Giáo Án Đạo Đức 4:Tuần 35

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
lj36zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-11 08:36:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑAÏO ÑÖÙC ¤n tËp thùc hµnh cuèi häc k× II I .Môc tiªu: -HS OÂn laïi nhöõng kieán thöùc veà ñaïo ñöùc ñaõ hoïc töø giöõa hoïc kì II ñeán giôø. - Reøn luyeän khaû naêng söû duïng caùc haønh vi ñaïo ñöùc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 
 
ÑAÏO ÑÖÙC
      ¤n tËp thùc hµnh cuèi häc k× II 
I .Môc tiªu: 
-HS OÂn laïi nhöõng kieán thöùc veà ñaïo ñöùc ñaõ hoïc töø giöõa hoïc kì II ñeán giôø.
- Reøn luyeän khaû naêng söû duïng caùc haønh vi ñaïo ñöùc vaøo cuoäc soáng.
- Bieát caùch söû lí tình huoáng qua caùc tình huoáng cuï theå.
- Hoïc sinh coù yù thöùc thöïc hieän toát caùc haønh vi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc.
II . ChuÈn bÞ:
- SGK. Phieáu hoïc taäp
III- Lªn líp
Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1- Kiªmt tra bµi cò
- ÔÛ ñòa phöông chuùng ta coù leã hoäi naøo lôùn vaø dieãn ra töø thôøi gian naøo  ?
-Giöõ gìn coâng trình coâng coäng coù lôïi gì?
2. Baøi môùi.
Giôùi thieäu baøi
 HÑ1.Thaûo luaän nhoùm .
  -Em hieåu theá naøo laø kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng?
-Neâu moät vaøi ví duï cuï theå chöùng toû ñieàu ñoù?
-Neâu nhöõng bieåu hieän lòch söï vôùi moïi ngöôøi?
-Laáy ví duï cuï theå?
 
- Vì sao chuùng ta phaûi phaûi toân troïng luaät giao thoâng ?
- Toân troïng luaât giao thoâng coù lôïi gì?
-Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy .
 
-GV nhaän xeùt tuyeân döông .
HÑ2: §ãng vai theo t×nh huèng
* Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm .
Moãi nhoùm theå hieän moät tình huoáng .
-Caùc nhoùm theå hieän vai dieãn cuûa mình.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
 
- Gäi 2 HS lªn tr¶ lêi.
 
 
 
-Hoïc sinh laéng nghe .
 
 - Noái tieáp neâu:
 
 
-Leã pheùp chaøo hoûi ngöôøi lôùn tuoåi
nhöôøng nhòn em beù
………
-Neâu:
 
 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-2 – 3 HS traû lôøi:
-Nhaän xeùt .
 
- Caùc nhoùm thöïc hieän .
 
-Hoïc sinh thöïc hieän .
-Nghe.
 


 

 3.Cuûng coá -daën doø.
  - Nhaän xeùt tieát hoïc .
 
- Hoïc sinh laéng nghe .
 
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
TAÄP ÑOÏC
¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 1)
I .Môc tiªu:  KiÓm tra ®äc:
  -Néi dung: c¸c bµi tËp ®äc tõ tuÇn 28  ®Õn tuÇn  34 .
  -KÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: ®äc tr«i ch¶y, ph¸t ©m râ, biÕt ng¾t nghÜ h¬i sau c¸c dÊu
c©u, ®äc diÔn c¶m thÓ hiÖn ®­îc néi dung, c¶m xó cña nh©n vËt.
  -§äc hiÓu: Tr¶ lêi ®­îc 1-2 c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc, hiÓu ý nghÜa bµi ®äc.
ViÕt ®­îc nh÷ng ®iÓm cÇn ghi nhí vÒ tªn bµi, néi dung chÝnh, nh©n vËt cña c¸c bµi .
II . ChuÈn bÞ:
  -PhiÕu viÕt s½n tªn bµi tËp ®äc tõ tuÇn  28 – 35
  -PhiÕu kÎ s½n bµi tËp 2 vµ bót d¹.
 III- Lªn líp
C¸c ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
C¸c ho¹t ®éng cña häc sinh H§1- Giíi thiÖu bµi
-GV phæ biÕn môc ®Ých tiÕt häc vµ c¸ch b¾t th¨m bµi ®äc.
H§2. KiÓm tra bµi ®äc vµ häc thuéc lßng.
* Gäi lÇn l­ượt HS lªn b¶ng bèc th¨m bµi ®äc.
-Gäi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.
-Gäi HS nhËn xÐt b¹n võa ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.
-Cho ®iÓm trùc tiÕp tõng HS.
-L­öu ý HS nµo ®äc ch­öa tèt cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó kiÓm tra vµo tiÕt sau.
H®3: OÂn tËp.
Bµi 2: Gäi HS ®äc néi dung y/c bµi tËp.
-Y/c HS trao ®æi tr¶ lêi c©u hái:
+Nh÷ng bµi tËp ®äc nhö­ thÕ nµo lµ truyÖn kÓ?
 
-L¾ng nghe.
 
 
-HS lªn bèc th¨m theo thöù töï
-§äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.
HS d­íi líp nhËn xÐt bµi b¹n ®äc .
- Nhaän xeùt
 
 
 
 
 
-1 HS ®äc, c¶ líp ®äc thÇm 
-HS trao ®æi theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
+Nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ lµ nh÷ng bµi cã c¸c chuçi sù kiÖn liªn quan ®Õn 1 hay mét sè nh©n vËt, mçi truyÖn ®Òu cã
 


 

 
 
 
+H·y t×m nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ trong chñ ®iÓm  tình yeâu cuoäc soáng ?
-GV ph¸t phiÕu cho tõng 4nhãm, y/c HS trao ®æi, th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu. Nhãm nµo xong tr­íc d¸n phiÕu lªn b¶ng.
-GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
3- Cuûng coá, daën doø
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i 3 kiÓu c©u  vöøa hoïc .
.
néi dung hoÆc nãi lªn mét ®iÒu g× ®ã.
+C¸c truyÖn kÓ:
 
-C¸c nhãm lµm viÖc, hoµn thµnh phiÕu.Nhãm nµo lµm xong tr­íc d¸n bµi lªn b¶ng c¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung.
 
 
 
- Hoïc sinh laéng nghe .
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
TUẦN  35
Thø  hai ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2012
To¸n
¤n tËp vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu  
 
I .Môc tiªu: Gióp HS «n tËp vÒ:
  -Gi¶i bµi to¸n vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.
  -BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.
  -RÌn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, ch¨m chØ.
II .ChuÈn bÞ:
  -B¶ng phô kÎ s½n BT1.
III.LÊN LỚP
C¸c ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
C¸c ho¹t ®éng cña häc sinh
1- KiÓm tra bµi cò
-GV gäi 1 HS lªn b¶ng y/c lµm bµi tËp 2 h­ưíng dÉn luyÖn tËp thªm .
 
-Gäi HS kh¸c nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng.
-GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2 Baøi môùi
 
- 1 hs thöïc hieän.
Lôùp laøm baûng con
-NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn b¶ng.
 
 
 
 


 

- Giíi thiÖu bµi
- H­¬ng dÉn «n tËp.
Bµi 1:-GV treo b¶ng phô cã kÎ s½n BT1 sau ®ã hái Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g× vµ y/c chóng ta nh÷ng g×?
-Y/c HS nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã?
- Phaùt phieáu yc hs laøm baøi
-GV chöõa  bµi vaø tuyeân döông .
Bµi 2:
*GV y/c HS ®äc ®Ò bµi vµ hái:
+Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? v× sao em biÕt?
-GV y/c HS lµm bµI vaøo baûng con.
-GV nhËn xÐt tuyeân döông
Bµi 3:
* GV gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi to¸n.
GV hái:  nöûa chu vi cña h×nh chöõ nhËt lµ g×?
-GV h­­íng dÉn HS lµm baøi vaøo vôû
-GV ch÷a bµi tr­íc líp.
Baøi 4 
*GV gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi to¸n.
yc hs thaûo luaän nhoùm 2
Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy
nhaän xeùt tuyeân döông
3.Cuûng coá daën doø
-GV liªn hÖ gi¸o dôc.
-DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp hư­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-Tæng kÕt giê häc.
- L¾ng nghe.
 
-Bµi to¸n cho biÕt tæng, hiÖu cña hai sè vµ y/c chóng ta t×m hai sè.
 
-1HS nªu tr­íc líp:
 
 
 
 
-1 HS ®äc thµnh tiÕng.
-HS tr¶ lêi.
-HS lµm bµi vµo baûng con.
 
 
 
-1 HS ®äc, HS c¶ líp ®äc thÇm
-Lµ tæng cña chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt.
 
 
 
 
1 HS ®äc, HS c¶ líp ®äc thÇm
-hs thöïc hieän
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
 
 
 
-L¾ng nghe.
 
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chÝnh t¶
¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 2)
I. Môc tiªu:
-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1.
- hÖ thèng hãa, cñng cè vèn tõ vµ kÜ n¨ng dïng tõ thuéc 2 chñ ®iÓm kh¸m ph¸ thÕ giíi vµ t×nh yªu cuéc sèng.
II .§å dïng d¹y häc.
-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL.
-Mét sè phiÕu khæ to kÎ b¶ng thèng kª ®Ó HS lµm BT2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 Giíi thiÖu bµi
-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi lªn b¶ng.
2 KiÓm tra ®äc.
-GV tæ chøc kiÓm tra HS ®äc lÊy ®iÓm c¸ch tiÕn hµnh
 
 
 
 
 


 

nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.
3 Thèng kª c¸c tõ ®· häc.
Bµi 2:
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi.
 
-Ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm mçi nhãm 4 HS.
-Chia líp thµnh c¸c nhãm sao cho mçi néi dung sau cã thÓ cã tõ 3 nhãm lµm.
+Ghi l¹i nh÷ng tõ ng÷, tôc ng÷ ®· häc trong c¸c tiÕt më réng vèn tõ ë chñ ®iÓm Kh¸m ph¸ thÕ giíi.
+Ghi l¹i nh÷ng tõ ng÷, tôc ng÷ ®· häc trong c¸c tiÕt më réng vèn tõ ë chñ ®iÓm. T×nh yªu cuéc sèng.
-GV ®i h­íng dÉn, gióp ®ì tõng nhãm.
-Gäi 2 HS nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. Yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung nh÷ng tõ nhãm b¹n ch­a cã.
-GV ghi nhanh vµo phiÕu c¸c tõ HS bæ sung.
-NhËn xÐt, kÕt luËn c¸c tõ ®óng.
Bµi 3:
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
 
H: Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong b¶ng tõ trªn em ch­a hiÓu nghÜa?
-Gäi HS gi¶i nghÜa c¸c tõ b¹n võa nªu. NÕu HS gi¶i thÝch ch­a râ GV cã thÓ thÝch lai.
-Yªu cÇu HS ®Æt c©u v¬Ý tõ võa gi¶i nghÜa. GV chó ý söa lçi dïng tõ, diÔn ®¹t cho tõng HS.
4 Cñng cè dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ quan s¸t c©y x­¬ng rång hoÆc s­u tÇm tranh ¶nh vÒ c©y x­¬ng rång.
 
 
 
-1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tr­íc líp.
-NhËn ®å  dïng häc tËp, trao ®æi, th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-NhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn cho nhãm b¹n.
 
 
 
 
-1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tËp tr­íc líp.
-TiÕp nèi nhau nªu nh÷ng tõ m×nh ch­a hiÓu nghÜa.
-TiÕp nèi nhau gi¶i nghÜa c¸c tõ b¹n ch­a hiÓu.
-TiÕp nèi nhau ®Æt c©u tr­íc líp.
 
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LuyÖn tõ vµ c©u
¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 3)
I. Môc tiªu:
-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1.
-¤n luyÖn viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi t¶ c©y x­¬ng rång.
II. §å dïng d¹y häc.
-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL nh­ tiÕt 1.
-Tranh vÏ c©y x­¬ng rång trong SGK hoÆc ¶nh c©y x­¬ng rång nÕu cã.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 


 

Gi¸o viªn
Häc sinh
1 Gi¬Ý thiÖu bµi.
-Nªu môc tiªu cña tiÕt häc vµ ghi bµi lªn b¶ng.
2 KiÓm tra ®äc.
-GV tæ chøc kiÓm tra lÊy ®iÓm. C¸ch tæ chøc nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.
3 Thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi.
Bµi 2:
-Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
 
 
H: C©y x­¬ng rång cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× næi bËt?
-Gîi ý: §o¹n v¨n x­¬ng rång mµ c¸c em võa ®äc lµ v¨n b¶n lÊy tõ s¸ch phæ biÕn khoa häc, t¸c gi¶ miªu t¶ rÊt tØ mØ qu¶, h¹t, Ých lîi.....
-Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
-Gäi HS ®äc bµi lµm cña m×nh. GV chó ý söa lçi diÔn ®¹t, dïng tõ cho tõng HS.
-Cho ®iÓm nh÷ng HS viÕt tèt.
4 Cñng cè dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y x­¬ng rång vµ tiÕp tôc luyÖn ®äc.
 
 
 
 
 
 
 
-1 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK
-2 HS ®äc bµi v¨n x­¬ng rång.
-TiÕp nèi nhau ph¸t biÓu.
 
-Nghe.
 
 
 
-3-5 HS ®äc ®o¹n v¨n.
 
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
             _________________________________
 
LÞch sö
KiÓm tra cuèi kúII
Lµm theo ®Ò chung cña tr­êng
 
 
 
KÓ chuyÖn
 


 

¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 4)
I. Môc tiªu:
-¤n luyÖn vÒ c¸c kiÓu c©u c©u hái, c©u kÓ, c©u c¶m, c©u khiÕn.
-¤n luyÖn vÒ tr¹ng ng÷.
II. §å dïng d¹y häc
-Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.
-Mét sè tê phiÕu kÎ b¶ng ®Ó HS lµm BT1,2.
III .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 Gi¬Ý thiÖu bµi
-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng.
1 ¤n tËp.
Bµi 1,2
-Yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung.
-Yªu cÇu HS quan s¸t tranh minh häa, ®äc thÇm bµi v¨n, t×m c¸c c©u hái, c©u c¶m, c©u khiÕn, c©u kÓ vµ viÕt vµo giÊy khæ to.
-Gäi 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. Yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
-GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
 
-Trong bµi v¨n trªn cã 1 c©u hái 2 c©u c¶m, 2 c©u khiÕn, 2 c©u cßn l¹i ®Òu lµ c©u kÓ.
 
 
Bµi 3:
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
-TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2.
+C©u chuyÖn kÓ vÒ ®iÒu g×?
+C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×?
3 Cñng cè dÆn dß
-NhËn  xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-
 
 
1 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp, c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.
 
 
 
 
-NhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn cho nhãm b¹n.
-Theo dâi GV ch÷a bµi vµ tù kiÓm tra bµi cña nhãm m×nh.
+ C©u hái: R¨ng em ®au ph¶i kh«ng?
+C©u kÓ:Cã mét lÇn .. vµo måm
-ThÕ lµ m¸ s­ng phång lªn.....
 
 
-1 HS ®äc yªu cÇu bµi.
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
------------------------------------------------------------
 
§Þa lý
 


 

KiÓm tra cuèi kúII
Lµm theo ®Ò chung cña tr­êng
 
 


 

TËp ®äc
¤n tËp cuèi häc k× II  (TiÕt 5)
I. Môc tiªu:
-TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL yªu cÇu nh­ tiÕt 1
-Nghe thÇy c« ®äc, viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ nãi víi em.
II. §å dïng d¹y häc.
PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1 Giíi thiÖu bµi.
-Nªu môc tiªu tiÕt häc vµ ghi bµi lªn b¶ng.
2 KiÓm tra ®äc
-GV tæ chøc kiÓm tra HS ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc. C¸ch tæ chøc nh­ ®· giíi thiÖu ë tiÕt 1.
3 ViÕt chÝnh t¶.
a) T×m hiÓu néi dung bµi th¬.
-Gäi HS ®äc bµi th¬ nãi víi em.
H: Nh¾m m¾t l¹i, em nhá sÏ thÊy ®­îc ®iÒu g×?
 
 
+Bai th¬ muèn nãi lªn ®iÒu g×?
 
b)H­íng dÉn viÕt tõ khã,
-HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶ vµ luyÖn viÕt.
c) Nghe – viÕt chÝnh t¶.
d) So¸t lçi, chÊm bµi.
4 Cñng cè dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 
 
 
 
 
 
 
-2 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp.
+Nghe ®­îc tiÕng chim hãt, tiÕng bµ kÓ chuyÖn, g¨p bµ tiªn, chó bÐ ®i hai b¶y dÆm, c« tÊm, cha mÑ.
-Nãi vÒ trÎ em lu«n ®­îc sèng trong t×nh yªu th­¬ng......
 
-Häc sinh ®äc vµ viÕt c¸c tõ: Nh¾m m¾t, léng giã, lÝch rÝch, ch×a v«i, sím khuya, vÊt v¶...
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
 
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tuần 35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_35.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 3 - TUAN 35
  Lớp 5
  TUAN 3 - TUAN 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • tuan 1-tuan 35
  Tập viết 1
  tuan 1-tuan 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập viết 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2012

  Xem: 0

 • tuần 1- tuần 35
  Tập đọc 2
  tuần 1- tuần 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2011

  Xem: 0

 • TUAN 16 - TUAN 35
  Lớp 5
  TUAN 16 - TUAN 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • tuần 26 -> tuân 35
  Kỹ thuật 5
  tuần 26 -> tuân 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 6

 • Tuan 33 - Tuan 35
  Hình học 7
  Tuan 33 - Tuan 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2010

  Xem: 223

 • TUAN 1 - TUAN 35
  Lớp 5
  TUAN 1 - TUAN 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • tuan 34-35
  Công nghệ 6
  tuan 34-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2013

  Xem: 0

 • GA Tuan 35
  Tập đọc 3
  GA Tuan 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2014

  Xem: 0

 • tuần 35
  Lịch sử 5
  tuần 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2012

  Xem: 3