Giáo Án Đạo Đức 4:Giáo Án Lớp 4 Đạo Đức

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 20       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rli6zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-02-24 15:11:45
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
20
File đã kiểm duyệt an toàn

TKBD ÑAÏO ÑÖÙC LÔÙP 4 – GV: Trần Thị Ngọc Trâm Ngày soạn : 20/8/2014 Ngày dạy:31 /8/2014 BAØI 1:TRUNG THÖÏC TRONG HOÏC TAÄP (TIEÁT 1) I.MUÏC TIEÂU Giuùp HS bieát: 1.Kieán thöùc: -Caàn phaûi trung thöï

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TKBD  ÑAÏO ÑÖÙC LÔÙP 4 –                                                      GV: Trần Thị Ngọc Trâm  

   Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy:31 /8/2014        BAØI 1:TRUNG THÖÏC TRONG HOÏC TAÄP (TIEÁT 1)
I.MUÏC TIEÂU Giuùp HS bieát:
1.Kieán thöùc:
-Caàn phaûi trung thöïc trong hoïc taäp.
-Gía trò cuûa trung thöïc noùi chung vaø trung thöïc trong hoïc taäp noùi rieâng.
2.Thaùi ñoä:
-Trung thöïc trong hoïc taäp laø thaønh thaät, khoâng doái traù, gian laän baøi laøm, baøi thi ,kieåm tra.
3.Haønh vi:
-Duõng caûm nhaän loãi khi maéc loãi trong hoïc taäp vaø thaønh thaät trong hoïc taäp.
-Ñoàng tình vôùi haønh vi trung thöïc-phaûn ñoái haønh vi khoâng trung thöïc.
-Bieát ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi trung thöïc vaø pheâ phaùn nhöõng haønh vi thieáu trung thöïc trong hoïc taäp.
Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :  Khiêm tốn học hỏi .
Tích hợp các KNS :tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân . KN bình luận , phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.KN làm chủ bản thân trong học tập
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc 4.
-Caùc maåu chuyeän,taám göông veà söï trung thöïc trong hoïc taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1.Kieåm tra baøi cuõ:
Kieåm tra saùch vôû,ñoà duøng hoïc taäp.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Xöû lí tình huoáng
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát Trung thöïc trong hoïc taäp laø thaønh thaät, khoâng doái traù.
Caùch tieán haønh:
-GV treo tranh tình huoáng  nhö  nhö SGK,toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm caâu  hoûi 1 vaø 2
 
 
 
 
-HS chia nhoùm quan saùt vaø thaûo luaän.
GV yeâu  caàu caùc nhoùm neâu yù kieán cuûa nhoùm mình
-GV toùm taét thaønh maáy caùch giaûi quyeát chính vaø hoûi:Neáu em laø baïn Long, em seõ laøm gì? Vì sao em laøm theá?
GV keát luaän:Caùch giaûi quyeát:”Nhaän loãi vaø höùa vôùi coâ seõ söu taàm noäp sau.” Laø phuø hôïp,theå hieän tính trung thöïc trong hoïc taäp.
Hoaït ñoäng 2:Laøm vieäc caù nhaân (Baøi taäp1, SGK)
Muïc tieâu: Giuùp HS bieát phaân bieät caùc haønh ñoäng ñuùng -sai
Caùch tieán haønh:
-HS traû lôøi
 
_HS traû lôøi, lôùp boå sung veà maët tích cöïc, haïn cheá cuûa moãi caùch giaûi quyeát.
GV goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp .
Hướng dẫn HS bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành , không chọn phương án phân vân.
GV keát luaän:
-Caùc vieäc (c) laø trung thöïc trong hoïc taäp
-Caùc vieäc (a), (b), (d) laø thieáu trung thöïc trong hoïc taäp.
Tích hợp các KNS :tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân . KN bình luận , phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.
HS traû lôøi
HS laøm vieäc caù nhaân.
HS trình baøy yù kieán, trao ñoåi, chaát vaán laãn nhau.
Hoaït ñoäng 3:Thaûo luaän nhoùm (baøi taäp 2, SGK)
Muïc tieâu:HS thaáy ñöôïc gía trò cuûa trung thöïc noùi chung vaø trung thöïc trong hoïc taäp noùi rieâng.
Caùch tieán haønh:
 
Gv goïi HS neâu yeâu caàu BT 2 vaø tieán haønh thaûo luaän nhoùm.
GV cho caû lôùp trao ñoåi boå sung.
GV keát luaän: +YÙ kieán (b),(c) laø ñuùng.
                       +YÙ kieán (a) laø sai.   
-HS cuøng thaûo luaän, giaûi thích  lí do löïa choïn cuûa mình.
GV goïi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
Tích hợp TT HCM :GD HS trung thực trong học tập là thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy .
-HS ñoïc  ghi nhôù.
Hoaït ñoäng 4:Hoaït ñoäng tieáp noái
GV nhaéc HS söu taàm caùc maåu chuyeän , taám göông trung thöïc trong hoïc taäp.
-Töï lieân heä (Baøi taäp 6,SGK)
-Caùc nhoùm chuaån bò tieåu phaåm theo chuû ñeà baøi hoïc (Baøi taäp 5)
 

 
      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy:7 /9/2014        BAØI 1:TRUNG THÖÏC TRONG HOÏC TAÄP (TIEÁT 2)
  I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc:Giuùp HS bieát:
-Caàn phaûi trung thöïc trong hoïc taäp.
-Gía trò cuûa trung thöïc noùi chung vaø trung thöïc trong hoïc taäp noùi rieâng.
-Trung thöïc trong hoïc taäp laø thaønh thaät, khoâng doái traù, gian laän baøi laøm, baøi thi ,kieåm tra.
2.Thaùi ñoä:
-Duõng caûm nhaän loãi khi maéc loãi trong hoïc taäp vaø thaønh thaät trong hoïc taäp.
-Ñoàng tình vôùi haønh vi trung thöïc-phaûn ñoái haønh vi khoâng trung thöïc.
3.Haønh vi:-Bieát ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi trung thöïc vaø pheâ phaùn nhöõng haønh vi thieáu trung thöïc trong hoïc taäp.
Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :  Khiêm tốn học hỏi .
Tích hợp các KNS :tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân . KN bình luận , phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.KN làm chủ bản thân trong học tập
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc 4.
-Caùc maåu chuyeän,taám göông veà söï trung thöïc trong hoïc taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1.Kieåm tra baøi cuõ:-Goïi HS neâu laïi phaàn ghi nhôù trong SGK
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm ( Baøi taäp 3,SGK)
Muïc tieâu:HS bieát löïa choïn nhöõng vieäc laøm ñuùng.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu BT 3
-GV giao nhieäm vuï thaûo luaän nhoùm.
_GV goïi ñaïi dieân caùc nhoùm trình baøy.
GV keát luaän:Caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng
Tích hợp  KNS :KN làm chủ bản thân trong học tập
HS neâu yeâu caàu.
-Caùc nhoùm thaûo luaän
-Caû lôùp trao ñoåi chaát vaán nhaän xeùt boå sung.
Hoaït ñoäng 2:Taám göông trung thöïc
Muïc tieâu:HS seõ hoïc taäp nhöõng göông toát veà tính trung thöïc.
Caùch tieán haønh:GV yeâu caàu moät vaøi HS trình baøy, giôùi thieäu.Thaûo luaän lôùp:Em nghó gì veà nhöõng maåu chuyeän, taám göông ñoù?
 
 
 
 
-HS trình baøy.
-HS trình baøy
GV keát luaän: Xung quanh chuùng ta coù nhieàu taám göông veà trung thöïc trong hoïc taäp.Chuùng ta caàn hoïc taäp caùc baïn ñoù.
 
Hoaït ñoäng 3:Ñoùng vai theå hieän tình huoáng (BT 5,SGK)
Muïc tieâu:Phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø caùch xöû lí caùc tình huoáng cuûa HS.
Caùch tieán haønh:
GV môøi caùc nhoùm trình baøy tieåu phaåm ñaõ chuaån bò.
-Em coù suy nghó gì veà tieåu phaåm vöøa xem?
-Neáu em ôû vaøo tình huoáng ñoù,em coù haønh ñoäng nhö vaäy khoâng? Vì sao?
 
 
 
 
 
-Caùc nhoùm trình baøy
GV keát luaän:Vieäc hoïc taäp seõ thöïc söï giuùp em tieán boä neáu em trung thöïc.
 
Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá –daën doø
Coâ vöøa daïy caùc em baøi gì?
Goïi HS ñoïc ghi nhôù. GD HS trung thực trong học tập là thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy .
-Caùc em thöïc hieän toát trung thöïc trong hoïc taäp vaø nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
*Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
-Trung thöïc trong hoïc taäp.

 RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy: 14/9/2014        BAØI 2:VÖÔÏT KHOÙ TRONG HOÏC TAÄP (TIEÁT 1)
I.MUÏC TIEÂU
Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
1.Kieán thöùc:
-Trong vieäc hoïc taäp coù raát nhieàu khoù khaên , chuùng ta phaûi bieát khaéc phuïc khoù khaên, coá gaéng hoïc taäp.
-Tröôùc khoù khaên phaûi bieát saép xeáp coâng vieäc, tìm caùch giaûi quyeát, khaéc phuïc vaø cuøng ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau vöôït qua khoù khaên.
2.Thaùi ñoä:
-Bieát xaùc ñònh nhöõng khoù khaên trong hoïc taäp cuûa baûn thaân vaø cach khaéc phuïc.
-Bieát quan taâm, chia seû, giuùp ñôõ nhöõng baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên.
3.Haønh vi:
-Quyù troïng vaø hoïc taäp nhöõng taám göông bieát vöôït khoù trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng.
-Bieát khaéc phuïc moät soá khoù khaên trong hoïc taäp.
Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :Cần , kiệm , liêm , chính.
Tích hợp các KNS: KN lập kế hoạch vượt khó trong học tập .KN tìm kiếm sự hỗ trợ , giúp đỡ hỗ trợ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY VAØ HOÏC -SGK ñaïo ñöùc 4
-Caùc maåu chuyeän, taám göông vöôït khoù trong hoïc taäp.
Giaáy khoå to neáu coù.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY -  HOÏC CHUÛ YEÁU.
1.Kieåm tra baøi cuõ.
-Em haõy keå  laïi moät taám göông veà trung thöïc maø em bieát.
-Moät em ñoïc phaàn ghi nhôù.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Giôùi thieäu baøi:Trong cuoäc soáng ai cuõng coù theå gaëp nhöõng khoù khaên, ruûi ro.Ñieàu quan troïng laø chuùng ta caàn phaûi bieát vöôït qua.Chuùng ta haõy cuøng xem baïn Thaûo trong caâu chuyeän Moät hoïc sinh ngheøo vöôït khoù gaëp nhöõng khoù khaên gì vaø ñaõ vöôït qua nhö theá naøo.
-GV ghi ñeà
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu caâu chuyeän
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän.
Caùch tieán haønh:
-GV keå chuyeän
 
 
 
 
 
 
 
-HS ñoïc ñeà.
-GV môøi 1-2 HS keå toùm taét laïi caâu chuyeän
HS keå.
-GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi 1vaø2 trong SGK.
-GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán. GV ghi toùm taét caùc yù leân baûng.
-HS caùc nhoùm thaûo luaän.
 
-Caû  lôùp chaát  vaán trao ñoåi, trao ñoåi boå sung.
GV keát luaän:Baïn Thaûo ñaõ gaëp raát nhieàu khoù khaên trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng, song baïn Thaûo ñaõ bieát khaéc phuïc vöôït qua, vöôn leân  hoïc gioûi. Chuùng ta caàn hoïc taäp tinh thaàn vöôït khoù cuûa baïn.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi (Caâu hoûi 3,trang 6,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS tìm ñöôïc caùch giaûi quyeát toát nhaát khi gaëp khoù khaên.
Caùch tieán haønh:
 
GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm .
HS thaûo luaän nhoùm.
GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán. GV ghi yù kieán leân baûng
GV keát luaän veà caùch giaûi quyeát toát nhaát.
Tích hợp  KNS: KN lập kế hoạch vượt khó trong học tập .
-Caû lôùp chaát vaán, trao ñoåi , boå sung.
Hoaït ñoäng 3:Laøm vieäc caù nhaân(Baøi taäp1,SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát löïa  choïn caùch giaûi quyeát nhöõng khoù khaên moät caùch toát nhaát..
Caùch tieán haønh:
-GV yeâu caàu HS neâu caùch seõ choïn vaø giaûi thích lí do.
Hướng dẫn HS bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành , không chọn phương án phân vân.
GV keát luaän:(a), (b) , (ñ) laø nhöõng caùch giaûi quyeát tích cöïc.
 
 
 
 
HS traû lôøi.
GV:Qua baøi taäp hoâm nay, chuùng ta coù theå ruùt ra ñieàu gì?     GD hS đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ .
-GV môøi 1-2 HS ñoïc ghi nhôù trong SGK.
-HS phaùt bieåu.
 
HS ñoïc ghi nhôù.
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá - daën doø
-Chuùng ta vöøa hoïc baøi gì?
-Goïi HS ñoïc laïi ghi nhôù.
-Chuaån bò baøi taäp 3-4 trong SGK.
-Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ôû muïc :”thöïc haønh” trong SGK.
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy: 21/9/2014        BAØI 2:VÖÔÏT KHOÙ TRONG HOÏC TAÄP (TIEÁT 2)
I.MUÏC TIEÂU(như tiết 1)
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY VAØ HOÏC -SGK ñaïo ñöùc 4
-Caùc maåu chuyeän, taám göông vöôït khoù trong hoïc taäp.
Giaáy khoå to (neáu coù).
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY -  HOÏC CHUÛ YEÁU.
1.Kieåm tra baøi cuõ.
-Neáu ôû trong hoaøn caûnh khoù khaên nhö baïn Thaûo trong chuyeän ‘Moät hoïc sinh ngheøo vöôït khoù” em seõ laøm gì?
-Goïi 1 HS ñoïc ghi nhôù.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp 2 vaø 3, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát tìm ra nhöõng bieän phaùp khaéc  phuïc khoù khaên thích hôïp nhaát.
Caùch tieán haønh:
GV cho caùc nhoùm thaûo luaän.
 
 
 
 
 
-Caùc nhoùm  thaûo luaän.
GV môøi moät soá nhoùm trình baøy.
 
GV keát luaän:Khen nhöõng HS ñaõ bieát vöôït khoù trong hoïc taäp.
-HS trình baøy-Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2:Laøm vieäc caù nhaân (BT 4,SGK).
Muïc tieâu: Giuùp HS tröôùc khoù khaên phaûi bieát saép xeáp coâng vieäc, tìm caùch giaûi quyeát, khaéc phuïc.
Caùch tieán haønh:
GV goïi HS ñoïc yeâu caàu BT 4
 
 
 
 
 
-HS ñoïc yeâu caàu
-GV giaûi thích yeâu caàu BT vaø môøi moät soá HS trình baøy nhöõng khoù khaên vaø bieän phaùp khaéc phuïc
Tích hợp  KNS: KN tìm kiếm sự hỗ trợ , giúp đỡ hỗ trợ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập .
-HS trình baøy
-GV ghi yù kieán toùm taét cuûa HS leân baûng.
GV keát  luaän:Khuyeán khích HS thöïc hieän nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc  khoù khaên ñaõ ñeà ra ñeå hoïc taäp toát.
-Caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 3:Göông saùng hoïc taäp
Muïc tieâu:Giuùp HS quyù troïng vaø hoïc taäp nhöõng taám göông bieát vöôït khoù trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng
Caùch tieán haønh:
GV toå chöùc hoaït ñoäng caû lôùp.
-Yeâu caàu HS keå moät soá taám göông vöôït khoù hoïc taäp ôû xung quanh hoaëc keå nhöõng caâu chuyeän veà göông saùng hoïc taäp maø em bieát
 
 
 
 
 
 
-HS keå nhöõng göông vöôït khoù maø em bieát. (3-4 HS)
-HS khaùc laéng nghe.
Vöôït khoù trong hoïc taäp giuùp ta ñieàu gì?
-Giuùp ta töï tin hôn trong hoïc taäp,tieáp tuïc hoïc taäp toát vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù.
GV keát luaän:Caùc em phaûi bieát  quyù troïng vaø hoïc taäp nhöõng taám göông bieát vöôït khoù trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng.
 
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá –daën doø
Chuùng ta vöøa hoïc baøi gì?
Goïi HS neâu laïi ghi nhôù.
-Veà nhaø caùc em thöïc hieän toát caùc noäi dung ôû muïc thöïc haønh.
*Nhaän xeùt tieát hoïc.
 

  RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy:28 /9/2014        BAØI 3 : BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN (TIEÁT 1)
I. MUÏC TIEÂU
1.Kieán thöùc:Giuùp HS hieåu:
-Moïi treû em ñeàu coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán veà nhöõng vieäc lieân quan ñeán treû em.
-Vieäc treû em ñöôïc baøy toû yù kieán seõ giuùp cho nhöõng quyeát ñònh coù lieân quan ñeán caùc em phuø hôïp hôn vôùi caùc em hôn.Nhöng khoâng phaûi caùc em ñöôïc baøy toû yù kieán ñoøi hoûi moïi thöù khoâng phuø hôïp.
2. Thaùi ñoä:
YÙ thöùc ñöôïc quyeàn cuûa mình, toân troïng yù kieán cuûa caùc baïn vaø toân troïng yù kieán cuûa ngöôøi lôùn.
3.Haønh vi:
-Bieát neâu yù kieán cuûa mình ñuùng luùc, ñuùng choã.
-Laéng nghe yù keán cuûa baïn beø, ngöôøi lôùn vaø bieát baøy toû quan ñieåm.
Tích hợp nội dung  sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  : bày tỏ , chia sẻ , vận động mọi người thực hiện TK và HQ NL
Tích hợp GD các KNS:KN trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học . KN lắng nghe người khác trình bày ý kiến . KN kiềm chế cảm xúc . Kn biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK ñaïo ñöùc 4
-Moät vaøi böùc tranh cho hoaït ñoäng khôûi ñoäng.
-Moãi HS chuaån bò 3 taám bìa maøu ñoû, xanh, traéng.
-Moät chieác micro khoâng daây ñeå chôi troø chôi phoùng vieân (neáu coù).
-Moät soá ñoà duøng ñeå hoaù trang dieãn tieåu phaåm.
 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY -  HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy keå moät soá khoù khaên em ñaõ gaëp vaø em ñaõ giaûi quyeát caùc khoù khaên ñoù nhö theá naøo?
-Goïi HS ñoïc ghi nhôù.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Giôùi thieäu baøi : Trong cuoäc soáng, tröôùc moät hieän töôïng ,sö vaät,…moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng nhaän xeùt khaùc nhau .Vaäy chuùng ta cuõng phaûi bieát baøy toû yù kieán cuûa mình tröôùc nhöõng hieän töôïng ,söï vaät ñoù.
_HS nghe giôùi thieäu
Hoaït ñoäng 1:Nhaän xeùt caùc tình huoáng vaø caùch  giaûi quyeát caùc tình huoáng ñoù.
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu moïi treû em ñeàu coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán veà nhöõng vieäc lieân quan ñeán treû em.
Caùch tieán haønh:
 
GV cho caùc nhoùm thaûo luaän, moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng trong phaàn ñaët vaán ñeà cuûa SGK.
-GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
Tích hợp GD KNS:KN trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học . KN lắng nghe người khác trình bày ý kiến .
 
-HS thaûo luaän.
 
-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung
GV keát luaän:Trong moïi tình huoáng, em neân noùi roõ ñeå moïi ngöôøi xung quanh hieåu ñöôïc khaû naêng, nhu caàu, mong muoán,yù kieán cuûa em.Ñieàu ñoù coù lôïi cho em vaø cho taát caû moïi ngöôøi.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi  (BT1,SGK)
Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän bieát ñöôïc nhöõng yù kieán phuø hôïp vaø nhöõng yù kieán khoâng phuø hôïp.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu cuûa BT1 vaø tieán haønh thaûo luaän nhoùm.
GV goïi moät soá nhoùm trình baøy keát quaû
-HS neâu yeâu caàu vaø thaûo luaän nhoùm ñoâi.
-HS traû lôøi, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung.
GV keát luaän:Vieäc laøm cuûa baïn Dung laø ñuùng, vì baïn ñaõ bieát baøy toû mong muoán ,nguyeän voïng cuûa mình. Coøn baïn Hoàng vaø Khaùnh laø khoâng ñuùng.
 
Hoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán (BT2, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát löïa choïn nhöõng yù kieán ñuùng, theå hieän roõ quan ñieåm cuûa caùc em.
Caùch tieán haønh:
 
GV laàn löôït neâu töøng yù kieán trong BT 2 .
Hướng dẫn HS bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành , không chọn phương án phân vân.
GV yeâu caàu HS giaûi thích lí do.
GV yeâu caàu1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.GD HS biết tiết kiệm và sử dụng  hiệu quả  năng lượng.:bày tỏ ý kiến đúng lúc , đúng nơi , đúng chỗ .
 
HS bieåu loä thaùi ñoä theo caùch ñaõ quy öôùc.
-HS giaûi thích lí do.
-HS ñoïc ghi nhôù.
Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá – daën doø
-Goïi HS neâu ghi nhôù.
-Thöïc hieän yeâu caàu baøi taäp 4.
-Moät soá HS taäp tieåu phaåm Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy:5 /10/2014        BAØI 3 : BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN (TIEÁT 2)
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK ñaïo ñöùc 4
-Moät vaøi böùc tranh cho hoaït ñoäng khôûi ñoäng.
-Moãi HS chuaån bò 3 taám bìa maøu ñoû, xanh, traéng.
-Moät chieác micro khoâng daây ñeå chôi troø chôi phoùng vieân (neáu coù).
-Moät soá ñoà duøng ñeå hoaù trang dieãn tieåu phaåm.
 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY -  HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
Em ñöôïc phaân coâng laøm moät vieäc khoâng phuø hôïp vôùi khaû naêng hoaëc vôùi söùc khoeû cuûa em. Em seõ laøm gì?
-Goïi HS ñoïc ghi nhôù.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Tieåu phaåm Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa.
Muïc tieâu:  giuùp HS yù thöùc ñöôïc quyeàn cuûa mình vaø   bieát baøy toû yù kieán Ù.
Caùch tieán haønh :
 
GV giôùi thieäu tieåu phaåm do caùc baïn trong lôùp ñoùng.
HS thaûo luaän:
HS xem
-Em coù nhaän xeùt gì veà yù kieán cuûa boá meï Hoa veà vieäc hoïc cuûa Hoa?
-Hoa ñaõ coù yù kieán giuùp ñôõ gia ñình nhö theá naøo ? YÙ kieán cuûa baïn Hoa coù phuø hôïp khoâng?
Neáu laø Hoa, em seõ giaûi quyeát nhö theá naøo?
Tích hợp GD KNS:KN lắng nghe người khác trình bày ý kiến .
HS traû lôøi-Caùc baïn khaùc boå sung
GV keát luaän:Moãi gia ñình coù nhöõng khoù khaên rieâng. Laø con caùi , caùc em neân cuøng boá meï tìm caùch giaûi quyeát. YÙ kieán cuûa caùc em seõ ñöôïc boá meï laéng nghe vaø toân troïng.
 
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi: phoùng vieân
Muïc tieâu:Giuùp HS baøy toû ñöôïc nhöõng suy nghó , mong öôùc cuûa mình.
Caùch tieán haønh:
 
Moät soá HS xung phong ñoùng vai phoùng vieân vaø phoûng vaán caùc baïn trong lôùp theo nhöõng caâu hoûi trong baøi taäp 3,SGK vaø theâm moät soá caâu hoûi (Như SGV)
HS traû lôøi.
GV keát luaän:Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn coù nhöõng suy nghó rieâng vaø coù quyeàn baøy toû yù kieán cuûa mình.
 
Hoaït ñoäng 3:HS trình baøy caùc baøi vieát, tranh veõ (Baøi taäp 4,SGK).
Muïc tieâu:Phaùt huy khaû naêng saùng taïo cuûa HS, ñoàng thôøi qua baøi vieát, böùc tranh cuûa caùc em GV coù theå hieåu theâm veà taâm tö, tình caûm cuûa caùc em.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT 4 vaø tieán haønh thöïc hieän.
_HS laøm baøi.
Keát luaän chung:Treû em coù quyeàn coù yù kieán vaø trình baøy yù kieán veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán treû em.
_YÙ kieán cuûa treû em caàn ñöôïc toân trongjTuy nhieân nhöõng yù kieán ñoù phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoaøn caûnh gia ñình, cuûa ñaát nöôùc vaø coù lôïi cho söï phaùt trieån cuûa treû em.
Tích hợp GD  KNS:Treû em cuõng caàn bieát laéng nghe vaø toân troïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.
 
Hoaït ñoäng4:Cuûng coá – daên doø
-Goïi HS neâu ghi nhôù
-Veà thöïc hieän toát phaàn thöïc haønh.
 

 RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy: 17/10/2014        BAØI 4:TIEÁT KIEÄM TIEÀN CUÛA (TIEÁT 1)
I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc:Giuùp HS hieåu:
-Moïi ngöôøi ai ai cuõng phaûi tieát kieäm tieàn cuûa vì tieàn cuûa do söùc lao ñoäng vaát vaû cuûa con ngöôøi môùi coù ñöôïc.
-Tieát kieäm tieàn cuûa laø bieát söû duïng ñuùng luùc , ñuùng choã, söû duïng ñuùng muïc ñích tieàn cuûa, khoâng laõng phí, thöøa thaõi.
2.Thaùi ñoä:
-HS bieát tieát kieäm, giöõ  gìn saùch vôû,ñoà duøng,  ñoà chôi… trong sinh hoaït haèng ngaøy.
-Bieát traân troïng giaù trò caùc ñoà vaät do con ngöôøi laøm ra.
3.Kó naêng:
-Bieát ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi, vieäc laøm tieát kieäm; khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi , vieäc laøm laõng phí tieàn cuûa.
-Bieát thöïc haønh tieát kieäm tieàn cuûa.
 Tích hợp ND tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :Cần , kiệm , liêm , chính .
Tích hợp ND sử dụng  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : bieát söû duïng ñuùng luùc , ñuùng choã, söû duïng ñuùng muïc ñích tieàn cuûa, khoâng laõng phí, thöøa thaõi.
Tích hợp GD các KNS:KN bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của . KN lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc
-Ñoà duøng ñeå chôi ñoùng vai.
-Moãi HS coù 3 taám bìa maøu :xanh, ñoû ,traéng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Cho HS tröng baøy moät soá böùc tranh caùc em ñaõ veõ trong tieát tröôùc.
HS ñoïc ghi nhôù.
GV nhaän xeùt tuyeân döông caùc em veõ tranh ñeïp vaø coù yù nghóa nhaát.
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm (caùc thoâng tin trang 11, SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu tieát kieäm laø bieåu hieän cuûa con ngöôøi vaên minh.
Caùch tieán haønh:
 
GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc vaø thaûo luaän caùc thoâng tin trong SGK.
GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
GV keát luaän:Tieát kieäm laø moät thoùi quen toát, laø bieåu hieän cuûa con ngöôøi vaên minh, xaõ hoäi vaên minh.
-Caùc nhoùm thaûo luaän.
 
HS caû lôùp trao ñoåi ,boå sung.
Hoaït ñoäng 2:Baøy toû yù kieán, thaùi ñoä (BT 1, SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu tieát kieäm tieàn cuûa laø bieát söû duïng ñuùng luùc , ñuùng choã, söû duïng ñuùng muïc ñích tieàn cuûa, khoâng laõng phí, thöøa thaõi.
Caùch tieán haønh:
 
GV laàn löôït neâu yù kieán trong baøi taäp1; yeâu caàu HS baøy toû thaùi ñoä ñaùnh giaù theo caùc phieáu maøu theo quy öôùc nhö ôû hoaït ñoäng 3, tieát 2, baøi 3.
Hướng dẫn HS bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành , không chọn phương án phân vân.
GV ñeà nghò HS giaûi thích veà lí do löïa choïn cuûa mình.
-HS giô taám bìa.
 
-HS giaûi thích.
-Caû lôùp trao ñoåi, thaûo luaän.
GV keát luaän:
-Caùc yù kieán (c),(d) laø ñuùng.
-Caùc yù kieán (a , (b) laø sai.
Tích hợp GD KNS:KN bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của
 
Hoaït ñoäng 3:Thaûo luaän nhoùm (BT 2,SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát löïa choïn nhöõng vieäc thích hôïp neân laøm  ñeå tieát kieäm tieàn cuûa .GD :Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng chính là tiết kiệm tiền của cho GĐ , bản thân , cộng đồng
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm
-Caùc nhoùm thaûo luaän, lieät keâ caùc vieäc neân  laøm vaø khoâng neân laøm ñeå tieát kieäm tieàn cuûa.
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
GV keát luaän nhöõng vieäc neân laøm vaø khuyeán khích HS thöïc hieän tieát kieäm. GD HS biết quí trọng tiền của , học tập đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ .
Lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – daën doø
_HS töï lieân heä .
GV yeâu caàu 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
-Töï lieân heä vieäc tieát kieäm tieàn cuûa cuûa baûn thaân (BT 7, SGK)
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày soạn : 20/8/2014
Ngày dạy: 24/10/2014    
   BAØI 4:TIEÁT KIEÄM TIEÀN CUÛA (TIEÁT 2)
I.MUÏC TIEÂU II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc
-Ñoà duøng ñeå chôi ñoùng vai.
-Moãi HS coù 3 taám bìa maøu :xanh, ñoû ,traéng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Theo em tieát kieäm tieàn cuûa laø nhö theá naøo?
-          Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
-           
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng1:HS laøm vieäc caù nhaân (BT 4, SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát löïa choïn nhöõng bieän phaùp theå hieän  vieäc tieát kieäm tieàn cuûa.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu taäp.
GV môøi moät soá HS chöõa BT vaø giaûi thích.
GV keát luaän:+ Caùc vieäc laøm (a),(b),(g),(h),(k) laø tieát kieäm tieàn cuûa.
                      +Caùc vieäc laøm (c),(d),(ñ),(e),(i) laø laõng phí tieàn cuûa.
-HS ñoïc vaø laøm baøi taäp.
-Caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt.
GV goïi HS lieân heä thöïc teá.
GV nhaän xeùt, khen nhöõng em ñaõ bieát tieát kieäm tieàn cuûa vaø nhaéc nhôû nhöõng HS khaùc thöïc hieän tieát kieäm tieàn cuûa trong sinh hoaït haøng ngaøy.
-HS traû lôøi
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm vaø ñoùng vai  (BT5,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS tìm ñöôïc caùch giaûi quyeát caùc tình huoáng moät caùch hieäu quaû.
Caùch tieán haønh:
GV chia nhoùm,giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai moät tình huoáng trong BT 5)
 
 
 
 
 
-Caùc nhoùm thaûo luaän vaø chuaån bò ñoùng vai.
-Moät vaøi nhoùm leân ñoùng vai.
Thaûo luaän lôùp:
-Caùch öùng xöû nhö vaäy ñaõ phuø hôïp chöa? Coù caùch öùng xöû naøo khaùc khoâng? Vì sao?
 
-HS traû lôøi.
GV keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong moãi tình huoáng.
 
Hoaït ñoäng 3:Keå veà göông moät ngöôøi bieát tieát kieäm tieàn cuûa.
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát tieát kieäm tieàn cuûa vì tieàn cuûa do söùc lao ñoäng vaát vaû cuûa con ngöôøi môùi coù ñöôïc.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi moät soá HS leân keå veà việc bản thân mình hoặc của bạn biết tiết kiệm tiền của như thế nào.
GV ñoïc cho caû lôùp nghe caâu chuyeän Moät que dieâm keå veà göông tieát kieäm cuûa Baùc Hoà.
GV keát luaän:Caùc em phaûi hoïc taäp göông cuûa Baùc Hoà vaø nhöõng ngöôøi bieát tieát kieäm tieàn cuûa.
Tích hợp GD KNS: KN lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân .
HS leân keå.
 
-HS laéng nghe.
Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá –daën doø
-GV môøi moät soá HS ñoïc to phaàn ghi nhôù.
-Thöïc haønh tieát kieäm tieàn cuûa,saùch vôû,ñoà duøng,ñoà chôi,ñieän, nöôùc,…trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
 
-HS ñoïc baøi
CB:Tieát kieäm thôøi giôø.
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
Ngày soạn : 20/8/2014                    TUẦN 9
Ngày dạy: 31/10/2014  BAØI 5:TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ (TIEÁT 1) I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc:Giuùp HS hieåu
-Thôøi giôø laø caùi quyù nhaát, caàn phaûi tieát kieäm.
-Tieát kieäm thôøi gian laø laøm vieäc khaån tröông, nhanh choùng, laøm vieäc gì xong vieäc aáy. Tieát kieäm thôøi giôø laø saép xeáp coâng vieäc hôïp lí, giôø naøo vieäc aáy.
2. Thaùi ñoä:
-Bieát quyù troïng vaø söû duïng thôøi giôø moät caùch tieát kieäm.Coù yù thöùc laøm vieäc khoa hoïc, hôïp lí.
3.Haønh vi:
-Thöïc haønh laøm vieäc khoa hoïc, giôø naøo vieäc aáy, laøm vieäc nhanh choùng döùt ñieåm, khoâng vöøa laøm vöøa chôi.
-Pheâ phaùn, nhaéc nhôû caùc baïn cuøng bieát tieát kieäm thôøi giôø.
 Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :Cần , kiệm , liêm , chính
Tích hợp GD các KNS: KN xác định giá trị của thời gian là vô giá . KN lập kế hoạch khi làm việc , học tập để sử dụng thời gian hiệu quả . KN quản lí thời gian trong sinh hoạt và học tập hằng ngày . KN bình luận , phê phán việc lãng phí thời gian .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc; tranh phoùng to trong SGK.
-Caùc truyeän, taám göông veà tieát kieäm thôøi giôø.
-Moãi HS coù 3 taám bìa:xanh, ñoû,  traéng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy keå moät soá vieäc laøm theå hieän vieäc tieát kieäm tieàn cuûa, cuûa baûn thaân em?
-Goïi HS ñoïc ghi nhôù.
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Giôùi thieäu baøi:Chuùng ta ñaõ töøng nghe caâu: Thôøi giôø laø vaøng ngoïc .Vaäy thôøi giôø quyù giaù nhö theá naøo vaø mang laïi cho chuùng ta nhöõng gì.Coâ vaø caùc em seõ cuøng tìm hieåu baøi:Tieát kieäm thôøi giôø
 
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu truyeän keå:Moät phuùt.
Muïc tieâu : Giuùp HS hieåu noäi dung caâu truyeän vaø thaáy ñöôïc thôøi giôø laø thöù quyù nhaát.
Caùch tieán haønh:
 
-GV toå chöùc cho HS laøm vieäc caû lôùp.
-Keå cho caû Lôùp nghe caâu truyeän :Moät phuùt (coù tranh minh hoaï)
+Mi-chi-a coù thoùi quen söû duïng thôøi giôø nhö theá naøo?
 
 
 
-Mi-chi-a thöôøng chaäm treã hôn moïi ngöôøi.
+Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi Mi-chi-a?
 
+Sau chuyeän ñoù, Mi-chi-a ñaõ hieåu ra ñieàu gì?
-Mi-chi-a bò thua cuoäc thi tröôït tuyeát.
-Hieåu raèng:Moät phuùt cuõng laøm neân vieäc quan troïng.
Em ruùt  ra baøi hoïc gì töø caâu chuyeän cuûa Mi-chi-a?
Em phaûi quyù troïng vaø tieát kieäm thôøi giôø.
GV keát luaän:Thôøi giôø laø thöù quyù nhaùt , chuùn ta phải bieát quyù troïng vaø tieát kieäm thôøi giôø.
Tích hợp GD  KNS: KN xác định giá trị của thời gian là vô giá
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm (BT2,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu thôøi giôø coù taùc duïng gì?
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm thaûo luaän veà moät tình huoáng.
Caùc nhoùm thaûo luaän.
GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc chaát vaán , boå sung yù kieán.
GV keát luaän:Tieát kieäm thôøi giôø giuùp ta laøm ñöôïc nhieàu vieäc coù ích. Ngöôïc laïi, laõng phí thôøi giôø chuùng ta seõ khoâng laøm ñöôïc vieäc gì.
 
Hoaït ñoäng 3:Baøy toû thaùi ñoä (BT 3, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu tieát kieäm thôøi giôø laø söû duïng thôøi giôø moät caùch hôïp lí, coù hieäu quaû.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu BT.
GV phoå bieán cho HS caùch baøy toû thaùi ñoä qua taám bìa. Hướng dẫn HS bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành , không chọn phương án phân vân.
 (Nhö caùc tieát tröôùc)
HS ñoïc yeâu caàu.
HS giô caùc taám bìa theo yù kieán cuûa mình.
GV keát luaän:+YÙ kieán (d) laø ñuùng.
                      +Caùc yù kieán (a),(b),(c) laø sai.
GV yeâu caàu 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
Tích hợp GD  KNS: KN quản lí thời gian trong sinh hoạt và học tập hằng ngày . KN bình luận , phê phán việc lãng phí thời gian .
 
 
HS ñoïc ghi nhôù.
Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá – daën doø
Chuùng ta vöøa hoïc baøi gì?
Vì sao chuùng ta phaûi tieát kieäm thôøi giôø?
-Töï lieân heä vieäc söû duïng thôøi giôø cuûa baûn thaân(BT 4,SGK)-Laäp thôøi gian bieåu cuûa baûn thaân(BT 6,SGK).
-Vieát,veõ,söu taàm caùc truyeän,taám göông,ca dao,tuïc ngöõ veà tieát kieäm thôøi giôø (BT 5,SGK).
 

 
         RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Ngày soạn : 20/8/2014                             TUẦN 10
Ngày dạy: 7/11/2014        BAØI 5:TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ (TIEÁT 2)
I.MUÏC TIEÂU II.ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc; tranh phoùng to trong SGK.
-Caùc truyeän, taám göông veà tieát kieäm thôøi giôø.
-Moãi HS coù 3 taám bìa:xanh, ñoû,  traéng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Vì sao Mi-chi-a laïi nhaän ra raèng thôøi giôø laø voâ cuøng quyù giaù?
-Goïi 1-2 HS ñoïc ghi nhôù.
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng1:Laøm vieäc caù nhaân (BT1,SGK)
Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu vieäc laøm naøo laø tieát kieäm thôøi giôø.
Caùch tieán haønh:
 
GV cho HS laøm vieäc caù nhaân.
Goïi HS trình baøy caùch xöû lí caùc tình huoáng.
GV keát luaän:
+Caùc vieäc laøm(a),(c),(d) laø tieát kieäm thôøi giôø.
+Caùc vieäc laøm (b),(ñ),(e) khoâng phaûi laø tieát kieäm thôøi giôø.
 
HS trình baøy,trao ñoåi tröôùc lôùp.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm ñoâi (BT 4 ,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát keå nhöõng vieäc cuï theå chöùng toû caùc em bieát tieát kieäm thôøi giôø.
Caùch tieán haønh:
 
 
HS thaûo luaän veà vieäc baûn thaân ñaõ söû duïng thôøi giôø nhö theá naøo vaø döï kieán thôøi gian bieåu cuaû mình trong thôøi gian tôùi.
GV môøi moät vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
Lôùp trao ñoåi chaát vaán, nhaän
GV keát luaän:Nhaân xeùt, khen ngôïinhöõng HS ñaõ bieát xöû duïng tieát kieäm thôøi giôø vaø nhaéc nhôû nhöõng HS coøn söû duïng laõng phí thôøi giôø.
Tích hợp GD  KNS: KN lập kế hoạch khi làm việc , học tập để sử dụng thời gian hiệu quả .
 
Hoaït ñoäng 3:Trình baøy,giôùi thieäu caùc tranh veõ,caùc tö lieäu ñaõ söu taàm.
Muïc tieâu:Phaùt huy tính saùng taïo,khaû naêng hoïc hoûi cuûa HS.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS trình baøy, giôùi thieäu caùc tranh veõ,baøi vieát hoaëc caùc tö lieäu caùc em ñaõ söu taàm ñöôïc.
HS trình baøy vaø giôùi thieäu.
HS caû lôùp trao ñoåi, thaûo luaän veà caùc tranh veõ,ca dao, tuïc ngöõ, truyeän , taám göông vöøa trình baøy.
GV keát luaän: GV khen caùc em chuaån bò toát vaø giôùi thieäu hay.
-Tieát kieäm thôøi giôø laø moät ñöùc tính toát. Caùc em phaûi bieát tieát kieäm thôøi giôø ñeå hoïc taäp toát.
GD HS biết quí trọng thời giờ , học tập đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ .
 
Keát luaän chung:+Thôøi giôø laø thöù quyù nhaát,caàn phaûi söû duïng tieát kieäm.
                          +Tieát kieäm thôøi giôø laø xöû duïng thôøi giôø vaøo caùc vieäc coù ích moät caùch hôïp lí.
 
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá – daën doø
Goïi HS nhaéc laïi ghi nhôù.
-Thöïc hieän tieùt kieäm thôøi giôø trong sinh hoaït haøng ngaøy.
-CB:Hieáu thaûo vôùi oâng baø,cha meï.
 

 
         RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày soạn : 20/8/2014                              TUẦN 11
Ngày dạy: 14/11/2014    
                                  OÂN TAÄP VAØ THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG  GIÖÕA KÌ 1
 
Muïc ñích yeâu caàu :
-         Oân taäp nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc  töø baøi  1-> baøi 5
-         Reøn kó naêng thöïc haønh
         Ñoà duøng daïy hoïc :
      Saùch ñaïo ñöùc , phieáu baøi taäp
     Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
            1.Kieåm tra baøi cuõ:
                “Tieát kieäm thôøi giôø”
 
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Giôùi thieäu baøi: GT-> ghi ñeà
HÑ1:     oân taäp
        +  Trung thöïc trong hoïc taäp
         +  Vöôït khoù trong hoïc taäp
         +   Bieát baøy toû yù kieán
         +   Tieát  kieäm tieàn cuûa
         +    Tieát kieäm thôøi giôø
 
HÑ 2:    Thöïc haønh
          - Neâu moät soá tình huoáng
 
          -Cho hs làm Baøi taäp traéc nghieäm (phieáu BT
                hoaëc vôû bt ñaïo ñöùc)
HÑ 3:    Cuûng coá , daën doø
          - Thi ñua : Saép xeáp nhöõng bieåu
            hieän phuø hôïp voùi chuû ñeà baøi hoïc
-         Chuaån bò söu taàm veà göông biết vượt khó trong học tập.
 
 
 
 
-         Neâu ghi nhôù
-         Lieân heä baûn thaân
 
 
 
 
 
-         Giaûi quyeát tình huoáng -> nhaän xeùt .  Choïn ñuùng
-     HS laøm treân phieáu BT  ( hoaëc vôû       bt ñaïo ñöùc )
 
      -     2 nhoùm thi ñua
 
Ruùt kinh nghieäm :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Ngày dạy:21 /11/2014                       TUẦN 12
                            BAØI 6:HIEÁU THAÛO VÔÙI OÂNG BAØ, CHA MEÏ (TIEÁT 1)
I.MUÏC TIEÂU:
Hoïc xong baøi naøy HS :
1.Kieán thöùc:
-Hieåu coâng lao sinh thaønh, daïy doã cuûa oâng baø, cha meï vaø boån phaän cuûa con chaùu ñoái vôùi oâng baø, cha meï.
-Hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï laø bieát quan taâm ñeán oâng baø, cha meï, laøm giuùp oâng baø cha meï nhöõng vieäc phuø hôïp,chaêm lo cho oâng baø, cha meï vui veû maïnh khoeû, vaâng lôøi cha meï,hoïc taäp toát.
2.Thaùi ñoä:
-Bieát thöïc hieän nhöõng haønh vi, nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø.
-Yeâu quyù kính troïng oâng baø, cha meï . Bieát quan taâm ñeán söùc khoeû, coâng vieäc cuûa oâng baø, cha meï.
3.Haønh vi:
-Kính yeâu oâng baø, cha meï .
-Pheâ phaùn nhöõng haønh vi khoâng hieáu thaûo.
Tích hợp GD các KNS: KN xác định giá trị tình cảm của ông ,bà , cha mẹ dành cho con cháu . KN lắng nghe lời dạy bảo của ông bà , cha mẹ .KN thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà , cha mẹ .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc.
-Baøi haùt Cho con-Nhaïc vaø lôøi:Phaïm Troïng Caàu
-Ñoà duøng hoaù trang ñeå dieãn tieåu phaåm Phaàn thöôûng
-Caùc tranh  trong SGK phoùng to (neáu coù)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy neâu moät soá vieäc laøm theå hieän mình tieát kieäm thôøi giôø.
-Goïi HS neâu ghi nhôù.
*Nhaän xeùt baøi cuõ
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Khôûi ñoäng:Haùt taäp theå baøi Cho con-Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Troïng Caàu.
 
Baøi haùt noùi veà ñieàu gì?
Em coù caûm nghó gì veà tình yeâu thöông , che chôû cuûa cha meï ñoái vôùi mình?
Laø ngöôøi con trong gia ñình, em coù theå laøm gì cho cha meï vui loøng chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay:Hieáu thaûo vôùi oâng baø , cha meï.
GV ghi ñeà baøi
-HS traû lôøi.
Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän tieåu phaåm Phaàn thöôûng.
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu noäi dung truyeän:Phaàn thöôûng
Caùch tieán haønh:
HS xem tieåu phaåm do caùc baïn trong lôùp ñoùng.
GV phoûng vaán caùc HS vöøa ñoùng tieåu phaåm:
-Ñoái vôùi HS ñoùng vai Höng:Vì sao em laïi môøi baø aên nhöõng chieác baùnh maø em vöøa ñöôïc thöôûng?
-Ñoái vôùi HS ñoùng vai baø cuûa Höng :”Baø” caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa ñöùa chaùu ñoái vôùi mình?
 
-HS traû lôøi.
-Lôùp thaûo luaän, nhaän xeùt veà caùch öùng xöû.
GV keát luaän:Höng yeâu kính baø, chaêm soùc baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm(BT1, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu -Hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï laø bieát quan taâm ñeán oâng baø, cha meï, laøm giuùp oâng baø cha meï nhöõng vieäc phuø hôïp,chaêm lo cho oâng baø, cha meï .
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu baøi hoïc.
-HS neâu yeâu caàu.
-HS thaûo luaän nhoùm.
GV môøi  ñaïi dieän caùc nhomù leân trình baøy.
GV keát luaän:Vieäc laøm cuûa caùc baïn Loan (tình huoáng b), Hoaøi(tình huoáng d),Nhaâm(tình huoáng ñ), theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï.Vieäc laøm cuûa baïn Sinh (tình huoáng a), vaø baïn Hoaøng (tình huoáng c) laø chöa quan taâm ñeán oâng baø, cha meï.
Tích hợp GD  KNS: KN xác định giá trị tình cảm của ông ,bà , cha mẹ dành cho con cháu .
Caùc nhoùm khaùc boå sung.
Hoaït ñoäng 3:Thaûo luaän nhoùm ( BT2,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï laø bieát quan taâm chaêm soùc vaø khoâng ñoøi hoûi nhöõng vieäc laøm khoâng phuø hôïp.
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm.
GV goïi ñaïi dieän cacù nhoùm trình baøy yù kieán.
GV keát luaän veà noäi dung böùc tranh vaø khen nhöõng nhoùm HS ñaõ ñaët teân tranh phuø hôïp.
GV môøi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK
Tích hợp GD  KNS: KN thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà , cha mẹ .
 
Caùc nhoùm HS thaûo luaän.cCacs nhoùm khaùc trao ñoåi.
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá –daën doø
GV môøi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
-Caùc em phaûi luoân hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï.
-Chuaån bò caùc BT 4,5,6, SGK
 

 
         RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Ngày dạy: 28/11/2014                          TUẦN 13
   BAØI 6:HIEÁU THAÛO VÔÙI OÂNG BAØ, CHA MEÏ (TIEÁT 2)
I.MUÏC TIEÂU (Như tiết 1)
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc.
-Baøi haùt Cho con-Nhaïc vaø lôøi:Phaïm Troïng Caàu
-Ñoà duøng hoaù trang ñeå dieãn tieåu phaåm Phaàn thöôûng
-Caùc tranh  trong SGK phoùng to (neáu coù)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em ñaõ hoïc taäp ñöôïc ñöùc tính gì cuûa baïn Höng trong truyeän Phaàn thöôûng?
-Goïi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
* Nhaän xeùt baøi cuõ.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Ñoùng vai (BT 3,SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS -Bieát thöïc hieän nhöõng haønh vi, nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø.
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moät nöûa soá nhoùm thaûo luaän, ñoùng vai theo tình huoáng 1, moät nöûa soá nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huoáng 2.
GV phoûng vaán vai chaùu veà caùch öùng xöû, HS ñoùng vai oâng baø veà caûm xuùc khi nhaän ñöôïc söï quan taâm, chaêm soùc cuûa chaùu.
-Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ddongs vai.
Caùc nhoùm ñoùng vai.
Caû lôùp thaûo luaän veà caùch öùng xöû.
GV keát luaän:Con chaùu hieáu thaûo caàn phaûi quan taâm ,chaêm soùc oâng baø, cha meï , nhaát laø khi oâng baø giaø yeáu oám ñau.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm ñoâi (BT 4, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát giuùp ñôõ oâng baø,cha meï nhöõng vieäc vöøa söùc,vaâng lôøi oâng baø, cha meï ñeå oâng baø, cha meï vui loøng.
Caùch tieán haønh:
 
GV goïi HS neâu yeâu caàu BT 4
HS neâu yeâu caàu.
Tích hợp GD KNS: KN lắng nghe lời dạy bảo của ông bà , cha mẹ .KN thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà , cha mẹ .
HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi vaø ghi ra giaáy nhöõng vieäc ñaõ laøm vaø seõ laøm ñeå theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï .
GV môøi moät soá HS trình baøy
Caû lôùp nhaän xeùt boå sung.
GV keát luaän:GV khen nhöõng HS ñaõ bieát hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï vaø nhaéc nhôû caùc em laøm ñuùng nhöõng ñieàu döï ñònh ñeå trôû thaønh moät ngöôøi con hieáu thaûo.
 
Hoaït ñoäng 3:Trình baøy giôùi thieäu caùc saùng taùc hoaëc tö lieäu söu taàm ñöôïc (BT5-6, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát hoïc taäp ñöùc tính hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï.
Caùch tieán haønh:
 
Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm vaø keå cho nhau nghe taám göông hieáu thaûo vaø ghi ra giaáy nhöõng caâu tuïc ngöõ, ca dao maø em bieát.
-HS keå cho nhau nghe nhöõng göông hieáu thaûo maø em bieát.
 
GV keå cho HS nghe moät soá truyeän:”Thöông meï”,”Oâng giaø vaø chaùu nhoû”.
Ñoïc thô:”Nhôù lôøi meï”,”Coù chaùu hieáu thaûo” (Trong phaàn phuï luïc trong SGK)
HS laéng nghe.
GV keát luaän:Oâng baø, cha meï ñaõ coù coâng sinh thaønh, nuoâi daïy chuùng ta neân ngöôøi. Con chaùu phaûi coù boån phaän hieáu thaûo vôùi oâng baø ,cha meï.
 
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá- daën doø
Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
-Thöïc hieän caùc noäi dung ôû muïc “Thöïc haønh” trong SGK.
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
Ngày dạy: 5/12/2014                               TUẦN 14
                    BAØI 7:BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, COÂ GIAÙO (TIEÁT1)
I.MUÏC TIEÂU:
1.Kieán thöùc:Giuùp HS hieåu:
-Phaûi bieát ôn thaày giaùo,coâ giaùo vì thaày coâ laø ngöoøi daïy doã chuùng ta neân ngöôøi.
-Bieát ôn thaày coâ giaùo theå hieän truyeàn thoáng “Toân sö troïng ñaïo” cuûa nhaân daân ta.Bieát ôn thaày coâ giaùo laøm tình caûm thaày troø luoân gaén boù.
2.Thaùi ñoä :
-HS phaûi kính troïng ,bieát ôn, yeâu quyù thaày coâ giaùo.
3.Haønh vi:
-Bieát baøy toû söï kính troïng, bieát ôn caùc thaày giaùo,coâ giaùo.
-Bieát chaøo hoûi leã pheùp, thöïc hieän nghieâm tuùc yeâu caàu cuûa thaày coâ giaùo.
-Bieát laøm giuùp thaày coâ moät soá coâng vieäc phuø hôïp.
Tích hợp GD các KNS: KN lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô giáo . KN thể hiện sự kính trọng , biết ơn với thầy cô .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc 4
-Phoùng to caùc tranh trong baøi hoïc.
-Caùc baêng chöõ ñeå sö duïng cho hoaït ñoäng 3,tieát1.
-Keùo, giaáy maøu,buùt maøu, hoà daùn ñeû söû duïng cho hoaït ñoäng 2,tieát 2.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy moät soá vieäc laøm theå hieän mình laø ngöôøi con hieáu thaûo.
- Goïi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
*Nhaän xeùt baøi cuõ.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Giôùi thieäu baøi:Thaày coâ laø nhöõng ngöôøi daïy doã chuùng ta neân ngöôøi.Vaäy chuùng ta phaûi laøm nhöõng vieäc gì  ñeå toû loøng bieát ôn caùc thaày coâ giaùo. Baøi hoïc hoâm”Bieát ôn thaày giaùo,coâ giaùo” seõ giuùp caùc em hieåu roõ hôn.
 
Hoaït ñoäng 1:Xöû lí tình huoáng (Trang 20,21 SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu phaûi bieát ôn thaày giaùo ,coâ giaùo vì thaày coâ laø ngöoøi daïy doã chuùng ta neân ngöôøi.
Caùch tieán haønh:
 
GV neâu tình huoáng
Tích hợp GD  KNS: KN lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô giáo .
-HS döï ñoaùn caùc caùch öùng xöû coù theå xaûy ra.
-HS löïa choïn caùch öùng xöû vaø trình baøy lí do löïa choïn.
-Caû lôùp thaûo luaän ,nhaän xeùt.
GV keát luaän:Caùc thaày giaùo,coâ giaùo ñaõ daïy doã caùc em bieát nhieàu ñieàu hay,ñieàu toát. Caùc em phaûi kính troïng ,bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi (BT1, SGK).
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát chaøo hoûi leã pheùp, thöïc hieän nghieâm tuùc yeâu caàu cuûa thaày coâ giaùo.
Caùch tieán haønh:
 
GV treo caùc tranh leân baûng vaø yeâu caàu töøng nhoùm HS laøm baøi
-Töøng nhoùm HS thaûo luaän
-HS leân chöõa baøi taäp.Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung.
GV nhaân xeùt vaø ñöa ra phöông aùn ñuùng cuûa baøi taäp.
GV keát luaän:Caùc tranh1,2,4:Theå hieän thaùi ñoä kính troïng, bieát ôn thaày giaùo,coâ giaùo.
Tranh 3:Khoâng chaøo coâ giaùo khi coâ khoâng daïy lôùp mình laø bieåu hieän söï khoâng toân troïng thaày giaùo, coâ giaùo.
 
Hoaït ñoäng 3:Thaûo luaän nhoùm (BT 2, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát baøy toû söï kính troïng, bieát ôn caùc thaày giaùo,coâ giaùo. Bieát laøm giuùp thaày coâ moät soá coâng vieäc phuø hôïp.
Caùch tieán haønh:
GV chia HS laøm 7 nhoùm.Moãi nhoùm nhaän moät baêng chöõ vieátteân moät vieäc laøm trong BT 2 vaø yeâu caàu HS löïa choïn nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn thaày giaùo ,coâ giaùo vaø tìm theâm caùc vieäc laøm bieåu hieän loøng bieát ôn thaày giaùo,coâ giaùo
Tích hợp GD KNS: KN thể hiện sự kính trọng , biết ơn với thầy cô .
 
 
 
 
 
 
-Töøng nhoùm HS thaûo luaän vaø ghi nhöõng vieäc neân laøm vaøo caùc tôø giaáy nhoû.
-Töøng nhoùm leân daùn baêng chöõ ñaõ nhaän theo hai coät”Bieát ôn” hay “Khoâng bieát ôn” treân baûng vaø caùc tôø giaáy nhoû ghi caùc vieäc neân laøm maø nhoùm mình ñaõ thaûo luaän . Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung.
GV keát luaän:Coù nhieàu caùch theå hieän loøng bieát ôn ñoái vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
Caùc vieäc laøm (a),(b),(d),(ñ),(g),(e) laø nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn thaày giaùo ,coâ giaùo.
 
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá – daën doø
GV môøi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
-Chuaån bò vieát, veõ, döïng tieåu phaåm veà chuû ñeà baøi hoïc (BT 4,SGK)
-Söu taàm caùc baøi haùt,baøi thô,ca dao, tuïc ngöõ… ca ngôïi coâng lao cuûa caùc thaày coâ giaùo.(BT 5, SGK)
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày dạy: 12/12/2014                                    TUẦN 15
   BAØI 7:BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, COÂ GIAÙO (TIEÁT2)
I.MUÏC TIEÂU:
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc 4
-Phoùng to caùc tranh trong baøi hoïc.
-Caùc baêng chöõ ñeå sö duïng cho hoaït ñoäng 3,tieát1.
-Keùo, giaáy maøu,buùt maøu, hoà daùn ñeû söû duïng cho hoaït ñoäng 2,tieát 2.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy keå moät soá vieäc laøm ñeå theå hieän söï bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo.
-Goïi 1-2 HS neâu phaàn ghi nhôù.
* Nhaän xeùt baøi cuõ.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1:Trình baøy saùng taùc hoaëc tö lieäu söu taàm ñöôïc.
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu bieát  ôn thaày coâ giaùo theå hieän truyeàn thoáng “Toân sö troïng ñaïo” cuûa nhaân daân ta.Bieát ôn thaày coâ giaùo laøm tình caûm thaày troø luoân gaén boù.
 Caùch tieán haønh:
 
Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm
-HS laøm vieäc theo nhoùm
GV phaùt cho moãi nhoùm HS 3 tôø giaáy vaø buùt.
Yeâu caàu caùc nhoùm vieát laïi caùc caâu thô ca dao, tuïc ngöõ; teân caùc truyeän keå , caùc kæ nieäm khoù queân vaøo 3 tôø giaáy khaùc nhau.
-Laàn löôït töøng HS trong nhoùm ghi vaøo giaáy caùc noäi dung theo yeâu caàu cuûa GV (khoâng ghi truøng laëp)
-Cöû ngöôøi ñoïc caùc caâu ca dao,tuïc ngöõ.
-Toå chöùc laøm vieäc caû lôùp.
+Yeâu caàu caùc nhoùm daùn leân baûng caùc keát quaû theo 3 nhoùm:
Ca dao tuïc ngöõ noùi leân söï bieát ôn caùc thaày coâ giaùo.
Teân chuyeän keå veà thaày coâ giaùo.
Kæ nieäm khoù queân.
Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng daùn keát quaû.
 
 
 
 
GV yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc caùc caâu ca dao tuïc ngöõ.
Coù theå giaûi thích moät soá caâu khoù hieåu.
Ví duï :
Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân.
Nhaát töï vi sö, baùn töï vi sö.
. . .
Keát luaän:Caùc caâu ca dao tuïc ngöõ khuyeân ta ñieàu gì?
-Caùc caâu ca dao tuïc ngöõ khuyeân ta phaûi bieát  kính troïng, yeâu quyù thaày coâ vì thaày coâ daïy ta ñieàu hay leõ phaûi, giuùp ta neân ngöôøi.
+Yeâu caàu caùc nhoùm tieáp tuïc hoaït ñoäng nhoùm ñeå keå cho nhau nghe caâu truyeän maø mình söu taàm ñöôïc hoaëc kæ nieäm cuûa mình.
+Yeâu caàu caùc nhoùm choïn 1 caâu truyeän  hay ñeå thi keå chuyeän.
-Toå chöùc laøm vieäc caû lôùp:
+Yeâu caàu töøng nhoùm leân keå chuyeän. Cöû  5 HS laøm ban giaùm khaûo.GV phaùt cho moãi thaønh vieân ban giaùm khaûo 3 mieáng giaáy maøu:ñoû,cam,vaøng ñeå ñaùnh giaù.
+Laàn löôït HS keå cho nhoùm nghe caâu truyeän cuûa mình ñaõ chuaån bò.
 
+ Choïn 1 caâu chuyeän hay, taäp keå trong nhoùm ñeå chuaån bò döï thi.
 
HS moãi nhoùm leân keå chuyeän.Ban giaùm khaûo ñaùnh giaù:Ñoû – raát hay; cam-hay; vaøng-bình thöôøng.
Em thích nhaát caâu chuyeän naøo? Vì sao?
-Caùc HS khaùc nhaän xeùt, baøy toû caûm nhaän veà caùc caâu chuyeän.
Caùc caâu chuyeän maø caùc em ñöôïc nghe ñeàu theå hieän baøi hoïc gì?
GV keát luaän :Ñoái vôùi caùc thaày coâ cuõ hay thaày coâ giaùo môùi, caùc em phaûi ghi  nhôù:   Chuùng ta luoân phaûi bieát yeâu quyù, kính troïng vaø bieát ôn thaày coâ giaùo.
HS traû lôøi.
Hoaït ñoäng 2:Laøm böu thieáp chuùc möøng caùc thaày giaùo, coâ giaùo cuõ.
Muïc tieâu:HS theå hieän söï bieát ôn thaày coâ giaùo.
Caùch tieán haønh:
 
 
 
HS laøm vieäc caù nhaân .
GV keát luaän: GV nhaéc HS nhôù göûi taëng caùc thaày coâ giaùo cuõ nhöõng taám böu thieáp maø caùc em ñaõ laøm.
*Keát luaän chung:
-Caàn phaûi kính troïng, bieát ôn caùc thaày coâ giaùo.
-Chaêm ngoan, hoïc taäp toát laø bieåu hieän cuûa loøng bieát ôn.
 
Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá – daën doø:
-Goïi HS neâu ghi nhôù.
-Thöïc hieän caùc noäi dung ôû muïc thöïc haønh.
-CB:Yeâu lao ñoäng.
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: 19/12/2014                            TUẦN 16  BAØI 8:YEÂU LAO ÑOÄNG (TIEÁT 1) I.MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
1.Kieán thöùc:
-Böôùc ñaàu bieát ñöôïc giaù trò cuûa lao ñoäng.
-Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa lao ñoäng:Giuùp con ngöôøi phaùt trieån laønh maïnh, ñem laïi cuoäc soáng aám no,haïnh phuùc cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.
2. Thaùi ñoä:
-Bieát pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän chaây löôøi lao ñoäng.
-Yeâu lao ñoäng; yeâu meán ñoàng tình vôùi nhöõng baïn coù tinh thaàn lao ñoäng ñuùng ñaén.
3.Haønh vi:
-Tích cöïc tham gia caùc coâng vieäc lao ñoäng ôû lôùp, ôû tröôøng, ôû nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.
-Töï giaùc laøm toát caùc coâng vieäc  töï phuïc vuï baûn thaân.
Tích hợp GD các KNS: KN xác định giá trị của lao động .KN quản lý thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc
-Moät soá ñoà duøng, ñoà vaät phuïc vuï cho troø chôi ñoùng vai.
-Caùc caâu chuyeän tham khaûo trong SGV (phaàn phuï luïc)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Vì sao chuùng ta phaûi bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo?
-Goïi 1-2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
*Nhaän xeùt baøi cuõ.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi ta thöôøng noùi “Lao ñoäng laø vinh quang”. Vaäy lao ñoäng mang laïi cho ta nhöõng gì? Baøi hoïc hoâm nay:”Yeâu lao ñoäng” seõ giuùp cho caùc em hieåu roõ ñieàu ñoù.
 
Hoaït ñoäng 1:Ñoïc truyeän Moät ngaøy cuûa Peâ-chi-a
Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu truyeän.
Caùch tieán haønh:
 
GV ñoïc laàn thöù nhaát.
Goïi moät HS ñoïc laàn thöù hai.
GV cho lôùp thaûo luaän nhoùm theo 3 caâu hoûi trong SGK
Tích hợp GD KNS: KN xác định giá trị của lao động.
 
HS ñoïc baøi.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy .HS  ca ûlôùp trao ñoåi, tranh luaän.
GV keát luaän: Côm aên, aùo maëc, saùch vôû, … ñeàu laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng. Lao ñoäng ñem laïi cho con ngöôøi nieàm vui vaø giuùp con ngöôøi soáng toát hôn. 
GV cho HS ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung phaøn ghi nhôù.
 
Hoaït ñoäng 2:Thaûo luaän nhoùm (BT 1, SGK).
Muïc tieâu :Giuùp HS hieåu nhöõng bieåu hieän cuûa yeâu lao ñoäng vaø löôøi lao ñoäng.
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm vaø giaûi thích yeâu caàu laøm vieäc nhoùm.
 
-Caùc nhoùm thaûo luaän,
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
GV keát luaän veà caùc bieåu hieän cuûa yeâu lao ñoäng, cuûa löôøi lao ñoäng.
 
Hoaït ñoäng 3:Ñoùng vai (BT 2,SGK)
Muïc tieâu:  Giuùp HS bieát pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän chaây löôøi lao ñoäng.Yeâu lao ñoäng; yeâu meán ñoàng tình vôùi nhöõng baïn coù tinh thaàn lao ñoäng ñuùng ñaén.
Caùch tieán haønh:
 
GV chia nhoùm, giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai moät tình huoáng.
-Caùc nhoùm thaûo luaïn chuaån bò ñoùng vai.
-Moät soá nhoùm leân ñoùng vai.
-Caùch öùng xöû trong caùc tình huoáng nhö vaäy ñaõ phuø hôïp chöa? Vì sao?
-Ai coù caùch öùng xöû khaùc?
GV nhaän xeùt vaø keát luaän veà caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng.
-HS traû lôøi.
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá – daën doø
Goïi HS neâu phaàn ghi nhôù.
Chuaån bò tröôùc baøi taäp 3,4,5,6 trong SGK.
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Ngày dạy:26 /12/2013                           TUẦN 17                                            BAØI 8:YEÂU LAO ÑOÄNG (TIEÁT 2) I.MUÏC TIEÂU II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -SGK Ñaïo ñöùc
-Moät soá ñoà duøng, ñoà vaät phuïc vuï cho troø chôi ñoùng vai.
-Caùc caâu chuyeän tham khaûo trong SGV (phaàn phuï luïc)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Em haõy keå moät soá bieåu hieän cuûa yeâu lao ñoäng ?
-Goïi 1-2 HS neâu ghi nhôù.
* Nhaän xeùt baøi cuõ.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:Keå chuyeän caùc taám göông yeâu lao ñoäng.
Muïc tieâu:Giuùp HS hoïc taäp caùc taám göông yeâu lao ñoäng.
Caùch tieán haønh:
 
Yeâu caàu HS keå veà caùc taám göông lao ñoäng cuûa caùc baïn trong lôùp hoặc sự chăm chỉ lao động của chính bản thân mình .
HS keå.
Vaäy nhöõng bieåu hieän cuûa yeâu lao ñoäng laø gì?
Tích hợp GD KNS: KN xác định giá trị của lao động .
 
 
 
 
-Vöôït moïi khoù khaên, chaáp nhaän thöû thaùch ñeå laøm tốt coâng vieäc cuûa mình…
-Töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình.
-Laøm vieäc töø ñaàu ñeán cuoái …
* HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung.
GV keát luaän:Yeâu lao ñoäng laø töï laøm laáy coâng vieäc, theo ñuoåi coâng vieäc töø ñaàu ñeán cuoái … Ñoù laø nhöõng bieåu hieän raát ñaùng traân troïng vaø hoïc taäp.
 
Hoaït ñoäng 2:Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi (BT 5, SGK)
Muïc tieâu:Giuùp HS bieát yeâu lao ñoäng vaø löïa choïn nhöõng vieäc laøm coù ích.
Caùch tieán haønh:
 
GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
GV môøi moät vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
HS trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung BT.
Lôùp thaûo luaän , nhaän xeùt.
GV keát luaän: Nhaän xeùt vaø nhaéc nhôû HS caàn phaûi coá gaéng hoïc taäp ,reøn luyeän ñeå coù theå thöïc öôùc mô cuûa mình.
Tích hợp GD KNS: KN quản lý thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường .
 
 
Hoaït ñoäng 3:HS trình baøy, giôùi thieäu caùc caâu ca dao , tuïc ngöõ, caùc baøi vieát, tranh veõ.
Muïc tieâu:Phaùt huy khaû naêng saùng taïo, tìm toøi hoïc hoûi cuûa HS ñeå vöôn tôùi nhöõng ñieàu toát ñeïp giuùp HS thaáy ñöôïc giaù trò cuûa lao ñoäng.
Caùch tieán haønh:
 
Böôùc 1:Hoaït ñoäng nhoùm.
GV cho HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå ghi ra nhöõng caâu tuïc ngöõ , ca dao
 
-GV hoûi HS yù nghóa moät soá caâu ca dao ,tuïc ngöõ.
 
HS tieán haønh ghi.
Caù nhoùm laàn löôït daùn caùc caâu tuïc ngöõ, ca dao leân baûng.
HS giaûi thích,lôùp nhaän xeùt.
Böôùc 2:Hoaït ñoäng caû lôùp.
GV goïi HS trình baøy, giôùi thieäu caùc baøi vieát, tranh veõ veà moät coâng vieäc maø em yeâu thích.
GV nhaän xeùt,khen nhöõng baøi vieát, tranh veõ toát.
Keát luaän chung:
-Lao ñoäng laø vinh quang.Moïi ngöôøi caàn phaûi lao ñoäng vì baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.
-Treû em cuõng caàn phaûi tham gia caùc coâng vieäc ôû nhaø, ôû tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi phuø hôïp vôùi khaû naêng baûn thaân.
 
-HS trình baøy.
Caû lôùp thaûo luaän, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá – daën doø.
-Goïi HS neâu ghi nhôù.
-Thöïc hieän noäi dung  muïc “Thöïc haønh” trong SGK.
 
 

      RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày dạy: 02/12/2014
 Tuaàn 18   :      OÂN TAÄP VAØ THÖÏC HAØNH KYÕ NAÊNG
                                                 CUOÁI HK1
 
I/ MUÏC TIEÂU:
                 OÂn taäp nhöõng kieán thöùc hoïc sinh ñaõ hoïc töø baøi 1 ñeán baøi
                 Reøn hoïc sinh kó naêng thöïc haønh.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
                 Tranh aûnh trong saùch giaùo khoa. Phieáu baøi taäp.
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Kieåm tra baøi cuõ: Yeâu lao ñoäng.
- Theá naøo laø moät ngöôøi yeâu lao ñoäng?
- Haõy keå laïi moät taám göông yeâu lao ñoäng.
- Haõy neâu moät caâu tuïc ngöõ, cuûa dao veà yeâu lao ñoäng.
Baøi môùi: OÂn taäp vaø kó naêng thöïc haønh cuối hoïc kì 1
Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp.
1/ Kính trọng ,biết ơn người lao động .
2/ Lịch sự với mọi người
3/ Giữ gìn các công trình công cộng
Giaùo vieân: Nhaän xeùt vaø toång keát.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi ghi nhôù 3 baøi.
Hoaït ñoäng 2: thöïc haønh
- Giaùo vieân neâu theâm moät soá tình huoáng.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm phieáu baøi taäp.
- Giaùo vieân chaám moät soá phieáu baøi taäp vaø söûa baøi.
 
- Goïi 3 HS leân kieåm tra vaø nhaän xeùt.
 
 
- Vaøi HS nhaéc laïi ñeà baøi.
 
- HS thaûo luaän nhoùm 6 vaø ñaïi dieän moãi nhoùm leân trình baøy.
- Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 
- HS giaûi quyeát tình huoáng.
Nhaän xeùt
 
- HS laøm baøi.
- HS töï kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû baøi mình.
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø.
- Troø chôi: thi ñua xeáp chöõ phuø hôïp vôùi chuû ñeà baøi hoïc theo hai nhoùm A – B.
- Chuaån bò: hoïc baøi môùi: kính troïng ngöôøi lao ñoäng.
Ruùt kinh nghieäm:
 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
 
 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC NINH SIM      -                                                          NAÊM HOÏC 2014 - 2015


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN LỚP 4 ĐẠO ĐỨC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_dao_duc_tich_hop_ttHCM.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án lớp 4 - đạo đức
  Đạo đức 4
  Giáo án lớp 4 - đạo đức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2008

  Xem: 1090

 • Giáo an đạo đức lớp 4
  Giáo án khác
  Giáo an đạo đức lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 ĐẠO ĐỨC
  Đạo đức 4
  GIÁO ÁN LỚP 4 ĐẠO ĐỨC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2015

  Xem: 20

 • giao an dao duc lop 4
  Đạo đức 4
  giao an dao duc lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2010

  Xem: 0

 • giáo án đạo đức - lớp 4
  Đạo đức 4
  giáo án đạo đức - lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2013

  Xem: 10

 • giao an Đạo Đức Lớp 4
  Lớp 4
  giao an Đạo Đức Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2010

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4
  Đạo đức 4
  GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2012

  Xem: 0

 • Giáo án đạo đức Lớp 4
  Đạo đức 4
  Giáo án đạo đức Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2010

  Xem: 268

 • Giao an Dao duc lop 4
  Lớp 4
  Giao an Dao duc lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2011

  Xem: 8

 • Giáo án Đạo đức lớp 4
  Giáo án khác
  Giáo án Đạo đức lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2017

  Xem: 0