GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Hóa học 9

 • Đây là lý do mà các cây xăng có bẳng cảnh báo cấm sử dụng điện thoại di động
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

 • Thí nghiệm phản ứng thủy phân của saccarozơ
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

 • Phản ứng thủy phân Saccarozơ
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

 • VIDEO TÁC DỤNG ỦA NHÔM VỚI CuCl2
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO TÁC DỤNG ỦA NHÔM VỚI CuCl2
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO TÁC DỤNG ỦA NHÔM VỚI CuCl2
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO TÁC DỤNG ỦA NHÔM VỚI CuCl2
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO TÁC DỤNG ỦA NHÔM VỚI CuCl2
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI ÃIT
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI ÃIT
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI ÃIT
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI ÃIT
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI ÃIT
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THI NGHIỆM ĐỐT NHÔM TRONG KHÔNG KHÍ
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THI NGHIỆM ĐỐT NHÔM TRONG KHÔNG KHÍ
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THI NGHIỆM ĐỐT NHÔM TRONG KHÔNG KHÍ
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THI NGHIỆM ĐỐT NHÔM TRONG KHÔNG KHÍ
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • VIDEO THI NGHIỆM ĐỐT NHÔM TRONG KHÔNG KHÍ
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

 • Phản ứng Zn + CuSO4
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Tính háo nước của H2SO4 đặc
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Sacarozơ + H2O
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Rượu etylic + axit axetic
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng Tráng gương
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng S + O2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng S + Fe
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng Protit đông tụ
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng P2O5 + H2O
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng P + O2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng O2 + H2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng Na + HCl
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng HNO3 + Fe
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng HNO3 + Cu
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng HNO3 + C
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng HCl + Fe
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng CuO + H2.
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng CO2 + Ca(OH)2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng CH4 + Cl2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng C6H6 + Cl2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng C2H4 + Br2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Phản ứng Al +NaOH
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Na + Cl2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • HCl + Fe2O3
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • H2SO4 đặc + Cu
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Fe + O2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • CuSO4 + NaOH
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • C + CuO
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Cl2 + Na
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Fe + O2
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Fe + CuSO4
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Cu + AgNO3
  VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VIDEO THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • TÍNH HÁO NƯỚC CỦA AXIT SÙNURIC
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

 • PHẢN ỨNG CỦA S VA OXI
  Hóa học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2016