Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác (Hóa học)

 • ancol ko no
  Phân tử
  ancol ko no

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • ANCOL THƠM
  Phân tử
  ANCOL THƠM

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 34

 • C6H5OH
  Phân tử
  C6H5OH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • etilenglicol
  Phân tử
  etilenglicol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 26

 • glixerol
  Phân tử
  glixerol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 12

 • 2mtylbutan2ol
  Phân tử
  2mtylbutan2ol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • 2mtylbutan1ol
  Phân tử
  2mtylbutan1ol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • butan2ol
  Phân tử
  butan2ol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • butanol
  Phân tử
  butanol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • propan2ol
  Phân tử
  propan2ol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • propanol
  Phân tử
  propanol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 12

 • etanol
  Phân tử
  etanol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • ancol-phenol
  Phân tử
  ancol-phenol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phân tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 23

 • Na tác dụng với nước
  Phản ứng
  Na tác dụng với nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phản ứng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2015

  Xem: 12

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình hóa học
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình hóa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ẢO
  Tư liệu tham khảo
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ẢO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2015

  Xem: 0

 • 1231
  Tư liệu tham khảo
  1231

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2015

  Xem: 0

 • CIP HOA
  Tư liệu tham khảo
  CIP HOA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

  Xem: 0

 • CIP HOA
  Tư liệu tham khảo
  CIP HOA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

  Xem: 8

 • CLIP HOA 8-9
  Tư liệu tham khảo
  CLIP HOA 8-9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

  Xem: 0

 • phản ứng hóa học có thể ta chưa biết
  Tư liệu tham khảo
  phản ứng hóa học có thể ta chưa biết

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2014

  Xem: 0

 • anh chao mung 22-12
  Nguyên tử
  anh chao mung 22-12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nguyên tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2014

  Xem: 0

 • KHÍ CO2
  Tư liệu tham khảo
  KHÍ CO2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO
  Tư liệu tham khảo
  ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • KSGV HS
  Tư liệu tham khảo
  KSGV HS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2014

  Xem: 0

 • HSG 2014
  Tư liệu tham khảo
  HSG 2014

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc Hexagonal
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc Hexagonal

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc H2O
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc H2O

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc CO2
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc CO2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc CH4
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc CH4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc C6H12
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc C6H12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu trúc C2H6
  Tư liệu tham khảo
  Cấu trúc C2H6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • de th HSG HH9
  Tư liệu tham khảo
  de th HSG HH9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2014

  Xem: 8

 • bogiaoduc
  Tư liệu tham khảo
  bogiaoduc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2014

  Xem: 0

 • Ảnh rừng hoa
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh rừng hoa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2014

  Xem: 0

 • hidro cháy trong o xi
  Phản ứng
  hidro cháy trong o xi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phản ứng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY