nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 24. Một số hoạt động ở trường

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8. Celebrations

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 38

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội (t2)

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hình học 8

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 2. Các giới sinh vật

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 11

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

 • 22 ngày trước
 • 0