Giáo Án Đạo Đức 4:Bài 1. Trung Thực Trong Học Tập

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
mhe4zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-01 19:16:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.21 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

®¹o ®øc trung thùc trong häc tËp (TiÕt 1) ( GDKNS ) I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa trung thùc trong häc tËp - Bieát ñöôïc: Trung thùc trong häc tËp giuùp caùc em hoïc taäp

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

®¹o ®øc
trung thùc trong häc tËp  (TiÕt  1)
( GDKNS )
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa trung thùc trong häc tËp
       - Bieát ñöôïc: Trung thùc trong häc tËp giuùp caùc em hoïc taäp tieán boä, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán.
       -  Hieåu ñöôïc trung thùc trong häc tËp laø traùch nhieäm cuûa hoïc sinh .
       -  Coù thaùi ñoä hµnh vi trung thùc trong häc tËp.
*Giảm tải: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn phöông aùn phaân vaân trong caùc tình huoáng baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán: taùn thaønh, phaân vaân hay khoâng taùn thaønh maø chæ coù hai phöông aùn: taùn thaønh vaø khoâng taùn thaønh.
II . C¸C KÜ N¡NG SèNG C¥ B¶N §¦îC gi¸o dôc trong bµi:
-         Kó naêng töï nhaän thöùc veà söï trung thöïc trong hoïc taäp cuûa baûn thaân.
-         Kó naêng bình luaän pheâ phaùn nhöõng haønh vi khoâng trung thöïc trong hoïc taäp.
-         Kó naêng laøm chuû baûn thaân trong hoïc taäp.
III/ C¸C PH¦¥NG PH¸P/ KÜ THUËT D¹Y HäC TÝCH CùC Cã THÓ Sö DôNG:
-         Thảo luËn.
-         Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
IV. PH¦¥NG TIÖN d¹y- häc :
GV:   Tranh GSK, c¸c mÈu chuyÖn , tÊm g­¬ng vÒ sù trung thùc trong häc tËp .
     HS : chuÈn bÞ ®Ó x©y dùng tiÓu phÈm vÒ chñ ®Ò trung thùc trong häc tËp .
V .TiÕn tr×nh d¹y häc:
                Ho¹t ®éng DẠY
   Ho¹t ®éng HỌC
   1. Kh¸m ph¸:
Ho¹t ®éng 1 : Xö lÝ t×nh huèng 
   GV treo tranh vÏ phãng to SGk lªn b¶ng , yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ ®äc néi dung t×nh huèng  vµ tr¶ lêi c©u hái :
      Theo em, b¹n Long cã thÓ cã nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo ?.
   GV tãm t¾t thµnh c¸c c¸ch gi¶i quyÕt chÝnh :
-  M­în tranh, ¶nh cña b¹n ®Ó ®­a c« gi¸o xem;
-  Nãi dèi c« lµ ®· s­u tÇm nh­ng quªn ë nhµ ;
-  NhËn lçi vµ høa víi c« sÏ s­u tÇm , nép sau ;
  * GV hái : NÕu em lµ Long, em sÏ chän c¸ch gi¶i
quyÕt nµo ?
C¨n cø vµo sè HS gi¬ tay theo töøng c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó chia HS vµo mçi nhãm , tõng nhãm th¶o luËn xem v× sao chän c¸ch gi¶i quyÕt ®ã.
  H­íng dÉn HS bæ sung vÒ mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ cña tong c¸ch gi¶i quyÕt .
  GV kÕt luËn : C¸ch gi¶i quyÕt ( c ) lµ phï hîp ,thÓ hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp .
   Gäi 2 HS ®äc to phÇn ghi nhí trong SGK .
 2. KÕt nèi
Ho¹t ®éng 2 : Lµm viÖc c¸ nh©n .
GV nªu yªu cÇu bµi tËp 1  yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ tr×nh bµy ý kiÕn trao ®æi, chÊt vÊn lÉn nhau.
  GV nªu kÕt luËn :
3. Thùc hµnh / luyÖn tËp:
Ho¹t ®éng 3 : Th¶o luËn nhãm
GV nªu tõng ý trong bµi tËp vµ yªu cÇu mçi HS tù lùa chän vµ ®øng vµo mét trong ba vÞ trÝ , quy ­íc theo ba th¸i ®é ; T¸n thµnh ,ph©n v©n Kh«ng t¸n thµnh
     GV kÕt luËn : ý kiÕn  ( b ), ( c ) lµ ®óng. 
Ho¹t ®éng 4: Liªn hÖ b¶n th©n.
GV tæ chøc lµm viÖc c¶ líp:
+ H·y nªu nh÷ng hµnh vi cña b¶n th©n em mµ em cho lµ trung thùc.
+ Nªu nh÷ng hµnh vi kh«ng trung thùc trong häc tËp mµ em ®· tõng biÕt.
+ T¹i sao cÇn ph¶i trung thùc trong häc tËp? ViÖc kh«ng trung thùc trong häc tËp sÏ dÉn ®Õn chuyÖn g×?
GV chèt ý: Trung thùc trong häc tËp gióp em mau tiÕn bé vµ ®­îc mäi ng­êi yªu quý, t«n träng.
GV yªu cÇu 2 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
4 . VËn dông:  
- GV yªu cÇu HS vÒ nhµ t×m 3 hµnh vi thÓ hiÖn sù trung thùc vµ 3 hµnh vi thÓ hiÖn sù kh«ng trung thùc trong häc tËp.
NhËn xÐt tiÕt häc.
 
 
C¶ líp quan s¸t tranh , 2 HS ®äc to t×nh huèng .
 
HS liÖt kª c¸c c¸ch gi¶i quyÕt cã thÓ cã cña b¹n Long trong t×nh huèng .
 
 
 
 
 
HS ®­a tay chän c¸ch gi¶i quyÕt.
 
 
HS th¶o luËn nhãm. ®¹i diÖn tong nhãm tr×nh bµy .
 
 
 
 
HS ®äc phÇn ghi nhí.
 
 
HS th¶o luËn theo nhãm ®· lùa chän. C¶ líp trao ®æi, bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
HS suy nghÜ, tr¶ lêi.
 
ÑAÏO ÑÖÙC
TRUNG THÖÏC TRONG HOÏC TAÄP  (Tieát 2 )
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
- Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa trung thöïc trong hoïc taäp.
- Bieát ñöôïc: Trung thöïc trong hoïc taäp giuùp caùc em hoïc taäp tieán boä, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán. -  Hieåu ñöôïc trung thöïc trong hoïc taäp laø traùch nhieäm cuûa hoïc sinh .
-  Coù thaùi ñoä trung thöïc trong hoïc taäp.
* GDKNS: Giaùo duïc HS phaûi trung thöïc trong hoïc taäp.
*Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn phöông aùn phaân vaân trong caùc tình huoáng baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán: taùn thaønh, phaân vaân hay khoâng taùn thaønh maø chæ coù hai phöông aùn: taùn thaønh vaø khoâng taùn thaønh.
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1.Khëi ®éng : HS h¸t vui .
2 . KiÓm tra bµi cò :
   Gäi 2 HS ®äc thuéc lßng phÇn ghi nhí .  
3 . D¹y bµi míi :
               Ho¹t ®éng DẠY
     Ho¹t ®éng HỌC
* Ho¹t ®éng 1 : Th¶o luËn nhãm
Chia líp thµnh 6 nhãm , yªu cÇu 2 nhãm th¶o luËn 1 c©u hái cña bµi tËp 3 .
  Nhãm 1,2 : Em sÏ lµm g× nÕu em kh«ng lµm ®­îc bµi tËp trong giê kiÓm tra ?
  Nhãm 3,4 : Em sÏ lµm g× nÕu em bÞ ®iÓm kÐm nh­ng c« gi¸o l¹i ghi nhÇm vµo sæ lµ ®iÓm giái ?
  Nhãm 5,6 : Em sÏ lµm g× nÕu trong giê kiÓm tra , b¹n ngåi c¹nh kh«ng lµm ®­îc bµi vµ cÇu køu em
  GV kÕt luËn vÒ c¸ch øng xö ®óng trong mçi t×nh huèng :
+ ChÞu nhËn ®iÓm kÐm råi quyÕt t©m häc ®Ó gì l¹i .
+ B¸o l¹i cho c« gi¸o biÕt ®Ó ch÷a l¹i ®iÓm cho ®óng.
+ Nãi b¹n th«ng c¶m ,v× lµm nh­ vËy lµ kh«ng trung thùc trong häc tËp .
* Ho¹t ®éng 2 : tr×nh bµy t­ liÖu ®· s­u tÇm ®­îc .
Yªu cÇu HS ®em nh÷ng t­ liÖu ®· s­u tÇm ®­îc ®Ó tr×nh bµy tr­íc líp .
  2 HS tr×nh bµy, giíi thiÖu.
HS tr¶ lêi c©u hái  : Em nghÜ g× vÒ nh÷ng mÈu chuyÖn , tÊm g­¬ng ®ã  ?
GV kÕt luËn : Xung quanh chóng ta cã nhiÒu tÊm g­¬ng vÒ trung thùc trong häc tËp . Chóng ta cÇn häc tËp c¸c b¹n ®ã .
  Ho¹t ®éng 3 : C¸c nhãm tr×nh bµy tiÓu phÈm ®· chuÈn bÞ .
  Yªu cÇu 3 nhãm lªn tr×nh bµy.
HS th¶o luËn chung c¸c c©u hái :
- Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸c tiÓu phÈm võa xem ?
- NÕu em ë vµo t×nh huèng ®ã, em cã hµnh ®éng nh­ vËy kh«ng, V× sao ?
GV nhËn xÐt .
4 . Cñng cè- DÆn dß :
*GDKNS: Neâu nhöõng haønh vi theå hieän söï  trung thöïc trong hoïc taäp.
GV keát luaän + giaùo duïc HS.
     Yªu cÇu 2 HS nh¾c l¹i ghi nhí .
      ChuÈn bÞ bµi “ V­ît khã trong häc tËp”.
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
C¸c nhãm th¶o luËn .
  §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy . C¶ líp trao ®æi, chÊtvÊn , nhËn xÐt, bæ sung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS tr×nh bµy c¸c t­ liÖu ®· s­u tÇm ®­îc .
  2 HS tr×nh bµy, c¶ líp nhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
C¸c nhãm lÇn l­ît lªn tr×nh bµy tiÓu phÈm tr­íc líp .
HS tr¶ lêi .
Ñaïo ñöùc:  VÖÔÏT KHOÙ TRONG HOÏC TAÄP ( Tieát 1) ( GDKNS)
 
 I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Neâu ñöôïc ví duï veà söï vöôït khoù trong hoïc taäp.
-Bieát ñöôïc vöôït khoù trong hoïc taäp giuùp em hoïc taäp mau tieán boä.
- Coù yù thöùc vöôït khoù vöôn leân trong hoïc taäp.
-Yeâu meán , noi theo nhöõng taám göông HS ngheøo vöôït khoù.
II . C¸C KÜ N¡NG SèNG C¥ B¶N §¦îC gi¸o dôc trong bµi:
- Kó naêng laäp keá hoaïch vöôït khoù trong hoïc taäp .
- Kó naêng tìm kieám söï hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa thaày coâ, baïn beø khi gaëp khoù khaên trong hoïc taäp.
III/ C¸C PH¦¥NG PH¸P/ KÜ THUËT D¹Y HäC TÝCH CùC Cã THÓ Sö DôNG:
-               Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
-               Döï aùn
IV. PH¦¥NG TIÖN d¹y- häc :
-Caùc maãu chuyeän taám göông vöôït khoù trong hoïctaäp.
-Giaáy khoå to.
V. TiÕn tr×nh d¹y häc:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. Kh¸m ph¸:
* Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän moät HS ngheøo vöôït khoù.
-GV keå vaø goïi 1 – 2 HS keå toùm taét laïi caâu chuyeän.
2. KÕt nèi
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ñoâi caâu hoûi 1, 2 SGK(5 nhoùm). GV nhaän xeùt vaø keát luaän.
+Thaûo ñaõ gaëp khoù khaên gì trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng haøng ngaøy? (nhaø xa tröôøng, boá meï thöôøng xuyeân ñau oám. Phaûi giuùp ñôõ boá meï nhieàu vieäc.)
+Trong hoaøng caûnh khoù khaên nhö theá, baèng caùch  naøo Thaûo vaõn hoïc toát? ( ÔÛ lôùp Thaûo chöm chuù hoïc taäp choã naøo khoâng hieåu Thaûo hoûi ngay thaày giaùo hoaëc baïn beø, buoåi toái hoïc baøi, saùng daäy sôùm xem laïi baøi vaø hoïc thuoäc.)
-Cho ñaïi dieän nhoùm baùo caùo.
GV nhaän xeùt vaø keát luaän.
3. Thöïc haønh / luyeän taäp:
*Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm ñoâi
-Neáu ôû trong hoaøn caûnh khoù khaên nhö baïn Thaûo em seõ laøm gì?
-GV choát laïi yù ñuùng vaø cho HS ñoïc ghi nhôù SGK.
 
GV yªu cÇu 2 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
4 . VËn dông:  
    -Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Xem tröôùc baøi taäp 3, 4 SGK.
-Thöùc hieän caùc hoaït ñoäng ôû muïc thöïc haønh trong SGK.
 
-1-2 HS keå, lôùp laéng nghe vaø nhaän xeùt.
 
 
 
-Taäp trung nhoùm ñeå thaûo luaän, sau ñoù ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, lôùp nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Töøng baøn thaûo luaän caâu hoûi
 
-HS phaùt bieåu yù kieán, lôùp nhaän xeùt.
-HS ñoïc ghi nhôù, lôùp laéng nghe
Ñaïo ñöùc  :  VÖÔÏT KHOÙ TRONG HOÏC TAÄP (Tieát 2 )
   ( GDKNS)
 
  I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Neâu ñöôïc ví duï veà söï vöôït khoù trong hoïc taäp.
-Bieát ñöôïc vöôït khoù trong hoïc taäp giuùp em hoïc taäp mau tieán boä.
- Coù yù thöùc vöôït khoù vöôn leân trong hoïc taäp.
-Yeâu meán , noi theo nhöõng taám göông HS ngheøo vöôït khoù.
*GDKNS: - Kó naêng laäp keá hoaïch vöôït khoù trong hoïc taäp .
- Kó naêng tìm kieám söï hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa thaày coâ, baïn beø khi gaëp khoù khaên trong hoïc taäp.
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
- SGK Ñaïo ñöùc 4
- Caùc maãu chuyeän, taám göông vöôït khoù trong hoïc taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* HOAÏT ÑOÄNG 1: Göông saùng vöôït khoù
Yeâu caàu HS keå moät soá taám göông vöôït khoù hoïc taäp ôû xung quanh hoaëc keå nhöõng caâu chuyeän veà göông saùng hoïc taäp maø em bieát.
+ Khi gaëp khoù khaên trong hoïc taäp caùc baïn ñoù ñaõ laøm gì?
+ Theá naøo laø vöôït khoù trong hoïc taäp?
+Vöôït khoù trong hoïc taäp giuùp ta ñieàu gì?
- GV keát luaän + cho HS lieân baûn thaân khi gaëp baïn beø gaëp khoù khaên trong hoïc taäp.
GV keå cho HS caâu chuyeän vöôït khoù cuûa baïn Lan.
* HOAÏT ÑOÄNG 2:
Thaûo luaän nhoùm ñoâi(baøi taäp 3,SGK)
- GV giaûi thích yeâu caàu baøi taäp
- GV môøi moät vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
- GV keát luaän, khen nhöõng hoïc sinh bieát vöôït khoù khaên trong hoïc taäp.
* HOAÏT ÑOÄNG 3 : Laøm vieäc caù nhaân (baøi taäp 4 SGK)
- GV giaûi thích yeâu caàu baøi taäp.
- GV môøi moät soá HS trình baøy nhöõng khoù khaên vaø bieän phaùp khaéc phuïc.
- GV ghi toùm taét yù kieán cuûa hoïc sinh leân baûng.
- GV keát luaän, khuyeán khích HS thöïc hieän nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc khoù khaên ñaõ ñeà ra ñeå hoïc toát.
+ Trong cuoäc soáng, moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng khoù khaên rieâng.
+ Ñeå hoïc taäp toát, caàn coá gaéng vöôït qua nhöõng khoù khaên.
* Cuûng coá daën doø
- Thöïc hieän ñuùng nhöõng gì ñaõ hoïc.
- Xem tröôùc baøi “Bieát baøy toû yù kieán” GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 
- HS keå nhöõng taám göông vöôït khoù hoïc taäp maø em bieát.
 
- HS khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt.
HS traû lôøi.
 
 
 
 
 
- Caû lôùp laéng nghe, HS taäp trung nhoùm thaûo luaän
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt
 
 
- Caû lôùp laéng nghe
 
 
- HS caû lôùp trao ñoåi vaø nhaän xeùt.
 
- Caû lôùp laéng nghe
 
 
ÑAÏO ÑÖÙC                
  BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN ( Tieát 1)
(GDKNS)
        I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1.Bieát ñöôïc treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû yù kieán  veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em.
         2.Böôùc ñaàu bieát baøy toû  yù kieán cuûa baûn thaân vaø laéng nghe, toân toïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.
          * GDKNS:  - Kó naêng trình baøy yù kieán ôû gia ñình vaø lôùp hoïc.
                                             - Kó naêng laéng nghe ngöôøi khaùc trình baøy yù kieán.
                                            - Kó naêng kieàm cheá caûm xuùc.
                                            -Kó naêng  bieát toân troïng vaø theå  hieän söï töï tin.
* GDMT : HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
        II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
            -SGK ñaïo ñöùc 4.
            -Moät vaøi böùc tranh hoaëc ñoà vaät duøng cho hoaït ñoäng khôûi ñoäng .
        III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
   HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
   1.Khôûi ñoäng: Troø chôi dieãn taû .
   2. Daïy baøi môùi:
* Hoaït ñoäng 1:  Thaûo luaän nhoùm
GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng trong moät vaán ñe àcuûa SGK.
-.Caùc nhoùm thaûo luaän .
-.Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy .Caùc nhoùm khaùc chaát vaán ,boå sung yù kieán .
* GDMT : Treû em coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em, trong ñoù coù vaán ñeà moâi tröôøng.
-.GV keát  luaän
    Hoaït ñoäng 2: Trình baøy yù kieán
- GV neâu yeâu caàu cuûa BT.
-Moät soá nhoùm trình baøy keát quaû .Caùc nhoùm khaùc boå sung .
-GV keát luaän laøm vieäc cuûa baïn Dung laø ñuùng ,vì baïn ñaõ bieát baøy toû mong muoán ,nguyeän voïng cuûa mình .Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng vaø Khaùnh laø khoâng ñuùng .
* Hoaït ñoäng 3: Tranh luaän
GV chia lôùp thaønh 2 ñoäi A vaø B. Hai ñoäi seõ tranh luaän vôùi nhau theo caùc vaán ñeà ñöôïc ñöa ra trong BT2 (SGK).
-GV keát luaän:
4.Cuûng coá daën doø:
  HS ñoïc phaàn ghi nhôù .
Nhaän xeùt tieát hoïc.
  Hoaït ñoäng noái tieáp.
Thöïc hieän theo yeâu caàu baøi taäp 4 SGK.
 
 
 
Chia nhoùm thaûo luaän .
Thaûo luaän nhoùm 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû nhoùm.
 
 
 
Chia lôùp thaønh 2 ñoäi A vaø B.
HS ñöa ra yù kieán baûo veä.
 
 
  HS ñoïc laïi baøi.
 
 
 
 
 
ÑAÏO ÑÖÙC
 BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN  (Tieát 2 )
 
    I. Y£U CÇU CAÀN ÑAÏT:
       1. Bieát ñöïoc treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû yù kieán  veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em.
      2. Böôùc ñaàu bieát baøy toû  yù kieán cuûa baûn thaân vaø laéng nghe, toân toïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.
      * GDKNS:   - Kó naêng trình baøy yù kieán ôû gia ñình vaø lôùp hoïc.
                               - Kó naêng laéng nghe ngöôøi khaùc trình baøy yù kieán.
                               - Kó naêng kieàm cheá caûm xuùc.
                                -Kó naêng  bieát toân troïng vaø theå  hieän söï töï tin.
* GDMT : HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa
phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc
veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
  II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
            -SGK ñaïo ñöùc 4.
            -Moãi HS chuaån bò 3 taám bìa maøu ñoû,xanh vaø traéng .
               III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
Ho¹t ®éng DAÏY
Ho¹t ®éng HOÏC
   * Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm vaø ñoùng vai
  Caùch chôi : Moät soá HS xung phong ñoùng vai phoùng vieân vaø phoûng vaán caùc baïn trong lôùp
theo nhöõng caâu hoûi trong baøi taäp 3,SGK hoaëc caùc caâu hoûi sau:
  GV keát luaän: Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn coù söï suy nghó rieâng vaø coù quyeàn baøy toû yù kieán cuûa mình .
 * GDMT : Treû em coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em, trong ñoù coù vaán ñeà moâi tröôøng hay khoâng ?
- GV keát  luaän: HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
* Hoaït ñoäng 2: Baøi vieát ngaén
GV chia HS thaønh caùc nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm thaûo luaän theo caùc vaán ñeà sau.
1/ Toå chöùc sinh hoaït trong lôùp nhaân ngaøy leã 20 – 11.
2/ Caùc daïng hoaït ñoäng trong lôùp em muoán tham gia.
3/ Ñaùnh giaù tình hình hoïc taäp cuûa lôùp trong tuaàn qua göûi leân GV chuû nhieäm.
4/ Em choïn baïn HS tieâu bieåu trong tuaàn cuûa lôùp.
GV môøi caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.
GV keát luaän.
Hoaït ñoäng noái tieáp
 - HS thaûo luaän veà caùc vaán ñeà cuûa lôùp cuûa toå, cuûa tröôøng .
 - Tham gia yù kieán vôùi cha meï ,anh chò em nhöõng ñeà coù lieân quan ñeán baûn thaân em, ñeán gia ñình em.
* Cuûng coá –daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
HS chôi troø chôi phoùng vieân
HS traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
HS traû lôøi caâu hoûi
 
 
HS laéng nghe
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän vaø cho yù kieán.
 
 
 
Ñaïo ñöùc
       Tieát kieäm tieàn cuûa ( tieát 1)
I// YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
  1 . Neâu ñöôïc ví duï veà tieát kieäm tieàn cuûa .
  2 . Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc tieát kieäm tieàn cuûa.
  3. Söû duïng tieát kieäm quaàn aùo saùch vôû, ñoà duøng, ñieän , nöôùc…trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
* GDNS: - Kó naêng bình luaän, pheâ phaùn vieäc laõng phí tieàn cuûa.
               - Kó naêng laäp keá hoaïch söû duïng tieàn cuûa baûn thaân.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
              - GV : SGK, KHBH.
               - HS : SGK, Taäp hoïc . 3 taám bìa maøu: ñoû, xanh, vaøng.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm( caùc thoâng tin trang 11)
- GV chia nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc vaø thaûo luaän caùc thoâng tin trong SGK.
- GV keát luaän: Tieát kieäm laø moät thoùi quen toát, laø bieåu hieän cuûa con ngöôøi vaên minh, xaõ hoäi vaên minh.
Hoaït ñoäng 2: Baøy toû yù kieán ( baøi taäp 1 )
- GV laàn löôït neâu töøng yù kieán trong baøi taäp, yeâu caàu HS baøy toû thaùi ñoä ñaùnh giaù theo caùc phieáu maøu theo qui öôùc.
- GV ñeà nghò HS giaûi thích veà lí do löïa choïn cuûa mình.
- GV keát luaän:
     + Caùc yù kieán (c), (d) laø ñuùng.
     + Caùc yù kieán (a), (b) laø sai.
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm ( BT 2)
- GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm.
Vieäc laøm tieát kieäm
Vieäc laøm chöa tieát kieäm
Tieâu tieàn 1 caùch hôïp lí,…
- Mua  quaø aên vaët
- GV keát luaän veà nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå tieát kieäm tieàn cuûa.
* GDNS: Trong aên uoáng em caàn phaûi tieát kieäm nhö theá naøo?
Coù nhieàu tieàn thì chi tieâu theá naøo cho tieát kieäm?
- Yeâu caàu HS töï lieân heä.
- Goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
*Cuûng coá – daën doø:  
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Veà xem laïi baøi.
 
 
 
- HS thaûo luaän nhoùm.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 
 
 
- Caû lôùp trao ñoåi , thaûo luaän.
 
- HS bieåu loä thaùi ñoä theo caùch ñaõ qui öôùc.
- HS giaûi thích lí do.
 
 
 
 
- Caùc nhoùm thaûo luaän, lieät keâ caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå tieát kieäm tieàn cuûa vaøo phieáu BT.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy. Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 
 
HS traû lôøi
 
- HS töï lieân heä.
- 3 HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
 
 
Ñaïo ñöùc
TIEÁT KIEÄM TIEÀN CUÛA ( Tieát 2)
I. / YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
               1 . Neâu ñöôïc ví duï veà  tieát kieäm tieàn cuûa .
               2 . Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc tieát kieäm tieàn cuûa.
               3. Söû duïng tieát kieämquaàn aùo saùch vôû, ñoà duøng, ñieän , nöôùc…trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
 
II-TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN.
-Ñoà duøng ñeå chôi ñoùng vai.
-Moãi HS coù 3 taám bìa xanh, ñoû, traéng.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng DAÏY
Hoaït ñoäng HOÏC
1. Khôûi ñoäng:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Daïy hoïc baøi môùi.
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm -GV chia nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc vaø thaûo luaän caùc thoâng tin trong SGK.
-ÔÛ Vieät Nam hieän nay, nhieàu cô quan coù bieån thoâng baùo: Ra khoûi phoøng, nhôù taét ñieän.
-Ngöôøi Ñöùc coù thoùi quen bao giôø cuõng aên heát khoâng ñeå thöøa thöùc aên.
-Ngöôøi Nhaät coù thoùi quen chi tieâu raát tieát kieäm trong sinh hoaït haèng ngaøy.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Cho HS nhaän xeùt.
-GV choát laïi:
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm
-Baøi taäp 1: Thaûo luaän nhoùm vaø baøy toû yù kieán veà caùc yù kieán döôùi ñaây:
+Tieát kieäm tieàn laø keo kieät, buûn xæn.
+Tieát kieäm tieàn cuûa laø aên tieâu, deø seûn.
+Tieát kieäm tieàn cuûa laø söû duïng tieàn cuûa moät caùch hôïp lyù, coù hieäu quaû.
+Tieát kieäm tieàn cuûa laø ích nöôùc, lôïi nhaø.
-Ñeà nghò HS giaûi thích lyù do löïa choïn cuûa mình.
-GV keát luaän:
-Goïi 1-2 HS ñoïc baøi hoïc trong SGK.
Hoaït ñoäng noái tieáp.
-Söu taàm caùc truyeän, taám göông veà tieát kieäm tieàn cuûa (BT6, SGK )
-Töï lieân heä vieäc tieát kieäm tieàn cuûa cuûa baûn thaân
4-   Cuûng coá, daën doø.
 
 
-HS ñoïc baøi
 
 
 
-Lôùp thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû
-Lôùp laéng nghe.
 
-Lôùp laéng nghe.
 
-Lôùp laéng nghe.
 
-HS trình baøy, lôùp nhaän xeùt
-Lôùp laéng nghe.
 
 
 
 
 
+HS ñöa phieáu ñoû(taùn thaønh), vaøng(phaân vaân), xanh(khoâng taùn thaønh)
 
 
-HS töï do phaùt bieåu yù kieán
 
 
 
 
Ñaïo ñöùc
TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ ( Tieát 1)
I. / YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
- Neâu ñöôïcví duï veà tieát kieäm thôøi giôø
- Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa tieát kieäm thôøi giôø.
*GDKNS: - Kó naêng xaùc ñònh giaù trò cuûa thôøi gian laø voâ giaù.
- Kó naêng laäp keá hoaïch khi laøm vieäc, hoïc taäp ñeå söû duïng thôøi gian hieäu quaû.
- Kó naêng quaûn lí thôøi gian trong sinh hoaït vaø hoïc taäp haèng ngaøy.
- Kó naêng bình luaän, pheâ phaùn vieäc laõng phí thôøi gian.
Giaûm: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn phöông aùn phaân vaân.
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN - Moãi hoïc sinh coù 3 taám bìa: xanh, ñoû vaø traéng.
- SGK ñaïo ñöùc 4.
- Caùc truyeän taám göông veà tieát kieäm thôøi giôø.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
1. Khôûi ñoäng: Haùt vui ñaàu giôø
2. Kieåm tra baøi cuõ
3. Baøi  môùi
a)Giôùi thieäu baøi: TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ
b) Tìm hieåu baøi:
* Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän moät phuùt trong SGK
- GV keå chuyeän, sau ñoù cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi theo 3 caâu hoûi :
+ Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû
thaûo luaän . Caùc nhoùm nhaän xeùt.
+ GV keát luaän chung: Moãi phuùt ñeàu ñaùng quyù.
Chuùng ta phaûi tieát kieäm thôøi giôø.
* Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm baøi taäp 2 SGK
- GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän 1 tình huoáng SGK
- GV cho hoïc sinh nhaän xeùt boå sung yù kieán.
- GV keát luaän:
+ YÙ kieán d laø ñuùng vaø caùc yù kieán coøn laïi laø sai.
- Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù
* Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV cho hoïc sinh töï lieân heä thì giôø baûn thaân
*GDKNS: Thôøi gian trong sinh hoaït vaø hoïc taäp haèng ngaøy.
Giaùo duïc HS caàn laäp keá hoaïch khi laøm vieäc, hoïc taäp ñeå söû duïng thôøi gian hieäu quaû.
- Vieát, veõ, caùc truyeän, taám göông, ca dao, tuïc ngöõ veà tieát kieäm thôøi giôø.
4. Cuûng coá:  Daën doø:
- HS ñoïc ghi nhôù baøi
Daën HS Töï laäp thôøi gian bieåu hoïc taäp cuûa mình.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
 
 
 
 
 
- HS laéng nghe 
 
- HS caùc nhoùm thaûo luaän. Sau ñoù ñaïi dieän 3 nhoùm trình baøy vaø neâu keát quaû.
-Caû lôùp theo doõi laéng nghe.
 
 
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.
 
 
 
- Caû lôùp laéng nghe
- HS ñoïc caù nhaân phaàn ghi nhôù
 
 
- Hoïc sinh töï laäp thôøi gian bieåu
- Sau ñoù neâu keát quaû cho lôùp nhaän xeùt.
 
 
 
 
- HS ñoïc ghi nhôù baøi
- HS veà nhaø thöïc hieän
Ñaïo ñöùc
TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ ( Tieát 2)
 
 
    I- YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
- Neâu ñöôïcví duï veà tieát kieäm thôøi giôø
- Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa tieát kieäm thôøi giôø.
*GDKNS: - Kó naêng xaùc ñònh giaù trò cuûa thôøi gian laø voâ giaù.
- Kó naêng laäp keá hoaïch khi laøm vieäc, hoïc taäp ñeå söû duïng thôøi gian hieäu quaû.
- Kó naêng quaûn lí thôøi gian trong sinh hoaït vaø hoïc taäp haèng ngaøy.
- Kó naêng bình luaän, pheâ phaùn vieäc laõng phí thôøi gian.
Giaûm: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn phöông aùn phaân vaân.
   II-TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
       -Caùc truyeän, taám göông veà tieát kieäm thôøi giôø.
   III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
 
   1.Khôûi ñoäng: Haùt vui.
   2.Kieåm tra baøi cuõ:
  HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
   3.Daïy baøi môùi:
  Hoaït ñoäng 1:
  1.HS laøm baøi taäp caù nhaân.
  2.HS trình baøy trao ñoåi tröôùc lôùp.
  3.GV keát luaän:
   -Caùc vieäc laøm (a),(c),(d) laø tieát kieäm thôøi giôø.
   -Caùc vieâc laøm (b),(ñ),(e)khoâng phaûi laø tieát kieäm thôøi giôø.
Hoaït ñoäng 2:
-HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi veà vieäc baûn thaân ñaõ söû duïng thôøi giôø nhö theá naøo vaø döï kieán` thôøi gian bieåu cuûa mình trong thôøi gian tôùi.
-GV môøi moät vaøi HS trình baøy vôùi lôùp.
-Lôùp trao ñoåi,chaát vaán,nhaän xeùt.
-GV nhaän xeùt khen ngôïi nhöõng HS ñaõ bieát söû duïng tieát kieäm thôøi giôø nhaéc nhôû caùc HS coøn söû duïng laõng phí thôøi giôø.
Hoaït ñoäng 3:
1.HS trình baøy,giôùi thieäu caùc tranh veõ,caùc tö lieäu söu taàm ñöôïc veà chuû ñeà tieát kieäm thôøi giôø.
2.HS caû lôùp trao ñoåi,thaûo luaän veà yù nghóa cuûa caùc tranh veõ,ca dao, tuïc ngöõ,truyeän,taám göông…vöøa trình baøy.
3.GV khen caùc em chuaån bò toát vaø giôùi thieäu hay.
Keát luaän chung
    Hoaït ñoäng tieáp noái
*GDKNS:Giaùo duïc HS thöïc hieän tieát kieäm thôøi giôø trong sinh hoaït haèng ngaøy.
  Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm.
 
 
 
 
 
  HS laøm vieäc caù nhaân.
 
 
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi
 
 
 
 
 
 
 
HS giôùi thieäu tö lieäu .
 
 
HS thaûo luaän nhoùm.
 
 
 
 
 
 
Đạo đức : Thực hành kĩ năng GKI
 
ÑAÏO ÑÖÙC
HIEÁU THAÛO VÔÙI OÂNG BAØ, CHA ME Ï( TIEÁT 1)
 
I - Yeâu caàu caàn ñaït:
- Bieát ñöôïc: Con chaùu phaûi hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï ñeå ñeàn ñaùp coâng lao oâng baø cha me ñaõ sinh thaønh nuoâi döôõng daïy doã mình.
- Bieát theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï baèng moät soá vieäc laøm cuï theå trong cuoäc soáng haèng ngaøy ôû gia ñình mình.
*GDKNS:- Kó naêng xaùc ñònh giaù trò tình caûm cuûa oâng baø, cha meï daønh cho con chaùu.
- Kó naêng laéng nghe lôøi daïy baûo cuûa oâng baø, cha meï.
- Kó naêng theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa mình vôùi oâng baø, cha meï.
II - Ñoà duøng hoïc taäp
GV :         - SGK.  Ñoà duøng hoaù trang ñeå dieãn tieåu phaåm Phaàn thöôûng .
                 - Baøi haùt “ Cho con “- Nhaïc vaø lôøi : Nhaïc só  Phaïm Trong Caàu .
HS :         - SGK
III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1- Khôûi ñoäng :
2 – Kieåm tra baøi cuõ : Tieát kieäm thôøi giôø 
- Keå nhöõng vieäc em ñaõ laøm ñeå tieát kieäm thôøi giôø ?
3 - Daïy baøi môùi :
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
a - Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi:
- Baøi haùt noùi veà ñieàu gì ?
- Em coù caûm nghó gì veà tình thöông yeâu, che chôû cuûa cha meï ñoái vôùi mình ? Laø ngöôøi con trong gia ñình, em coù theå laøm gì ñeå vui loøng cha meï ? 
b - Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän tieåu phaåm    “ Phaàn thöôûng “
+ Ñoái vôùi ban ñoùng vai Höng : Vì sao em laïi môøi “ baø “ aên nhöõng chieác baùnh maø em vöøa ñöôïc thöôûng ?
+ Ñeà nghò baïn ñoùng vai “ baø cuûa Höng “ cho bieát : baø caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa ñöùa chaùu ñoái vôùi mình?
-> Höng yeâu kính baø, chaêm soùc baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.
*GDKNS:-  Neâu nhöõng vieäc laøm theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa mình vôùi oâng baø, cha meï.
GV nhaän xeùt + keát luaän
c - Hoaït ñoäng 3 : HS thaûo luaän nhoùm  Baøi taäp 1 (SGK).
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp .
-> Keát luaän : Vieäc laøm cuûa caùc baïn Loan ( tình huoáng b ) , Hoaøi ( tình huoáng d ) , Nhaâm ( tình huoáng ñ ) theà hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø , cha meï ; vieäc laøm cuûa baïn Sinh ( tình huoáng a ) vaø baïn Hoaøng ( tình huoáng c ) laø chöa quan taâm ñeán oâng baø , cha meï .
 
 
d – Hoaït ñoäng 4 : Thaûo luaän nhoùm ( baøi taäp 2 SGK )
- Chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm .
=> Keát luaän veà noäi dung caùc böùc tranh vaø khen caùc nhoùm hS ñaõ ñaët teân tranh phuø hôïp.
- Haùt baøi Cho con
 
 
 
 
 
- HS dieãn tieåu phaåm .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lôùp thaûo luaän , nhaän xeùt veà caùch öùng xöû
 
 
 
 
 
HS trao ñoåi trong nhoùm .
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy .
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung.
 
4 - Cuûng coá – daën doø
- 1 – 2 HS ñoïc ghi nhôù trong SGK .
- Söu taàm caùc truyeän, taám göông, ca dao, tuïc ngöõ  ca ngôïi nhöõng ñöùa con hieáu thaûo.
- Thöïc hieän noäi dung  trong muïc thöïc haønh cuûa SGK.
- Chuaån bò baøi taäp 5 , 6 .
 
7
Ñaïo ñöùc
 
HIEÁU THAÛO VÔÙI OÂNG BAØ CHA MEÏ( tieát 2)
 
I - Yeâu caàu caàn ñaït:
- Bieát ñöôïc: Con chaùu phaûi hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï ñeå ñeàn ñaùp coâng lao oâng baø cha me ñaõ sinh thaønh nuoâi döôõng daïy doã mình.
- Bieát theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï baèng moät soá vieäc laøm cuï theå trong cuoäc soáng haèng ngaøy ôû gia ñình mình.
*GDKNS:- Kó naêng xaùc ñònh giaù trò tình caûm cuûa oâng baø, cha meï daønh cho con chaùu.
- Kó naêng laéng nghe lôøi daïy baûo cuûa oâng baø, cha meï.
- Kó naêng theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa mình vôùi oâng baø, cha meï.
II - Ñoà duøng hoïc taäp
GV :         - SGK.  Ñoà duøng hoaù trang ñeå dieãn tieåu phaåm Phaàn thöôûng .
                 - Baøi haùt “ Cho con “- Nhaïc vaø lôøi : Nhaïc só  Phaïm Trong Caàu .
HS :        - SGK
III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1- Khôûi ñoäng :
2 – Kieåm tra baøi cuõ : Tieát kieäm thôøi giôø 
- Keå nhöõng vieäc em ñaõ laøm ñeå tieát kieäm thôøi giôø ?
3 - Daïy baøi môùi :
 
HOAÏT ÑOÄNG DẠY
HOAÏT ÑOÄNG HỌC
a - Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi:
- Baøi haùt noùi veà ñieàu gì ?
- Em coù caûm nghó gì veà tình thöông yeâu, che chôû cuûa cha meï ñoái vôùi mình ? Laø ngöôøi con trong gia ñình, em coù theå laøm gì ñeå vui loøng cha meï ? 
b - Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän tieåu phaåm    “ Phaàn thöôûng “
+ Ñoái vôùi ban ñoùng vai Höng : Vì sao em laïi môøi “ baø “ aên nhöõng chieác baùnh maø em vöøa ñöôïc thöôûng ?
+ Ñeà nghò baïn ñoùng vai “ baø cuûa Höng “ cho bieát : baø caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa ñöùa chaùu ñoái vôùi mình?
-> Höng yeâu kính baø, chaêm soùc baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.
*GDKNS:-  Neâu nhöõng vieäc laøm theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa mình vôùi oâng baø, cha meï.
GV nhaän xeùt + keát luaän
c - Hoaït ñoäng 3 : HS thaûo luaän nhoùm  Baøi taäp 1 (SGK).
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp .
-> Keát luaän : Vieäc laøm cuûa caùc baïn Loan ( tình huoáng b ) , Hoaøi ( tình huoáng d ) , Nhaâm ( tình huoáng ñ ) theà hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø , cha meï ; vieäc laøm cuûa baïn Sinh ( tình huoáng a ) vaø baïn Hoaøng ( tình huoáng c ) laø chöa quan taâm ñeán oâng baø , cha meï .
d – Hoaït ñoäng 4 : Thaûo luaän nhoùm ( baøi taäp 2 SGK )
- Chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm .
=> Keát luaän veà noäi dung caùc böùc tranh vaø khen caùc nhoùm hS ñaõ ñaët teân tranh phuø hôïp.
 
- Haùt baøi Cho con
 
 
 
 
 
- HS dieãn tieåu phaåm .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lôùp thaûo luaän , nhaän xeùt veà caùch öùng xöû
 
 
4 - Cuûng coá – daën doø
- 1 – 2 HS ñoïc ghi nhôù trong SGK .
- Söu taàm caùc truyeän, taám göông, ca dao, tuïc ngöõ  ca ngôïi nhöõng ñöùa con hieáu thaûo.
- Thöïc hieän noäi dung  trong muïc thöïc haønh cuûa SGK.
- Chuaån bò baøi taäp 5 , 6 .
 
Ñaïo ñöùc BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, COÂ GIAÙO ( Tiết 1) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
   - Bieát ñöôïc coâng lao cuûa thaày giaùo, coâ giaùo.
- Neâu ñöôïc nhöõng coâng vieäc caàn laøm theå hieän söï bieát ôn ñoái vôùi thaày giaùo coâ giaùo
- Leã pheùp , vaâng lôøi thaày giaùo , coâ giaùo.
* GDKNS: - Kó naêng laéng nghe lôøi daïy baûo cuûa thaày coâ.
     - Kó naêng theå hieän söï kính troïng, bieát ôn vôùi thaày coâ.
 II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh veõ caùc tình huoáng ôû BT1
  III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DẠY
HOAÏT ÑOÄNG HỌC
1/ Khôûi ñoäng:  haùt vui.
2/ Kieåm tra :
3/ Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1: Xöû lí tình huoáng.
- Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm: Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc tình huoáng trong saùch vaø thaûo luaän ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Yeâu caàu HS laøm vieäc caû lôùp.
+ Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm ñoùng vai , caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt.
+ Keát luaän: Ta phaûi bieát ôn, kính troïng thaày coâ giaùo vì thaày coâ laø ngöôøi vaát vaû daïy chuùng ta neân ngöôøi.
            “ Thaày coâ nhö theå meï cha
       Kính yeâu, chaêm soùc môùi laø troø ngoan”
Hoaït ñoäng 2:  Laøm vieäc caû lôùp.
+ GV ñöa ra böùc tranh theå hieän caùc tình huoáng nhö BT1 SGK.
+ Keát luaän:
Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc nhoùm ñoâi.
+ GV ñöa baûng phuï coù ghi caùc haønh ñoäng.
+ Yeâu caàu HS thaûo luaän haønh ñoäng naøo ñuùng, haønh ñoäng naøo sai? Vì sao?
Keát luaän:
Hoaït ñoäng 4: Laøm vieäc caù nhaân.
+ Phaùt cho HS 2 tôø giaáy maøu xanh, vaøng.
+ Yeâu caàu HS vieát vaøo tôø giaáy xanh nhöõng vieäc laøm theå hieän söï bieát ôn caùc thaày coâ giaùo, vieát vaøo giaáy maøu vaøng nhöõng vieäc em ñaõ laøm maø caûm thaáy chöa ngoan, coøn laøm coâ buoàn, chöa bieát ôn thaày coâ.
*GDKNS:: Caùc ñaõ bieát ôn thaày coâ giaùo hay chöa?
GV giaùo duïc HS.
4/ Cuûng coá daën doø:        
Goïi vaøi HS ñoïc ghi nhôù baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.   
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo nhoùm, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.
Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
2 nhoùm ñoùng vai.
Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt.
 
HS laéng nghe.
 
 
 
HS quan saùt caùc böùc tranh vaø traû lôøi.
 
 
 
HS traû lôøi.
 
 
 
 
HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi, nhaän xeùt thaûo luaän ñuùng, sai vaø giaûi thích.
 
 
 
 
 
  ÑAÏO ÑÖÙC BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, COÂ GIAÙO (  Tieát 2)  
I - YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
           -  Bieát ñöôïc coâng lao cuûa thaày giaùo, coâ giaùo.
-          Neâu ñöôïc nhöõng coâng vieäc caàn laøm theå hieän söï bieát ôn ñoái vôùi thaày giaùo coâ giaùo
-          Leã pheùp, vaâng lôøi thaày giaùo, coâ giaùo.
GDKNS:- Kó naêng laéng nghe lôøi daïy baûo cuûa thaày coâ.
  - Kó naêng theå hieän söï kính troïng, bieát ôn vôùi thaày coâ.
  II-TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
   GV: -SGK Ñaïo ñöùc 4. Caùc baêng chöõ söû duïng cho hoaït ñoäng 3,tieát1.
 - Böu thieáp chuùc möøng.
    HS: -Keùo,giaáy maøu, buùt maøu, hoà daùn ñeå söû duïng 2, tieát 2.
  III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
 
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1:Trình baøy saùng taùc hoaëc tö lieäu
söu taàm ñöôïc (baøi taäp 4- 5 SGK)
-HS trình baøy, giôùi thieäu.
-Lôùp nhaän xeùt, bình luaän.
-GV nhaän xeùt.
 Hoaït ñoäng 2: Laøm böu thieáp chuùc möøng caùc thaày giaùo, coâ giaùo cuõ
1.GV neâu yeâu caàu.
2.GV nhaéc HS nhôù gôûi taëng caùc thaày coâ giaùo,coâ giaùo cuõ taám thieáp maø mình ñaõ laøm.
GDKNS: Ñeå theå hieän söï kính troïng,loøng  bieát ôn vôùi thaày coâ nhaân dòp 20 – 11 caùc em laøm böu thieáp chuùc möøng caùc thaày giaùo, coâ giaùo cuõ ñeå baøy toû söï bieát ôn.
Keát luaän chung.
-Caàn phaûi kính troïng,bieát ôn caùc thaày giaùo,coâ giaùo.
-Chaêm ngoan, hoïc taäp toát laø bieåu hieän cuûa loøng bieát ôn.
* Hoaït ñoäng noái tieáp
Thöïc hieän caùc noäi dung ôû muïc”thöïc haønh” trong SGK.
4. Cuûng coá –daën doø:
-Nhaän xeùt öu,khuyeát ñieåm.
 
 
 
 
 
HS trình baøy nhaän xeùt
 
 
 
 
 
 
 
HS laøm vieäc theo nhoùm
 
 
 
 
 
HS thöïc haønh
ÑAÏO ÑÖÙC                
  BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN ( Tieát 1)
(GDKNS)
 
        I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1.Bieát ñöôïc treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû yù kieán  veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em.
         2.Böôùc ñaàu bieát baøy toû  yù kieán cuûa baûn thaân vaø laéng nghe, toân toïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.
          * GDKNS:  - Kó naêng trình baøy yù kieán ôû gia ñình vaø lôùp hoïc.
                                             - Kó naêng laéng nghe ngöôøi khaùc trình baøy yù kieán.
                                            - Kó naêng kieàm cheá caûm xuùc.
                                            -Kó naêng  bieát toân troïng vaø theå  hieän söï töï tin.
* GDMT : HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
        II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
            -SGK ñaïo ñöùc 4.
            -Moät vaøi böùc tranh hoaëc ñoà vaät duøng cho hoaït ñoäng khôûi ñoäng .
        III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
   HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
   1.Khôûi ñoäng: Troø chôi dieãn taû .
   2. Daïy baøi môùi:
* Hoaït ñoäng 1:  Thaûo luaän nhoùm
GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng trong moät vaán ñe àcuûa SGK.
-.Caùc nhoùm thaûo luaän .
-.Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy .Caùc nhoùm khaùc chaát vaán ,boå sung yù kieán .
* GDMT : Treû em coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em, trong ñoù coù vaán ñeà moâi tröôøng.
-.GV keát  luaän
    Hoaït ñoäng 2: Trình baøy yù kieán
- GV neâu yeâu caàu cuûa BT.
-Moät soá nhoùm trình baøy keát quaû .Caùc nhoùm khaùc boå sung .
-GV keát luaän laøm vieäc cuûa baïn Dung laø ñuùng ,vì baïn ñaõ bieát baøy toû mong muoán ,nguyeän voïng cuûa mình .Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng vaø Khaùnh laø khoâng ñuùng .
* Hoaït ñoäng 3: Tranh luaän
GV chia lôùp thaønh 2 ñoäi A vaø B. Hai ñoäi seõ tranh luaän vôùi nhau theo caùc vaán ñeà ñöôïc ñöa ra trong BT2 (SGK).
-GV keát luaän:
4.Cuûng coá daën doø:
  HS ñoïc phaàn ghi nhôù .
Nhaän xeùt tieát hoïc.
  Hoaït ñoäng noái tieáp.
Thöïc hieän theo yeâu caàu baøi taäp 4 SGK.
 
 
 
Chia nhoùm thaûo luaän .
Thaûo luaän nhoùm 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû nhoùm.
 
 
 
Chia lôùp thaønh 2 ñoäi A vaø B.
HS ñöa ra yù kieán baûo veä.
 
 
  HS ñoïc laïi baøi.
 
 
 
 
 
ÑAÏO ÑÖÙC
 BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN  (Tieát 2 )
    I. Y£U CÇU CAÀN ÑAÏT:
       1. Bieát ñöïoc treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû yù kieán  veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em.
      2. Böôùc ñaàu bieát baøy toû  yù kieán cuûa baûn thaân vaø laéng nghe, toân toïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.
      * GDKNS:   - Kó naêng trình baøy yù kieán ôû gia ñình vaø lôùp hoïc.
                               - Kó naêng laéng nghe ngöôøi khaùc trình baøy yù kieán.
                               - Kó naêng kieàm cheá caûm xuùc.
                                -Kó naêng  bieát toân troïng vaø theå  hieän söï töï tin.
* GDMT : HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa
phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc
veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
  II- TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
            -SGK ñaïo ñöùc 4.
            -Moãi HS chuaån bò 3 taám bìa maøu ñoû,xanh vaø traéng .
               III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
Ho¹t ®éng DAÏY
Ho¹t ®éng HOÏC
   * Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm vaø ñoùng vai
  Caùch chôi : Moät soá HS xung phong ñoùng vai phoùng vieân vaø phoûng vaán caùc baïn trong lôùp
theo nhöõng caâu hoûi trong baøi taäp 3,SGK hoaëc caùc caâu hoûi sau:
  GV keát luaän: Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn coù söï suy nghó rieâng vaø coù quyeàn baøy toû yù kieán cuûa mình .
 * GDMT : Treû em coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em, trong ñoù coù vaán ñeà moâi tröôøng hay khoâng ?
- GV keát  luaän: HS caàn baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi cha meï, vôùi thaày coâ giaùo, vôùi chính quyeàn ñòa phöông veà moâi tröôøng soáng cuûa em trong gia ñình, veà moâi tröôøng lôùp hoïc , tröôøng hoïc veà moâi tröôøng coäng ñoàng ñòa phöông..
* Hoaït ñoäng 2: Baøi vieát ngaén
GV chia HS thaønh caùc nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm thaûo luaän theo caùc vaán ñeà sau.
1/ Toå chöùc sinh hoaït trong lôùp nhaân ngaøy leã 20 – 11.
2/ Caùc daïng hoaït ñoäng trong lôùp em muoán tham gia.
3/ Ñaùnh giaù tình hình hoïc taäp cuûa lôùp trong tuaàn qua göûi leân GV chuû nhieäm.
4/ Em choïn baïn HS tieâu bieåu trong tuaàn cuûa lôùp.
GV môøi caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.
GV keát luaän.
Hoaït ñoäng noái tieáp
 - HS thaûo luaän veà caùc vaán ñeà cuûa lôùp cuûa toå, cuûa tröôøng .
 - Tham gia yù kieán vôùi cha meï ,anh chò em nhöõng ñeà coù lieân quan ñeán baûn thaân em, ñeán gia ñình em.
* Cuûng coá –daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
HS chôi troø chôi phoùng vieân
HS traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
HS traû lôøi caâu hoûi
 
 
HS laéng nghe
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän vaø cho yù kieán.
 
 
 
Ñaïo ñöùc
YEÂU LAO ÑOÄNG( TIEÁT 2)
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa lao ñoäng.
Tích cöïc tham gia caùc coâng vieäc lao ñoäng ôû lôùp,ôû tröôøng, ôû nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.
Khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng bieåu hieän löôøi lao ñoäng.
*GDKNS:-  Kó naêng xaùc ñònh giaù trò cuûa lao ñoäng.
           - Kó naêng quaûn lí thôøi gian ñeå tham gia laøm nhöõng vieäc vöøa söùc ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
* Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS taäp hôïp vaø giôùi thieäu nhöõng tö lieäu khoù söu taàm veà taám göông lao ñoäng cuûa caùc Anh huøng lao ñoäng; coù theå cho HS töï keå veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình, cuûa caùc baïn hoaëc nhaân daân ñòa phöông trong vieäc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 -SGK Ñaïo ñöùc 4.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
-HS ñoïc baøi ghi nhôù baøi Yeâu lao ñoäng.
-Tai sao ta phaûi yeâu lao ñoäng?
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
*Hoaït ñoäng 1: laøm vieäc theo nhoùm ñoâi (B T 5)
-HS trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung theo nhoùm ñoâi.
-GV môøi moät vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp. Lôùp thaûo luaän, nhaän xeùt.
-GV nhaän xeùt vaø nhaéc nhôû HS caàn phaûi coá gaéng, hoïc taäp, reøn luyeän ñeå coù theå thöïc hieän öôùc mô veà ngheà nghieäp töông lai cuûa mình.
*Hoaït ñoäng 2: HS töï keå veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình, cuûa caùc baïn hoaëc nhaân daân ñòa phöông trong vieäc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm 4.
*GDKNS: Giaùo duïc HS caàn laøm nhöõng vieäc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
-GV nhaän xeùt, khen nhöõng baøi vieát, tranh veõ toát.
*Keát luaän chung
+Lao ñoäng laø vinh quang. Moïi ngöôøi ñeàu caàn phaûi lao ñoäng vì baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.
+Treû em cuõng caàn tham gia caùc coâng vieäc ôû nhaø, ôû tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa  baûn thaân.
Hoaït ñoäng tieáp noái -Thöïc hieän noäi dung muïc thöïc haønh trong SGK.
4.Cuûng coá – daën doø
-GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
-2-3 HS ñoïc baøi, lôùp laéng nghe.
-HS traû lôøi , lôùp nhaän xeùt.
 
 
-HS ñoïc ñeà baøi
-HS taäp trung nhoùm ñoåi ñeå thaûo luaän
-HS traû lôøi , lôùp nhaän xeùt
-Caû lôùp laéng nghe.
-HS neâu, lôùp nhaän xeùt vaø boå sung.
 
 
 
 
 
-HS thaûo luaän, lôùp nhaän xeùt.
-Caû lôùp laéng nghe.
 
 
 
+Caû lôùp laéng nghe.
 
 
 
 
-HS thöïc haønh.
 
-Caû lôùp laéng nghe.
 
ÑAÏO ÑÖÙC
OÂN TAÄP VAØ THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG CUOÁI HOÏC KÌ I
 
ÑAÏO ÑÖÙC
          Kính troïng bieát ôn ngöôøi lao ñoäng (Tieát 1)
I- YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
               1 . Vì sao caàn phaûi kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng
               2 . Böôùc ñaàu bieát cö xöû leã pheùp vôùi nhöõng ngöôø lao ñoäng vaø bieát traân troïng, giöõ gìn thaønh quaû lao ñoäng cuûa hoï.
* GDKNS: Caùc kó naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
                 - Kó naêng toân troïng giaù trò söùc lao ñoäng.
                  - Kó naêng theå hieän söï  toân troïng, leã pheùp vôùi ngöôøi lao ñoäng.
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY-HOÏC
              - GV : Söu taàm caùc maãu chuyeän, vaät duïng saém vai; phieáu BT.
               - HS : SGK, Taäp hoïc .
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
  Hoaït ñoäng 1: Ñoïc truyeän  : Buoåi hoïc ñaàu tieân.
- Cho 1 HS ñoïc truyeän
- GV ñaët caâu hoûi : ( caâu 1,2 SGK/tr 28)
+ GV nhaän xeùt.
* GDKNS: GV giaùo duïc HS phaûi kính troïng moïi ngöôøi lao ñoäng, duø laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng raát bình thöôøng.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm
- GV neâu yeâu caàu baøi taäp
- GV keát luaän:
 + Nhöõng ngöôøi lao ñoäng trí oùc , chaân tay;
laø : a,b, c, d, ñ, e, g, h, n, o.
+ i, k, l, m: khoâng phaûi laø ngöôøi lao ñoäng vì khoâng mang lôïi ích cho XH,thaäm chí baûn thaân.
 
 Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm ( BT 3 )
- Cho HS neâu YC: trình baøy keát quaû vaøo phieáu.
STT
Ngöôøi lao ñoäng
Ích lôïi mang laïi cho XH
1
...
Coâng nhaân XD.
...................
XD caùc coâng trình
........................
- GV KL: Moïi ngöôøi lao ñoäng ñeàu mang laïi lôïi ích cho GÑ- XH.
 Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caù nhaân
- Cho HS neâu YC
- GV KL: caùc vieäc laøm a, c, d, ñ, e, g. theå hieän söï kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng.
- Goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù
4/ Cuûng coá:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
 
 
 
+ Lôùp ñoïc thaàm
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi, traû lôøi caùc caâu hoûi.
- Lôùp nhaän xeùt, boå sung
 
 
 
 
+ HS thaûo luaän nhoùm ñoâi BT1/ SGK
- Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, lôùp boå sung.
 
 
 
 
 
 
- HS laøm vieäc caù nhaân.
- Thaûo luaän nhoùm ( BT 3)
+ Caùc nhoùm giaûi ñaùp theo yeâu caàu vaøo phieáu
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
- Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 
 
 
- Laøm vieäc caù nhaân, HS laàn löôït trình baøy
- Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 
- Ñoïc thaàm ghi nhôù,
 
 
ÑAÏO ÑÖÙC
     KÍNH TROÏNG VAØ BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG  (Tieát 2)
 
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
               1 . Vì sao caàn phaûi kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng
               2 . Böôùc ñaàu bieát cö xöû leã pheùp vôùi nhöõng ngöôøi lao ñoäng vaø bieát traân troïng, giöõ gìn thaønh quaû lao ñoäng cuûa hoï.
* GDKNS: Caùc kó naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
                 - Kó naêng toân troïng giaù trò söùc lao ñoäng.
                  - Kó naêng theå hieän söï  toân troïng, leã pheùp vôùi ngöôøi lao ñoäng.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY-HOÏC
    -SGK Ñaïo ñöc 4.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG DẠY
HOAÏT ÑOÄNG HỌC
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Ñoùng vai (baøi taäp 4, SGK)
1.GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm, giao moãi nhoùm thaûo luaän vaø chuaån bò ñoùng vai moät tình huoáng.
2.Nhoùm thaûo luaän vaø chuaån bò ñoùng vai.
3. Caùc nhoùm leân ñoùng vai.
4. GV phoûng vaán HS ñang ñoùng vai.
5. Thaûo luaän caû lôùp:
* GDKNS: Caùch cö xöû vôùi ngöôøi lao ñoäng trong moãi tình huoáng nhö vaäy ñaõ phuø hôïp chöa ? Vì sao ?
  - Em caûm thaáy nhö theá naøo öùng xöû nhö vaäy ?
GV giaùo duïc HS phaûi kính troïng moïi ngöôøi lao ñoäng, duø laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng raát bình thöôøng.
6. GV keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong moãi tình huoáng.
Hoaït ñoäng 2: Trình baøy saûn phaåm ( Baøi taâp 5 – 6, SGK.)
  1. HS trình baøy saûn phaåm (theo nhoùm hoïc caù nhaân).
  2. Caû lôùp nhaän xeùt.
  3. GV nhaän xeùt chung
Keát luaän chung.
GV môøi 1 -2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
 Hoaït ñoäng noái tieáp
Thöïc hieän kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng.
  3 . Cuûng coá daën doø:
-Nhaän xeùt öu,khuyeát ñieåm.
 
 
 
 
 
 
HS laøm vieäc theo nhoùm
 
 
 
 
 
HS traû lôøi .
 
 
 
 
 
 
HS trình baøy saûn phaåm
 
 
 
HS ñoïc
 
HS thöïc hieän
 
 
Ñaïo ñöùc
BAØI 10: LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (TIEÁT 1)
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
 -Bieát ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc cö xöû  lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
 -Neâu ñöôïc ví duï veà cö xöû  phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
 -Bieát  lòch söï vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.
* GDKNS: Caùc kó naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
- Kó naêng theå hieän söï töï troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc.
- Kó naêng öùng xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
- Kó naêng ra quyeát ñònh löïa choïn haønh vi vaø lôøi noùi phuø hôïp trong moät soá tình huoáng.
- Kó naêng kieåm soaùt caûm xuùc khi caàn thieát.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 -Moãi hoïc sinh coù ba taám bìa maøu : xanh, ñoû, traéng.
 -Moät soá ñoà duøng, ñoà vaät phuïc vuï cho troø chôi ñoùng vai.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-Taïi sao ta phaûi bieát ôn vaø kính troïng ngöôøi lao ñoäng ?
3.Baøi môùi
a/Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp Chuyeän ôû tieäm may.
-GV yeâu caàu HS ñoïc truyeän roài thaûo luaän theo caâu hoûi 1,2 SGK.
-Caùc nhoùm tieán haønh laøm vieäc, sau ñoù cho ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp.
-Gv keát luaän :
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi (baøi taäp 1 SGK)
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän cho caùc nhoùm.
-Cho ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû.
-GV keát luaän :
+Caùc haønh vi, vieäc laøm (b), (d) laø ñuùng.
+Caùc haønh vi vieäc laøm (a), (c), (ñ) laø sai.
*Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp 3 SGK)
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho nhoùm.
-Cho ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy
GV nhaän xeùt vaø keát luaän.
-GV keát luaän :
-Cho vaøi HS ñoïc ghi nhôù baøi SGK.
*Hoaït ñoäng tieáp noái :
Söu taàm ca dao, tuïc ngöõ, truyeän, taám göông veà cö xöû lòch söï vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi.
4.Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Tieát sau hoïc baøi naøy tieáp theo.
 
 
 
-HS traû lôøi, lôùp nhaän xeùt.
 
 
-HS ñoïc ñeà baøi.
 
 
-Caùc nhoùm ñoïc truyeän, roài thaûo luaän.
-Caû lôùp laéng nghe, neâu keát quaû vaø nhaän xeùt boå sung.
 
-Taäp trung nhoùm vaø tieán haønh thaûo luaän
-Caù nhaân baùo caùo, lôùp neâu nhaän xeùt vaø boå sung.
-Caû lôùp laéng nghe.
 
 
-HS taäp trung nhoùm tieán haønh thaûo luaän. Sau ñoù trình baøy keát quaû thaûo luaän, lôùp nhaän xeùt.
-Caû lôùp laéng nghe.
- HS ñoïc ghi nhôù
 
-Veà nhaø söu taàm
-Caû lôùp laéng nghe.
Ñaïo ñöùc
LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (TIEÁT 2)
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
             -Bieát ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc cö xöû  lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
 -Neâu ñöôïc ví duï veà cö xöû  phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
 -Bieát  lòch söï vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.
* GDKNS: Caùc kó naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
- Kó naêng theå hieän söï töï troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc.
- Kó naêng öùng xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi.
- Kó naêng ra quyeát ñònh löïa choïn haønh vi vaø lôøi noùi phuø hôïp trong moät soá tình huoáng.
- Kó naêng kieåm soaùt caûm xuùc khi caàn thieát.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC;
GV: Phieáu BT.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
-Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöôøi ?
-Vì sao caàn phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi ?
-Ta phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo vôùi moïi ngöôøi ?
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu vaø ghi ñeà baøi leân baûng
*Hoaït ñoäng 1: Baøy toû yù kieán (baøi taäp 2, SGK)
-Caùc böôùc tieán haønh nhö ôû hoaït ñoäng 3 tieát 1 baøi 3.
* GDKNS: Giaùo duïc kó naêng ra quyeát ñònh löïa choïn haønh vi vaø lôøi noùi phuø hôïp trong moät soá tình huoáng.
*GV keát luaän :
+Caùc yù kieán c , d laø ñuùng .
+Caùc yù kieán a, b, ñ laø sai.
*Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai (baøi taäp 4 SGK)
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm cuï cho caùc nhoùm thaûo luaän vaø chuaån bò ñoùng vai tình huoáng baøi taäp 4.
-Cho moät nhoùm leân ñoùng vai, caùc nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt. GV nhaän xeùt .
-GV keát luaän chung :
+GV ñoïc caâu ca dao :
                     Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua                  Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau.
*Hoaït ñoäng tieáp noái
Cho HS thöïc hieän cö xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi xung quanh trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
4.Cuûng coá – daën doø
-Nhaän xeùt tieát hoïc. Bieåu döông hoïc sinh hoïc toát.
-Xem tröôùc baøi “Giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng”.
Haùt vui
 
-HS traû lôøi caâu hoûi.
 
 
 
-HS ñoïc laïi ñeà baøi
 
 
HS löïa choïn haønh vi vaø lôøi noùi phuø hôïp trong moät soá tình huoáng.
 
Caû lôùp laéng nghe.
 
 
-HS taäp trung theo nhoùm 4 ñeå thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt.
-Caû lôùp laéng nghe.
 
 
-Caû lôùp laéng nghe.
 
 
-Cho HS theo caëp taäp neâu nhöõng lôøi lòch söï vôùi nhau.
 
-Caû lôùp laéng nghe.
 
ÑAÏO ÑÖÙC
 GIÖÕ GÌN CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG ( TIEÁT 1)
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
     - Bieát ñöôïc vì sao phaûi baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
     - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caøng laøm ñeå baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
     - Coù yù thöùc baûo veä , giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông.
     -  GDMT: Giaùo duïc HS bieát giöõ gìn baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
*GDKNS: Kó naêng xaùc ñònh giaù trò vaên hoùa tinh thaàn cuûa nhöõng nôi coâng coäng.
- Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông.
*Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS taäp hôïp vaø giôùi thieäu nhöõng tö lieäu khoù söu taàm veà taám göông giöõ gìn, baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, coù theå yeâu caàu HS keå veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình, cuûa caùc baïn hoaëc cuûa nhaân daân ñòa phöông trong vieäc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
  II-TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
   GV: - Phieáu ñieàu tra (theo maãu baøi taäp 4).
    - Moãi HS 3 taám bìa maøu : xanh, ñoû, traéng.
  III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
3. Baøi môùi:
*Hoaït ñoäng 1: 
1.GV chia nhoùm giao nhieäm vuï thaûo luaän cho caùc nhoùm HS.
2. Caùc nhoùm thaûo luaän.
3. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc trao ñoåi, boå sung.
4. GV keát luaän :
*Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp 1  (SGK).
1. GV giao töøng HS thaûo luaän baøi taäp 1.
2. Caùc nhoùm thaûo luaän.
3. Ñaïi dieän. Caû lôùp trao ñoåi, tranh luaän.
4. GV keát luaän ngaén goïn veà töøng tranh :                   
 *Hoaït ñoäng 3 : Xöû lí tình huoáng (baøi taäp 2 SGK)
  1.  GV yeâu caàu caùc nhoùm HS, xöû lí tình huoáng.
  2. Caùc nhoùm thaûo luaän.
  3. Theo töøng noäi dung. Boå sung tranh luaän yù kieán tröôùc lôùp.
  4. GV keát luaän veà töøng tình huoáng :
-GV môøi 1 – 2 HS ñoïc ghi nhôù.
GDMT: Caùc coâng trình coâng coäng coù lieân quan tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng vaø chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nguôøi daân.
+Chuùng em  caàn phaûi baûo veä caùc coâng trình coâng coäng?
Hoaït ñoäng tieáp noái
Caùc nhoùm HS ñieàu tra veà coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông vaø coù boå sung theâm coät veà ích lôïi cuûa coâng trình coâng coäng.
*GDKNS: Giaùo duïc HS hieåu giaù trò vaên hoùa caùc coâng trình coâng coäng.
*Cuûng coá –daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø HTL noäi dung baøi.
 
 
 
 
 
HS laøm vieäc theo nhoùm
 
 
HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi.
HS trình baøy saûn phaåm
 
 
HS thöïc hieän
 
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 
 
 
 
 
Ñoïc phaàn ghi nhôù.
 
 
HS traû lôøi
 
 
HS caùc nhoùm thaûo luaän.
 
     Moân  : Ñaïo ñöùc
Baøi: Giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng ( tieát 2 )  
I YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
     - Bieát ñöôïc vì sao phaûi baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
     - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caøn laøm ñeå baûo veä caùc coâng trình coâng coäng
     - Coù yù thöùc baûo veä , giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông.
     -  GDMT: Giaùo duïc HS bieát giöõ gìn baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
*GDKNS: Kó naêng xaùc ñònh giaù trò vaên hoùa tinh thaàn cuûa nhöõng nôi coâng coäng.
- Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông.
*Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS taäp hôïp vaø giôùi thieäu nhöõng tö lieäu khoù söu taàm veà taám göông giöõ gìn, baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, coù theå yeâu caàu HS keå veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình, cuûa caùc baïn hoaëc cuûa nhaân daân ñòa phöông trong vieäc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
              - GV : SGK, KHBH
               - HS : SGK, Taäp hoïc . Moãi HS coù 3 taám bìa maøu.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
*Hoaït ñoäng 1:
- GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän cho caùc nhoùm HS.
 
GV keát luaän: Nhaø vaên hoùa xaõ laø moät coâng trình coâng coäng, laø nôi sinh hoaït vaên hoùa chung cuûa nhaân daân ñöôïc xaây döïng bôûi nhieàu coâng söùc, tieàn cuûa. Vì vaäy, Thaéng caàn phaûi khuyeân Huøng neân giöõ gìn, khoâng ñöôïc veõ baäy leân ñoù.
* Hoaït ñoäng 2:
Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi ( Baøi taäp 1, SGK )
- GV chia cho töøng nhoùm HS thaûo luaän baøi taäp 1.
GV keát luaän ngaén goïn veà töøng tranh:Tranh 1: Sai. Tranh 2: Ñuùng. Tranh 3: Sai. Tranh 4: Ñuùng
 Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng ( BT2 )
- GV yeâu caàu caùc nhoùm HS thaûo luaän, xöû lí tình huoáng.
- GV keát luaän veà töøng tình huoáng.
- GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK.
Cuûng coá:
 *GDKNS: Giaùo duïc HS hieåu giaù trò vaên hoùa caùc coâng trình coâng coäng.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà xem tröôùc baøi: Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
 
 
 
 
- Caùc nhoùm HS thaûo luaän.
 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc trao ñoåi, boå sung.
 
 
 
 
 
- Thöïc hieän muïc thöïc haønh trong SGK.
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy. Caû lôùp trao ñoåi, tranh luaän.
 
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
 
- 2 HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
 
 
 
 
 
 
                                 Ñaïo ñöùc
Thöïc hieän kó naêng giöõa HK2 I/ Yeâu caàu caàn ñaït:           1 . Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc
          2 . Nhaän xeùt, töï kieåm tra caùc haønh vi ñaïo ñöùc, caùc öùng xöû toát ñeïp trong cuoäc soáng.
          3 . Töï ñaùnh giaù veà baûn thaân.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
              - GV : SGK , phieáu BT
               - HS : SGK, Taäp hoïc, theû maøu.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
* Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá kieán thöùc
 
+ HS neâu laïi nhöõng baøi ñaõ hoïc
+ Ñöa ra caùc haønh vi ñuùng ôû moãi baøi hoïc
+ UÙng duïng vaøo cuoäc soáng
* GV nhaän xeùt, choát yù
 
* Hoaït ñoäng 2: Saém vai
+ GV gôïi yù cho caùc nhoùn saém vai theo tình huoáng
- GV keát luaän chung, tuyeân döông nhoùm thöïc hieän toát.
*Cuûng coá – daën  doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS veà nhaø xem baøi, thöïc hieän
 
 
 
 
 
- HS laàn löôït neâu nhöõng ñieàu ñaõ hoïc, öùng duïng vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy
- Lôùp nhaän xeùt yù kieán cuûa baïn, boå sung
 
 
- Töï choïn tình huoáng ñeå saém vai
 
 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, Lôùp nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
- ÖÙng duïng nhöõng ñieàu hay ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy.
 
 
Moân  : Ñaïo ñöùc
Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo ( Tieát 1 )  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
- Neâu ñöôïc ví duï veà hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
-Thoâng caûm vôùi baïn beø vaø  nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoaïn naïn ôû lôùp, ôû tröôøng vaø coäng ñoàng.
- Tích cöïc tham gia moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo ôû lôùp, ôû tröôøng, ôû ñòa phöông phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø vaïn ñoäng baïn beø, gia ñình cuøng tham gia.
* GDKNS: Caùc kó naêng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
- Kó naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm khi nhaän tham gia moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
* TT HCM: Giaùo duïc HS bieát tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo laø theå hieän loøng nhaân aùi theo göông Baùc Hoà.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV :Tranh phoùng to , phieáu baøi taäp .
- HS : SGK,...
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
 *Hoaït ñoäng 1 : thaûo luaän nhoùm (thoâng tin tranh 37, SGK)
-GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc thoâng tin vaø tieán haønh thaûo luaän caâu hoûi 1, 2.
-Cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, cho nhoùm khaùc nhaän xeùt tranh luaän.
* GDKNS: Em haõy neâu  moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo maø em ñaõ tham gia?
-GV keát luaän : treû em vaø nhaân daân ôû caùc vuøng bò thieân tai hoaëc coù chieán tranh ñaõ phaûi chòu nhieàu khoù khaên, thieät thoøi. Chuùng ta caàn caûm thoâng, chia seû vôùi hoï, quyeân goùp tieàn cuûa ñeå giuùp ñôõ hoï. Ñoù laø moät hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
*Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
-Cho töøng nhoùm thaûo luaän baøi taäp. Sau ñoù cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
GV nhaän xeùt, keát luaän :
+Vieäc laøm trong caùc tình huoáng a vaø c laø ñuùng.
+Tình huoáng b laø sai vì khoâng phaûi xuaát phaùt töø taám loøng caûm thoâng, mong muoán chia seû vôùi ngöôøi taøn taät maø chæ ñeå laáy thaønh tích cho baûn thaân.
*Hoaït ñoäng 3 : Baøy toû yù kieán
-Cho HS neâu yù kieán, GV nhaän xeùt keát luaän
+YÙ kieán a, d ñuùng
+YÙ kieán b, c sai
4/ Cuûng coá – Daën doø:
* TT HCM: Giaùo duïc HS coù yù thöùc, traùch nhieäm khi nhaän tham gia moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø xem laïi baøi.
 
Haùt vui
 
 
 
 
-Caùc nhoùm thaûo luaän theo nhoùm 4.
 
-Caùc nhoùm trình baøy, lôùp nhaän xeùt.
 
-Caû lôùp laéng nghe
 
 
 
 
 
 
 
-Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt.
 
+Caû lôùp laéng nghe
 
 
 
 
 
-HS töï baøy toû yù kieán, neâu tröôùc lôùp, nhaän xeùt.
-Caù nhaân ñoïc ghi nhôù baøi
-HS neâu, lôùp nhaän xeùt.
 
                                   
 
Moân  : Ñaïo ñöùc
Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo ( tieát 2)  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
          Neâu ñöôïc ví duï veà hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
-Thoâng caûm vôùi baïn beø vaø  nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoaïn naïn ôû lôùp, ôû tröôøng vaø coäng ñoàng.
- Tích cöïc tham gia moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo ôû lôùp, ôû tröôøng, ôû ñòa phöông phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø vaïn ñoäng baïn beø, gia ñình cuøng tham gia.
* GDKNS: Caùc kó naêng cô baûn ñöôïc giaùo duïc.
- Kó naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm khi nhaän tham gia moät soá hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
* TT HCM: Giaùo duïc HS bieát tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo laø theå hieän loøng nhaân aùi theo göông Baùc Hoà.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
              - GV : SGK , phieáu BT, tranh minh hoïa
               - HS : SGK, Taäp hoïc, theû maøu.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän tình huoáng
- 1 HS ñoïc caùc tình huoáng, traû lôøi:
+ Em suy nghó gì veà nhöõng khoù khaên maø nhaân daân vaø caùc baïn nhoû ôû caùc vuøng luõ luït phaûi höùng chòu?
+ Em coù theå laøm gì ñeå giuùp hoï? Vì sao?
+ GV nhaän xeùt, choát yù: Treû em vaø nhaân daân vuøng luõ gaëp nhieàu khoù khaên: maát nhaø cöûa, tieáu aên, thieáu nöôùc uoáng,...
- Em coù theå quyeân goùp tieàn, quaàn aùo, ñoà duøng hoïc taäp,... Vì ñoù laø vieäc laøm nhaân ñaïo.
 Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 1
- Cho HS neâu YC baøi taäp
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
- GV nhaän xeùt, KL
+  Tình huoáng a); c) : ñuùng
+ Tình huoùng b) sai( vì khoâng xuaát phaùt töø loøng thoâng caûm, muoán seû chia..)
 Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp 3
- Cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp
- GV keát luaän , khen HS tìm ra yù ñuùng
+ YÙ kieán ñuùng: yù a); d)
+ YÙ kieán sai: yù b); c)
* Cuûng coá c
* GDKNS: Vì sao caàn tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo?
GV nhaän xeùt + giaùo duïc HS.
-          Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
 
 
-HS thaûo luaän caùc tình huoáng, traû lôøi caâu hoûi.
 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy
- Lôùp nhaän xeùt yù kieán cuûa baïn, boå sung
 
 
 
 
 
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi, neâu nhaän xeùt theo töøng tình huoáng ñuùng; sai
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, Lôùp nhaän xeùt.
 
 
 
- Laøm vieäc caù nhaân
- Vaøi HS trình baøy, Lôùp nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
- 3-4 HS traû lôøi
 
 
 
- Vaän duïng nhöõng ñieàu hay ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy.
                                                           Moân  : Ñaïo ñöùc     
Baøi: Toân troïng Luaät Giao thoâng ( tieát 1) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
- Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh khi tham giao thoâng ( nhöõng quy ñònh coù lieân quan tôùi HS).                                               - Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng Luaät Giao thoâng vaø vi phaïm Luaät Giao thoâng.
- Nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
* GDKNS: - Kó naêng tham gia giao  thoâng ñuùng luaät.
                    - Kó naêng pheâ phaùn nhöõng haønh vi vi phaïm Luaät Giao thoâng.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
              - GV : SGK, KHBH, moät soá bieån baùo giao thoâng.
               - HS : SGK, Taäp hoïc .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm ( thoâng tin trang 40 SGK )
- GV chia HS thaønh caùc nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm ñoïc thoâng tin vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi veà nguyeân nhaân, haäu quaû cuûa tai naïn giao thoâng, caùch tham gia giao thoâng an toaøn.
* GDKNS: Tham gia giao  thoâng nhö theá naøo laø  ñuùng luaät?
- GV keát kuaän: Tai naïn giao thoâng ñeå laïi nhieàu haäu quaû: toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa. Moïi ngöôøi daân ñeàu coù traùch nhieäm toân troïng vaø chaáp haønh luaät giao thoâng.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ( baøi taäp 1, SGK)
- GV chia HS thaønh caùc nhoùm ñoâi vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm.
 
 
- GV môøi moät soá nhoùm HS leân trình baøy keát quaû laøm vieäc.
 Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm  ( BT2 )
- GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän moät tình huoáng.
- GV keát luaän: Caùc vieäc laøm trong caùc tình huoáng cuûa baøi taäp 2 laø nhöõng vieäc laøm deã gaây tai naïn giao thoâng, nguy hieåm ñeán söùc khoeû vaø tính maïng con ngöôøi.
* Cuûng coá – daën doø:
Hoïc thuoäc phaàn Ghi nhôù.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
- Caùc nhoùm HS thaûo luaän.
 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc trao ñoåi, boå sung.
HS traû lôøi theo suy nghó.
 
 
 
 
 
 
 
- Töøng nhoùm HS xem xeùt tranh ñeå tìm hieåu: Noäi dung böùc tranh noùi veà ñieàu gì? Nhöõng vieäc laøm ñoù ñaõ theo ñuùng Luaät Giao thoâng chöa? Neân laøm theá naøo thì ñuùng luaät giao thoâng?
 
 
 
- HS döï ñoaùn keát quaû cuûa töøng tình huoáng.
 
- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän
 
 
- 2 HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
 
 
 
                                Moân  : Ñaïo ñöùc     
Toân troïng luaät giao thoâng  ( t2 ) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
- Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh khi tham giao thoâng ( nhöõng quy ñònh coù lieân quan tôùi HS).                                                 - Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng Luaät Giao thoângvaø vi phaïm Luaät Giao thoâng.
- Nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
* GDKNS: - Kó naêng tham gia giao  thoâng ñuùng luaät.
                    - Kó naêng pheâ phaùn nhöõng haønh vi vi phaïm Luaät Giao thoâng.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV :Tranh phoùng to , phieáu baøi taäp .........
- HS : SGK,...
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän cuûa caùc nhoùm
-Cho ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû.
-GV nhaän xeùt vaø boå sung .
 
 
 
 
*Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
-GV giao cho töøng nhoùm thaûo luaän baøi taäp
-Cho ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû.
* GDKNS: Neâu nhöõng vieäc tham gia giao  thoâng ñuùng Luaät Giao thoâng?.
GV nhaän xeùt vaø keát luaän:
*Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng
-GV cho caùc nhoùm thaûo luaän xöû lí tình huoáng BT2.
-Cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, boå sung, tranh luaän yù kieán tröôùc lôùp.
-GV keát luaän :
  -Cho 2-3 HS ñoïc ghi nhôù baøi
*Cuûng coá- daën doø:
- Thöïc hieän muïc thöïc haønh trong SGK.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà HTL ghi nhôù.
        * Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. Caùc nhoùm thaûo luaän.
Tai naïn giao thoâng ñeå laïi nhieàu haäu quaû : Toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa . Tai naïn giao thoâng xaûy ra do nhieàu nguyeân nhaân : do thieân tai nhö baõo, ñoäng ñaát, saït lôû nuùi…, nhöng chuû yeáu laø do con ngöôøi nhö laùi nhanh , vöôït aåu, khoâng chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng.Moïi ngöôøi ñaân ñeàu coù traùch nhieäm toân troïng vaø chaáp haønh luaät giao thoâng.
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng saém vai
+Tranh 1, 5 , 6 laø caùc vieäc laøm chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng.
+Tranh 2 , 3 , 4 laø nhöõng vieäc laøm nguy hieåm , caûn trôû giao thoâng.
 
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng caù nhaân
+  Caùc vieäc laøm trong caùc tình huoáng cuûa baøi taäp 2 laø nhöõng vieäc laøm deã gaây tai naïn giao thoâng , nguy hieåm ñeán söùc khoeû vaø tính maïng con ngöôøi .
  + Luaät giao thoâng caàn thöïc hieän ôû moïi nôi, moïi luùc.
 
Moân  : Ñaïo ñöùc
Baøi: Baûo veä moâi tröôøng ( tieát 1) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
-          Bieát ñöôïc söï caàn thieát phaûi baûo veä moâi tröôøng ( BVMT) vaø traùch nhieäm tham gia BVMT.
- Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi löùa tuoåi ñeå BVMT.
 * BVMT: Bieát baûo veä, giöõ gìn moâi tröôøng trong saïch.
*GDKNS:-Kó naêng trình baøy caùc yù töôûng baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
- Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin lieân quan ñeán oâ  nhieãm moâi tröôøng.
-Kó naêng bình luaän, xaùc ñònh caùc löïa choïn, caùc giaûi phaùp toát nhaát ñeå baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
- Kó naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
* SDNLTKHQ: Baûo veä moâi tröôøng laø giöõ cho moâi tröôøng trong laønh, soáng thaân thieän vôùi moâi tröôøng: duy trì, baûo veä vaø söû duïng tieát kieäm, hieäu quaû caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân.
- Ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi baûo veä moâi tröôøng laø goùp phaàn söû duïng tieát kieäm, hieäu quaû naêng löôïng.
* Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn ñaùp aùn phaân vaân trong caùc tình huoáng baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán: taùn thaønh, phaân vaân hay khoâng taùn thaønh maø chæ coù hai phöông aùn: taùn thaønh vaø khoâng taùn thaønh.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
       - GV : Caùc taám bìa maøu xanh, ñoû, traéng.
        - HS : SGK,...
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm( Thoâng tin SGK)
-         GV chia nhoùm, yeâu caàu HS ñoïc vaø thaûo luaän veà caùc söï kieän ñaõ neâu trong SGK.
-         GV keát luaän:
+ Ñaát bò xoùi moøn: Dieän tích ñaát troàng troït giaûm, thieáu löông thöïc, seõ daãn ñeán ngheøo ñoùi.
+ Daàu ñoå vaøo ñaïi döông: gaây oâ nhieãm bieån, caùc sinh vaät bieån bò cheát hoaëc nhieãm beänh, ngöôøi bò nhieãm beänh.
+ Röøng bò thu heïp: löôïng nöôùc ngaàm döï tröõ giaûm, luõ luït, haïn haùn xaûy ra, giaûm hoaëc maát haún caùc loaïi caây, caùc loaïi thuù, gaây xoùi moøn, ñaát bò baïc maøu.
- GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
  Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân ( baøi taäp 1 SGK )
-GV giao nhieäm vuï cho HS laøm baøi taäp 1:
Duøng phieáu maøu ñeå baøy toû yù kieán ñaùnh giaù.
- GV môøi moät soá HS giaûi thích.
- GV keát luaän: + Caùc vieäc baûo veä moâi tröôøng: (b), (c) ,( ñ), (g).
+ Môû xöôûng cöa goã gaàn khu daân cö gaây oâ nhieãm khoâng khí vaø tieáng oàn ( a).
+ Gieát, moå gia suùc gaàn nguoàn nöôùc sinh hoaït, vöùt xaùc suùc vaät ra ñöôøng, khu chuoàng traïi gia suùc ôû gaàn nguoàn nöôùc aên laøm oâ nhieãn nöôùc (d), (e) ,(h).
*GDKNS: Neâu nhöõng vieäc laøm baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng?
GV cho HS lieân heä thöïc teá + giaùo duïc HS.
 * Cuûng coá – daën doø:
* GDMT: Baûo veä, giöõ gìn moâi tröôøng  laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
   
 
 
 
- HS chia nhoùm thaûo luaän.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc phaàn Ghi nhôù.
 
 
- HS baøy toû yù kieán.
 
- HS giaûi thích.
 
 
 
 
 
 
 
Moân  : Ñaïo ñöùc
Baøi: Baûo veä moâi tröôøng ( tieát 2) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
1/  Bieát ñöôïc söï caàn thieát phaûi baûo veä moâi tröôøng ( BVMT) vaø traùch nhieäm tham gia BVMT.
2/ Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi löùa tuoåi ñeå BVMT.
* BVMT: Bieát baûo veä, giöõ gìn moâi tröôøng trong saïch.
*GDKNS:-Kó naêng trình baøy caùc yù töôûng baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
- Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin lieân quan ñeán oâ  nhieãm moâi tröôøng.
-Kó naêng bình luaän, xaùc ñònh caùc löïa choïn, caùc giaûi phaùp toát nhaát ñeå baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
- Kó naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm baûo veä moâi tröôøng ôû nhaø vaø ôû tröôøng.
* SDNLTKHQ: Baûo veä moâi tröôøng laø giöõ cho moâi tröôøng trong laønh, soáng thaân thieän vôùi moâi tröôøng: duy trì, baûo veä vaø söû duïng tieát kieäm, hieäu quaû caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân.
- Ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi baûo veä moâi tröôøng laø goùp phaàn söû duïng tieát kieäm, hieäu quaû naêng löôïng.
* Giaûm taûi: Khoâng yeâu caàu HS löïa choïn ñaùp aùn phaân vaân trong caùc tình huoáng baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán: taùn thaønh, phaân vaân hay khoâng taùn thaønh maø chæ coù hai phöông aùn: taùn thaønh vaø khoâng taùn thaønh.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
       - GV : Caùc taám bìa maøu xanh, ñoû, traéng.
        - HS : SGK,...
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1: Taäp laøm nhaø tieân tri
- GV chia HS thaønh caùc nhoùm.
- GV neâu yeâu caàu.
 
- GV ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa caùc nhoùm vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng.
Hoaït ñoäng 2: Baøy toû yù kieán ( baøi taäp 3 SGK )
GV giao nhieäm vuï cho HS laøm baøi taäp 1:
Duøng phieáu maøu ñeå baøy toû yù kieán ñaùnh giaù.
-          GV môøi moät soá HS giaûi thích.
GV keát luaän veà ñaùp aùn ñuùng:
  a . Khoâng taùn thaønh
  b. Khoâng taùn thaønh
  c , d , g: Taùn thaønh
Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng
- GV chia HS thaønh caùc nhoùm.
- GV nhaän xeùt caùch xöû lí cuûa töøng nhoùm vaø ñöa ra nhöõng caùch xöû lí coù theå nhö sau:
  a. Thuyeát phuïc haøng xoùm chuyeån beáp than sang choã khaùc.
  b. Ñeà nghò giaûm aâm thanh.
  c. Tham gia thu nhaët pheá lieäu vaø doïn ñöôøng laøng.
Keát luaän chung: GV nhaéc laïi taùc haïi cuûa vieäc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng.
* Cuûng coá – daën doø:
* SDNLTKHQ:Neâu nhöõng vieäc laøm baûo veä moâi tröôøng vaø söû duïng tieát kieäm, hieäu quaû caùc nguoàn  taøi nguyeân thieân nhieân?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
   
 
- HS chia nhoùm thaûo luaän.
- Moãi nhoùm nhaän moät tình huoáng ñeå thaûo luaän vaø baøn caùch giaûi quyeát.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
 
 
 
 
- HS laøm vieäc theo töøng ñoâi.
- HS baøy toû yù kieán.
 
- HS giaûi thích.
 
 
 
 
 
-          Töøng nhoùm nhaän nhieäm vuï, thaûo luaän vaø tìm caùch xöû lí.
-          Ñaïi dieän töøng nhoùm leân trình baøy.
 
 
 
 
 
 
 
HS phaùt bieåu.
                                               Moân  : Ñaïo ñöùc     
Daønh cho ñòa phöông ( tieát 1)  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
-          Giaùo duïc cho HS veà ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi HS ñoái vôùi xaõ hoäi, ñoái vôùi moïi ngöôøi xung quanh.
-          HS coù yù thöùc ñaïo ñöùc toát.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
       - GV :  KHBH.
        - HS : taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng nhoùm
- Yeâu caàu HS neâu nhöõng göông coù ñaïo ñöùc toát maø caùc em ñöôïc bieát.
- Goïi HS nhaän xeùt boå sung .
- GV keát luaän.
 
* Cuûng coá – daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Caùc em hoïc taäp nhöõng göông toát, vieäc laøm toát.
 
 Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - HS chia nhoùm thaûo luaän.
 
 
 
 
 
                                     
 
 
Moân  : Ñaïo ñöùc
Baøi: Daønh cho ñòa phöông ( tieát 2)  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
-          Giaùo duïc cho HS veà ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi HS ñoái vôùi xaõ hoäi, ñoái vôùi moïi ngöôøi xung quanh.
-          HS coù yù thöùc ñaïo ñöùc toát.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
       - GV :  KHBH.
        - HS : taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng nhoùm
- Yeâu caàu HS neâu nhöõng göông ñaïo ñöùc toát maø caùc em ñöôïc bieát.
- Goïi HS nhaän xeùt boå sung .
- GV keát luaän.
 
Cuûng coá:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - HS chia nhoùm thaûo luaän.
 
 
 
 
 
Nhaän vieäc hoïc vaø baøi ôû nhaø
-          Caùc em hoïc taäp nhöõng göông toát, vieäc laøm toát.
 
 
                 Moân  : Ñaïo ñöùc     
Daønh cho ñòa phöông  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
1. Hieåu : phaûi toân troïng luaät giao thoâng ôû ñòa phöông laø caùch baûo veä cuoäc soáng cuûa mình.
2. HS coù thaùi ñoä toân troïng luaät giao thoâng, ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi thöïc hieän ñuùng luaät giao thoâng .
3. Bieát tham gia giao thoâng an toaøn ôû ñòa phöông .
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV :Tranh phoùng to , phieáu baøi taäp .
- HS : SGK
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 *Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän cuûa caùc nhoùm
-Cho ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû.
-GV nhaän xeùt vaø boå sung .
 
 
 
 
 
*Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
-GV giao cho töøng nhoùm thaûo luaän baøi taäp
-Cho ñai dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû. GV nhaän xeùt vaø keát luaän:
 
*Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng
-GV cho caùc nhoùm thaûo luaän xöû lí tình huoáng BT2.
-Cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, boå sung, tranh luaän yù kieán tröôùc lôùp.
-GV keát luaän :
 *Cuûng coá – daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Thöïc hieän muïc thöïc haønh trong SGK.
 
 
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm ñoâi  
Tai naïn giao thoâng ñeå laïi nhieàu haäu quaû : Toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa . Tai naïn giao thoâng xaûy ra do nhieàu nguyeân nhaân : do thieân tai nhö baõo, ñoäng ñaát, saït lôû nuùi…, nhöng chuû yeáu laø do con ngöôøi nhö laùi nhanh , vöôït aåu, khoâng chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng.Moïi ngöôøi ñaân ñeàu coù traùch nhieäm toân troïng vaø chaáp haønh luaät giao thoâng.
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng saém vai
Hoïc sinh töï neâu ra tình hình giao thoâng thöïc teá ôû ñòa phöông vaø tranh söu taàm .
 
 
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng caù nhaân
- Goïi töøng hoïc sinh trình bayø thöïc teá ôû queâ mình .
 
 
 
 
 
 
 
              Moân  : Ñaïo ñöùc
Baøi: Thöïc kó naêng cuoái hoïc kì 2 vaø caû naêm  
1
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Trung thực trong học tập
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDAO_DUC_LOP_4.doc[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự