a/ Noái tranh vôùi khuoân maët phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh .
b/ Toâ maøu tranh chæ vieäc goùp phaàn laøm cho moâi tröôøng trong laønh .
* GV keát luaän : Nhöõng tranh chæ vieâïc laøm  goùp phaàn taïo moâi tröôøng trong laønh laø T1,2,4 .
Hoaït ñoäng 2 :  Thaûo luaän vaø ñoùng vai theo baøi taäp 4.
Mt : Thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huoáng BT4 :.
-         Goïi Hoïc sinh ñoïc noäi dung , yeâu caàu cuûa Bt
-         GV nhaän xeùt , boå sung , keát luaän .
* Neân khuyeân ngaên baïn hoaëc maùch ngöôøi lôùn khi khoâng caûn ñöôïc baïn . Laøm nhö vaäy laø goùp phaàn bv moâi tröôøng trong laønh, laø thöïc hieän quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh ..
Hoaït ñoâïng 3 : Quan saùt thaûo luaän BT2
Mt:Thöïc haønh xaây döïng keá hoaïch Bv caây vaø hoa ..
-         Giaùo vieân neâu yeâu caàu , ñaët caâu hoûi :
+ Toå em nhaän chaêm soùc caây vaø hoa ôû ñaâu ? Vaøo thôøi gian naøo ? Baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå naøo ? Ai phuï traùch töøng vieäc ?
* Giaùo vieân keát luaän : Moâi tröôøng trong laønh giuùp caùc em khoeû maïnh vaø phaùt trieån . Caùc em caàn coù caùc hoaït ñoäng baûo veä, chaêm soùc caây xanh .
- Cho Hoïc sinh ñoïc 4 caâu thô :
“ Caây xanh cho boùng maùt
   Hoa cho saéc cho höông
   Xanh saïch ñeïp moâi tröôøng
    Ta cuøng nhau gìn giöõ ”
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh laäp laïi ñaàu baøi .
-         Hoïc sinh neâu yeâu caàu BT .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm
-         Vaøi nhoùm leân ñoùng vai
-         Lôùp nhaän xeùt , boå sung .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm
-         Ñaïi dieän nhoùm toå leân trình baøy keá hoaïch haønh ñoäng cuûa mình
-         Lôùp nhaän xeùt boå sung .
 
 
 
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Cho Hoïc sinh haùt baøi “ Ra chôi vöôøn hoa ”
-         Daën Hoïc sinh   thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
-         Daën Hoïc sinh oân taäp caùc baøi ñaõ hoïc ñeå chuaån bò kieåm tra cuoái naêm .
 
 
 
                           Thứ hai ngày 28  tháng 4 năm 2014
Tuaàn : 34                               ÑAÏO ÑÖÙC
 
                Teân Baøi Daïy   :  DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG       
 
TH¡M ,viÕng ®µi t­ëng niÖm
I.Môc tiªu:
   - Gióp HS biÕt vµ hiÓu râ h¬n vÒ §µi t­ëng niÖm ë x·, huyÖn nhµ vµ cã tinh thÇn biÕt ¬n c¸c anh hïng ®· hi sinh.
   - Cã ý thøc b¶o vÖ Đµi t­ëng niÖm ë ®Þa ph­¬ng.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
H§ cña gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
1’
1.GV giíi thiÖu môc tiªu giê d¹y
 
 
2.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ
 
8’
H§1:Ph©n chia tæ
- GV chia HS thµnh c¸c tæ, líp tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ líp, c¸c tæ tr­ëng qu¶n lÝ tæ viªn,GV qu¶n lÝ chung.
- GV dÆn HS ®i l¹i an toµn,trËt tù
HS thµnh c¸c tæ, líp tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ líp, c¸c tæ tr­ëng qu¶n lÝ tæ viªn
 
- HS nhËn nhiÖm vô
10’
H§2: Tham quan
- GV h­íng dÉn cô thÓ tõng phÇn,tõng bé phËn cña §µi t­ëng niÖm,cïng HS th¾p h­¬ng.
- Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS,gi¶i thÝch c¸c sè liÖu trªn b¶ng  nh»m gióp cho HS hiÓu.
 
- HS tham quan
10’
H§3:Tæng kÕt
- GV vµ HS vÒ líp
 
 
 
 
- .GV kÕt luËn chung, nh¾c nhë HS vÒ sù hi sinh cña c¸c anh hïng liÖt sÜ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c em ®èi víi quª h­¬ng Tæ quèc.
 
 
- Cho HS rót ra c¶m nhËn vÒ nh÷ng ®iÒu c¸c em quan s¸t ®­îc.
- HS nªu ý nghÜa cña chuyÕn ®i
4'
3.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt chung giê häc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ hai ngày 5  tháng 5 năm 2014
Tuaàn : 35                                      ÑAÏO ÑÖÙC
 
                 Teân Baøi Daïy   :  DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG       
 
Lao ®éng quÐt dän, nhæ cá ®µi t­ëng niÖm vµ
chïa kh¸nh long
I.Môc tiªu:
   - Gióp HS biÕt vµ hiÓu râ h¬n vÒ §µi t­ëng niÖm ë x·, huyÖn nhµ vµ cã tinh thÇn biÕt ¬n c¸c anh hïng ®· hi sinh. Chïa Kh¸nh Long lµ n¬i linh thiªng thê cóng t©m linh.
   - Cã ý thøc b¶o vÖ Đµi t­ëng niÖm, chïa Kh¸nh Long ë ®Þa ph­¬ng.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
H§ cña gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
1’
1.GV giíi thiÖu môc tiªu giê d¹y
 
 
2.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ
 
4’
H§1:Ph©n chia tæ, kiÓm tra dông cô lao ®éng:
- GV chia HS thµnh c¸c tæ, líp tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ líp, c¸c tæ tr­ëng qu¶n lÝ tæ viªn,GV qu¶n lÝ chung.
- GV dÆn HS ®i l¹i an toµn,trËt tù
HS thµnh c¸c tæ, líp tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ líp, c¸c tæ tr­ëng qu¶n lÝ tæ viªn
 
- HS nhËn nhiÖm vô
14’
H§2: Lao ®éng vÖ sinh:
- GV h­íng dÉn häc sinh lµm c¸c tõng phÇn, tõng viÖc cña §µi t­ëng niÖm,cïng HS th¾p h­¬ng.
- Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS,gi¶i thÝch c¸c sè liÖu trªn b¶ng  nh»m gióp cho HS hiÓu.
- GV h­íng dÉn häc sinh ®Õn chïa Kh¸nh Long lao ®éng quÐt dän, nhæ cá  ë s©n chïa. Kh«ng cho häc sinh sê mã, nghÞch vµo c¸c ®å trong nhµ chïa.
 
- HS lao ®éng nhæ cá, quÐt dän
10’
H§3:Tæng kÕt
- GV vµ HS vÒ líp
 
 
- .GV kÕt luËn chung, nh¾c nhë HS vÒ sù hi sinh cña c¸c anh hïng liÖt sÜ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c em ®èi víi quª h­¬ng Tæ quèc.
 
- Cho HS rót ra c¶m nhËn vÒ nh÷ng ®iÒu c¸c em quan s¸t ®­îc.
- HS nªu ý nghÜa cña chuyÕn ®i
4'
3.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt chung giê häc.
 
 
Thứ hai ngày 12 tháng 5 năm 2014
Tuaàn : 36                                      ÑAÏO ÑÖÙC
                                 Teân Baøi Daïy   :  OÂN TAÄP HK II
 
I . MUÏC TIEÂU :
- Heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc trong HK II ( B 10.11.12 )
Nhaän bieát phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi ñuùng , haønh vi sai . Bieát caùch xöû lyù caùc tình huoáng theo höôùng toát nhaát .
- Vaän duïng toát vaøo thöïc teá ñôøi soáng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh  baøi 10.11.12
-         Heä thoáng caâu hoûi oân taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Caây xanh coù ích lôïi nhö theá naøo ?
-         Em phaûi laøm gì ñeå baûo veä caây xanh ?
-         Thaáy baïn beû caønh haùi hoa nôi coâng coäng , em phaûi laøm gì ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
TIEÁT      :
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc  teân baøi hoïc  , noäi dung caàn hoïc oân.
-         Trong HKII em ñaõ hoïc ñöôïc bao nhieâu baøi , goàm nhöõng baøi gì ?
 
 
 
-         Giaùo vieân giôùi thieäu 3 baøi caàn oân .(Baøi 10, 11.12 )
-         Giaùo vieân ghi ñaàu baøi 
Hoaït ñoäng 2 : 
Mt :Giuùp Hoïc sinh heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc ôû 3 baøi 10,11,12.
-         Giaùo vieân ñaët caâu hoûi :
+ Khi gaëp thaày coâ giaùo treân ñöôøng em phaûi laøm gì ?
 
+ Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø tay thaày coâ giaùo , em phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo ?
+ Noùi naêng vôùi thaày coâ nhö theá naøo ?
+ Khi thaày coâ daïy baûo hay giao vieäc .. em phaûi laøm gì ?
 
+ Vì sao em caàn coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi ?
 
+ Em phaûi cö xöû nhö theá naøo vôùi baïn khi cuøng hoïc cuøng chôi ?
+ Khi ñi boä treân ñöôøng em phaûi ñi ôû phaàn ñöôøng naøo ? Vì sao ?
+ ÔÛ ñöôøng noâng thoân khoâng coù leà ñöôøng em ñi ôû ñaâu ?
+ Khi qua ngaõ 3, ngaõ 4 em caàn nhôù ñieàu gì ?
 
+ Ñi boä ñuùng quy ñònh coù lôïi gì ?
Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp
Mt : Hoïc sinh luyeän taäp phaân bieät ñuùng sai qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïn trong tranh .
-         Giaùo vieân söû duïng moät soá tranh trong caùc baøi  taäp tröôùc ñeå cho Hoïc sinh thi ñua theo nhoùm, leân xeáp nhöõng tranh coù haønh vi ñaïo ñöùc ñuùng qua 1 nhoùm , tranh coù haønh vi ñaïo ñöùc sai qua 1 nhoùm  .
 
-         Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi xeáp ñuùng xeáp nhanh .
Hoaït ñoâïng 4 : Ñoùng vai 
Mt:Bieát caùch xöû lyù phuø hôïp vôùi caùc tình huoáng .
-         Giaùo vieân ñöa ra 2 tình huoáng yeâu caàu Hoïc sinh chia nhoùm thaûo luaän , ñoùng vai .
1/ Treân ñöôøng ñi chôi vôùi boá meï , em gaëp coâ giaùo ôû coâng vieân .
2/ Baïn em chaïy chôi bò vaáp ngaõ , em ñöùng gaàn ñoù seõ laøm gì ?
- Giaùo vieân keát luaän töøng tình huoáng .
 
 
 
 
 
- Hs nhôù laïi 6 baøi ñaõ hoïc : Leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo , Em vaø caùc baïn , Ñi boä ñuùng quy ñònh , Caûm ôn vaø xin loãi , Chaøo hoûi vaø taïm bieät , Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng .
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh suy nghó traû lôøi
-         Ñöùng nghieâm trang ngaû muõ noùn chaøo thaày coâ .
-         Em ñöa vaø nhaän baèng 2 tay vôùi thaùi ñoä leã pheùp
-         Noùi naêng nheï nhaøng , leã pheùp .
-         Vaâng lôøi vaø laøm theo nhöõng ñieàu thaày coâ daïy baûo .
-         Coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi thì vui hôn.
-         Thöông yeâu nhöôøng nhòn giuùp ñôõ baïn
 
-         Ñi saùt leà beân phaûi
 
-         Saùt leà ñöôøng beân phaûi
-         Chuù yù ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch daønh cho ngöôøi ñi boä .
-         An toaøn cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc .
 
 
 
 
 
 
-         Moãi nhoùm 3 em leân thi ñua phaân bieät caùc tranh vaø gaén theo nhoùm ñuùng sai
-         Caû lôùp nhaän xeùt boå sung .
 
 
-         Hs thaûo luaän nhoùm .
-         Cöû ñaïi dieän leân ñoùng vai
-         Caû lôùp nhaän xeùt boå sung .
 
 
 
 
4.Cuûng coá daën doø : 
-         Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
-         Daën Hoïc sinh   thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc , oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc .
-         Chuaån bò baøi hoïc hoâm sau : xem laïi baøi 13.14.15
 
Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014
Tuaàn : 37                                      ÑAÏO ÑÖÙC
                                 Teân Baøi Daïy   :  OÂN TAÄP HK II – KIEM  TRA
 
I . MUÏC TIEÂU :
- Heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc trong caùc baøi 13.14.15
- Nhaän bieát phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi ñuùng , haønh vi sai . Bieát caùch xöû lyù caùc tình huoáng theo höôùng toát nhaát .
- Vaän duïng toát vaøo thöïc teá ñôøi soáng .
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         Tranh nhöõng haønh vi ñaïo ñöùc ñuùng sai ( Baøi taäp cuûa baøi 13.14.15 )
-         Tranh cuûa caùc tình huoáng caàn xöû lyù
-         Heä thoáng caâu hoûi oân taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
-         Em ñaõ oân nhöõng baøi naøo trong HK II ?
-         Ñeå toû loøng kính troïng thaày coâ giaùo em caàn phaûi laøm gì ?
-         Phaûi cö xöû  vôùi baïn nhö theá naøo khi cuøng hoïc cuøng chôi ?
-         Ñi boä treân ñöôøng nhö theá naøo laø ñuùng quy ñònh ?
-    Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM.
   3.Baøi môùi :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 
TIEÁT      :
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc  teân baøi hoïc  , noäi dung caàn hoïc oân .
-         Giaùo vieân giôùi thieäu 3 baøi caàn oân : caûm ôn vaø xin loãi , Chaøo hoûi vaø taïm bieät , Baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng .
-         Giaùo vieân ghi ñaàu baøi leân baûng .
Hoaït ñoäng 2 : 
Mt :Giuùp Hoïc sinh heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc ôû 3 baøi 13.14.15
-         Giaùo vieân ñaët caâu hoûi :
+ Khi naøo em noùi lôøi caûm ôn ?
+ Khi naøo caàn noùi lôøi xin loãi ?
+ Xin loãi vaø caûm ôn ñuùng luùc , ñuùng tình huoáng theå hieän ngöôøi Hoïc sinh ñoù theá naøo ?
+ Em caàn chaøo hoûi nhö theá naøo ?
+ Khi naøo em noùi lôøi taïm bieät ?
+ Bieát chaøo hoûi vaø taïm bieät theå hieän ñieàu gì ?
 
+ Taïi sao em phaûi baûo veä giöõ gìn caây xanh ?
 
+ Em phaûi laøm gì ñeå baûo veä caây xanh ?
 
Hoaït ñoäng 3: Phaân bieät ñuùng sai 
Mt : Hoïc sinh bieát phaân bieät haønh vi  ñuùng vaø haønh vi sai  qua caùc tình huoáng trong tranh .
-         Giaùo vieân söû duïng moät soá tranh trong caùc baøi  taäp tröôùc ñeå cho hoïc sinh tham gia chôi xeáp tranh theo nhoùm ñuùng sai .
-         Giaùo vieân theo doõi caùc nhoùm laøm vieäc , nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi xeáp ñuùng xeáp nhanh .
Hoaït ñoâïng 4 : Ñoùng vai 
Mt: Thöïc haønh  xöû lyù  tình huoáng .
-         Giaùo vieân ñöa ra 4 tình huoáng phaân cho 4 toå thaûo luaän , ñoùng vai .
1/ Baïn boá ñeán nhaø taëng em 1 moùn quaø
2/ Em voâ yù laøm cho baïn ngaõ .
3/ Thaáy baïn haùi hoa nôi coâng vieân
4/ Em gaëp baïn trong beänh vieän .
-         Giaùo vieân keát luaän ñöa ra höôùng giaûi quyeát ñuùng nhaát .
-         Tuyeân döông nhoùm xöû lyù tình huoáng toát nhaát .
 
 
 
 
 
- Hs laäp laò noäi dung 3 baøi caàn oân .
 
 
 
 
 
 
-         Hoïc sinh suy nghó traû lôøi
-         Khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm giuùp ñôõ .
-         Khi em laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc .
-         Theå hieän  ngöôøi Hs ñoù coù vaên hoùa , vaên minh , lòch söï .
 
 
-         Theå hieän  ngöôøi Hs ñoù coù vaên hoùa , vaên minh , lòch söï .
-         Baûo veä giöõ gìn caây xanh ñeå giöõ moâi tröôøng trong saïch vaø cho ta boùng maùt .
-         Em phaûi chaêm soùc khoâng beû caønh haùi hoa .
 
 
 
 
-         Thi ñua 2 nhoùm leân xeáp tranh
-         Lôùp nhaän xeùt boå sung .
 
 
 
 
 
-         Hs thaûo luaän phaân vai
 
 
 
 
-         Cöû ñaïi dieän  nhoùm leân trình baøy
-         Caû lôùp nhaän xeùt boå sung .
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA HKII
1. Em hãy nêu cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
2. Khi tham gia giao thong các em cần chú ý điều gì?
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngdao_duc_lop_1.doc[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án ÂN
  Giáo án khác
  Giáo án ÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2015

  Xem: 0

 • Giáo án ÂN
  Âm nhạc 2
  Giáo án ÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2009

  Xem: 357

 • Giao an AN
  Giao an AN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2012

  Xem: 3

 • giáo án an
  Lớp 1
  giáo án an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2014

  Xem: 0

 • giáo án ÂN
  Âm nhạc 5
  giáo án ÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2013

  Xem: 4

 • giao an an
  Chồi
  giao an an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

  Xem: 0

 • Giáo án An Toàn Giao Thông
  Đạo đức 2
  Giáo án An Toàn Giao Thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2009

  Xem: 591

 • Giáo án an toàn giao thông
  Học vần 1
  Giáo án an toàn giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2011

  Xem: 6

 • Giao án An toàn giao thông
  Đạo đức 1
  Giao án An toàn giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

  Xem: 10

 • Giáo án AN
  Âm nhạc 7
  Giáo án AN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2009

  Xem: 233