Bộ sưu tập và tuyển chọn những bài giảng hay, giáo án hay , đề thi hay được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí, là thư viện giáo dục hỗ trợ cộng đồng giáo dục , cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Công dân

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hinh
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hinh
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hinh
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hinh
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hinh
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GD công dân 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • hình
  GDCD - GDNGLL 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

 • Truyền thống tôn sư trọng đạo
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Truyền thống tôn sư trọng đạo
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Truyền thống tôn sư trọng đạo
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Truyền thống tôn sư trọng đạo
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Truyền thống tôn sư trọng đạo
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GDCD - GDNGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • Ông giáo làng trên tầng gác mái
  GD công dân 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

 • NgàyHội sách Việt Nam
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • NgàyHội sách Việt Nam
  GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • NgàyHội sách Việt Nam
  HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Cô trò nhà Lê Văn Tám tham gia ngày Hội sách Việt Nam
  HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Cô trò nhà Lê Văn Tám tham gia ngày Hội sách Việt Nam
  GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Cô trò nhà Lê Văn Tám tham gia ngày Hội sách Việt Nam
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ
  HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ
  GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • Tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • HS lớp 3,4, 5 tham quan học tập Bảo tàng Quân khu V
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

 • HS lớp 3,4, 5 tham quan học tập Bảo tàng Quân khu V
  GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GÓC ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY