Giáo Án Đạo Đức 4:Tuần 30

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
oj16zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-10 10:58:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 30 Thöù hai ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2015 Tiết 1 : TOAÙN Luyeän taäp chung. I. Muïc tieâu. Giuùp HS cuûng coá veà. - Thùc hiÖn ®­îc caùc pheùp tính veà phaân soá, tìm phaân soá cuûa moät soá. - Giaûi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

TUẦN 30
Thöù  hai ngµy   13    th¸ng  4     n¨m 2015
                                                           Tiết 1 :  TOAÙN
Luyeän taäp chung.
I. Muïc tieâu. Giuùp HS cuûng coá veà.
- Thùc hiÖn ®­îc caùc pheùp tính veà phaân soá, tìm phaân soá cuûa moät soá.
- Giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán tìm moät trong hai soá bieát toång hoaëc hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
-Tính dieän tích hình bình haønh.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
 
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
* Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp tieát tröôùc.
-Nhaän xeùt .
Hoûi moät soá em veà quy taéc lieân quan ñeán ND lieân quan.
2- Baøi môùi
- Neâu Muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc
HD Luyeän taäp.
Baøi 1:*  Goïi Hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
- Goïi 1 HS leân baûng laøm baøi.
- Yeâu caàu caû lôùp laøm baûng con laàn löôït töøng baøi .
 
 
 
 
 
 
-Nhaän xeùt , söûa sai.
Baøi 2* Goïi HS ñoïc ñeà baøi:
-Baøi toaùn cho bieát gì?
 
 
-Baøi toaùn hoûi gì?
-Muoán tính dieän tích hình bình haønh ta laøm theá naøo?
 
* 2HS leân baûng laøm baøi taäp.
-HS 1 laøm baøi taäp 1/152
-HS 2: laøm baøi taäp 3/152.
- 3 -4 em neâu.
 
 
* Nhaéc laïi teân baøi hoïc
 
* Tính.
-HS laàn löôït leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo baûng con.
          
       ; 
-Nhaän xeùt söûa baøi.
* 1HS ñoïc ñeà baøi.
- Caïnh ñaùy 18 cm; chieàu cao baèng caïnh ñaùy .
- Tính dieän tích HBH
- Laáy ñoä daøi caïnh ñaùy nhaân vôùi chieàu cao.
 
 


 

-Goïi 1HS leân baûng laøm baøi.
- Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû .
-Theo doõi giuùp ñôõ.
 
 
 
 
 
 
 
-Nhaän xeùt chaám baøi.
Baøi 3: Goïi HS ñoïc ñeà toaùn.
-Baøi toaùn cho bieát gì?
-Baøi toaùn hoûi gì?
-Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo? Neâu caùc böôùc thöïc hieän giaûi?
-Goïi 1HS leân baûng laøm baøi.
- Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû .
-Theo doõi giuùp ñôõ.
 
 
 
-Nhaän xeùt chaám baøi.
3- cuûng coá – daën doø
- nhaän xeùt tieát hoïc.
-Nhaéc HS veà nhaø oân taäp
 
-1HS leân baûng laøm.
-Lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Baøi giaûi
Chieàu cao cuûa hình bình haønh laø
18 x = 10 (cm)
Dieän tích hình bình haønh laø
18 x 10 = 180 (cm2)
           Ñaùp soá: 180 cm2
-Nhaän xeùt söûa baøi.
 
* HS ñoïc ñeà
-HS neâu
 
-Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
Baøi giaûi
Toång soá phaàn baèng nhau laø
2 + 5 = 7 (phaàn)
Soá oâ toâ trong moät gian haøng laø
63 : 7 x 5 = 45 (oâ toâ)
Ñaùp soá: 45 oâ toâ.
-Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
 
- Nghe .
- Veâà chuaån bò
 
 
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 
 
 
 
 


 

                                                       Tiết 4  :  TËp ®äc
Hôn moät nghìn ngaøy voøng quanh traùi ñaát.
I -Muïc tieâu:
1. Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Ñoïc löu loaùt caùc teân rieâng nöôùc ngoaøi; ñoïc raønh maïch caùc chöõ soá chæ ngaøy thaùng, naêm.
Bieát ñoïc dieãn dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng ñoïc roõ raøng, chaäm raõi, caûm höùng ca ngôïi Ma-gien-laêng vaø ñoaøn thaùm hieåm.
2. Hieåu nghóa caùc töø ngöõ trong baøi.
Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi Ma – gien- laêng vaø ñoaøn thaùm hieåm ñaõ duõng caûm vöôït bao khoù khaén, hi sinh, maát maùt ñeå hoaøn thaønh söù maïng lòch söû; khaúng ñònh traùi ñaát hình caàu, phaùt hieän Thaùi Bình Döông vaø nhöõng vuøng ñaát môùi.
II- C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­­­­­­­­îc gi¸o dôc
-Tù nhËn thøc: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¶n th©n.
- Giao tiÕp: Tr×nh bµy suy nghÜ, ý t­ëng
III- C¸c ph­­­­­­¬ng ph¸p d¹y häc cã sö dông trong bµi
- §Æt c©u hái.
- Th¶o luËn cÆp ®«i – chia sÎ.
- Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.
IV- Ñoà duøng daïy hoïc
-  AÛnh chaân dung Ma-gien-laêng.
V- Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
* Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô Traêng ôi… töø ñaâu ñeán? Vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi.
-Nhaän xeùt
2- Baøi môùi
H®1: Höôùng daãn luyeän ñoïc
-Yeâu caàu 6 HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa baøi 3 löôït. GV chuù yù söûa loãi phaùt aâm, ngaét gioïng cho töøng HS neáu coù.
 
 
-Yeâu caàu HS ñoïc phaàn chuù giaûi -Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp.
-Yeâu caàu HS ñoïc toaøn baøi.
 
* 3 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu GV.
- Caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt baïn ñoïc
 
 
 
* 6 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng caû lôùp ñoïc thaàm.
-H S ñoïc baøi theo trình töï.
-HS1:+  Ngaøy 20….vuøng ñaát môùi.
...HS 6: Chuyeán ñi ñaâuø tieân….. vuøng ñaát môùi.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp.
-2 HS ngoài cuøng baøn ñoïc tieáp noái
-2 HS ñoïc toaøn baøi.
 
 


 

-GV ñoïc maãu.Chuù yù gioïng ñoïc
H®2:Tìm hieåu baøi
* Yeâu caàu HS ñoïc thaàm toaøn baøi, trao ñoåi vaø laàn löôït traû lôøi töøng caâu hoûi.
+Ma-gen-laêng thöïc hieän cuoäc thaùm hieåm vôùi muïc ñích gì?
……..
- Giaûng baøi:Vôùi muïc ñích khaùm phaù nhöõng vuøng ñaát môùi
H: Ñoaøn thaùm hieåm ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên gì doïc ñöôøng?
- Duøng baûn ñoà ñeå chæ roõ haønh trình cuûa haïm ñoäi……
- Ghi yù chính töøng ñoaïn leân baûng.
+ Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì veà caùc nhaø thaùm hieåm?
 
- Em haõy neâu yù chính cuûa baøi.
- Ghi yù chính leân baûng.
 
H®3:Ñoïc dieãn caûm
* Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa baøi. Moãi HS ñoïc 2 ñoaïn, caû lôùp theo doõi, tìm ra caùch ñoïc hay.
-Toå chöùc HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn 2,3
+Treo baûng phuï coù ñoaïn vaên.
+Yeâu caàu HS ñoïc theo caëp
+Toå chöùc cho HS ñoïc dieãn caûm.
+Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
3- Cuûng coá – daën doø :
* Goïi 1 HS  ñoïc toaøn baøi.
H: Muoán tìm hieåu khaùm phaù theá giới, laø HS caùc em caàn phaûi lµm g×?
-Theo doõi GV ñoïc maãu.
 
* 2 HS ngoài cuøng baøn, trao ñoåi, thaûo luaän, tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi.
+ Coù nhieäm vuï khaùm phaù con ñöôøng treân bieån daã ñeán nhöõng vuøng ñaát môùi.
-Nghe.
 
+Khoù khaên: heát thöùc aên, nöôùc ngoït, thuyû thuû phaûi uoáng nöôùc tieåu……….
- Quan saùt laéng nghe.
+ Ñoaïn 1: Muïc ñích cuoäc thaøm hieåm.
+Ñoaïn 6: keát quaû cuûa ñoaøn thaùm hieåm.
.
- Baøi ca ngôïi Ma-gien-laêng vaø ñoaøn thaùm hieåm ñaõ duõng caûm vöôït bao khoù khaén hi sinh……
 
* 3 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm, tìm caùch ñoïc nhö ñaõ höôùng daãn ôû phaàn luyeän ñoïc.
 
-Theo doõi GV ñoïc.
-Luîeân ñoïc theo caëp.
-3-5 HS thi ñoïc.
- caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt .
 
*  1 em ñoïc .
- Hoïc thaät gioûi , ñoïc nhieàu saùch baùo ñeå tìm toøi kieán thöùc
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 
 


 

                                                        Tiết 4   :  chÝnh t¶
Ñöôøng ñi Sa Pa
I. Muïc tieâu:
-Nhôù –vieát laïi chính xaùc, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên ñaõ HTL baøi Ñöôøng ñi Sa pa.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu deã laãn r/d/gi hoaëc v/d/gi.
- Reøn kæ naêng vieát ñuùng, ñeïp ñaït toác ñoä vieát .
II .Ñoà duøng daïy hoïc.
-Moät soá tôø phieáu khoå roäng vieát noäi dung BT2a. BT3a.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1– Kieåm tra baøi cuõ :
* Kieåm tra HS ñoïc vaø vieát caùc töø caàn chuù yù phaân bieät cuûa tieát chính taû tröôùc.
-Nhaän xeùt chöõ vieát töøng HS.
2- Baøi môùi
* Neâu Muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc
H®1:Höôùng daãn vieát chính taû
* Goïi HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn vaên caàn nhôù-vieát.
H: Phong caûnh Sa pa thay ñoåi nhö theá naøo?
* Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi vieát vaø luyeän ñoïc.
 
 
- Nhaéc caùc em caùch trình baøy ñoaïn vaên .
H: Em haõy tìm nhöõng tõ ñöôïc vieát hoa trong baøi ?.
- Nhaän xeùt , söûa sai . Goïi moät vaøi em ñoïc laïi .
-  Yeâu caàu HS gaáp SGK nhôù laïi vaø töï vieát baøi
-Thu chaám moät soá baøi -nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS.
mình.
H®2:laøm baøi taäp 2a/
* Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
 
* 1 Hs ñoïc cho 2 HS vieát caùc töø ngöõ.
 
 
 
* 2 -3 HS nhaéc laïi .
 
* 2 Hs ñoïc thuoäc loøng thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
+Thay ñoåi theo thôøi gian trong moät ngaøy. Ngaøy thay ñoåi muøa lieân tuïc……
* Luyeän vieát caùc töø : Thoaét, caùi,laù vaøng, rôi, khoaûnh khaéc ,haây haåy , noàng naøn ….
………..
- Nghe naém caùch trình baøy.
- Söûa sai, ghi nhôù caùc loãi sai ñeå khi vieát khoâng bò maéc phaûi .
 
 
- Nhôù vaø vieát baøi vaøo vôû theo yeâu caàu .
- Nghe , söûa sai.
 
 
 
* 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi tröôùc lôùp.
 
 


 

-Yeâu caàu HS hoaït ñoäng trong nhoùm. GV nhaéc HS chuù yù theâm caùc daáu thanh cho vaàn ñeå taïo thaønh nhieàu tieáng coù nghóa.
-Yeâu caàu 1 nhoùm daùn phieáu leân baûng vaø ñoïc phieáu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
Boå sung, GV ghi nhanh vaøo phieáu.
-Nhaän xeùt, keát luaän caùc töø ñuùng.
 
 
Baøi 3a: Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
-Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân.
 
- Goïi HS ñoïc caùc caâu vaên ñaõ hoaøn thaønh. HS döôùi lôùp nhaän xeùt.
-Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
- Goïi moät vaøi em neâu laïi baøi ñaõ söûa ñuùng .
3- Cuûng coá – daën doø :
- Goïi moät soá em leân vieát laïi caùc loãi sai,
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø ñoïc vaø ghi nhôù caùc caâu vaên ôû BT3.
- 4 HS ngoài 2 baøn treân döôùi taïo thaønh 1 nhoùm, trao ñoåi vaø hoaøn thaønh phieáu.
-Ñoïc phieáu, nhaän xeùt, boå sung.
VD: + r – a  ra , ra leänh, ra vaøo, ra maét, raø mìn , caây raï. …
+ r – ong  rong chôi,ñi rong, rong bieån , roøng roøng .
+    ….
* 1 Hs ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi tröôùc lôùp.
-1 HS laøm baûng lôùp. HS caû lôùp vieát baèng buùt chì vaøo SGK.
-Ñoïc, nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
-Chöõa baøi neáu sai.
-Lôøi giaûi: Thö vieân-löu giöõ-baèng vaøng-ñaïi döông-theá giôùi.
 
 
- 3 -4 em vieát baûng lôùp .
- Nghe .
- Veâà chuaån bò
 
 
 
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 


 

TUÇN 30
Thø hai ngµy  13   th¸ng 4  n¨m 2015
                                                Tiết  1 :   ®¹o ®øc
Baûo veä moâi tröôøng.
I- Muïc tieâu:Hoïc xong baøi naøy, HS coù theå bieát.
- Hieåu: Con ngöôøi phaûi soáng thaân thieän vôùi moâi tröôøng vì cuoäc soáng hoâm nay vaø mai sau. Con ngöôøi coù traùch nhieäm giöõ gìn moâi tröôøng trong saïch.
- Bieát baûo veä, giöõ gìn moäi tröôøng trong saïch.
- Ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi baûo veä moâi tröôøng.
II- C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­­­­­­­­­îc gi¸o dôc
- KÜ n¨ng tr×nh bµy c¸c ý t­ëng b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ vµ ë tr­êng.
- KÜ n¨ng thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin liªn quan ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng.
- KÜ n¨ng b×nh luËn, x¸c ®Þnh c¸c lùa chän, c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ vµ ë tr­êng.
- KÜ n¨ng ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ vµ ë tr­êng.
III- C¸c ph­­­­­­¬ng ph¸p d¹y häc cã sö dông trong bµi
- §ãng vai. - Th¶o luËn.
- Dù ¸n
- Tr×nh bµy 1 phót
IV- Ñoà duøng daïy hoïc.
-Caùc taám bìa maøu xanh, ñoû, traéng.
-SGK ñaïo ñöùc 4.
-Phieáu giaùo vieân
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.Tieát 1
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1 – Kieåm tra baøi cuõ
* Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 
2-Baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi:
H®1:Lieân heä thöïc tieãn.
* Haõy nhìn xung quanh lôùp vaø cho bieát, hoâm nay veä sinh lôùp mình nhö theá naøo?
H: Theo em, nhöõng raùc ñoù do ñaâu maø coù?
-Yeâu caàu Hs nhaët raùc xung quanh mình.
 
 
* 2HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi.
+Neâu caùc bieån baùo giao thoâng ñaõ hoïc ôû baøi 13.
 
 
 
-  HS neâu . VD:
Coøn coù moät vaøi maåu giaáy.
-Do moät soá baïn ôû lôùp vöùt ra.
 
-Moãi HS töï giaùc nhaët vaø vöùt vaøo thuøng raùc.
 
 


 

-Giôùi thieäu: Caùc em haõy töôûng töôïng neáu moãi lôùp hoïc coù moät chuùt raùc nhö theá naøy thì nhieàu lôùp hoïc seõ coù nhieàu raùc nhö theá naøo…….
H®2:Trao ñoåi thoâng tin.
* Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin thu thaäp vaø ghi cheùp ñöôïc veà moâi tröôøng.
 
-Yeâu caàu ñoïc caùc thoâng tin trong SGK.
- Qua caùc thoâng tin, soá lieäu nghe ñöôïc, em coù nhaän xeùt gì veà moâi tröôøng maø chuùng ta ñang soáng?
-Theo em, moâi tröôøng ñang ôû tình traïng nhö vaäy laø do nhöõng nguyeân nhaân naøo?
 
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
KL: Hieän nay moâi tröôøng ñang bò oâ nhieãm traàm troïng, xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân…
H®3:Ñeà xuaát yù kieán.
* GV toå chöùc cho HS chôi
-Troø chôi “ neáu.. thì”
+ Phoå bieán luaät chôi.
. +Nhaän xeùt HS chôi.
-Nhö vaäy, ñeå giaûm bôùt söï oâ nhieãm cuûa moâi tröôøng, chuùng ta caàn vaø coù theå ñöôïc nhöõng gì?
+Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
+KL: Baûo veä moâi tröôøng laø ñieåm caàn thieát maø ai cuõng phaûi coù traùch nhieäm thöïc hieän.
3- Cuûng coá, daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën veà tieáp tuïc tìm hieåu veà moâi tröôøng nôi em ôû .
-1 HS nhaéc laïi teân baøi hoïc.
 
 
 
 
* Caùc caù nhaân HS ñoïc. Tuyø löôïng vaø thôøi gian cho pheùp maø GV quy ñònh soá löôïng HS ñoïc.
-1 HS ñoïc.
-Moâi tröôøng ñang bò oâ nhieãm.
-Taøi nguyeân moâi tröôøng ñang caïn kieät daàn….
- Khai thaùc röøng böøa baõi,
-Vöùt raùc baån xuoáng soâng ngoøi, ao hoà……
-HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung.
-Nghe.
 
 
 
* Nghe phoå bieán luaät chôi.
-Tieán haønh chôi thöû.
-Tieán haønh chôi theo 2 daõy
VD: Daõy 1 neâuù chaët phaù röøng böøa baõi…
Daõy 2 … Thì seõ laøm xoùi moøn ñaát vaø gaây luõ luït……
-Khoâng chaët caây, phaù röøng böøa baõi
- Khoâng vöùt raùc,……..
 
 
 
- Nghe .
 
 
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 


 

 
Thứ ba ngµy  14    th¸ng   4    n¨m 2015
Tiết  1  :  To¸n
Tæ leä baûn ñoà
I. Muïc tieâu.  Giuùp HS :
- HS böôùc ñaàu nhaän bieát yù nghóa vaø hieåu ñöôïc tæ leä baûn ñoà laø gì? Cho bieát moät ñôn vò ñoà daøi thu nhoû treân baûn ñoà öùng vôùi ñoä daøi thaát treân maët ñaát laø bao nhieâu).
II. Chuaån bò.
- Baûn ñoà theá giôùi, baûn ñoà Vieät Nam, baûn ñoà moät soá tænh, thaønh phoá coù ghi chuù.
- Phieáu cho baøi taäp 2 vaø 3.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
* Goïi HS leân baûng laøm baøi.
H : neâu quy taùc tính dieän tích HBH, tìm 2 soá khi bieát hieäu ( toång) cuûa hai soá ñoù ?
- Nhaän xeùt
2- Baøi môùi :
* Neâu Muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc
H®1:Giôùi thieäu tæ leä baûn ñoà.
* Treo baûn ñoà vaø giôùi thieäu.
-Yeâu caàu HS ñoïc caùc tæ leä baûn ñoà. VD: Tæ leä baûn ñoá VN(SGK) ghi laø:
1 : 10 000 000 hoaëc tæ leä baûn ñoà cuûa moät tænh: 1 : 500 000 , thaønh phoá ù ...  
KL: caùc tæ leä ghi treân caùc baûn ñoà ñoù goïi laø tæ leä baûn ñoà
GV :  Tæ leä baûn ñoà 1 : 10 000 000 cho ta bieát nöôùc VN ñöôïc veõ thu nhoû möôøi trieäu laàn . Chaúng haïn 1cm treân baûn ñoà seõ öùng vôùi ñoä daøi thöïc teá laø: 10 000 000 cm hay 1km
……
H®2:HD luyeän taäp
Baøi 1:
* Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-Treân baûn ñoà tæ leä 1: 1000, ñoä daøi 1mm (1cm, 1m)  öùng vôùi ñoä daøi thöïc treân maët ñaát laø bao nhieâu?
 
* 2HS leân baûng neâu moãi em neâu moät quy taéc.
- caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt .
 
 
* Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
 
* Quan saùt baûn ñoà theá giôùi, Vieät Nam, caùc tænh …
-Noái tieáp ñoïc tæ leä baûn ñoà.
 
 
-Nghe, hieåu .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1HS ñoïc yeâu caàu.
+ 1: 1000 ñoä daøi 1mm öùng vôùi ñoä daøi thöïc laø 1000mm
 
 


 

 
 
 
-Hoûi theâm vôùi caùc tæ leä laø 1: 500;
1: 100 ; ….
Baøi 2, :
* Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- phaùt phieáu baøi taäp ( in saün ) yeâu caàu HS suy nghó ­ laøm vaøo phieáu
- Goïi moät em leân baûng laøm.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm treân phieáu.
-Yeâu caàu HS töï kieåm tra.
 
-Nhaän xeùt chöõa baøi.
3- cuûng coá – daën doø
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Nhaéc HS veà nhaø tìm hieåu theâm veà tæ leä baûn ñoà.
+ 1: 1000 ñoä daøi 1cm öùng vôùi ñoä daøi thöïc laø 1000 cm
+ 1: 1000 ñoä daøi 1m öùng vôùi ñoä daøi thöïc laø 1000 m hay 1 km
-Suy nghó traû lôøi caâu hoûi.
-Nhaän xeùt boå sung.
 
* 2HS neâu yeâu caàu.
- Suy nghó laøm baøi vaøo phieáu .
 
-1HS leân baûng laøm baøi.
 
-Ñoåi cheùo phieáu kieåm tra cho nhau.
-Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn.
 
 
- Veâà chuaån bò
 
 
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
                                         Tiết 2   :  LuyÖn tõ vµ c©u
Môû roäng voán töø: Du lòch – Thaùm hieåm.
I./ Muïc tieâu:
- Tieáp tuïc môû roäng voán töø veà du lòch, thaùm hieåm.
- Bieát vieát ñoaïn vaên veà hoaït ñoäng du lòch hay thaùm hieåm coù söû duïng nhöõng töø ngöõ tìm ñöôïc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
- Moät soá tôø phieáu vieát noäi dung BT1,2
III .Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
* Goïi Hs leân baûng laøm phaàn a, b cuûa BT4.
-HS döôùi lôùp traû lôøi caâu hoûi.
+Taïi sao caàn phaûi giöõ pheùp lòch söï khi baøy toû, yeâu caàu, ñeà nghò?
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa töøng HS.
2- Baøi môùi :
H®1:Höôùng daãn laøm baøi taäp.
Baøi 1:
* Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
-Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng trong nhoùm, moãi nhoùm goàm 4 HS.
-Phaùt giaáy, buùt cho töøng nhoùm.
-Yeâu caàu 1 nhoùm daùn phieáu leân baûng, ñoïc caùc töø nhoùm mình tìm ñöôïc, goïi caùc nhoùm khaùc boå sung. GV ghi nhanh vaøo phieáu ñeå ñöôïc 1 phieáu ñaày ñuû nhaát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2 Hs leân baûng vieát caâu khieán.
 
-Tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi.
 
-Nhaän xeùt.
 
 
 
 
* 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi tröôùc lôùp.
.VD:
a/ Ñoà duøng caàn cho chuyeán du lòch : va li, caàn caâu , leàu traïi, theå thao , muõ , quaàn aùo , thieát bò nghe nhaïc , ñieän thoaïi ñoà aên , nöôùc uoáng , …
b/ Phöông tieän giao thoâng … : Taøu thuyû ,beán taøu , taøu hoaû , oâ toâ con, maùy bay, taøu ñieän , xe buyùt , nhaø ga , saân bay , caùp treo,….
c / Toå chöùc , nhaân vieân phuïc vuï du lòch : Khaùch saïn , höôùng daãn vieân, nhaø nghó , phoøng khaùch , coâng ty du lòch , tua du lòch ,…
d/ Ñiaï ñieåm tham quan du lòch : phoá coå , baõi bieån , coâng vieân, hoà, nuùi, thaùc, ñeàn , chuøa , di tích lòch söû , baûo taøng . nhaø löö nieäm . …
 
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tuần 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_30.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 30 - Tiết 30 - CN9
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 6

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 4

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 8
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 1

 • LS 6. Tuần 30. Tiết 30
  Giáo án khác
  LS 6. Tuần 30. Tiết 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • Tuan 30 - CD 6 - Tiet 30
  GD công dân 6
  Tuan 30 - CD 6 - Tiet 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2014

  Xem: 0

 • Tuần 30 - lí 8 - tiết 30
  Giáo án khác
  Tuần 30 - lí 8 - tiết 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • TUAN 30 - 31 TIET 29-30
  Mỹ thuật 6
  TUAN 30 - 31 TIET 29-30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2015

  Xem: 0

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 6
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 4