Giáo Án Đạo Đức 4:Tuần 34

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
hj36zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-11 08:36:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

khoa häc ¤n tËp Thùc vËt vµ §éng vËt I- Môc tiªu: - Cñng cè vµ më réng hiÓu biÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a sinh vËt vµ sinh vËt th«ng qua quan hÖ thøc ¨n. - VÏ, tr×nh bµy s¬ ®å (b»ng ch÷) mèi quan hÖ vÒ thø

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 
khoa häc
¤n tËp Thùc vËt vµ §éng vËt
I- Môc tiªu: - Cñng cè vµ më réng hiÓu biÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a sinh vËt vµ sinh vËt th«ng qua quan hÖ thøc ¨n.
- VÏ, tr×nh bµy s¬ ®å (b»ng ch÷) mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña mét nhãm sinh vËt.
II - Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1- KiÓm tra bµi cò
- Goïi 2 hs leân tr¶ lêi c©u hái
- Nhaän xeùt
2- Baøi môùi
- Giíi thiÖu bµi
H®1: Thöïc haønh veõ chuçi thöùc aên.
- Häc sinh lµm viÖc c¶ líp: häc sinh t×m hiÓu c¸c h×nh vÏ trang 134, 135 ®Ó tr¶ lêi c©u hái?
-Mèi quan hÖ thøc ¨n gi÷a c¸c sù vËt ®­îc b¾t ®Çu tõ sù vËt nµo?
- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo nhãm: tõng nhãm tham gia vÏ s¬ ®å mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña mét nhãm vËt nu«i, c©y trång vµ ®éng vËt sèng hoang d· b»ng ch÷.
- Tr×nh bµy s¶n phÈm cña nhãm.
- C¶ líp nhËn xÐt vµ so s¸nh: S¬ ®å mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña mét nhãm vËt nu«i, c©y trång vµ ®éng vËt hoang d· víi s¬ ®å vÒ chuçi thøc ¨n?
-GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
3 .Cuûng coá daën doø
- Chuçi thøc ¨n lµ g×?
-DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-NhËn xÐt tiÕt häc.
 
 
- Nhaän xeùt.
 
 
- Laéng nghe.
-Lµm viÖc c¸ nh©n.
 
 
 
-2-3 HS lªn b¶ng tr×nh bµy, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
-Lµm viÖc theo nhãm.
 
 
 
 
-C¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy
 
 
 
-L¾ng nghe.
 
Rút kinh nghiệm
  


 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
khoa häc
¤n tËp Thùc vËt vµ §éng vËt  
I . Muïc tieâu:
- Cñng cè vµ më réng kiÕn thøc khoa häc vÒ mèi quan hÖ gi÷a sinh vËt vµ sinh vËt th«ng
qua quan hÖ thøc ¨n.
-VÏ vµ tr×nh bµy ®­îc mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña nhiÒu sinh vËt.
- HiÓu con ng­êi còng lµ mét m¾t xÝch trong chuçi thøc ¨n vµ vai trß cña nh©n tè con
ng­êi trong chuçi thøc ¨n.
II . ChuÈn bÞ:
  -Tranh minh ho¹ trang 134, 135, 136, 137 SGK.
  -GiÊy A3
iii - Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1- KiÓm tra bµi cò
- Goïi 2 hs leân veõ chuoãi thöùc aên goàm coù: caây luùa, gaø , dieàu haâu, chuoät ñoàng, raén hoå mang.
- Goïi hs khaùc nhaän xeùt.
- Nhaän xeùt
2- Baøi môùi
- Giíi thiÖu bµi
H®1: Thöïc haønh veõ chuçi thöùc aên.
- GV cho HS ho¹t ®éng trong nhãm, mçi nhãm 4 HS.
-Y/c HS x©y dùng c¸c chuçi  thøc ¨n trong ®ã cã con ng­êi.
-Gäi 2-3 HS lªn b¶ng  veõ vaø gi¶i thÝch chuçi  thøc ¨n cña m×nh.
-GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 
 
 
 
- Nhaän xeùt.
 
 
- Laéng nghe.
 
-Lµm viÖc theo nhãm.
 
-C¸c nhãm lµm viÖc theo y/c cña GV.
 
-2-3 HS lªn b¶ng tr×nh bµy, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
  


 

3 .Cuûng coá daën doø
- Chuçi thøc ¨n lµ g×?
-DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-NhËn xÐt tiÕt häc.
 
 
 
-HS tr¶ lêi.
-L¾ng nghe.
 
 
 
§¹o ®øc.  T×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng 
I .Môc tiªu:
  -Cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng b¶o vÖ m«i tr­êng, vÖ sinh n¬i c«ng céng.
  -HS biÕt lµm nh÷ng viÖc phï hîp víi løa tuæi cña m×nh ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.
  -GD c¸c em tinh thÇn th¸i ®é tù gi¸c vµ lu«n cã ý thøc baá vÖ m«i tr­êng.
II .ChuÈn bÞ:
  -C¸c g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
C¸c ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
C¸c ho¹t ®éng cña häc sinh
1- KiÓm tra bµi cò
-GV nªu t×nh huèng vµ y/c HS xö lÝ c¸c t×nh huèng ®ã:
+Hµng xãm nhµ em ®Æt bÕp than tæ ong ë lèi ®i chung ®Ó ®un nÊu?
+Líp em tæ chøc thu nhÆt phÕ liÖu vµ dän s¹ch ®­êng lµng?
-GV nhËn xÐt ghi  tuyeân döông .
2 . Baøi môùi
- Giíi thiÖu bµi
HÑ2. T×m hiÓu vÒ ®Þa ph­¬ng m×nh.
-GV ph¸t cho mçi nhãm giÊy vµ bót l«ng, y/c c¸c em th¶o luËn nhãm bµn, trao ®æi vµ ghi ra nh÷ng t×nh tr¹ng g©y nªn « nhiÔm m«i tr­êng.
-Y/c c¸c em h·y ®Ò ra biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng ®ã.
-Y/c c¸c em d¸n bµi lªn b¶ng, cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, bæ sung.
-GV kÕt luËn l¹i: B¶o vÖ m«i tr­êng còng chÝnh lµ cuéc  soáng  h«m nay vµ mai sau. Cã rÊt nhiÒu c¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng nh­: trång c©y, nhÆt r¸c,..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L¾ng nghe.
 
- Hoïc sinh laéng nghe .
-C¸c nhãm lªn nhËn giÊy vµ bót, tiÕn hµnh th¶o luËn 
 
-Hoïc sinh thöïc hieän .
 
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, bæ sung.
 
-L¾ng nghe.
 
  


 

-Y/c c¶ líp cïng ra s©n nhÆt r¸c, quÐt dän s©n tr­êng, líp häc.
-GV nhËn xÐt tinh thÇn th¸i ®é vµ ý thøc  cña c¸c em trong khi lµm.
 HÑ3 . Liªn hÖ thùc tÕ.
Liªn hÖ GD: c¸c em ph¶i biÕt ¸p dông bµi häc h«m nay vµo trong cuéc sèng.
3- Cuûng coá daën doø
-DÆn vÒ nhµ mçi em vÏ cho c« mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi b¶o vÖ m«i tr­êng.
-NhËn xÐt tiÕt häc
 
 
-Hoïc sinh thöïc hieän
 
 
 
 
 
 
 
-Hoïc sinh laéng nghe 
 
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẬP ĐỌC
TiÕng c­êi lµ liÒu thuèc bæ   
I. Mục tiêu:
- Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài. Bước đầu biết đọc một văn bản phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát.
- Hiểu ND : Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuộc sống làm cho con người hạnh phúc sống lâu. (TL được các câu hỏi trong SGK).
II- C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­­­­­­­îc gi¸o dôc
- Kiểm soát cảm xúc.
- Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn.
- Tư duy sáng tạo: nhận xét, bình luận.
III- C¸c ph­­­­­¬ng ph¸p d¹y häc cã sö dông trong bµi
- Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin.
- Trình bày ý kiến cá nhân.
IV- Ñoà duøng daïy hoïc.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
                           GV                                              
                            HS
1 -Kieåm tra baøi cuõ
Đọc thuộc lòng bài: “Con chim chiền chiện”  + TLCH:
- Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào
- Tiếng hót của chiền chiện gợi cho em những cảm giác như thế nào
 
+ 2 em đọc T L, trả lời:
 
- Chim bay lượn trên cánh đồng lúa, giữa một không gian cao rộng.
- Gợi cho em về cuộc sống thanh bình hạnh phúc.
  


 

- NhËn xÐt  
2- Bài mới:
- Giíi thiÖu bµi
 h® 1- Luyện đọc.
- Chia đoạn: 3 đoạn :
   Đoạn 1: Từ đầu … 400 lần.
   Đoạn 2: Tiếp theo … hẹp mạch máu.
   Đoạn 3: Còn lại
- Đọc nối tiếp đoạn.
 
- Luyện đọc nhóm đôi cả bài
- Đọc cả bài
- GV đọc mẫu diễn cảm cả bài
h® 2- Tìm hiểu bài.
  Đọc toàn bài + TLCH:
- Em hãy phân tích cấu tạo của bài báo trên. Nêu ý chính của từng đoạn.
 
 
 
 
 
- Vì sao nói tiếng cười là liều thuốc bổ.
 
 
 
 
- Người ta đã tìm cách tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để làm gì ?
- Đọc câu 4 + thảo luận nhóm đôi, nêu ý đúng:
 - Tiếng cười giúp cho con người những gì
            
 - Ghi bảng 
H®3 - HD đọc diễn cảm cả bài:
- HD đọc luyện đọc cả bài.
- Đọc nối tiếp 3 đoạn
 
- Đọc mẫu đoạn: “ Tiếng cười….máu”.
- Tìm từ nhấn giọng  + gạch chân một số từ
 
 
- Theo dõi
 
 
- Dùng bót chì chia đoạn
 
 
- 3 hs đọc +  kết hợp sửa phát âm
- 3 hs đọc + kết hợp giải nghĩa từ
- Luyện đọc
- 1 hs đọc + nhận xét
- Nghe đọc
 
 
+ Đọc thầm + TLCH:
* Cấu tạo : 3 phần. ND từng phần.
 Đ 1: Tiếng cười là đặc điểm của con người, để phân biệt con người với các loài động vật khác.
 Đ 2: Tiếng cười là liều thuốc bổ.
 Đ 3: Người có tính hài hước sẽ sống lâu hơn.
- Vì khi cười tốc độ thở của con người tăng lên đến 100km/1 giờ các cơ mặt thư giãn, não tiết ra một chất làm con người có cảm giác sảng khoái, thoải mái.
- Để rút ngắn thời gian…nhà nước.
 
- Thảo luận: b/ là đúng.
 
- Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuộc sống làm cho con người hạnh phúc sống lâu.
- 2 em đọc.
 
- Theo dõi
- 3 em đọc
- Líp nhËn xÐt
- Theo dõi
  


 

- Luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Thi đọc diễn cảm đoạn
 - NhËn xÐt, tuyên dương
4.  Củng cố, dặn dò:
- Tiếng cười có tác dụng ntn
- Em cần sống ntn để cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười
- Nhận xét tiết học
- Dặn: Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau
 
- Tìm + nêu
 
-  Luyện đọc diễn cảm
- 2 hs thi đọc + nx.
 
 
- 2 hs nêu lại
- Luôn vui vẻ
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
TẬP ĐỌC                     
¨n mÇm ®¸
I. Mục tiêu:
- Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài. Bước đầu biết đọc với giọng kể vui, hóm hỉnh; đọc phân biệt được lời nhân vật và người dẫn câu chuyện.
- Hiểu : Ca ngợi Trạng Quynh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa giúp chúa thấy được một bài học về ăn uống.
II- ChuÈn bÞ
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
                           GV                                              
                            HS
1 -Kieåm tra baøi cuõ
Đọc bài: “Tiếng cười là liều thuốc bổ”  + TLCH:
- Nêu ý chính của  từng đoạn.
- Tại sao nói tiếng cười là liều thuốc bổ
- NhËn xÐt  
2- Bài mới:
- Giíi thiÖu bµi
  H®1- Luyện đọc.
 
+ 2 em đọc, trả lời:
 
 
 
 
 
- Theo dõi
 
  


 

+ Chia đoạn: 3 đoạn :
Đoạn 1: 3 dòng đầu
Đoạn 2: Tiếp theo … “đại phong”:.
 Đoạn 3 : Còn lại:
- Đọc nối tiếp đoạn.
 
- Luyện đọc nhóm đôi cả bài
- Đọc cả bài
- Đọc mẫu diễn cảm cả bài
H®2- Tìm hiểu bài.
- Đọc toàn bài + TLCH:
- Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá”
 
- Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa ntn
 
 
 
- Cuối cùng chúa có được ăn “mầm đá” không ? Vì sao ?
- Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng
- Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh
 
- Bài ca ngợi ai, ca ngợi điều gì         
 - Ghi bảng  + ! Đọc
 
 
H®3- HD đọc diễn cảm
- HD đọc luyện đọc theo vai cả bài
- Luyện đọc diễn cảm theo vai
- Đọc mẫu đoạn: “ Thấy.. ạ !”.
- Tìm từ nhấn giọng + gạch chân một số từ
- Luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Thi đọc diễn cảm đoạn, nx
- NhËn xÐt, tuyên dương
3.  Củng cố, dặn dò:
- Em học tập được Trạng Quỳnh điều gì
- Dùng bót chì chia đoạn
 
 
 
- 2 ->3 hs đọc
- 3 hs đọc + kết hợp giải nghĩa từ
- Luyện đọc
- 1 hs đọc + nhận xét
- Nghe đọc
 
+ Đọc thầm + TLCH:
- Vì chúa ăn gì cũng không ngon miệng. Chúa thấy “mầm đá” lạ nên muốn ăn.
- Trạng cho người đi lấy đá về ninh, còn mình thì chuẩn bị một lọ tương đề bên ngoài hai chữ “đại phong”. Trạng bắt chúa phải chờ cho đến lúc đói mèm.
- Chúa không được ăn món “mầm đá” vì thực ra không có món đó.
- Vì đói quá nên chúa ăn gì cũng thấy ngon
- Trạng Quỳnh thông minh/ Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại khéo chê chúa/ Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh.
* Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa giúp chúa thấy được một bài học về ăn uống.
 
- Luyện đọc
- 2 nhóm đọc.
- Theo dõi
- Tìm + nêu
 
-  Luyện đọc diễn cảm
- 2 hs thi đọc + nx.
 
 
- 2 hs nêu lại
  


 

- Nhận xét tiết học
- Dặn: Về nhà học bài + Chuẩn bị bài sau
 
 
 
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÍNH TẢ (nghe - viết)
Nãi ng­îc  
I. Mục tiêu:
  - Nghe viết đúng bài chính tả; biết trình bày đúng bài vè dân gian theo thể lục bát, không viết sai quá 5 lỗi trong bài.
  - Làm đúng BT2 ( phân biệt âm đầu thanh dễ lẫn ).
II- ChuÈn bÞ
- Bảng phụ, bảng con.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
                          GV                                                   
                            HS
1 -Kieåm tra baøi cuõ
-Viết bảng 1 số từ : diễu binh, chiêu đãi, thiểu số.
- NhËn xÐt
2. Bài mới:
 - Giíi thiÖu bµi
 
- 2 hs lên bảng  viết.
 
 
 
- Theo dõi
  


 

h®1:Tìm hiểu đoạn viết.
-  Đọc bài vè
- Kể tên các con vật nói ngược
- Đọc lướt + Tìm từ viết khó trong bài.
- Chốt từ: liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, đổ vồ …
+ Phân tích: ? Trong từ “liếm”. viết ntn
                                        “nuốt ”, “rượu”
 
 
- Khi viết chng ta cần trình bày ntn
- Đọc đoạn viết
- Đọc cho học sinh viết
- Theo dõi, uốn nắn 1 số em viết.
-  Đọc cho hs dò bài.
  - Chấm 5 -> 7 bài
- Sửa lỗi phổ biến trên bảng
  h®2: HD làm bài tập chính tả:
  Bài 2. Nêu yêu cầu
- Tự làm vào vë
- Nêu từ cần điền
 
 - NhËn xÐt
3. Củng cố, dặn dò.
 - Viết bảng con từ viết sai trong bài
 - NhËn xÐt tiết học
- Dặn: Về hoàn thành bài + xem bài sau
 
 
- 1 em đọc
- Tự nêu.
 
- Đọc + tìm và nêu
 
- l – iêm – thanh ngang.
-  n + uốt  + thanh sắc
-  r + ươu + thanh nặng
- Viết bảng con , nx
- 2 ->3 hs nêu
+ Theo dõi SGK
- Nghe - viết
 
- Tự dò bài
 
- Sửa nêu miệng
 
- 1 em nêu:
+  Tự làm + 1 HS làm bảng phụ
+ 1vài em nêu + nx
TL : a. giải - gia - dùng - dõi - não - quả - não - não - thể.
 
 
- Tự viết
 
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Më réng vèn tõ: L¹c quan - yªu ®êi
I. Mục tiêu:
- Biết thêm một số từ phức chứa tiếng vui và phân biệt chúng theo bốn nhóm nghĩa (BT1); biết đặt câu nói về chủ điểm lạc quan, yêu đời (BT2, 3).
II. Chuẩn bị:   - Bảng phụ làm các BT
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
                           GV 
                          HS
1 -Kieåm tra baøi cuõ
- Đặt câu có Tr¹ng ng÷ chỉ mục đích
- Nhận xét
 
- 1 số em nêu
 
 
  


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tuần 34
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_34.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 19- TUAN 34
  GD công dân 9
  TUAN 19- TUAN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2009

  Xem: 137

 • lich tuan tuan 34
  GD hướng nghiệp 9
  lich tuan tuan 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2011

  Xem: 0

 • TUẦN 34
  Mầm non
  TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2012

  Xem: 0

 • TUAN 34.
  Toán học 3
  TUAN 34.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2010

  Xem: 11

 • GA TUAN 34
  Mỹ thuật 8
  GA TUAN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2011

  Xem: 0

 • GA Tuan 34
  Tập đọc 3
  GA Tuan 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2014

  Xem: 0

 • tuan 34-35
  Công nghệ 6
  tuan 34-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2013

  Xem: 0

 • GA tuan 34
  Tự nhiên và xã hội 3
  GA tuan 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 8

 • tuan 34
  Giáo án khác
  tuan 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2016

  Xem: 0

 • @ Tuần 34
  Ngữ văn 9
  @ Tuần 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0